Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясында орындалды
Скачать 453.84 Kb.
НазваниеАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясында орындалды
страница2/3
Дата конвертации20.01.2013
Размер453.84 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3
ҚОРЫТЫНДЫ
Теориялық зерттеу және тәжірибелік-эксперименттік жұмыс нәтижелері бізге келесі қорытындылар жасауға мүмкіндік берді:

1. Зерттеу мәселелеріне қатысты әдістемелік, педагогикалық, психологиялық және жаратылыстану-ғылыми әдебиеттерге жасалған талдау нәтижесінде оқыту үдерісінде оқушылардың «қызығушылығы», «шығармашылық есеп», «шығармашылық іс-әрекет» ұғымдарының мәндік және мағыналық сипаттамасын ашып беруге; олардың өзара ара-қатынасын зерттеуге, шығармашылық есептерді орындауда теориялық және практикалық біліктерді қалыптастырудың мазмұндық құрылымын жасауға, оның өлшемдері мен көрсеткіштерін анықтауға мүмкіндік туды.

2. Шығармашылық есептердің ойлау үдерісінің логикалық және шығармашылық компоненттері анағұрлым қарқынды дамитын түрлеріне ажыратылуы:

 • оқушыларды ой операциялары мен іс-әрекеттің түрлі амалдарына үйретуге

 • оқушылар бойында ізденушілік, тапқырлық қабілеттерінің қалыптасуына

 • оқушылардың физикалық түсініктердің мазмұнына терең бойлауына

 • оқушыларды әртүрлі физикалық құбылыстар мен заңдылықтар арасындағы логикалық байланысты ойлап табуға итермелеуге

 • оқу материалын көзсіз жаттап алудан сақтандыруға

 • физикалық ситуацияларды талдау біліктілігін қалыптастыруға

 • есептерді шешудің түрлі амалдарын бойларына сіңірулеріне себептесетінін көрсетті.

3. Зерттеу барысында шығармашылық есептерді жалпыланған біліктіктер арқылы орындаудың теориялық және оқу алгоритімдік құрылымының анализі есепті шығару жалпы төрт әрекеттен тұратынын көрсетті:

 • есепті түсіну, қабылдау;

 • шығару процесін жоспарлау;

 • шығару процесін жүзеге асыру;

 • шығару нәтижесін талдау мен бақылау.

Бұл әрекеттер өз кезегінде оқу әрекеттері тәсілдері мен логикалық операциялар (анализ, синтез, қорытындылау, нақтылау, анықтау және т.б.) қамтылған танымдық әрекеттерге жіктеледі

4. Физикалық шығармашылық есептердің мазмұнын құрастыруда басшылыққа алынған талаптар мен критерийлер физика курсының «Электродинамика негіздері» бойынша жасалған шығармашылық есептердің мазмұндық ерекшеліктерін, оқушылардың шығармашылық есептерді шығаруына қажетті іс-әрекет құрылымын, оқушылардың қызығушылығын арттыру физикалық білімінің негізгі көрсеткіштерінің бірі − білімді меңгеруінде түйсінетін мотивтері арқылы танымдық қажеттілік тұрғысынан туындайтынын ескере отырып құрылды.

5. Физика курсының «Электродинамика негіздері» бойынша жасалған шығармашылық есептердің топтамасы оқушылардың есептерді шығаруларына қажетті амалдарды меңгерту мақсатында дайындалған дидактикалық материалдарды даярлауға және оларды сабақта тиімді пайдалануға жәрдемдесті.

6.Физикалық білімді меңгеру және шығармашылық есептерді орындаудағы біліктер амалдары мен қимылдарын игеру, белсенді оқыту формаларын пайдалану, өмірде және күнделікті тұрмыста оқушылардың іс-әрекеттерінде қолдану сияқты шарттармен қамтамасыз етілетіндігі тәжірибелік эксперимент арқылы дәлелденді.

7. Оқушылардың физикаға қызығушылығын арттыру мақсатында пайдаланған шығармашылық есептер физиканы оқыту үдерісінде қолданылатын жаттығулар жүйесін, есептер жинақтары мен дидактикалық оқу құралдары мазмұндарын, сонымен қатар, мектеп реформасы тұрғысынан оқу үдерісін жетілдіруде пайдалануға болады.

Қорыта келгенде, зерттеуiмiздiң ғылыми болжамы тәжiрибелік-эксперименттiк жұмыс барысында дәлелдендi және жүргiзiлген зерттеу жұмысының мақсаты мен мiндеттерiне сәйкес нәтижелер алынды.

ДИССЕРТАЦИЯНЫҢ НЕГІЗГІ МАЗМҰНЫ

КЕЛЕСІ БАСЫЛЫМДАРДА ЖАРИЯЛАНДЫ


    1. Физикалық сапалық есептер жинағы. Оқу құралы., Респ. Баспа Кабинеті.− Алматы. − 1999. (Дүйсембаев Б.М. авторлық бірлестікте). 1,25 б.т.

    2. Физикалық шығармашылық есептер туралы //ИФМ.−1997.−№2.−5-6 бб. (Б.М.Дүйсембаев авторлық бірлестікте).

    3. Шығармашылық есептерге қойылатын талаптар //ИФМ. − 1997. − №6. − 39-41 бб. (Дүйсембаев Б.М. авторлық бірлестікте).

    4. Оқушыларды шығармашылық іс-әрекеттерге үйрету мәселелері. //ИФМ. − №2. − 1998. −23-25 бб. (Сейітқалиева К.М. авторлық бірлестікте).

    5. Об активизации познавательной деятельности учащихся. Сборник научных трудов. «Социально гуманитарные исследования: состояние, проблемы, перспективы». − Алматы. − 1997. − С63-65.

    6. Некоторые вопросы активизации познавательной активности учащихся. //Ізденіс-Поиск. − Алматы. −№6. − 1997. − С41-43.

    7. Физиканы оқытуда компьютерлік техниканы қолданудың кейбір мәселері. //Алматы Қалалық конференция материалдары: БЖҚДИ. −1999. − 33- 34 бб.

    8. Электродинамиканы оқытуда ғылыми таным әдістерін пайдалану //ИФМ. − №6. − 1999. − 9-11 бб.

    9. Физиканы оқыту үдерісін компьютерлендіру //ИФМ.− №3.− 2001. − 29-30 бб.

    10. Білімді бекітуде оқушылардың іс-әрекеттерін дамыту. //ИФМ.− №5 − 2001. −10-11 бб.

    11. Дамыта оқыту негізінде оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекеттерін белсендіру. //Халықаралық ғыл.-практ. конф. материалдары: «ХХІ ғасырда білім беру және тәрбие жұмыстарының жүйелерінің дамуының басым бағыттары». − Шымкент. − 2001. −112-114 бб.

    12. Білім беру саласында оқытудың компьютерлік технологиясын жүзеге асыру //Халықаралық ғылыми-практикалық. конференция материалдары: «Қазақстан Республикасы: Тәуелсіз дамудың 10 жылдығы» −.Қызылорда. − 2001.−81-83 бб.

    13. Физиканы оқыту теориясы мен әдістемесін жетілдіру. //Халықаралық ғыл.-практ. конф. материалдары: «ХХІ ғасырда білім беру: жайы және даму болашағы».−Астана. 2002. −208-211бб. (Мәженова А.Б. авторлық бірлестікте).

    14. Физика сабақтарында оқушылардың шығармашылық іс-әрекеттерін дамыту //ИФМ. − 2002.− №3. − 31-37 бб. (Мәженова А.Б. авторлық бірлестікте).

    15. Физиканы оқытудың ғылыми негізінде оқушылардың шығармашылығын дамыту //Материалы ІІ Республиканских педагогических чтении: «Среднее образования ХХІ века: поиски, проблемы, перспективы». − Алматы. − 2004. 106-109 бб.

    16. Жаңа технология негізінде орындалатын физикалық эксперименттердің практикалық маңызын арттыру //Математика және физика. − Алматы − №6. − 2006.− 12-13 бб.

    17. Физикалық есептердің дамытушылық функциясын арттыру мәселелері. //Білім. Образование. −Алматы. − № 5. − 2007. 33-36 бб.

    18. Жаратылыстану-математикалық бағдарлы сыныптарда физикалық есептерді қолданудың практикалық мәні. //Қазақстан кәсіпкері. . −Алматы. − № 7. − 2007. −9-10 бб.

    19. Физиканы оқытуда іскерлік ойын сабақтары арқылы оқушыларды кәсіпке баулу мысалынан. //Қазақстан кәсіпкері. № 9 Алматы. − 2008. − 32-33 бб. (Ерматов С.Е. авторлық бірлестікте).


РЕЗЮМЕ
Сариева Айгуль Камзаевна
Методика повышения интереса

учащихся к физике посредством творческих задач
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (физика)
Актуальность исследования. Содержание физики, ее методическая система в контексте научно-технического прогресса и общественного развития нуждается в постоянном совершенствовании как по структуре, так и по содержанию. Анализ методики обучения физики показывает, что ученики школы относят физику к ряду сложных и неинтересных предметов. Результаты исследовательских работ, проведенные с учителями школ, также показали, что основная проблема обучения физике сводится к тому, что со стороны школьников отсутствует интерес к ней, как к предмету. Это свидетельствует о том, что в процессе обучения физике в школе, требуется совершенствование ее методов и средств.

Цель исследования: Методическое обоснование повышения интереса учащихся к физике посредством творческих задач.

Объект исследования: Процесс обучения физике в школе на основе творческих задач.

Предмет исследования: Повышение интереса учащихся к физике посредством творческих задач.

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

− выявлены возможности творческих задач в повышении интереса учащихся и разработана их классификация;

− определены критерии и требования к содержанию творческих задач по физике;

− разработана.методика повышения интереса учащихся на основе творческих задач;

− апробирована методика повышения интереса учащихся через творческие задачи.

Степень внедрения: разработанная научно-методическая система была внедрена в практику преподавания в средней школе-гимназии № 159 им. И.Алтынсарина, в школе-гимназии №86 г.Алматы и и в некоторых школах ВКО (2002–2009г.г.).

Теоретическая и практическая значимость исследования:

 • разработаны особенности методики повышения интереса учащихся в курсе физики;

 • разработаны критерии отбора творческих задач;

 • составлены творческие задачи, способствующие развитию учебно-познавательной деятельности учащихся;

 • результаты эксперимента могут быть рекомендованы учителям физики по применению творческих задач для повышения интереса учащихся к предмету;

 • использованы потенциальные возможности учащихся при выполнении учебных заданий с творческим содержанием;

 • внедрена в практику методика решения творческих задач;

 • методика, разработанная на основе творческих задач, может применяться для совершенствования содержательности сборников задач, системы упражнений и дидактических средств в процессе обучения.

На защиту выносятся:

− теоретические и методические основы повышения интереса учащихся посредством творческих задач;

− возможности творческих задач в повышении интереса учащихся и разработка их классификаций;

− критерии и требования к содержанию творческих задач по физике;

− результаты педагогического эксперимента.
1   2   3

Похожие:

Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясында орындалды iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2010 Жұмыс Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясында орындалған

Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясында орындалды iconАвторефераты Қазақстан Республикасы Алматы, 2009
Жұмыс Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясының қазақ және шетел музыка тарихы кафедрасында орындалды
Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясында орындалды iconАвторефераты Қазақтан Республикасы Алматы, 2009
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының...
Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясында орындалды iconДиссертация авторефераты Қазақстан Республикасы Алматы, 2009
...
Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясында орындалды iconАвтореферат ы қазақстан Республикасы Алматы, 2010 Жұмыс Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында орындалды
Студенттерді компьютерлік технологияны кәсіби іс-әрекеттерде пайдалануға даярлаудың теориялық және практикалық негіздері
Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясында орындалды iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2008 Жұмыс Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық униветситетінде орындалды
Кредиттік оқыту жағдайында студенттердің өздігінен орындайтын жұмыстарын ұйымдастырудың педагогикалық шарттары
Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясында орындалды iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының Ғылыми Кеңесінің 2010 жылғы 26 мамырдағы №5 хаттамасымен ұсынылған
Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясында орындалды iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының Ғылыми Кеңесінің 2010 жылғы 26 мамырдағы №5 хаттамасымен ұсынылған
Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясында орындалды iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының Ғылыми Кеңесінің 2010 жылғы 26 мамырдағы №5 хаттамасымен ұсынылған
Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясында орындалды iconАвторефераты Қазақстан Республикасы Алматы, 2010
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница