Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Өндірісті ұйымдастыру»
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Өндірісті ұйымдастыру»
страница1/8
Дата конвертации17.11.2012
Размер1.07 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

«ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ»

пӘнінен оқу-Әдістемелік КЕШЕНІ

Астана 2010

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ
«БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БИЗНЕС» КАФЕДРАСЫ


«ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ» ПӘНІ БОЙЫНША

ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

АСТАНА, 2010

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі

Қазақ инженерлік-техникалық академиясы
«БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БИЗНЕС » кафедрасы

«Өндірісті ұйымдастыру» пәні бойынша

«Экономика» мамандығының студенттеріне

арналған оқу-әдістемелік кешені

Астана, 2010ж
«Өндірісті ұйымдастыру» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешенін «Бағалау және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы Тәжіғұлова А.Ж. Білім және Ғылым министрлігі бекіткен Мемлекеттік білім беру стандарты негізінде құрастырылған.

ОӘК «Бағалау және бизнес» кафедрасы отрысында бекітілген.

Хаттама № _1__ «_31__» __тамыз_____ 2010ж.
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған.

Хаттама №_1__ «_3__» _қыркүйек_ 2010 ж.


Құрастырушы: Тәжіғұлова А.Ж. аға оқытушы

1. Пән бойынша оқу бағдарламасы – SYLLABUS

1.1. Оқытушы туралы мәлімет:

Тәжіғұлова А.Ж. – аға оқытушы

«Бағалау және бизнес» кафедрасы 402 кабинетте болады.
1.2. Пән бойынша мәлімет:

Өндірісті ұйымдастыру

Несие – 2

Өткізу орны: бас корпус
Оқу жоспарының сызбасы

Курс

семестр

несие

Дәріс

семинар

ОСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

4

7

2

15

15

30

30

90

емтихан


1.3. Пререквизиттер: Экономикалық теория, қаржы.

1.4. Постреквизиттер: «Өндірісті ұйымдастыру» пәні бойынша білім, мыналарды оқу барысында жаңалықтар береді:

- қаржы менеджменті;

- банк менеджменті;

- экономикалық-математикалық модельдеу;

- басқару шешімдерін өңдеу.
1.5. Курстың қысқаша сипаты

Өндірісті басқарудың түрлі мектептерінің шығарған тәсілдеріне, сонымен қатар басқарудың қазіргі әдістеріне сүйенуге, уақытысында ұйымның ішкі және сыртқы ортасына баға беруге, ұйым құрамының басты түрлерін ажыратуға, ұйымның өндірістік жедел, тактикалық және стратегиялық жоспарларын құруға, тәжірибе жүзінде инновациялық бақылаудың әдістерін қолдануға, белгілі мақсатқа жету үшін адамдар тобын құруға үйрету. Өндірісті басқару жағдайындағы сыни талдау жасауға бейімділік қалыптастыруға, өнеркәсіптегі түрлі нысандағы жұмыстарды бақылау мен ынталандырулауға, жоспарлауға, басшылықты ұйымдастыруға, материалды-техникалық және еңбек ресурстарын дұрыс қолдану арқылы жұмыстың мәні мен оның негізгі құрамдас бөлектерін игеруге үлес қосу

Курсты оқытудың мақсаты мен тапсырмалары

Пәнді оқыту мақсаты болып студенттерді Өндірісті ұйымдастыруды қызметі аумағында теориялық жағынан дайындықпен қамтамасыз етеді. Бұл дайындық магистранттарға болашақта кәсіби қызметтерінде лидерлік әрекеттерді қолдануға, ұтымды шешім қабылдауға, жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау қызметтерінде белсенді қызмет етуіне мүмкіндік береді.
Әдістерді меңгеруде студент міндетті:

- Жоғарғы мектебінің экономист-студенттері үшін нұсқалған негізгі оқу әдістемесімен байланысты лекциялық материалдардың мөлшері бойынша теоретикалық сұрақтарға жауап беру;

- семинарлық сабақтар көмегімен алынған тапсырмаларды бекіту, ғылыми және публистикалық мерзімді мөрлерді меңгеру,

- бақылау жұмыстарының көмегімен алынған тапсырмаларды тексеру
1.6.Орындау және тапсыру графигі:
Жұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

Атқару ұзақтығы

балдар

Бақылау формасы

Тапсыру мерзімі

1

Реферат

тақырып бойынша негізгі баяндама

Семинар тақырыбына байланысты

Апта

5-10(«үй бақылауы» формасы құрамында)

Семинардағы баяндама және реферат мәтіні

Тақырып бойынша семинарлық сабақ

2

Пікір-талас

баяндамаға қосымша

Семинар тақырыбына байланысты

Апта

5-10(«үй бақылауы» формасы құрамында)

Семинардаұсынылу факты

Тақырып бойынша семинарлық сабақ

3

Жазбаша жұмыс түріндегі аралық бақылау

әлеуметтік ойлау мүмкіндігін тексеру

1 жұмыс 1-4 тақырыпқа сәйкес,2 жұмыс 5-9 тақырыпқа сәйкес

Академиялық күнтізбеге сәйкес

Бір жұмыс тапсырманың саны бойынша 8 балмен бағаланады

Тапсырыстың орындалуын тексеру, сұрақтарға жауап беру қабілеті

Тақырып бойынша семинарлық сабақ

4

емтихан

Білімді кешенді тексеру


тест

Емтихан графигіне сәйкес

1.7.Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет:

 1. Теория организации: Учебник / Под ред. В.Г. Алиева. -М.: Луч, 1999.

 2. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П.
  Румянцевой, Н.А. Саломатина, 2-е изд. -М.: ИНФРА-М, 1999.

 3. Уткин Э. Управление фирмой. — М.: Анализ, 1996.

 4. Экономика предприятия / Под ред. Горфинкеля В.Я., Купрякова Е.М.
  «Банки и биржи», 1996.

 5. Экономика фирмы: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфин­
  келя, проф. В.А. Швандера. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-461 с.

 6. Экономика предприятия: тесты, задачи, стуации: Учеб. пособие для
  студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /
  Под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. — 4-е изд., перераб. и
  доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 335 с.

 7. Чуева Л.И. Экономика фирмы: Учебник для студентов вузов. - М.:
  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. - 416 с.

 8. Новицкий Н.И. Основы менеджмента: организация и планирование про­
  изводства. Лабораторные работы. — М.: Финансы и статистика, 1998.

 9. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях: Учеб­
  ное пособие. -М.: Финансы и статистика, 2003. - 392 с.

 10. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник. — 2-е
  изд. - М.: Бизнес-школа «Интел-синтез», 2000.

 11. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. - М.: ИНФ­
  РА-М, 2002. - 672 с.


Қосымша әдебиеттер:
1.Казанцев А.К., Крупанин А.А. Менеджмент в предпринимательстве:

Уч.пос. – М.: ИНФРА-М, 2003г.

2. Каренов Р.С. Теория и практика менеджмента. – Алматы: Гылым, 1999.- 264с.

3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник. - Минск: «Эконопресс», 1997г.

4. Зайцева О.А., Радугин А.А., Радугин К.А. и др. Основы менеджмента: Уч. пос.- М.: Центр, 1998г.

5. Веснин В.Р. Менеджмент для всех.- М.: Юрист, 1994г.
1.8. Баға бойынша ақпарат

Ағымдағы бақылау:

дәріс және семинар сабақтарына қатысу;

дәрістердің, семинарлық сабақтарының конспектілерін жүргізу;

семинарлық сабақтарға дайындалып және белсенді қатысу;

Аралық бақылау:

ОСӨЖ тапсырмаларын орындау (аналитикалық және салыстырмалы таблицаларды толтыру, мәселелерді шешу және басқа тапсырмаларды орындау);

ауызша сұрау және кәсіби ойын түріндегі екі аралық бақылау қарастырылған;

Үй бақылауы:

таңдалған тақырып бойынша реферат жазу;

таңдалған тақырып бойынша қосбаяндаманың мәтін;
Рейтинг-шкала

Бақылау формалары

Мазмұны

Балдар

Ағымдағы бақылау

Семинардағы жұмыс

20

Аралық бақылау

Ауызша сұрау және кәсіби ойын

35

Үй бақылауы

Конспект (3), реферат (5), баяндамаға қосымша (2)

10

Нәтижелі бақылау

емтихан

35

Барлығы
100


1.9.Саясат және процедуралар:
Оқу процесінде студенттерге әкімшілік талаптар:


Уақытында рефераттың болмауы5 балл минус

Уақытында қосбаяндаманың болмауы2 балл минус

орындалған ОСӨЖ тапсырмасының болмауыСабақтың тақырыбына байланысты минус балдар

Аралық бақылауға қатыспауыМинус 8 балл

Кешігулер, қатыспауыАғымдағы бақылаулардан минус 8 балдар


2. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР
2.1.Тақырыптық жоспарТақырып атауы

Дәріс-тер

Семи-нар

ОСӨЖ

СӨЖ

1

Өндірісті ұйымдастыру мәні мен мазмұны

3

3

5


5


2

Өндірісті ұйымдастырудағы жүйелі тәсілдеменің негіздері

2

2

4

4

3

Өндірісті ұйымдастыру нысандары мен механизмдері

2

2

4

4

4

Өндірістік инфрақұрылымды ұйымдастыру негіздері

2

2

4

4

5

Өндірісті материалды-техникалық ресурстармен қамтамасыз ету, өнім өткізу жұмыстарын және қойма шаруашылығын ұйымдастыру

2

2

4

4

6

Өндірісті оперативті басқару

2

2

557

Кәсіпорындағы стратегиялық жоспарлау

2

2

4

4

8
9Барлығы

15

15

30

302.2. Дәріс сабақтарының тезистері

1- тақырып. Өндірісті ұйымдастыру мәні мен мазмұны


 1. Басқару ғылымының мазмұны

 2. Өндірісті ұйымдастыру мәні мен мазмұны

 3. Өндірісті ұйымдастыру ғылымы әдістерінің жиынтығы


Басқару ғылымы экономикалық ұйымдастырушылық ғылымға қатысты, өйткені ол өндірісті басқару және тұтас экономика процесінде адамдардың қарым қатынасын, байланысын зерделейді.

Басқару ғылымының мазмұны біріккен еңбекті басқару қажеттілігінен пайда болатын ерекше міндетті іс ретінде басқарудың мәні арқылы анықталады. Өндіріс пен барлық экономиканы біліктілікпен басқаруды қажет ететін біріккен еңбек саласы, жеке адамдардың кооперативі ретінде қарастыруға болады.

Өндіріс пен оның адамдарды басқару процесіне адамдардың бір- біріне белгілі бір қарым қатынасы жатады. Сондықтан да өндірісті басқаруды оқып білу- бұл ең алдымен өндіріс процесіне белгілі бір мақсатпен ықпал ету барысындағы адамдардың өзара қарым - қатынасын зерделеу, басқару қатынастарын қалыптастыратын заңдарды анықтау болып табылады.

Өндірісті басқарудың екі түрі бар:

а) адамдарды (қызметкерлерді) басқару

б) еңбек құралдарын ( затты) басқару

Еңбек құралдарын жұмыскерлердің басқаруы қосалқы жүйе мен басқарылатын тікелей өндіріс процесін білдіреді.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Өндірісті ұйымдастыру» iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Өндірісті ұйымдастыру» iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Өндірісті ұйымдастыру» iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Өндірісті ұйымдастыру» iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Өндірісті ұйымдастыру» iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Өндірісті ұйымдастыру» iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Өндірісті ұйымдастыру» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы
«Макроэкономика» пәнінің оқу әдістемелік кешені Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бойынша типтік оқу бағдарламалары...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Өндірісті ұйымдастыру» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы «БАҒалау және бизнес» кафедрасы
«050908 Бағалау» мамандықтарына Мемлекеттік Білім Стандарттарына сәйкес және Білім және Ғылым Министрлігі жанындағы 06. 06. 2006...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Өндірісті ұйымдастыру» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы
«Жалпы білім беру және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасы отырысында қаралған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Өндірісті ұйымдастыру» iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік – техникалық академиясы
Бұл әдістемелік жинақтау «Өндіріс саласын ұйымдастыру және экономикасы» пәнін оқитын студенттерге білім алу сапарында жол сілтеуге...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница