Хабарландыру
Скачать 180.82 Kb.
НазваниеХабарландыру
Дата конвертации01.02.2013
Размер180.82 Kb.
ТипДокументы

Хабарландыру“Аќмола облысыныњ дене тєрбиесі жєне спорт басќармасыныњ” жанындаѓы “Спорт Инвест” МКЌК Ќазаќстан Республикасыныњ 21.07.2007 ж. к‰нгі №303 “Мемлекеттік сатып алу туралы” Зањыныњ 30-тарауыныњ 2-бабына сєйкес, ж‰к кµлігі ќызметін сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алу шараларын µткізеді.

Ќызмет кµрсету мерзімі: 2008-жылдыњ аќпан айынан 2008-жылдыњ 10 наурызѓа дейін.

Тµлем шарттары: тµлемдер орындалѓан ж±мыстардыњ актілері негізінде наќты жєйттар бойынша ж‰зеге асырылады.

Баѓа ±сыныстары бар ќ±жаттар келесі мекен-жайда 18 – 23 аќпан аралыѓында тапсырылуѓа тиіс: Кµкшетау ќ., Пушкин кµш., 11а

Ќызмет кµрсету шарттары:

Жалѓа алушы жалданатын ж‰к кµлігін Щучье ќ. спорттыќ рєміздерді тасымалдау ‰шін пайдаланылады.

Жабдыќтаушы (жеткізуші) міндеттері:

 1. ж‰к кµлігін техникалыќ к‰йі жаќсы кезде жалѓа беруге тиіс

 2. автокµліктіњ техникалыќ жµнделуі мен ќызметін ќамтамасыз ету

 3. уаќтылы жєне сапалы кµлік ќызметін ќамтамасыз ету

 4. пайдалану кезінде µз есебінен автокµлікке ЖЖМ ќ±ю


Потенциалды (м‰мкін болатын, бєсекелес) жабдыќтаушылардыњ баѓалар ±сынысына ќойылатын талаптар:

Баѓалар ±сынысы салынѓан жабылѓан хатќалтаныњ сыртќы бетінде кµрсетілетін жєйттар: атауы, зањды жєне наќты мекен-жайы (зањды т±лѓа ‰шін), патент жєне жеке куєлік номерлері, СТН, потенциалды жабдыќтаушыныњ банк реквизиттері, наќ осы мемлекеттік сатып алу атауы.

Баѓалар ±сынысында кµрсетілетін жєйттар:

 1. жеткізілетін тауарлардыњ атауы, мінездемесі жєне кµлемдері;

 2. тауарларды жеткізу орны мен мерзімдері

 3. ќызмет, ж±мыс, тауар бірлігініњ баѓасы. ќосылѓан шыѓындар туралы мєліметтерді кµрсету ќажет.

Келісім-шартќа ќол ќою мерзімі: мемлекеттік сатып алуларды ±йымдастырушы ќол ќойылѓан мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт жобасын ±сынѓаннан кейін 5 к‰н ішінде.

Хатќалтадаѓы баѓалар ±сынысы хабарландыруда кµрсетілген мерзім ішінде тапсырушы µкіліне ±сынылады. Ќосымша мєлімет жєне аныќтамаларды мына телефоннан алуѓа болады:

8(7162) 76-25-81.

Келісім-шарт жобасы ќосымшада.

Хабарландыруѓа ќосымша
Баѓалар ±сынысын аныќтау тєсілі арќылы мемлекеттік сатып алу шараларын ж‰зеге асыру туралыр/с

Тауар, ж±мыс жєне ќызмет атауы

¤лшем бірлігі

Кµлем

Жеткізу мерзімі

1

2

3

4

5

1

Ж‰к кµлігі

дана

1

аќпан-наурыз


Хабарландыру“Аќмола облысыныњ дене тєрбиесі жєне спорт басќармасыныњ” жанындаѓы “Спорт Инвест” МКЌК Ќазаќстан Республикасыныњ 21.07.2007 ж. к‰нгі №303 “Мемлекеттік сатып алу туралы” Зањыныњ 30-тарауыныњ 2-бабына сєйкес, спорттыќ жабдыќтарды, спорттыќ рєміздерді сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алу шараларын µткізеді.

Ќызмет кµрсету мерзімі: 2008-жылдыњ аќпан айынан 2008-жылдыњ 10 наурызѓа дейін.

Тµлем шарттары: тµлемдер есеп айырысу шотына ќойылѓан есеп-фактуралар негізінде наќты жєйттар бойынша ж‰зеге асырылады.

Баѓа ±сыныстары бар ќ±жаттар келесі мекен-жайда 18 – 23 аќпан аралыѓында тапсырылуѓа тиіс: Кµкшетау ќ., Пушкин кµш., 11а

Ќызмет кµрсету шарттары:

Жабдыќтаушы (жеткізуші) міндеттері:

 1. ±сынылѓан тауарлар, ќызмет жєне ж±мыстар сапасын жєне кµлемін есепке алу жєне баќылау ж±мыстарын ж‰ргізу.

 2. тауар, ќызмет жєне ж±мыстарды ±сынуѓа кедергі болатын б±зу жєйттарыныњ алдын алу бойынша уаќтылы шараларды ж‰зеге асыру

 3. есеп ќ±ралдарын тексеру жєне техникалыќ жµндеуден µткізу

 4. ќызмет сапасыныњ тµмендеуі кезінде, сапаны ќалпына келтіру

 5. тапсырушы талабы бойынша жабдыќтаушы тауарларды ±сыну, ќызмет кµрсету жєне ж±мыстарды орындауѓа байланысты ќосымша аќпаратты ±сыну


Потенциалды (м‰мкін болатын, бєсекелес) жабдыќтаушылардыњ баѓалар ±сынысына ќойылатын талаптар:

Баѓалар ±сынысы салынѓан жабылѓан хатќалтаныњ сыртќы бетінде кµрсетілетін жєйттар: атауы, зањды жєне наќты мекен-жайы (зањды т±лѓа ‰шін), патент жєне жеке куєлік номерлері, СТН, потенциалды жабдыќтаушыныњ банк реквизиттері, наќ осы мемлекеттік сатып алу атауы.

Баѓалар ±сынысында кµрсетілетін жєйттар:

 1. жеткізілетін тауарлардыњ атауы, мінездемесі жєне кµлемдері;

 2. тауарларды жеткізу орны мен мерзімдері

 3. ќызмет, ж±мыс, тауар бірлігініњ баѓасы. ќосылѓан шыѓындар туралы мєліметтерді кµрсету ќажет.

Келісім-шартќа ќол ќою мерзімі: мемлекеттік сатып алуларды ±йымдастырушы ќол ќойылѓан мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт жобасын ±сынѓаннан кейін 5 к‰н ішінде.

Хатќалтадаѓы баѓалар ±сынысы хабарландыруда кµрсетілген мерзім ішінде тапсырушы µкіліне ±сынылады. Ќосымша мєлімет жєне аныќтамаларды мына телефоннан алуѓа болады:

8(7162) 76-25-81.

Келісім-шарт жобасы ќосымшада.

Хабарландыруѓа ќосымша
Баѓалар ±сынысын аныќтау тєсілі арќылы мемлекеттік сатып алу шараларын ж‰зеге асыру туралы


р/с

Тауар, ж±мыс жєне ќызмет атауы

¤лшем бірлігі

Кµлем

Жеткізу мерзімі

1

2

3

4

5

1

Жалау саптары

дана

300

аќпан-наурыз

2

Т‰рлі т‰сті жалаулар

дана

300

аќпан-наурыз

3

Герляндалар

мет

500

аќпан-наурыз

4

Банер

дана

10

аќпан-наурыз

5

Созылѓыштар

дана

10

аќпан-наурыз

6

Номерлер жазуы

дана

520

аќпан-наурыз

7

Хоккей конькиі

дана

25

аќпан-наурыз

8

Алѓыс хат шењберлері

дана

50

аќпан-наурыз


Хабарландыру“Аќмола облысыныњ дене тєрбиесі жєне спорт басќармасыныњ” жанындаѓы “Спорт Инвест” МКЌК Ќазаќстан Республикасыныњ 21.07.2007 ж. к‰нгі №303 “Мемлекеттік сатып алу туралы” Зањыныњ 30-тарауыныњ 2-бабына сєйкес, жанар-жаѓар май сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алу шараларын µткізеді.

Ќызмет кµрсету мерзімі: 2008-жылдыњ аќпан айынан 2008-жылдыњ 31 желтоќсанѓа дейін.

Тµлем шарттары: тµлемдер есеп айырысу шотына ќойылѓан есеп-фактуралар негізінде наќты жєйттар бойынша ж‰зеге асырылады.

Баѓа ±сыныстары бар ќ±жаттар келесі мекен-жайда 18 – 23 аќпан аралыѓында тапсырылуѓа тиіс: Кµкшетау ќ., Пушкин кµш., 11а

Ќызмет кµрсету шарттары:

Жабдыќтаушы (жеткізуші) міндеттері:

 1. ±сынылѓан тауарлар, ќызмет жєне ж±мыстар сапасын жєне кµлемін есепке алу жєне баќылау ж±мыстарын ж‰ргізу.

 2. тауар, ќызмет жєне ж±мыстарды ±сынуѓа кедергі болатын б±зу жєйттарыныњ алдын алу бойынша уаќтылы шараларды ж‰зеге асыру

 3. есеп ќ±ралдарын тексеру жєне техникалыќ жµндеуден µткізу

 4. ќызмет сапасыныњ тµмендеуі кезінде, сапаны ќалпына келтіру

 5. тапсырушы талабы бойынша жабдыќтаушы тауарларды ±сыну, ќызмет кµрсету жєне ж±мыстарды орындауѓа байланысты ќосымша аќпаратты ±сыну


Потенциалды (м‰мкін болатын, бєсекелес) жабдыќтаушылардыњ баѓалар ±сынысына ќойылатын талаптар:

Баѓалар ±сынысы салынѓан жабылѓан хатќалтаныњ сыртќы бетінде кµрсетілетін жєйттар: атауы, зањды жєне наќты мекен-жайы (зањды т±лѓа ‰шін), патент жєне жеке куєлік номерлері, СТН, потенциалды жабдыќтаушыныњ банк реквизиттері, наќ осы мемлекеттік сатып алу атауы.

Баѓалар ±сынысында кµрсетілетін жєйттар:

 1. жеткізілетін тауарлардыњ атауы, мінездемесі жєне кµлемдері;

 2. тауарларды жеткізу орны мен мерзімдері

 3. ќызмет, ж±мыс, тауар бірлігініњ баѓасы. ќосылѓан шыѓындар туралы мєліметтерді кµрсету ќажет.

Келісім-шартќа ќол ќою мерзімі: мемлекеттік сатып алуларды ±йымдастырушы ќол ќойылѓан мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт жобасын ±сынѓаннан кейін 5 к‰н ішінде.

Хатќалтадаѓы баѓалар ±сынысы хабарландыруда кµрсетілген мерзім ішінде тапсырушы µкіліне ±сынылады. Ќосымша мєлімет жєне аныќтамаларды мына телефоннан алуѓа болады:

8(7162) 76-25-81.

Келісім-шарт жобасы ќосымшада.

Хабарландыруѓа ќосымша
Баѓалар ±сынысын аныќтау тєсілі арќылы мемлекеттік сатып алу шараларын ж‰зеге асыру туралыр/с

Тауар, ж±мыс жєне ќызмет атауы

¤лшем бірлігі

Кµлем

Жеткізу мерзімі

1

2

3

4

5

1

Бензин А-93

литр

1500

аќпан-желтоќсан


Хабарландыру“Аќмола облысыныњ дене тєрбиесі жєне спорт басќармасыныњ” жанындаѓы “Спорт Инвест” МКЌК Ќазаќстан Республикасыныњ 21.07.2007 ж. к‰нгі №303 “Мемлекеттік сатып алу туралы” Зањыныњ 30-тарауыныњ 2-бабына сєйкес, спорттыќ залды жалѓа алу-беру бойынша мемлекеттік сатып алу шараларын µткізеді.

Ќызмет кµрсету мерзімі: 2008-жылдыњ аќпан айынан 2008-жылдыњ 31 сєуір дейін.

Тµлем шарттары: тµлемдер есеп айырысу шотына ќойылѓан есеп-фактуралар негізінде наќты жєйттар бойынша ж‰зеге асырылады.

Баѓа ±сыныстары бар ќ±жаттар келесі мекен-жайда 18 – 23 аќпан аралыѓында тапсырылуѓа тиіс: Кµкшетау ќ., Пушкин кµш., 11а

Ќызмет кµрсету шарттары:

Жабдыќтаушы (жеткізуші) міндеттері:

 1. ±сынылѓан тауарлар, ќызмет жєне ж±мыстар сапасын жєне кµлемін есепке алу жєне баќылау ж±мыстарын ж‰ргізу.

 2. тауар, ќызмет жєне ж±мыстарды ±сынуѓа кедергі болатын б±зу жєйттарыныњ алдын алу бойынша уаќтылы шараларды ж‰зеге асыру

 3. есеп ќ±ралдарын тексеру жєне техникалыќ жµндеуден µткізу

 4. ќызмет сапасыныњ тµмендеуі кезінде, сапаны ќалпына келтіру

 5. тапсырушы талабы бойынша жабдыќтаушы тауарларды ±сыну, ќызмет кµрсету жєне ж±мыстарды орындауѓа байланысты ќосымша аќпаратты ±сыну


Потенциалды (м‰мкін болатын, бєсекелес) жабдыќтаушылардыњ баѓалар ±сынысына ќойылатын талаптар:

Баѓалар ±сынысы салынѓан жабылѓан хатќалтаныњ сыртќы бетінде кµрсетілетін жєйттар: атауы, зањды жєне наќты мекен-жайы (зањды т±лѓа ‰шін), патент жєне жеке куєлік номерлері, СТН, потенциалды жабдыќтаушыныњ банк реквизиттері, наќ осы мемлекеттік сатып алу атауы.

Баѓалар ±сынысында кµрсетілетін жєйттар:

 1. жеткізілетін тауарлардыњ атауы, мінездемесі жєне кµлемдері;

 2. тауарларды жеткізу орны мен мерзімдері

 3. ќызмет, ж±мыс, тауар бірлігініњ баѓасы. ќосылѓан шыѓындар туралы мєліметтерді кµрсету ќажет.

Келісім-шартќа ќол ќою мерзімі: мемлекеттік сатып алуларды ±йымдастырушы ќол ќойылѓан мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт жобасын ±сынѓаннан кейін 5 к‰н ішінде.

Хатќалтадаѓы баѓалар ±сынысы хабарландыруда кµрсетілген мерзім ішінде тапсырушы µкіліне ±сынылады. Ќосымша мєлімет жєне аныќтамаларды мына телефоннан алуѓа болады:

8(7162) 76-25-81.

Келісім-шарт жобасы ќосымшада.

Хабарландыруѓа ќосымша
Баѓалар ±сынысын аныќтау тєсілі арќылы мемлекеттік сатып алу шараларын ж‰зеге асыру туралы


Объявление
Государственное учреждение «Управление физической культуры и спорта Акмолинской области» в соответствии с п.2 ст.30 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 г. № 303 проводит государственные закупки по приобретению ГСМ

Сроки предоставления услуг: с февраля 2008 до 31 декабря 2008 года.

Условия оплаты: Оплата будет осуществляться по факту на основании выставленных счетов-фактур на расчетный счет.
Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с18 февраля по 23 февраля 2008 года по адресу: г. Кокшетау, ул. Пушкина 11а.

Условия оказания услуг:

Поставщик должен:

1) вести учет и контроль количества и качества предоставляемых товаров услуг и работ.

2) принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений предоставления товаров услуг и работ

3) проводить техническое обслуживание и проверку приборов учета

4) в случае снижении качества товаров услуг и работ поставщик должен принять все меры по восстановлению качества

5) по требованию заказчика поставщик представляет дополнительную информацию, связанную с предоставлением товаров оказанием услуг и работ.

Требования для представления потенциальными поставщиками ценовых предложений:

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовыми предложениями необходимо указать: наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта) РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика, наименование данной государственной закупке.

В ценовом предложении необходимо указать:

1) наименование, характеристика и количество поставляемых товаров услуг и работ;

2) место и сроки поставки товаров услуг и работ;

3) цена за единицу товаров, услуг и работ с указанием сведений о включенных в нее расходах.

Сроки подписания договора: в течение 5 рабочих дней со дня представления организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках.

Ценовое предложение в конверте предоставляется представителю заказчика в период указанный в объявлении. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7162) 76-25-81.

1

Бензин А-93

Лит.

1500

Февраль- декабрь


Объявление
ГККП « Спорт Инвест» при управление физической культуры и спорта Акмолинской области в соответствии с п.2 ст.30 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 г. № 303 проводит государственные закупки по приобретению услуг аренды спортивного зала.

Сроки предоставления услуг: с февраля 2008 до 31 апреля 2008 года.

Условия оплаты: Оплата будет осуществляться по факту на основании акта выполненных работ.

Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с18 февраля по 23 февраля 2008 года по адресу: г. Кокшетау, ул. Пушкина 11а.

Условия оказания услуг:

Поставщик должен:

1) вести учет и контроль количества и качества предоставляемых товаров услуг и работ.

2) принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений предоставления товаров услуг и работ

3) проводить техническое обслуживание и проверку приборов учета

4) в случае снижении качества товаров услуг и работ поставщик должен принять все меры по восстановлению качества

5) по требованию заказчика поставщик представляет дополнительную информацию, связанную с предоставлением товаров оказанием услуг и работ.

Требования для представления потенциальными поставщиками ценовых предложений:

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовыми предложениями необходимо указать: наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта) РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика, наименование данной государственной закупке.

В ценовом предложении необходимо указать:

1) наименование, характеристика и количество поставляемых товаров услуг и работ;

2) место и сроки поставки товаров услуг и работ;

3) цена за единицу товаров, услуг и работ с указанием сведений о включенных в нее расходах.

Сроки подписания договора: в течение 5 рабочих дней со дня представления организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках.

Ценовое предложение в конверте предоставляется представителю заказчика в период указанный в объявлении. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7162) 76-25-81.

Проект договора прилагаем.


Объявление
ГККП « Спорт Инвест» при управление физической культуры и спорта Акмолинской области в соответствии с п.2 ст.30 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 г. № 303 проводит государственные закупки по приобретению транспортных услуг ( 1грузового автомобиля).

Сроки предоставления услуг: с февраля 2008 до 10 марта 2008 года.

Условия оплаты: Оплата будет осуществляться по факту на основании акта выполненных работ.
Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с18 февраля по 23 февраля 2008 года по адресу: г. Кокшетау, ул. Пушкина 11а.

Условия оказания услуг:

Арендуемый грузовой автотранспорт будет использоваться арендатором для доставки спортивной атрибутике г. Щучинск

Поставщик должен:

1) предоставить в аренду автотранспорт в технически исправном состоянии

2) производить ремонт и техническое обслуживание автотравнспорта

5) обеспечивать своевременное и качественное оказание транспортных услуг.

6)осуществлять за свой счет заправку автотранспортом ГСМ в период использования.
Требования для представления потенциальными поставщиками ценовых предложений:

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовыми предложениями необходимо указать: наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта) РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика, наименование данной государственной закупке.

В ценовом предложении необходимо указать:

1) наименование, характеристика и количество поставляемых услуг и работ;

2) место и сроки поставки товаров услуг и работ;

3) цена за единицу товаров, услуг и работ с указанием сведений о включенных в нее расходах.

Сроки подписания договора: в течение 5 рабочих дней со дня представления организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках.

Ценовое предложение в конверте предоставляется представителю заказчика в период указанный в объявлении. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7162) 76-25-81.

Проект договора прилагаем.


Приложение к объявлению

Об осуществлении государственных закупок товаров способом запроса ценовых предложений
п/п

Наименование товара, работы, и услуг

Единица измерения

Количество, объем

срок поставки

1

Аренда грузового автомобиля

шт

1

февраль-март


Объявление
ГККП « Спорт Инвест» при управление физической культуры и спорта Акмолинской области» в соответствии с п.2 ст.30 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 г. № 303 проводит государственные закупки по приобретению спортивного инвентаря, спортивной атрибутики. Сроки предоставления услуг: с февраля 2008 до 10 марта 2008 года.

Условия оплаты: Оплата будет осуществляться по факту на основании выставленных счетов-фактур на расчетный счет.
Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с 18 февраля по 23 февраля 2008 года по адресу: г. Кокшетау, ул. Пушкина 11а.

Условия оказания услуг:

Поставщик должен:

1) вести учет и контроль количества и качества предоставляемых товаров услуг и работ.

2) принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений предоставления товаров услуг и работ

3) проводить техническое обслуживание и проверку приборов учета

4) в случае снижении качества товаров услуг и работ поставщик должен принять все меры по восстановлению качества

5) по требованию заказчика поставщик представляет дополнительную информацию, связанную с предоставлением товаров оказанием услуг и работ.

Требования для представления потенциальными поставщиками ценовых предложений:

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовыми предложениями необходимо указать: наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта) РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика, наименование данной государственной закупке.

В ценовом предложении необходимо указать:

1) наименование, характеристика и количество поставляемых товаров услуг и работ;

2) место и сроки поставки товаров услуг и работ;

3) цена за единицу товаров, услуг и работ с указанием сведений о включенных в нее расходах.

Сроки подписания договора: в течение 5 рабочих дней со дня представления организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках.

Ценовое предложение в конверте предоставляется представителю заказчика в период указанный в объявлении. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7162) 76-25-81.

Проект договора прилагаем приложение №1.


Приложение к объявлению №1

Об осуществлении государственных закупок товаров способом запроса ценовых предложений
п/п

Наименование товара, работы, и услуг

Единица измерения

Количество, объем

срок поставки

1

2

4

5

6

1

Древки для флагов

шт

300

февраль-март

2

Флаги цветные

шт

300

февраль-март

3

Герлянды

мет

500

февраль-март

4

Банер

шт

10

февраль-март

5

Растяжки

шт

10

февраль-март

6

Надпись на номера

шт

520

февраль-март

7

Коньки хоккейные

шт

25

Февраль-март

8

Рамки для грамот

шт

50

Февраль-март

Похожие:

Хабарландыру iconАлдағы конкурс туралы хабарландыру
«Алматы облысы жұмылдыру дайындығы, Азаматтық қорғаныс және авариялар мен табиғи апаттардың алдын алуды және жоюды ұймдастыру басқармасы»...
Хабарландыру iconТапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл»
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен хабарландыру жариялау жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарының қызмет көрсетуі туралы мемлекеттік...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі57 Беру күні 26. 03. 10ж. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі Беру күні – 2010ж. 16. 09. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі108 Беру күні 28. 05. 10ж. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі99 Беру күні 12. 05. 10ж. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі75 Беру күні 22. 04. 10г. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі53 Беру күні 26. 03. 10ж. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі64 Беру күні 08. 04. 10г. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі100 Беру күні 12. 05. 10ж. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница