Конкурс Защита блюд «Сагаан эдеэнэй эм шанар тухай»
Скачать 77.02 Kb.
НазваниеКонкурс Защита блюд «Сагаан эдеэнэй эм шанар тухай»
Дата конвертации03.11.2012
Размер77.02 Kb.
ТипКонкурс
«ВЕНОК ДРУЖБЫ»

(этно - литературный вечер)
Вечер посвящен наступлению Белого месяца - праздника «Сагаалган», года

«Белого железного Дракона»
Программа:

 1. Приветствие команд «Сагаан hарын мэндэ»

 2. Разминка команд

 3. Наша родословная

 4. Конкурс песен о малой родине

 5. Литературный конкурс

 6. Защита блюд «Сагаан эдеэнэй эм шанар тухай»

 7. Благопожелания


Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости и земляки! Мы сердечно и от души поздравляем Вас с наступлением Белого месяца-праздника Сагаалган, года «Белого железного Дракона»! Разрешите пожелать всем счастья, здоровья, мира и благополучия вашим семьям!

Ведущий 2:Эрхим хундэтэ нухэнууд, манай айлшад, нютагаархид! Танаараа морилжо ерэhэн сага hараар, гаража бай hан сагаан тумэр луу жэлээр номой байшангай ажалшадай зуглээ амаршалхыемнай зубшээгыт!

Ведущий 1: Из глубокой старины пришла к нам эта народная традиция. Она свято почиталась бурятами, собирала их в дни Сагаалана. Люди желали друг другу здоровья, благополучия в доме, счастья и добра. Прекрасно сказал об этом народном празднике Баир Дугаров:

В праздник Белого месяца,

как у нас повелось,

людям надобно встретиться,

чтоб светлее жилось,

чтоб убавилось горя

чтоб тучнели стада,

чтоб долины и взгорья

голубели всегда..

Ведущий 2:

Сагааhара hара сахилзаhаар

Сагаан hара морилоор даа

Сагынь болоод салгидhаар

Сагаан эдеэн дэлгэрбэд даа

Сагаан хуhан сэргэдэмнай

Сагаалгамнай ерээд буугаа

Сагаан сэдьхэлhээ бэе бэеэ

Сагааалганаар золгоел даа.

Эгээл hайхан хусэлээ уреэлсэжэ

Мугаа даража, баяраа ургэел.

Энэ удэр амар мэндэеэ мэдэлсэжэ

Мунхэдээ аха дуунэр болоел!

Ведущий 1:

Вот и наступил праздник Белого месяца

Праздник Вечного месяца.

Только доброе ценится,

Только в светлое верится.

Ведущий 2:

Мунгэн урэжэл талаараа

Мянган зоноо жаргуулаат,

Hайхан юм даа Буряаднай

Hаруул ехэ нютагнай

Шэнэ жэлээр, шэнын нэгэнээр

Сагаан hараар, сагаалганаар,

Амар мэндээ-ээ, амар мэндээ-ээ!

Ведущий 1:Если традиционный Новый год предпочтительней встречать в домашнем уединении, в семейном кругу, то национальный праздник Сагаалган требует взаимного общего гостеприимства. И по традиции мы приветствуем дорогих, желанных и званных гостей-представителей Кижингинской долины, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Тункинской долины и Агинского Бурятского автономного округа на нашем этно - литературном вечере «Венок дружбы», посвященного Сагаалгану .
Ведущий 2:

Арад зондоо hараар

Аза жаргал уреэгээл даа:

Арад зомнай жаргалтай байг

Адуу малнай арьбантай байг

Хубууд, басагад бэлигтэй байг

Хугшэд, убгэд буянтай байг

Сэлмэг энэ удэртэ

Санзайн хангал унэртэ

Согтой хухюун басагад, хубууд.

Ведущий 1: В последнее время мы все чаще жалуемся на плохое настроение, у кого- то тонус понижен, у кого-то хандра… Мы вам советуем: не ходите к врачам, а ходите к нам на вечера. Услышите хорошую песню- самим петь захочется, улыбнетесь веселой шутке- улучшите настроение, потанцуете- кровь разыграется, поразмыслите над интеллектуальной игрой –ума прибавиться. А после нашего вечера завтра утром проснетесь с улыбкой и вся душа поет примерно следующее:

Сердце, тебе не хочется покоя,

Сердце, как хорошо на свете жить!

Сердце, как хорошо, что ты такое,

Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!

Ведущий 2: И надеемся на хорошее радостное настроение каждого из вас! Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери: «улыбка объединяет». И это действительно так. Давайте сейчас посмотрим друг на друга. Улыбнемся!

И с таким прекрасным настроением мы начинаем нашу встречу. По программе нашего вечера –приветствие команд «Сагаан hарын мэндэ». Прежде чем начать, давайте сейчас проведем жеребьевку и узнаем какая команда будет выступать по номером 1,2,3,4.

(Проводиться жеребьевка)

Ведущий 1: Итак, под номером один выступает команда представителей Тункинской долины, одного из наиболее красивых уголков Бурятии, знаменитой величественными Саянскими гольцами. Разрешите вас приветствовать словами Лопсона Тапхаева:

Саяны мои Саяны –

Суровых гольцов покой.

Вершины Хамар -Дабана,

Долина Оки с Тункой

Когда начинаю зори

На пиках вершин играть

Я вижу: стоит в дозоре

Могучих баторов рать!

Саяны мои Саяны-

Извечная песня рек..

В долинах плывут туманы,

Лежит на вершинах снег…

Ведущий 2:Тунхэн – суута Байгал далайн талые эзэлэн, аяар Монгол сайхан ороной хилэ хурэтэр нэмжын, ульгэр туухэдэ ороhон мунхэ саhан мульhээр хушагдаhан Мунхэ-Саридагта тулана.Энэ нютагай байгаали тон баян, узэсхэлэнтэй сэбэр агаартай, ан гурээhээр олон,эм домто ургамалнуудаар суурхадаг.Хойто захань гэбэл – Абай Гэсэрэй гушан гурбан баатарай дурэ харуулhанмантан орьел узууртэй Саян уула. Урда захань гэбэл,ульгэр домогоор суурхаhан Хамар-Дабаан хадын шэлэ хутэл Юм. Мунхэ Саридагhаа эхи абажа, Эрхуу гол Тунхэнэй ургэн талые дундуурнь хубаарилан, Ангар дуухэй мурэндэ шудхадаг Юм. Эрхуу- «эрхэ» гэhэн удхатай Мунхэ_Саридаг эсэгэтэй, Ильчир гое дуухэй-эхэтэй. Пожалуйста, ваше приветсвие.

Ведущий 1: Второй выступает команда представителей Агинского Бурятского Автономного округа. Давайте поприветствуем их дружными аплодисментами и стихами Жамсо Тумунова:

С вершин Алханая исчезли снега

В долине играет струей Дульдурга

Склоняются ивы над самой водой,

Березы оделись листвой молодой.

Ведущий 2: Третьей выступает команда представителей Кижингинской долины. Давайте поприветствуем их строками Цырена Очирова:

Хэбэд номон Хэжэнгэ,

Хэзээш мини зурхэн соо,-

Гээд дуунда дуулагдадаг

Узэсхэлэн hайхан байгаалитай

Ульгэн дэлхэйн нэгэ буланиинь болоно

Урда сагhа туухэтэй

Ужам тала дайдатай

Алдар суда гаранхай

Аглан мини Хэжэнгэ

Тахилгата Шилсаанам

Та бугэдэнэй баяр Юм

Сахилгата Хэжэнгэм

Саруюн зрной нютаг юм

Ведущий 1: Четвертой выступает команды представителей Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ имеет площадь 22 тыс. кв.км. Население более 145 тыс. человек. Эта зона Прибайкалья в значительной степени покрыта лугами и полями, возделанными руками человека. Местные буряты подвергались русскому влиянию и освоили быстрее оседлый образ жизни, заменив разведение скота возделыванием земли, к тому же земля в прибайкальских долинах плодородная. В настоящее время они занимают треть возделанных земель Прибайкалья.

Ведущий 1: Разминка команд. Эта разминка у нас идет под названием «Интеллектуальный марафон». В марафоне участвуют все команды. Игровое поле с квадратами трех цветов- сектор вопросов. Один из участников каждой команды по очереди подходит к игровому полю и , крутя рулетку, выбирает сектор вопросов.
1 сектор. Вопросы на скорость ответа.

 1. Какая азбука состоит из двух знаков? (Морзе)

 2. Первое жилище человека? (Пещера)

 3. Отрезок времени в сто лет? (Век)

 4. У кого усы длиннее ног? (У таракана)

 5. В каком месяце меньше всего говорят? (Феврале)

 6. Из какого полотна не сошьешь рубашку? (Из железнодорожного)

 7. Елочное украшение лба ? (Шишка)

 8. Самая близкая к Земле звезда? (Солнце)

 9. Синим слова «темнота»? (Мрак)


2 сектор. Вопросы на скорость ответа.

 1. Священная гора для жителей Кижинги (Челсана)

 2. Высушенное мясо у бурят (Борсо)

 3. Сыр из овечьего молока (Брынза)

 4. Астрологическая карта небесной сферы (Гороскоп)

 5. Хурал в честь защитников веры (Сахюусан)

 6. Родина нетрадиционной восточной медицины. (Тибет)

 7. День встречи, взаимных благопожеланий в честь нового года по восточному календарю (Сагаалган)

 8. Биополе человека (Аура)

 9. Китайский символ императорской власти (Дракон)


3 сектор. Вопросы на скорость ответа.

 1. Переносное жилище кочевых народов (Юрта)

 2. Популярное и любимое блюдо бурят (Позы)

 3. Запретный продукт для вегетарианца (Мясо)

 4. Бурятский эпос (Гэсэр)

 5. Обряд очищения огнем у бурят (Дугжууба)

 6. Сказание о древних богах (Миф)

 7. Изделие, изготовляемое бурятами из шерсти (Войлок)

 8. В юрте опора-шест, в жизни опора –кто? (Друг)

 9. Бог врачевания в тибетской медицине (Отошо)


Ведущий 1: Каждый из нас стремится познать окружающий мир, узнать много нового и интересного, но без знания прошлого нельзя ни понять, ни оценить по достоинству настоящее. Нынешнее поколение должно воспринимать и продолжать замечательную традицию уважения к нашему прошлому. Историческая память- великая сила нравственная и культурная. Именно эта тема будет звучать в нашем следующем конкурсе «Наша родословная».

Ведущий 2: А сейчас я приглашаю команду…

Вот сейчас третий конкурс наш

Познакомьтесь-ка со мной,

Да со всем честным народом.

Кто вы есть, откуда родом?

Итак, готовы начинать?
(Идет конкурс)

Итак, завершен третий конкурс, пусть жюри оценивают . Слово представляется членам жюри.

(Жюри подводит итоги третьего конкурса)
Ведущий 1: Какой праздник без песен. И я думаю, что вы все хорошо знаете песни «о своей малой родине».

Ведущий 2:Дуунууд гээшэмнай арадай аман зохеолой эгээл дэлгэрэнгы хубинь болоно.Ажабайдалайнгаа бухы уйлэ хэрэгууд болон хубилалтануудые арад зон дуунууд соогоо харуулна Дунда дурагуй хун угы гээшэ ааб даа. Дуун гээшэ манай ажабайдалые шэмэглэдэг, зурхэ сэдьхэлыемнай баярсуулдаг, эди шэдидэл дэбжээдэг..

Ведущий 1: Дуунтай нухэсэhэн хун хододоо жаргалтай, эрмэлзэл эршэтэй, омог хухюун, залу ябадаг. Ирагуу hайхан, аялгата дуунууд – шэхэнэй шэмэг, зурхэнэй домог. Тиимэhээ удаадахи манай мурысээн турэл нютаг тухай дуунуудта зорюулагдана..

Традиции и привычки народа складываются сотнями лет. Много в них целесообразного, исторически обусловленного, соответствующего национальным вкусам, образу жизни, климату. Кулинарные рецепты, созданные народом, не случайны, не произвольны. Нетрудно заметить. Что суровые местные условия, которые требовали выносливости от человека, наложили свой отпечаток на бурятскую национальную кухню.

Ведущий 2: Сагаалган- сагаан эдеэнэй найро. Иигэжэ баталан хэлэхэмнай алдуу бэшэ гэжэ hанагдана. Энэ удэр олон удэртэ хурэхээр заншалта эдеэ хоолоо hайнар бэлдэдэг юм. Сагааэдеэн гээшэхундын туру байгаа гэжэ мэдэнэбди. Тиимэhээ,мунээ танай анхаралда мурысээн «Сагаан эдеэнэй эм шанар тухай».

Ведущий 1:

Саган эдеэн хундын дээжэ

Салгидхан таандаа барихамнай гээшэ

Сагаан hарада, хэндэшье мэдээжэ,

Сайлан таанадаараа сэнгэхэмнай гээшэ.

Ведущий 2:

Ногоон сайhаа хуртэгты!

Аяга сай-эдеэнэй дээжэ,

Буряад зоной хуушан еhо заншалаар

Бае бэедээ hайниие хусэел.

Сагаан эдеэнэй дээжэhээ хуртэе,

Ногоон сайhаа заатагуй амсая!

Ведущий 1: Но всему рано или опздно приходит конец, такова жизнь. Пришел конец и нашему удивительному путешествию в неизведанное. Пришла пора попрощаться. До новых встреч, дорогие друзья!

Пока подводятся итоги нашей праздничной встречи, давайте на прощанье споемте песню про Кижингу, где мы живем.

(Подводятся итоги, вручаются призы)
Автор: А.С.Танхаева

Похожие:

Конкурс Защита блюд «Сагаан эдеэнэй эм шанар тухай» iconСценарий праздника сагаалган
...
Конкурс Защита блюд «Сагаан эдеэнэй эм шанар тухай» iconЖурам батлах тухай
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25. 4, “Журам батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 280 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтын...
Конкурс Защита блюд «Сагаан эдеэнэй эм шанар тухай» iconЖурам батлах тухай
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25. 4, “Журам батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 280 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтын...
Конкурс Защита блюд «Сагаан эдеэнэй эм шанар тухай» iconИмпортын зөвшөөрөл олгох тухай
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 15. 5 заалтыг үндэслэн нэн чухал эмийн хангамжийг сайжруулах, эмчилгээ, оношлогооны хэвийн...
Конкурс Защита блюд «Сагаан эдеэнэй эм шанар тухай» iconЭлектронно-образовательные ресурсы Наименование дисциплины (профессионального модуля)
Повар. Специалист по приготовлению холодных блюд, закусок, соусов. Повар. Приготовление первых блюд
Конкурс Защита блюд «Сагаан эдеэнэй эм шанар тухай» iconЭмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай
Эрүүл мэндийн тухай Монгол Улсын хуулийн 17. 5 дугаар заалт, холбогдох журмыг тус тус үндэслэн тушаах нь
Конкурс Защита блюд «Сагаан эдеэнэй эм шанар тухай» iconЭм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай” хуулийн 23. 3, 23. 4 заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 222 тоот тогтоолын 3-р заалтыг үндэслэн...
Конкурс Защита блюд «Сагаан эдеэнэй эм шанар тухай» iconВаши рецепты непременно войдут во второе издание этой книги
...
Конкурс Защита блюд «Сагаан эдеэнэй эм шанар тухай» iconПродуктов, ассортимент, технологию приготовления 2-х блюд по выбору
Описать технологический процесс приготовления и отпуск блюд японской кухни: японский салат из риса, печень по-японски, японские рыбные...
Конкурс Защита блюд «Сагаан эдеэнэй эм шанар тухай» iconМонгол улсын засгийн газрын тогтоол жагсаалт батлах тухай
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас тогтоох нь
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница