2012 -2013 оқу жылының қабылдау тапсырмалары. 8 – сынып
Скачать 38.32 Kb.
Название2012 -2013 оқу жылының қабылдау тапсырмалары. 8 – сынып
Дата конвертации16.02.2013
Размер38.32 Kb.
ТипДокументы
2012 -2013 оқу жылының қабылдау тапсырмалары.
8 – сынып

1.Екілік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне өтіңіз.

10010112; 1010101011112;

Ондық есептеу жүйесінен екілік, сегіздік және оналтылық санау жүйесіне өтіңіз.

3221, 2480, 4521, 3214,1597, 7531,4281.

2.Мына гиперболаның диаграммасын тұрғызыңыз . Мұндағы х [0,1; 5,1] аралығында =0,25 қадаммен өзгеріп отырады;

3.Төрт адамнан тұратын жанұяның жылдық кірісі орташа 150 000 ақшалай бірлік. Негізгі шығындар: коммуналдық қызметке – 13700; телефон төлеміне – 9600; тағамға – 64000; бала бақшасына төлем - 5800; ақшалай бірлік құрайды. Ал қалған сома, жанұяның қажеттілігіне қарай жұмсалады.

Қойылатын талап:

Мәліметтерді кесте түріне келтіру;

Төмендегі шамаларды есептеңдер;

Жанұяның орташа айлық кірісі;

Негізгі шығындардың кірісі;

Қалған сома;

Жалпы сомадан шығынның әрбір қатарлық үлесі.

4.Кезкелгенбірөлшемдімассивтіеңүлкенжәнееңкішіэлементінтауыпорындарынауыстырупрограммасынқұр.


9 - сынып

1. Жалқаулық
Енгізу файлының аты:              D.in
Шығару файлының аты:           D.out
Есептін жауабы файлының аты: D.{c,cpp,pas}
Уақыт шектеу:                     2 секунд
Жадыға шектеу:            64  мегабайт

Оқытушы емтиханға дайындалуға үшін оқушыларына N сұрақтарды берді.Осы сұрақтардан ол емтиханға үшін А сұрақты таңдайды,ал оқушы, бесті алу үшін В сұрақты (бұларды А сұрақтан)жауап беру тиісті. Қу оқушы барлық сұрақтарды оқыуды қаламайды.Бесті алу үшін, сұрақтардың қандай ең аз саны оған жаттап алу  керек ?

Мәліметтерді енгізу форматы

Кіріс файлдың жекеше жолында үш бүтін сан жазылған: N,A және В(1<=N<=100000, 1<=B<=A<=N).Сандар аралары пробел арқылы бөлінген.

Мәліметтерді шығару форматы

Шығыс файлда бір бүтін сан жазылу керек – есептің жауабы.

Мысыл

D.in

D.out

10  7  3

6


2. Серіппе

Енгізу файлының аты:              E.in
Шығару файлының аты:           E.out
Есептін жауабы файлының аты: E.{c,cpp,pas}
Уақыт шектеу:                     2 секунд
Жадыға шектеу:            64  мегабайт

N мөлшерілі серіппе – натуральды сандардылардың NхN мөлшерімен кестесі, кесте орталығында әрқашан 1 тұрады,одан оң жақтан 2, серіппе қпрсы сағаттық тілдің бұралып қалып жатыр. N мөлшерлі серіппесін шығарыңыздар.

Мәліметтерді енгізу форматы

Кіріс файлдың жекеше жолында бір бүтін сан жазылған – N (1<=N<100,N-тақ сан).

Мәліметтерді шығару форматы

Шығыс файлдың N жолда N бүтін саны жазу керек – N мөлшері спираль.Сандар аралары пробелмен бөлінген болу керек.
Мысал

E.in

E.out

1

1

3

5   4   3 

6   1   2

7   8   9

5

17   16   15   14   13 

18     5     4     3   12

19     6     1     2   11

20     7     8     9   10

21    22    23   24  25

3.Кез-келген екі өлшемді массивтің әрбір бағанының минимумдарынан тұратын бір өлшемді массив құру программасын жаз.
4.Кез келген екі өлшемді массивтің ең үлкен элементінің жол номері мен баған номерін табу программасын құру.
10 - сынып

1.Шеңберде бірдей қашықтықта N нүктелер белгіленген, олар қарсы сағаттык тілдің бүтін сандармен 1-ден N-ға нөмірленген. Сіздерге осы шеңбердің бірнеше кос хордалар берілген, хорданың ұштары сол нүктелер болады. Әр бір қосхордалар үшін анықтаңыздар, олар қиылып кетедіме, немесе киылымайды (сүйкелмейген хордалар киылмаған деп саналады).

Мәліметтердіенгізуформаты

Кіріс файлдың бірінші жолында екі бүтін сантұрады: N жәнеК (1 <= N <= 109, 1 <= К<= 100). КелесіКжолда 4 бүтінсантұрады: A1, В1, А2, В2 – біріншіхорданын (А1,В1) жэнеекіншіхорданың (А2, В2) нүктелерініңнөмірлері.Жолдағысандарпробелменарқылыбөлінген.

Мәліметтердішығаруформаты

Шығысфайлғаәрбірқосхордалардыңүшінбіржолжазылукерек – YES, егерхордаларкиылыпкетеді, немесе NO, егерхордаларкиылыспайды (сүйкелмейді).
Мысал

A.in

A.out

4 3
1 3 2 4
1 2 3 4
1 2 3 2

YES
NO
YES


2.Мына функцияның есептеу алгоритмін тұрғызыңыз және Паскаль тілінде есептеу программасын құрыңыз:

мұндағы
3.Дәрежесі

Енгізуфайлыныңаты:               F.in
Шығаруфайлыныңаты:            F.out
Есептінжауабыфайлыныңаты: F.{c,cpp,pas}
Уақытшектеу:                     2 секунд
Жадығашектеу:            64  мегабайт

Сіздерге А, В және С бүтін сандары берілген.АB (А-ның В дәрежесі ) С-ға бөлуінің қалдығын шығарыңыздар.

Мәліметтерді енгізу форматы

Кіріс файлдың жекеше жолында үш бүтін сан жазылған А ,В ,С (0<=A,B<=1018,1 <= C<= 1018). Санарараларыпробеларқылыбөлінген
4.Кез келгенекі өлшемді массивтің әрбір бағанындағы оң элементтердің қосындысын тап, бір өлшемді массив құр.

Похожие:

2012 -2013 оқу жылының қабылдау тапсырмалары. 8 – сынып iconРеспубликалық сырттай оқу мектебінің химия пәнінен 2012 2013 оқу жылына арнал-ған қабылдау тапсырмалары 8-сынып
Республикалық сырттай оқу мектебінің химия пәнінен 2012 2013 оқу жылына арнал-ған қабылдау тапсырмалары
2012 -2013 оқу жылының қабылдау тапсырмалары. 8 – сынып icon2012-2013 оқу жылына арналған Республикалық сырттай оқу мектебінің қабылдау тапсырмалары. 8 сынып
Акср кезеңіндегі 1920 жылғы және межелеуден кейінгі 1924 жылғы карталарын салып беріңіз
2012 -2013 оқу жылының қабылдау тапсырмалары. 8 – сынып iconРеспубликалық сырттай оқу мектебінің физика пәнінен 2012-2013 оқу жылына арналған қабылдау тапсырмалары
Егер қорытпаның көлемі оны құраушы бөліктердің көлемдерінің қосындысына тең болса, қорытпаның тығыздығы қандай?
2012 -2013 оқу жылының қабылдау тапсырмалары. 8 – сынып icon2012-2013 оқу жылна арналған қабылдау тапсырмалары 8 класс
Прокариоттардың көбею ерекшелiктерi қандай? Бактериялар -ортаның қатал жағдайларынатөзімді,бұлнеге негізделген?
2012 -2013 оқу жылының қабылдау тапсырмалары. 8 – сынып iconХимия пәнінен мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 2011-2012 оқу жылы 8- сынып тапсырмалары
А жас химик, ас үйдегі құбылыстарды бақылай отырып, химиялық құбылыстардың тізбесін жасады
2012 -2013 оқу жылының қабылдау тапсырмалары. 8 – сынып iconӨткен оқу жылының қорытындылары және жаңа оқу жылының міндеттері
Президент Н. Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік модернизациясы: Жалпы Еңбектің Қоғамына жиырма қадам», 2012 ж
2012 -2013 оқу жылының қабылдау тапсырмалары. 8 – сынып icon2011-2012 оқу жылындағы білім беру гранттары бойынша №6 орта мектеп иегерлерінің тізімі
...
2012 -2013 оқу жылының қабылдау тапсырмалары. 8 – сынып iconХимия пәнінен мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 2011-2012 оқу жылы 9- сынып тапсырмалары
Бізге қосымша белгілі, в заты суда ерігенде қышқыл түзіледі, с заты күшті тотықсыздандырғыш, d – биологиялық маңызды сұйықтық, f...
2012 -2013 оқу жылының қабылдау тапсырмалары. 8 – сынып icon2009-2010 оқу жылының қорытындылары 2010-2011 оқу жылының міндеттері
Олардың 56-сы жоғары, 11-і арнаулы орта оқу орнын бітіргендер. Жоғарғы санат 2, І категория -20, ІІ категория – 25, разрядтағылар...
2012 -2013 оқу жылының қабылдау тапсырмалары. 8 – сынып icon2012-2013 учебный год Қазақ тілі (орыс тілінде оқытылатын мектептер)
«Ертіс дарыны» аймақтық ғылыми-практикалық орталығының облыстық сырттай оқу олимпиадаға дайындық мектебінің тапсырмалары
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница