Бюллетень новых поступлений
НазваниеБюллетень новых поступлений
страница14/15
Дата конвертации03.02.2013
Размер1.52 Mb.
ТипБюллетень
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Родина, Т.Г.
   Товароведение и экспертиза рыбных товаров и морепродуктов [Текст] : Учебник для вузов / Т. Г. Родина. - 400с.
Приведены сведения о производстве и потреблении продуктов, вырабатываемых из объектов водного промысла. Изложены основы научной систематизации рыб и нерыбных объектов промысла. Описаны состав, питательные свойства рыбных товаров и морепродуктов. Рассмотрены товароведческая характеристика ассортимента, стандартизация качества, кодирование, гигиенические требования к безопасности продуктов, экспертиза качества товаров, особенности ассортимента импортируемой продукции, факторы, формирующие качество, процессы, протекающие при хранении, их влияние на качество, меры предупреждения дефектов. Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезен аспирантам, научным работникам и специалистам, работающим в области товароведения, технологии, стандартизации и сертификации товаров, вырабатываемых из рыбных и нерыбных объектов промысла.

58

Мұханбетова, С.С.
   Статистика [Текст] : Оқулық / С. С. Мұханбетова ; ҚР БжҒМ. - 381б. - 384б.
Оқулыкта статистикалык бакылау, топтау, жинактау, абсолютті, катысты, орташа шамалар, ішінара бақылау, динамикалық катарлар, индекстер, корреляциялык-регрессиялық талдау сиякты статистикалык әдістер, сонымен катар халык жэне еңбек ресурстары статистикасының, үлттык шоттар жүйесінің, халықтың тұрмыс деңгейінің көрсеткіштер жүйесі қарастырылған. Тақырып бойынша мысалдар, кайталау сұрақтары, тест тапсырмалары, есептер келтірілген. Окулык экономикалык жоғары оқу орындарынын студенттеріне, окытушы-ларға арналған.

59

Көксеген, Ә.Е.
   Алгоритимдеу және программалау тілдері [Текст] : Оқулық / Ә. Е. Көксеген, Ә. О. Сейфуллина ; ҚР БжҒМ. - 190б. - 192б.
«Алгоритмдеу жэне программалау тілдері» атты окулыктың негізгі максаты студенттерге Turbo Pascal жэне C++ тілі мен программалаудың теориялык жэне жаттығу негіздерін үйрету болып табылады. Сонымен катар атал-мыш окулық акпараттык технологиялар бағытында жұмыс істейтін мамандардьщ программалау тілі үғымын түсіну, программалау тэсілдерін игеру жэне баска да программалау тілдері бойынша білімдерін жетілдіруге септігін тигізеді. Окулыкта Turbo Pascal программалау ортасын жүктеу, программаны орындауға жіберу жэне арнайы пернелердің аткаратын кызметтері туралы толык ақпарат берілген. Программаның кұрылымы, берілгендер типтері, операторлар, массивтер, стандартты функциялар карастырылады. Оқулыкта С - орта денгейлі тілдерінің түрі, жартылай процессор аркылы программалау жолдары да көрсетіледі. С ++ тілінде программалау жолдары, базалык деректер түрлері, операциялар, өрнектер жэне C++ тіліндегі программаның кұрылымы, Turbo Pascal жэне C++ программалау орталарында күрастырылған көптеген мысалдар мен программалар келтірілген

60

Аяжанов, С.С.
   Компьтерлік желілер [Текст] : Оқулық / С. С. Аяжанов, С. Б. Сатымбекова ; ҚР БжҒМ. - библиогр.:237-238б. - 240б.
Окулыктың максаты - компьютерлік желілерді ұйымдастыру жэне қызмет көрсетудің негізгі кағидаттарын зерделеу, казіргі заманғы желілік технологиялармен таныстыру. Окулык окыту жүйесінің кредиттік технологиясына негізделіп жазылып, эрбір такырыбы дэрістерден, теориялык материалды терендете меңгеруіне бағытталған компьютерде орындайтын тэжірибелік жұмыстардан, білім деңгейін бағалауға арналған бақылау сұрактарынан, такырып бойынша тест тапсырмаларынан тұрады. Окулык жоғары оқу орындарының ақпараттық жүйелер мамандығының студенттері мен окытушыларына, сонымен катар акпараттық технологияға кызығушылык таныткан көпшілік кауымға арналған.

61

Ахметжанов, Т.К.
   Мұнай және газ өндірудің техникасы мен технологиясы. [Текст] : Оқулық / Т. К. Ахметжанов, А. Т. Қартабай ; ҚР БжҒМ. - библиогр.:459б. - 464б. : ил.,кесте.
Окулықта мұнай жэне газ кен орындары туралы негізгі геологиялык мэліметтер, мұнай, газ, қабат сулары кұрамы жэне касиеті туралы негізгі мэліметтер келтірілген. Кен орындарды игерудің нақты шартын ескере оты-рып, мұнай-газ өндірудің негізгі технологиялық процестер, ұңғымалардын өнімділігін арттыру эдістері. Ұңғымаларды пайдалану тэсілдері, газдарды сепарациялау жэне кабат суды тазалау сұрактары карастырылған. Кэсіптік кұрал-жабдьщтардың осы саладағы соңғы жетістіктері ескерілген жэне принципиалды технологиялык схемасы келтірілген, сонымен катар кен орындардағы кұрал-жабдыктарды колдану мысалдары тэжрибелік жэне зертханалық жұмыстарда келтірілген. Керекті формулалар жэне есептеу-лер, материалдарды меңгеруді тексеру, бакылау жэне өзіндік бакылау үшін тестілік сұрактары, глоссарий берілген. Окулық ЖОО мұнай жэне газ саласы мамандығы магистранттары мен студенттеріне жэне колледж окушыларына арналған.

62

Ансабаева, Р.С.
   Шетел мемлекеттерінің қаржылары [Текст] / Р. С. Ансабаева ; ҚР БжҒМ. - 280б. : ил.,кесте.
Бұл оқулыкта шетел мемлекеттерінің қаржыларының негізгі теориялық, экономикалық және ұйымдык мәселелері карастырылған. Осы оқулық қаржы мәселелерін менгерудегі қаржы менеджерлеріне, студенттерге, ізденушілерге арналған. Окулык оқыту жүйесінің кредиттік технологиясына негізделіп жазылып, әрбір такырыбы дәрістерден, теориялык материалды тереңдете меңгеруіне бағытталған тәжірбиелік жұмыстардан, білім денгейін бағалауға арналған тест тапсырмаларынан тұрады. Оқытушыларға және шетел мемлекеттерінің каржысын баскару және ұйымдастыру мәселелеріне қызығушылык білдіретін көпшілікке ұсынылатын негізгі оқулық болып табылады.

63

   Автоматтандырылған басқару жүйелері [Текст] : Оқулық / С. У. Қалдыбаев ; ҚР БжҒМ. - библиогр.:229с. - 232б. : Ил.,кесте.
Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі): «Көлікті пайдалану жэне жүк козғалысы мен тасымалдауды үйымдастыру» мамандығын оқытатын жоғары оқу орындарына арналған оқулык. Бұл окулык студенттерге көліктік тасымалдауларды баскару жүйелерінің барлық денгейлерін акпараттык камтамасыз етуді автоматтандыру, казіргі заманғы ақпараттык технологиялар кызметтері жағдайында компьютерлік техникада баскару міндеттерінің шешімдерін жасақтау, жасау және олардың нәтижелерін колдану әдістері туралы, сонымен қатар, казіргі заманғы талаптарға сай тасымалдауларды баскаруды автоматтандыру іс-шараларының пайдаланушылық және экономикалық тиімділігін бағалау әдістері туралы кәсіби білім алуға көмектеседі.

64

Бөрібаев, Б.Б.
   Алгоритмдеу және программалау тілдері [Текст] : Оқулық / Б. Б. Бөрібаев, А. М. Махметова ; ҚР БжҒМ. - библиогр.: 325б. - 328б. : ил.,кесте.
Ұсынылып отырған оқулықтың негізгі максаты - студенттерді алгоритмдерді кұрастыру мен қазіргі кезде оку орындарында кең таралған Паскаль программалау тілін үйрету болып табылады. Оқу кұралы алгоритмді кұрастырудың графикалык тәсілдерін карастырып, программалау тіліндегі енгізу/шығару, баскару операторларын жэне процедуралар мен функцияларды толық камтиды. Сонымен бірге программаны енгізу, түзету және нэтижесін алу мүмкіндіктерін толық ашатын ортаменен тиянақты түрде таныстырады. Бүл оқулыкта студенттердің программалауды меңгеру ісін жүзеге асыратын мүмкіндіктердің бэрі карастырылған. Оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналып жазылған, дегенмен оны колледждер мен мектеп окушылары, өз бетімен ЭЕМ-да жүмыс істеп үйренушілер де пайдалана алады.

65

Джумагалиева, А.М.
   Информатика (Ақпараттық жүйелер). [Текст] / А. М. Джумагалиева, А. Ж. Нургазинова ; ҚР БжҒМ. - библиогр.: 244б. - 248б. : ил.,кесте.
Информатиканың теориялық негіздерін оку коршаған ортаны тануға, пәнаралық байланысты камтуға, жана технологияларды жылдам меңгеруге жол көрсетеді. Информатиканын даму тарихынан бастап акпараттык технологияда өнделуіне дейін теория жинақы түрде берілген. Оку мазмұны бойынша тоғыз үлкен бөлімді камтиды: Олар информатика пәнінің негіздері, акпараттык жүйелер технологиясы, Windows операциялык жүйелер, интернет желісі, бағдарламалау тілдері, Microsoft Office пакетінің бағдарламалары мен машықтану тапсырмалары. Окушы теорияны оки отырып өз білімін сынауға бакылау мен тест сүрактарына жауап береді. Окулықта түсіндірме сөздіктер берілген. Бүл окулык колледж және жоғары оку орындарының студенттеріне және үстаздарына арналған.

66

Купешова, С.Т.
   Инновациялық менеджмент [Текст] : Оқулық / С. Т. Купешова ; ҚР БжҒМ. - библиогр.: 253б. - 256б.
Оқулық инновациялық менеджмент пәнінің типтік бағдарламасы құрылымына сәйкес жазылған. Оқулык студенттер әр қадам баскан сайын міндетті түрде экономикалық немесе экологиялық, әлеуметтік және баска да тиімділіктер беретін инновацияларды игеру үдерістерін басқару, ұйымдастыру әлеміне енуге мүмкіндік туғызатындай етіп дайындалған. Нәтижесінде студенттер өз беттерінше инновациялық үдерістерді басқару, жоспарлау және инновациялардың пайдалылығын есептеуге мүмкіндік беретіндей біліммен қүралданады. Бүл окулық жоғары оку орындарының студенттеріне, оқытушыларына, магистранттарға арналған, сонымен катар бизнес өкілдері, инновациялық саладағы менеджерлер, өнертабыстармен шүғылданатын түлғалар үшін ерекше қызығушылык туғызуы мүмкін.

67

Аяжанов, Қ.С.
   Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау [Текст] : Оқулық / Қ. С. Аяжанов, А. С. Есенова ; ҚР БжҒМ. - библиогр.:373-374б. - 376б. : ил.,кесте.
Окулыкта ақпараттык жүйелердегі ақпаратты коргау жүйелерін кұрудың теориялық негіздері және практикалық қолдануы қарастырылған. Акпараттык жүйелерді жобалау мен пайдалануға кажет деректерді корғауды жүзеге асыру принциптері, әдістері және кұралдары сондай-ақ ақпаратты қорғау бойынша практикалык дағдыларды игеру зерделенген. Окулық оқыту жүйесінің кредиттік технологиясына негізделіп жазылып, әрбір тақырыбы дәрістерден, теориялық материалды тереңдете меңгеруіне бағытталған компьютерде орындайтын тәжірибелік жүмыстардан, білім деңгейін бағалауға арналған бақылау сүрақтарынан, такырып бойынша тест тапсырмаларынан тұрады. Оқулық жоғары оку орындарының ақпараттык жүйелер мамандығының студенттері мен оқытушыларына, сонымен катар акпараттык технологияға кызыгушылық танытқан көпшілік қауымға арналған.

68

Сейдахметов, А.С.
   Кәсіпкерлік [Текст] : Оқулық / А. С. Сейдахметов, Қ. Ж. Елшібекова ; ҚР БжҒМ. - библиогр.:338-339б. - 344б. : ил.,кесте.
Ұсынылып отырған «Кәсіпкерлік» окулығы типтік оку бағдарламасына сәйкес дайындалған. Оқулыкта кәсіпкерліктің мәні мен мазмұны, оның тұрлері, ерекшеліктері мен функциялары, кәсіпкерлік кызметтін объектілері, субъектілері жэне кәсіпкерлік орта кұрудың маңызы қарастырылады. Онда бизнесті жоспарлау, каржылык жэне кадрлык тұрғыдан кәсіпкерлікті камтамасыз ету мәселелеріне басты назар аударылған.Сонымен катар кәсіпкерлік тәуекелді төмендету, кәсіпкердің жұмысын бағалау мәселелеріне біршама назар аударылған. Кэсіпкерлік ұйымдардын кызметін токтату механизмдеріне, серіктестермен өзара карым-катынастарға жэне серіктестер мен олардың арасындагы келісімшарттық катынастарга, кәсіпкерлік мәдениеті мен кұпиясына, шаруашылық субъектілер алдындағы кәсіпкерлердін жауапкершіліктеріне жеке тараулар арналған. Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу мен колдау механизмдеріне және кәсіпкерлік аясындағы бәсекеге кабілеттілікке ерекше коңіл бөлінген. Окулық студенттерге, магистранттарға және окытушыларға, сонымен катар кәсіпкерлік аясында өз білім денгейін жетілдіргісі келетін азаматтарға арналган.

69

Серкебаева, Р.К.
   Фондовые рынки и биржевое дело [Текст] / Р. К. Серкебаева ; МОН РК. - библиогр.:383-395б. - 395б.
В учебнике «Фондовые рынки и биржевое дело» рассматриваются вопросы развития фондового рынка Республики Казахстан, особенности его формирования и раскрываются объективные причины его малой эффективности. Поскольку ценные бумаги являются частью инвестиционного процесса, в учебнике рассмотрены понятие инвестиции, их значение и виды; инфраструктура рынка ценных бумаг и его участники, вопросы государственного регулирования и преференции. С коммерциализацией биржи меняются акценты, поэтому показаны источники формирования дохода Биржи, расчеты финансовых коэффициентов и конечно, риски, которые всегда присутствуют на этом рынке. Особое внимание в учебнике уделено вопросам прогнозирования цены на акции и облигации, поскольку студенты УМБ являются постоянными участниками игры «Биржевой симулятор», проводимыми KASE среди вузов г. Алматы. В разделе заданий по СРС и практическим занятиям предлагается комплекс вопросов для самостоятельного углубленного изучения каждого раздела учебника.

70

Әбілмәжінова, С.Ә.
   Палеогеография [Текст] : Оқулық / С. Ә. Әбілмәжінова, Д. І. Жангелдина ; ҚР БжҒМ. - библиогр.: 355-358б. - 360б. : ил.,кесте.
Ұсынылып отырган оқулық педагогикалык жоғарғы оқу орындарының «География» мамандығы бойынша білім алатын студенттеріне арналған. Осы мамандық бойынша оку багдарламаларына сәйкестендірілген. Оқулық үш тараудан тұрады. Бірінші тарауда палеогеографияның негізі, зерттеу нысаны, басқа ғылым салаларымен байланысы қарастырылған. Екінші тарауда жер ғаламшары табиғаты, оны кұрайтын қабықтардың калыптасуы мен дамуы, ал үшінші тарауда Жер галамшарының геологиялық кезеңдеріндегі палеогеографиялық жагдайлар сипатталады. Студенттер білімін тексеруге арналган сұрақтар әрбір тарау соңында берілген. Сонымен катар студент білімін терендетуге кажетті курстық жұмыстар мен реферат тақырыптары, глоссарий, тест тапсырмалары топтамасы үсынылып отыр.

71

Рысқұлова, Б.Р.
   Тігін өндірісінің материалтануы [Текст] : ЖОО студенттеріне арналған оқулық / Б. Р. Рысқұлова, А. Ж. Құтжанова ; ҚР БжҒМ. - Библиогр.:314-315б. - 320б. : ил.,кесте.,сурет.
Бүл окулыкта табиғи, химиялык талшыктар және олардан алынған жіптердің, токыма материалдардың касиеттері жэне кұрылысы берілген. Сондай-ақ иірім жіптердің кдсиеттері, алынуы, өңделуі, боялуы және тігін бұйымдарын дайындауда колданылатын матаның, трикотаждың, беймата материалдарының, табиғи және жасанды үлбірдің, тігін жіптері, желімдік, астарлық, іштік материалдардың, және табиғи, жасанды былғарының, фурнитуралардың, әрлеу материалдарының ассортименті карастырылған. Сонымен катар тоқыма материалдардың сапасы және бағалау негізі көрсетілген. Оқулық 050726 - «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы жэне кұрастырылуы» мамандығы бойынша жоғары оку орындарының студенттеріне арналған.

72

Қонаев, Д.А.
   Өтті дәурен осылай [Текст] : Естелік-ессе / Д. А. Қонаев. - 496б. : ил.,сурет.
Қазақстандағы белгілі саяси және мемлекет қайраткері Д.А. Қонаев естелік кітабында өзінің балалық шағы мен отбасы туралы, оқу жылдары мен еңбек жолының басталуы және республиканың әр жылдардағы өмірі жайлы әңгімелейді. Д.А. Қонаев өзі қызметтес болған көптеген саяси және мемлекет қайраткерлері — Хрущев, Косыгин, Брежневтерді, т.б. еске алады. Естелігі-нің соңында бүгінгі кұн мәселелері сөз болады.

73

Кунаев, Д.А.
   О моем времени [Текст] : Воспоминания / Д. А. Кунаев. - 376с. : ил.,фотогр.
Книга воспоминаний известного политического и государственного деятеля Казахстана ДА. Кунаева состоит из трех частей. В первой автор рассказывает о своем детстве и семье, годах учебы и начале трудовой деятельности, вторая часть посвящена жизни республики в разные годы. Д.А. Кунаев вспоминает многих политических и государственных деятелей, с которыми ему довелось работать, — Н.С. Хрущева, А.Н. Косыгина, Л.И. Брежнева, М.С. Горбачева. В третьей части освещаются вопросы сегодняшнего дня.

74

   Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2 т. [Текст] : Учеб. для студ. учрежд. высш.проф.образ. - 352с. : ил.,табл.
В двух томах учебника представлены важнейшие разделы современной аналитической химии. В первом томе изложены теоретические основы аналитической химии, рассмотрены химические методы анализа, включая гравиметрические и титриметрические, методы разделения и концентрирования, а также хроматографические и электрохимические методы анализа. Особое внимание уделено вопросам статистической обработки результатов анализа, метрологическим характеристикам методов. Для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по химико-технологическим специальностям. Может быть полезен аспирантам, преподавателям и научным работникам.

75

   Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2 т. [Текст] : Учеб. для студ.учреж.высш.проф.образ. - 416с. ; ил.,табл.
В двух томах учебника представлены важнейшие разделы современной аналитической химии. Во втором томе рассмотрены теоретические основы физико-химических методов анализа: атомной и молекулярной спектрометрии, рентгеновских, ядерно-физических и кинетических методов. Охарактеризованы особенности технического производственного контроля. Особое внимание уделено новым направлениям в аналитической химии: портативным аналитическим системам, спектральному анализу без использования стандартных образцов состава, методам локального анализа и анализа поверхности. Подробно описано применение статистических методов при обработке аналитического сигнала. Для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по химико-технологическим специальностям. Может быть полезен аспирантам, преподавателям и ңаучным работникам.

76

   Республика Казахстан-20 лет Независимости. Алматы. [Текст] . - 255б. : ил.,сурет.
Красочная и иллюстрированная книга о достижениях предприятий: промышленности, строительства транспорте, здравоохранения, финансовых организаций, учебных, культурных и спортивных заведений города Алматы за 20 лет Независимости Республики Казахстан. Для широкого круга читателей.

77

   Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының президенті, академик Мұрат Жұрынов [Текст] . - 184б. : ил.,сурет.

78

   О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс). [Текст] . - 328 с.

79
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Похожие:

Бюллетень новых поступлений iconБюллетень новых поступлений Вып. 10 Июль- август 2000 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с мая по...

Бюллетень новых поступлений iconБюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2012 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений»
Информационный «Бюллетень новых поступлений» выпускается в печатном и электронном виде. Печатный вариант представлен в отделе информационных...

Бюллетень новых поступлений iconБюллетень новых поступлений Вып. 15 май-июнь 2001г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения о всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с мая по июнь...

Бюллетень новых поступлений iconБюллетень новых поступлений июнь 2012 года
Библиографический указатель «Бюллетень новых поступлений» выпускается Научной библиотекой Витебского государственного университета...

Бюллетень новых поступлений iconБюллетень новых поступлений май 2012 года
Библиографический указатель «Бюллетень новых поступлений» выпускается Научной библиотекой Витебского государственного университета...

Бюллетень новых поступлений iconБюллетень новых поступлений Вып. 9 Май-июнь 2000 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с мая по...

Бюллетень новых поступлений iconБюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за I квартал 2012 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений»
Информационный «Бюллетень новых поступлений» выпускается в печатном и электронном виде. Печатный вариант представлен в отделе информационных...

Бюллетень новых поступлений iconБюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 2 квартал 2012 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений»
Информационный «Бюллетень новых поступлений» выпускается в печатном и электронном виде. Печатный вариант представлен в отделе информационных...

Бюллетень новых поступлений iconБюллетень новых поступлений Вып. 20 сентябрь-октябрь 2002 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения о всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с сентября...

Бюллетень новых поступлений iconБюллетень новых поступлений Вып. 25 июль-август 2003 г
Информационный бюллетень новых поступлений литературы содержит сведения о всех изданиях, поступивших в библиотеку Улгу с июля по...

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница