1 курс
Скачать 18.33 Mb.
Название1 курс
страница10/161
Дата конвертации10.01.2013
Размер18.33 Mb.
ТипДокументы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   161


1-ші сыныпта оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық негізі. (Психолого-педагогические основы обучения и воспитания первокласников. Psychological and pedagogical bases of first-graders teaching and education)

Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, жас ерекшелігі және педагогикалық психология, дидактика, тәрбие теориясы.

Постреквизиттер: кіші мектеп жасындағы оқушылардың даму психологиясы, бастауыш білім берудің қазіргі педагогикалық технологиялары, педагогикалық шеберлік.

Бағдарламаның қысқаша курсы: 1-ші сынып оқушыларының физиологиялық және психологиялық даму ерекшеліктері. Болашақ бастауыш мектеп мұгалімінің кіші мектеп жасындагы оқушылардың тұлғалық дамуының психологиялық себеп салдарын айқындаудың тиімді әдістері мен әдістемелерін меңгеруі қамтамасыз етіледі және бастауыш сынып оқушыларының тұлғалық қалыптасуының жағымды педагогикалық шарттарын ұйымдастырудың баламалы әдістемелері үйретіледі. Кіші мектеп жасындағы оқушылардың тұлғасын қалыптастырудағы әлемдік және отандық психологиялық және педагогикалық диагностикалау әдістерінің қолдану аялары анықталынады.

Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1. В.Немов Психология. 3 книга.- М., 2000

2. Ф.Байзакова Диагностикалық әдістер мен тесттер.- Тараз, 2005

3. Зимняя Педагогическая психология.- М., 2002

Қосымша әдебиеттер:

1.Р.Успанова Диагностические методы изучения личности школьника.-Кызыл-Орда, 2009

2.Қ.Жарықбаев Жалпы психология негіздері.-Алматы, 1986

3.Н.Кулагина Возрастная психология.- М., 2000

Оқытудың тілі: қазақ және орыс

Бағдарламаның жетекшісі: п.ғ.к., доцент Кушеров Н.М.


Мектепалды даярлықтың психологиялық-педагогикалық негізі. (Психолого-педагогические основы предшкольной подготовки. Psychological and pedagogical bases of ungraded school)

Пререквизиттер: 6 жасар балалардың даму физиологиясы және гигиенасы, жас ерекшелігі және педагогикалық психология.

Постреквизиттер: Балалар психологиясы, 6 жасар балалардың даму психологиясы, ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі, мектепалды даярлықтың психологиялық-педагогикалық диагностикасы.

Бағдарламаның қысқаша курсы: 6 жасар балалардың тұлғалық дамуының психологиялық себеп салдарын айқындаудың тиімді әдістері мен әдістемелерін меңгеруі қамтамасыз етіледі және олардың тұлғалық қалыптасуының жағымды педагогикалық шарттарын ұйымдастырудың баламалы әдістемелері үйретіледі; мектепалды даярлықтың психологиялық-педагогикалық диагностикасының түрлі тесттік бағдарламалары мен әдістемелері оқытылады..

Курстың мақсаты: Болашақ бастауыш мектеп мұғаліміне 6 жасар балалардың мектепалды даярлығын қалыптастырудағы әлемдік және отандық психологиялық және педагогикалық диагностикалау әдістері үйретіліп, олардың қолдану аясы көрсетіледі.

Курстың міндеттері:

-мектепалды даярлық мазмұнында 6 жасар балалардың жас ерекшелігіне сәйкес дамуының психологиялық негіздері айқындалынады;

-6 жасар балалардың мектепалды даярлығын қалыптастырудың диагностикалық зерттеу әдістері мен технологиялық тәсілдері таныстырылады;

-мектепалды даярлықты қалыптастырудағы болашақ мұғалімнің оқу қызметіндегі диагностикалық әдістерді қолдану іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1.В.Немов Психология. 3 книга.- М., 2000

2.Ф.Байзакова Диагностикалық әдістер мен тесттер.- Тараз, 2005

3.И. Зимняя Педагогическая психология.- М., 2002

4.Анастази А. Психологическое тестирование.- М., 1991

Қосымша әдебиеттер:

1.Қ.Жарықбаев Жалпы психология негіздері.-Алматы, 1986

2.Қасымова Г.М. Развиваюшие игры диагностики и коррекции психического развития детей дошкольного возраста.- Алматы, 2000

3.Н.Кулагина Возрастная психология.- М., 2000

4.Диагностика умственного развития дошкольника/ Под ред. Л.В.Венгера-М., 1997

Оқытудың тілі: қазақ және орыс

Бағдарламаның жетекшісі: аға оқытушы Қасымов М.Р., Нурпейсов М.К.


Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің тарихы. (История методики преподавания математики в начальной школе History of methods of teaching of Mathematics in elementary school)

Пәннің пререквизиттері: бастауыш мектептегі математика курсы, математиканың теориялық негіздері, математиканың теориялық негіздері

Пәннің постреквизиттері: математикадан тарихи білімдерді дипломдық жұмыс орындау барысында пайдалану; педагогикалық практикада және педагогикалық іс тәжірибеде пән бойынша алынған білімдерді пайдалану .

Бағдарламаның қысқаша курсы: Бастауыш мектепте математиканы оқыту тарихы пәнінің мақсаты-бастауыш мектепте математика пәнін оқыту әдістерінің қалыптасуы мен дамуы динамикасы жайлы білімдерді терең ұғыну және Қазақстандағы әдістемелік-математикалық мәселелерімен айналысқан әдіскер ғылымдардың ой пікірлерімен танысып, оларды өз тәжірибесінде қолдана білуге үйрету

«Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің тарихы » пәнінің 050102-бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі мамандығы бойынша бастауыш сыныптар мұғалімдерін даярлайтын даярлайтын оқу орындарының оқу жоспарына енгізілгенінен бері талай өзгерістер болды.

Қазіргі заман талабына сай,бастауыш сыныптар мұғалімінің осы курс бойынша алатын білім , білік және дағдыларына қойылатын талаптар да өзгерді . Болашақ бастауыш сынып мұғалімі математиканы оқыту мәселесінің даму тарихынан хабары болуы және оны өз іс-тәжірибесінде қолдана білгені дұрыс.

Курстың мақсаты –болашак бастауыш мектеп мұғалімдеріне әдістемелік –математикалық білімдердің дамуы туралы түсінік беру, бұл тәжірибелерді меңгеру олардың кіші жастағы оқушыларға математиканы оқытып-үйретуді және ғылыми ойлаудың логикалық, қатаң түрдегі дағдыларын қалыптастыру болып табылатын кәсіби міндетін орыфндауға көмектесетіндігін ашып көрсету.

Курстың міндеттері – бастауыш мектепте математиканы оқытудың әдістемесінің қалыптасуы мен даму динамикасы туралы білімдерді тереңдете және кеңейте түсу, сондай-ақ өткен кезеңдердегі және қазіргі күнгі әдістемелік-математикалық ой пікірдің көрнекті өкілдерінің ғылыми әдістемелік идеяларымен таныстыру болып табылады.

Негізгі әдебиеттер

1.Актуальные проблемы методики начального обучения математике. /под. ред. М.И. Моро и А.М. Пышкало.- М., 1977 /

23.Ланков Л.В. К истории развития передовых идей в русской методике математике. /М., 1951/

1.Матвиевская Г.П. Учение о числе на средневековом. Востоке. /Ташкент, 1987/

Қосымша әдебиеттер

1.Гнеденко Б.В. Очерки по истории математики в России.М.,1976.

2.Қосанов Б.М. Қазақстанда математикалық -әдістемелік ой пікірдің дамуы .А., 2002.

3.Депман И.Я.,Н.Я.Виленкин. За страницами учебника математики .М.,Просвещение 1989.

4.Оспанов Т.Қ. ,Қайыңбаев Ж.Т. М. Дулатовтың «Есеп құралы » \Бастауыш мектеп №2

5.Прудников В.Е. Русские педагоги – математики XVIII-XIX веков. /М., 1956/

6.Кобесов А. Математика тарихы .А.,1993.

7.Искаков М.Ө.,Назаров С.Н. Математика мен математиктер жайындағы әңгімелер. 1- кітап А.,1967.

8.Искаков М.Ө.,Назаров С.Н. Математика мен математиктер жайындағы әңгімелер. 2- кітап А.,1967.

9.Искаков М.Ө.,Назаров С.Н. Математика мен математиктер жайындағы әңгімелер. 3- кітап А.,1967.

10.Жәутіков Қазақстанда математика ғылымының дамуы \» «Қазақстан мектебі», №4 -1972.

11.Глейзер Г.И. История математики в школе .IV-VI кл .Просвещение 1981

12.Методика начального обучения математике .под.ред. Скаткина .Москва Просвещение .1986.

Оқытудың тілі: қазақ және орыс

Бағдарламаның жетекшісі: п.ғ.к., доцент Сарыбекова К.Н.


Қазіргі әдеби ағым. (Современный литературный процесс. Modern Literature process)

Пәннің пререквизиттері: Балалар әдебиеті, Қазіргі қазақ тілі, қазақ әдебиеті

Постреквизиттер: Педагогика тарихы, этнопедагогика, Қазақ тілін оқыту теориясы мен технологиясы

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақ әдебиетінің қалыптасу тарихы. Қазақ халқының ауыз әдебиет үлгілері. Ежелгі дәуір әдебиеті. Х!Х ғасырдағы қазақ және балалар әдебиеті. ХХ ғасырдағы қазақ және балалар әдебиеті. Қазақ кеңес әдебиеті және сол кезеңдегі балалар әдебиеті. Отан Отан соғысы жылдарындағы қазақ және балалар әдебиеті. Қазіргі заман балалар әдебиеті. Орыс және шетел балалар әдебиеті.

Курстың мақсаты: Қазақ әдебиеті классиктерімен қатар белгілі бір кезең әдебиетіне елеулі үлес қосқан, өзіндік стилі, қол таңбасы бар ақын жазушылармен таныстыру және сол кезеңге тән әдеби ағымдағы даму ерекшліктерін айқындау.

Курстың міндеттері:

-көркем шығарма, оның табиғатын таныту;

-қазіргі балалар әдеби процесіндегі негізгі тақырыптарды анықтау, жанрлық ерекшеліктерін байқату;

-балалар әдебиетіндегі басты кезеңдер, олардың бағыттары, ағымы туралы мағлұматтар беру;

Негізгі әдебиеттер:

1.Қазақстан жазушыларының балаларға арналған кітаптарын насихаттау.-Алматы,1980

2.Ергебөк Қ. ХХ ғасыр басындағы әдебиет.- Алматы, 2000

3.Ыбыраим Б. Сырлы әлем(Қазіргі қазақ балалар прозасы).- Алматы, 1999

4.Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиетінің тарихы.- Алматы, 1994

Қосымша әдебиеттер:

1.Әбдікерімова Т.,т.б. Ана тілі.Хрестоматия.-Алматы, 1999

2. Сатпаев Ж. Әдеби байланыстар.- Алматы, 1983

3. Әбдібаев Х.,т.б. Қазақ әдебиеті.-Алматы,1994

4. Ахметов Ш. Қазақ балалар әдебиеті.- Алматы, 1991

Оқытудың тілі: қазақ, орыс

Бағдарламаның жетекшісі: Кенжебаева З.К., Мерщиева Г.А.- аға оқытушы

Компьютерлік технологиялар және телекоммуникация. (Компьютерные технологии и телекоммуникации. Computer technologies and telecommunications)

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: Мамандық бойынша пәнді оқыту әдістемесі

Курстың қысқаша мазмұны: Мәліметтерді өңдеудің компьютерлік технологиялары. Мәліметтер базасы және мәліметтер базасын басқару жүйесі MS Access. Мәліметтер базасының негізгі түсініктері. Мәліметтер базасын жобалау. MS Access мәліметтер базасын басқару жүйесімен жұмыс істеу негіздері. Компьютерлік желілер қызметі және классификациясы, олардың негізгі компоненттері. Жергілікті және ауқымды желілер. Бір рангілі және "клиент/-сервер" типті желілер. Желілік хаттамалар ұғымы. Желілік және көліктік хаттамалар. TCP/IP хаттамалары. IP-адрестер мен URL-адрестер. Атаулар мен ресурстар көрсеткіштерінің домендік жүйесі. Аттардың домендік жүйесі. WWW-ке арналған броузер. Internet Explorer программасымен жұмыс істеудің негізгі принциптері. Электрондық пошта. Интернетте мәлімет іздеу. Іздеу серверлерімен жұмыс істеу. Сұраныстарды қалыптастыру. HTML тілі, командалары және олардың атрибуттары. HTML тілінің атқаратын қызметі. HTML тэгтері. Тэг атрибуттары.Мәтіндік құжаттың құрылымы, стилі. Фонның және шрифтер түсі. Номерленген және маркіленген тізімдер. HTML тілі. Графика. GIF, JPG форматтары. Мәтіндегі суреттер. Сілтеме ретіндегі суреттер.

Курстың мақсаты: Жаңа компьютерлік технологиялар мен телекоммуникациялар туралы жалпы түсініктеме беру; қазіргі заманғы технологиялар мен коммуникация құралдары мүмкіндіктерін ашу; мамандыққа сай есептерді шешу үшін компьютерлік технологиялардың программалық құралдарымен жұмыс істеуді үйрету.

Курстың міндеттері: қарапайым мәліметтер базасын құруға, қарапайым WEB-беттерін жасауға, жергілікті желілердің қажетті құрал жабдықтарын таңдай білу және жергілікті желілерін конфигурациялау, әртүрлі қосымшалар үшін желілік хаттамалар жиынтығын таңдау.

Әдебиеттер тізімі:

1. ACCESS 7.0 для WINDOWSE. –Киев: Торгово-издательское бюро BHV, 1996.

2. Информатика. Базовый курс. Под ред. С.В.Симоновича. Санк-Петерберг.-2000г.

3. Могилев А.В., Н.И.Пак, Е.К.Хеннер. Информатика. М.2000.

Оқу тілі: қазақ/орыс

Бағдарлама жетекшісі: Раимбаева Сауле Адилхановна


Ақпараттық жүйелер негіздері. (Основы информационных систем. The basic information system’s )

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: Мамандық бойынша пәнді оқыту әдістемесі

Курстың қысқаша мазмұны: бұл курсты оқу нәтижесінде студенттер:

  • ақпараттық үрдіс құрылымын, ақпараттық үрдістерді ұйымдастырудың негіздерін білу; ақпараттық үрдістер мен объектілерді формальді түрде сипаттау әдістерін қолдана алу;

  • ақпараттық жүйе есептерін қою мен алгоритмдеу кезінде жүйелік талдауды қолдана алу және ақпараттық жүйелердің концептуалды моделін анықтауды меңгереді;

Курстың мақсаты: әртүрлі топтағы және әртүрлі міндет атқаратын ақпараттық жүйелерді құру бағытында модельдер мен әдістерді жасаудың арнайы білімдерін қалыптастыру болып табылады.

Курстың міндеттері: ақпараттық жүйелерді талдау әдістері, техникалық, өндірістік, экономикалық, экологиялық жүйелердің проблемалары туралы; ақпараттық жүйелердің қызметін талдау, ерекшеліктерін зерттеу және олардың жағдайын бағалау, дамуын болжау туралы; ақпарат теориясы негіздерін, қағидаларын және әдістерін. Қолданбалы және жалпы ақпарат теориясы негіздерін, ақпараттық жүйелердің математикалық моделдеу әдіастерін. білімгер ақпараттық жүйелерді жүйелік талдау әдістерінің мазмұнын және негізгі қағидаларын түсініп, іс жүзінде қолдану жолдарын білуге міндетті; және де ақпараттық жүйелерді зерттеуге таңдаған әдістерін түбегейлі оқып үйреніп, қосымша әдебиеттерді пайдалана білуі керек.

Әдебиеттер тізімі:

1. А.И. Мишенин. Теория экономических информационных систем. Москва. “Финансы и статистика”.1999г.235с.

2. Н.П. Бусленко. Моделирование сложных систем. 3-е изд-во Москва. наука, 1978г. 399 с.

3. Юркевич Е.В. Введение в теорию информационных систем. Москва, Санкт -Петербург, Киев. 2004.

4. Ханенко В.Н. Информационные системы. Л.2001

Оқу тілі: қазақ/орыс

Бағдарлама жетекшісі: Абдимомынова Маншук Максутовна


Математикадан есептер шығару практикумы. (Практикум по решению задач по математике. Practical work on solving problems on mathematics)

Пәннің пререквизиттері: бастауыш мектептегі математика курсы, математиканың теориялық негіздері, математиканың теориялық негіздері

Пәннің постреквизиттері: математикадан тарихи білімдерді дипломдық жұмыс орындау барысында пайдалану; педагогикалық практикада және педагогикалық іс тәжірибеде пән бойынша алынған білімдерді пайдалану .

Қысқаша мазмұны: есеп шығару студенттердің ақыл-ойының дамуына өте игі әсерін тигізеді, себебі ол анализ және синтез, нақтылау және абстракциялау, салыстыру, жалпылау сияқты ойлаумен жүргізілетін кезеңді талап етеді.

Курстың мақсаты: Математикадан есеп шығару практикумы бойынша студенттерді бастауыш мектеп оқушыларына есеп шығарта білу қабілеттерін қалыптастыру.

Курстың міндеттері:

-математикалық білімдермен қаруландыру;

-бастауыш мектептегі математиканың білім мазмұнын түзуге және оқыту технологиясын жасау тұрғыдан қарау қабілеттерін қалыптастыру;

Негізгі әдебиеттер:

1. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальной школе. –М., 1992.

2.Истомина Н.Б. Методика преподавания математики в начальных классах. –М.: Просвещение, 2000.

3.Костыркина Н.П. Задачи повышенной трудности. –М., 1986.

4.Оспанов Т.Қ., Кочеткова О.В., Астамбаева Ж.Қ. Жаңа буын оқулықтары бойынша бастауыш сыныптарда математиканы Оспанов Т.Қ., Құрманалина Ш., Құрманалина С. Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесі. –Астана, 2007.

Қосымша әдебиеттер:

1.Сағымбекова П. Бастауыш сыныптар математика мұғалімінің сабаққа дайындығы. –Тараз, 2005.

2.Сағымбекова П., Сағымбекова П., Тортаева А.С., Тлеубаева Э.Ы. Бастауыш мектепте математиканы оқытудың теориясы мен технологиясы. Практикалық және зертханалық сабақтар. Тараз 2010.

3.Эрдниев П.М. Обучение математике в начальных классах. Книга для учителя. –Столетие: Москва, 1995.

4.Қосанов Б.М., Сағымбекова П., Егемова Қ. Бастауыш математика курсындағы стандартты емес жаттығулар.- Алматы, 2009.

5.Занимательные логические задачи./Л.Лихтарников.-Санкт-Петербург, 1996.

6.Задачи повышенной трудности в курсе математики начальных классов./Н.П.Кострикина.-М.,1986.

Оқытудың тілі: қазақ, орыс

Бағдарлама жетекшісі: Сағымбекова П., п.ғ.к., профессор

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   161

Похожие:

1 курс iconГигиеническая оценка воздействия на организм пыли и физических производственных факторов
Общее время занятий: 9 уч ч (3 курс специальность «Медико-профилактическое дело»), 4 уч ч (3 курс специальность «Лечебное дело»)...

1 курс iconКонтрольные вопросы из смежных дисциплин: Физико-химические свойства пыли (дисперсность, химический состав, растворимость и др.)
Общее время занятий: 9 уч ч (3 курс специальность «Медико-профилактическое дело»), 4 уч ч (3 курс специальность «Лечебное дело»)...

1 курс iconИнтеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Курс рассчитан на пять семестров. Он начинается в 5 семестре (3 курс) и заканчивается в 9 семестре (5 курс). Таким образом, изучение...

1 курс iconПрограмма элективного курса для профильной подготовки обучающихся
Курс «Компьютерная графика» элективный курс для учащихся старших классов школ, гимназий, колледжей. Курс предназначен для учащихся,...

1 курс iconКурс «Артист драматического театра и кино» 1 курс «Режиссер драмы» понедельник

1 курс iconПрограмма (курс лекций, тесты) Содержание
Масликов С. Гелиоцентрическая астрология Максимов П. Краткий курс научной астрологии

1 курс iconТематичне планування І курс
Завьялова В. М., Ильина Л. В. Практический курс немецкого языка (для начинающих). М., ЧеРо, 1997, 336 с с. 9

1 курс iconАннотация Электронный курс «Региональная геофизика»
Электронный лекционный курс «Региональная геофизика» разработан в рамках вариативной части профессионального блока для студентов...

1 курс iconУтренняя группа Курс лекций Школы «Сомелье» Вводный курс
Правила и особенности произношения и чтения во французском языке этикетка вина. 3 часа

1 курс iconПрограмма Даты Описание Курс «Управление карьерой»
Учебный курс из 8 тематических занятий о трудоустройстве и карьере, каждое из которых проводит эксперт-практик от компании

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница