Оқытушы туралы мәлімет
Скачать 228.91 Kb.
НазваниеОқытушы туралы мәлімет
Дата конвертации16.02.2013
Размер228.91 Kb.
ТипДокументы
Оқытушы туралы мәлімет :
Мүтәлиева Раушан Мамырқызы, ф.ғ.к., доцент

Мекен-жайы: Торайғыров-56-19, 55-38-82

Қабылдау сағаты: дүйсенбі: 12-16, кафедра
Пән туралы мәліметтер :
Тарихи поэтика пәні

Оқу жұмыс жоспарынан көшірме: 4-курс, 7-семестр, аптасына 2 сағ. дәріс, 2 сағ. тәжірибешілік, бақылау түрі – емтихан, СӨЖ, аптасына 2 сағ.


Оқу формасы

Бақылау түрі

Сағаттар саны

Курс пен семестрге бөлу

4-курс

7-семестр

8-семестр

Емтихан

Сынақ

Барлық сағат саны

Бәрі дәрісх.

Дәріс

Тәжірибе семинар

СӨЖ

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

К‰ндізгі, жалпы орта білім негізінде
7

90

54

36

18

36

36

18

36Пререквизиттер – тарихи поэтика пәніне қажетті пәндер: шетел әдебиеті, түркі халықтары әдебиеті, орыс әдебиеті, әдебиет теориясы

Пәннің қысқаша аннотациясы: тарихи поэтика пәні мен әдебиет теориясының, әлем әдебиетінің арақатысы. Ұлт әдебиеті мен әлем әдебиетінің байланысы. Фольклордың әдебиетпен туыстығы. Әдеби тектер. Сюжет теориясы. Психологиялық параллелизм. Эпитет теориясы. Көркем әдеби тіл және стиль. Образ.

Пәннің мақсаты: Әлем әдебиеті материалдары негізінде көркем дамудың тарихи кезеңдері мен сипаты жайында мәлімет беру. Әдебиет теориясы мен фактілерді тарихи тұрғыда алып қарастыру. Студенттер әлем әдебиеті, қазақ ауыз әдебиеті, қазақ әдебиеті тарихы, әдебиет теориясын білулері керек.

Әдебиеттер:


    1. Веселовский А.Н. О методе и задачах истории литературы как науки. // Историческая поэтика. 1940.Л.

    2. Аверинцев С.С. Поэтика древнегреческой литературы. М. 1981.

    3. Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М. 1978.

    4. Аристотель. Поэтика. М. 1984.

    5. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л. 1977.

    6. Бройтман С.Н. О предмете исторической поэтики. Махачкала. 1988.

    7. Хализев В.С. Историческая поэтика. Петрозаводск. 1990.

    8. Историческая поэтика. М. 1986.

    9. Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. Древнеиндейская поэтика и ее индо-европейские истоки. М. 1979.

    10. Мелетенский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М. 1986.


Тақырыптары

Сағат саны

өздік

Дәріс

Тәжір.

1

Кіріспе

2

2

2

Поэтикалық заңдылықтарды айқындаудың өлшемдері

2

2

2

Эстетикаға тарихи көзқарас

2

2

2

Тарихи-салыстырмалы әдіс

2

2

3

Фольклор мен әдебиеттің тұтастығы

2

2

2

Өнердегі синкретизм

2

2

4

Әдеби тектер генезисі

2

2

2

Поэзиялық өнер, оның шығу тегі

2

2

5

Сюжет теориясы

2

2

2

Психологиялық параллелизм

2

2

6

Қазақ әдебиетіндегі психологизм

2

2

2

Эпитет теориясы

2

2

7

Пафос және оның түрлері

2

2

2

Сұлулық және эстетикалық қабылдау

2

2

8

Көркем әдеби тіл және стиль

2

2

2

Поэтикалық неологизм

2

2

9

Көркем тілдегі ырғақ мәселесі

2

2

2

Образ - өнердегі көркемдік мазмұнды берудің формасы

2

2
Барлығы

36

18

36


Тєжірибешілік сабаќтарыныњ мазм±ны
1-таќырып

1. Тарихи поэтика пєнініњ зерттеу нысанасы, маќсаты мен міндеттері.

2. Тарихи поэтиканыњ єдебиет теориясы жєне єлем єдебиеті тарихымен араќатысы.

3. А.Н. Веселовский – тарихи поэтика негізін салушы.
2-таќырып

1. Тарихи поэтика мєселелерін зерттеудегі єдіс-амалдардыњ дамуы.

2. А.Н. Веселовскийдіњ тарихи-салыстырмалы єдісі.

3. А. Потебня ењбектеріндегі теориялыќ єдіс-амалдар.

4. М. Бахтинніњ тарихи-типологиялыќ єдісі.
3-таќырып

1. Эстетика мєселелерініњ даму тарихы.

2. Ќазаќ єдебиеттану ѓылымындаѓы эстетикаѓа ќатысты зерттеулер (Ш. Уєлиханов, Ы. Алтынсарин, А. Ќ±нанбаев, А. Байт±рсынов, М. Ќаратаев).
4-таќырып

1. ¦лт єдебиеті жєне єлем єдебиетініњ байланысы.

2. Тарихи-салыстырмалы єдістіњ кµрнекті µкілдері – Джон Денлоп, Т. Бенфей, А.Н. Веселовский, Миллер.
5- таќырып

1. Фольклордыњ єдебиетпен туыстыѓы, айырмашалаѓы.

2. Фольклорлыќ сарындардыњ кейінгі жазба єдебиетте жањѓыруы.
6-таќырып

1. Синкретизм ±ѓымы мен принциптері.

2. Синкретизм дєуіріндегі дєст‰р, миф жєне сµз.

3. Кµне поэзия синкретизмі жєне поэтикалыќ тектердіњ бµлініп шыѓуы.

4. Субъектілік синкретизм.

5. Автор жєне кейіпкер синкретизмі.
7-таќырып

1. Єдеби тектер.

2. Синкретизм дєуіріндегі жанрлар.

3. Поэтикалыќ тектердіњ бµлінуі. Эпос, лирика, драманыњ шыѓу тегі.
8-таќырып

1. Поэзиялыќ µнердіњ пайда болуы туралы теориялар.

2. Халыќ ауыз єдебиеті жєне рєсімдік поэзия.
9-таќырып

1. Сюжеттілік аныќтамасы.

2. Сюжет т‰рлері. К‰рделі жєне жай сюжет.

3. Сюжет жасаудаѓы кµркемдік ќиял.

4. Сюжет пен кейіпкер характері арасындаѓы сабаќтастыќ.
10-таќырып

1. Параллелизм типтері, тарихи семантикасы.

2. Троптыњ пайда болуы.

3. Гомерлік салыстырулар, ‰нді-эпикалыќ тењеулер.

4. Психологиялыќ параллелизм белгілері.
11-таќырып

1. Ќазаќ єдебиетіндегі психологиялыќ параллелизм.

2. Параллелизм туралы ќазаќ ѓалымдарыныњ ењбектері.
12-таќырып

1. Эпитет т‰рлері.

2. Эпитет туралы ѓалымдар пікірлері.
13-таќырып

1. Пафос туралы т‰сінік

2. Пафос т‰рлері.
14-таќырып

1. Єдемілік, єсемдік туралы ±ѓым.

2. Єдемілік категориясыныњ белгілері.
15-таќырып

1. Поэтикалыќ фразеологизм.

2. Эпитет, тењеу, троптар.

3. Кейіпкерді сµз арќылы сипаттау, типтендіру, даралау.
16-таќырып

1. Поэтикалыќ неологизм.

2. Сµздік ќайталаулар.

3. Эпитет, антитеза, элипсия.
17-таќырып

1. Ырѓаќ ±ѓымы.

2. ¤лењ ж‰йелері.

3. ¤лењ сµздіњ теориясы.
18-таќырып

1. Образ жасаудаѓы фантазия.

2. Кµркем образ.

3. Образ т‰рлері.
Курс саясаты
Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету.

Қойылған талаптар орындалмаса, жаза қолданылады. Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және дұрыс орындаса – ең жоғарғы ұпай 100 ұ. қойылады. Курсты өту барысында төмендегідей марапаттау ұпайлары қойылады:

- дєріске ќатысу – 2 ұпай.

- тєжір. сабаќќа ќатысу – 3 ұпай.

- тєжір. жұмысты орындау – 5 ұпай, 2-рейтингте – 4 ±пай.

Тєжірибешілік жұмыстарын орындау барысында (шығарманы талдау )

 • Көркем бейнелерді жүйелі талдау – 2 ұпай

 • шығарма көркемдігіне талдау – 2 ұпай

 • шығарма туралы зерттеулерді пайдалану – 1 ұпай

Тест тапсырмаларын орындау барысында әрбір дұрыс жауапқа 0,7 ұпай қойылады (тест сұрағының саны 30 болған жағдайда).
¤здік жұмыстарын орындау және қорғау барысында:

 • материалды толық меңгеру – 2 ұпай.

 • Талқыланатын тақырыптың, жоба мәселесінің мазмұнын ашу – 1 ұпай.

 • Лексика-грамматикалық және стилистикалық сауаттылығы – 2 ұпай.

 • Айтқан ойларының негізділігі, реттілігі және жүйелілігі - 2 ұпай. Материалдың мазмұндалуына шығармашылық көзқарас және өз ойын айта білу – 2 ұпай.


Студенттер білімін аралық бақылау тест немесе жазбаша бақылау жұмысы түрінде жүргізіледі.
Осы көрсеткіштер орындалмаған жағдайда жеткіліксіз немесе айып санкциялары қолданылады:

 1. сабақты босату (себепсіз);

 2. тапсырмаларды уақытымен орындамау;

 3. тапсырмаларды орындау барысында қателіктер жіберу, яғни,студент материалды толық меңгермеген жағдайда.

Егер студент сабаќќа себепті жаѓдаймен келе алмаса, келесі аптада сол сабаќќа µтеу (отработка) жасайды. Біраќ ±пай азайтылады.
Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


1-рейтинг

Қоры

тын

ды ұпай

Апта саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бақылау түрі бойынша жоғарғы ұпай

2

10

2

10

12

13

2

19

33

100

Дєріске ќатысу


ДЌ 2

ДЌ 2

ДЌ 2

ДЌ 2

ДЌ

2

ДЌ

2

ДЌ

2

ДЌ 2

ДЌ

2

18

Тєжірибешілік сабаќќа ќатысу

0

ТЌ 3

0

ТЌ 3

0

ТЌ

3

0

ТЌ 3

0

12

Тєжіриб. ж±мысты орындау

0

ТЖ1

5

0

ТЖ2

5

0

ТЖ3

5

0

ТЖ4

5

0

20

Дєріс дєптерін тексеру

ДТ

10

10

Өздік жұмыстары


¤Ж

9
9

Аралыќ тест

Т 10

10

Аралық қорытынды бақылау

АҚБ

21

21
2-рейтинг

Қоры

тын

ды ұпай

Апта саны

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Бақылау түрі бойынша жоғарғы ұпай

9

2

9

2

19

2

9

18

30

100

Дєріске ќатысу


ДЌ 2

ДЌ

2

ДЌ 2

ДЌ 2

ДЌ 2

ДЌ

2

ДЌ

2

ДЌ

2

ДЌ

2

18

Тєжіриб. сабаќќа ќатысу


ТЌ 3

0

ТЌ 3

0

ТЌ 3

0

ТЌ

3

0

ТЌ

3

15

Тєжіриб. ж±мысты орындау

ТЖ5

4

0

ТЖ6

4

0

ТЖ7

4

0

ТЖ 8

4

0

ТЖ 9

4

20

Дєріс дєптерін тексеру


ДТ

7
7

Өздік жұмыстары


¤Ж

9
9

Аралыќ тест

Т 10

10

Аралық қорытынды бақылау

АҚБ

21

21


ДҚ - дєріске қатысу, ТЌ – тєжір. сабаќќа ќатысу, ТЖ – тєжір. ж±мыстарды орындау, Т-тест, ДТ- дєріс дєптерін тексеру, ӨЖ-өздік жұмысы, АҚБ-аралық қорытынды бақылау.
Пән бойынша қорытынды рейтингті есептеу әдісі
Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрлері

¤лшемдік ‰лес

1

емтихан

емтихан

0,6

2

сынақ

Ағымдық үлгерімді бақылау

0,4

3

Емтихан К/Ж

Емтихан К/Ж

Ағымдық үлгерімді бақылау

0,5

0,2

0,3

4

К/Ж

К/Ж

Ағымдық үлгерімді бақылау

0,4

0,6


Пән бойынша қорытынды рейтинг мына формула бойынша анықталады:
Қ = Р1 + Р2__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж

2
мұндағы Р1, Р2, Е, С,КЖ – бірінші, екінші рейтингте алған ±пай бойынша емтихандағы балл көрсеткіші

ӨҮаү, ӨҮе, ӨҮс, ӨҮкж – ағымдық үлгерімнің семестрдегі үлестері.

Студент сынақты тапсырмай алуы үшін жинаған балы 100 болу керек.

Егер оқу жоспарында емтихан мен сынақ қарастырылған болса, онда сынақ ағымдық бақылау түрі деп есептеледі.

КЖ ғылыми жетекші қатысуымен комиссия алдында қорғалады және пікірмен бірге бағаланады. Пән бойынша қорытынды рейтинг 2-кестеге сай баллдан сандық баламаға, әріптік және дәстүрлі бағаға ауыстырылады. Сөйтіп, оқу жетістіктері журналына және рейтингтік ведомостьқа жазылады. Ведомость пен сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен баға қойылады.

Егер пән бойынша емтиханнан басқа курстық жұмыс қарастырылған болса, онда сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен Кж балына сай баға қойылады.

Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші


Балл түріндегі қорытынды баға

Балдың сандық баламасы

Әріп жүйесі бойынша бағалау

Дәстүрлі жүйе бойынша қойылатын баға

Емтихан, дифф. сынақ

сынақ

1

2

3

4

5

95-100

4

А

өте жақсы

Есептелді


90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

Жақсы

75-79

2,67

В-

Жақсы

70-74

2,33

С+

қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

Д+

50-54

1,0

Д

0-49

0

F

қанағаттанарлықсыз

есептелмеді


Егер студент емтиханда F деген баға алса, оның қорытынды рейтингі анықталмайды. Ведомостьқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады. Егер пән бірнеше семестрде өтетін болса, онда балл түріндегі баға орташа есеппен қорытылады:

Қ= _Қ1122+...+Қnn

К12+...+Кn

Мұнда Қ1 2 n – семестр бойынша балл түріндегі қорытынды баға;

К12n – семестр бойынша пән сағаты

n – семестр саны

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

«ТАРИХИ ПОЭТИКА» пәні бойынша студенттерге арналған бағдарлама

Павлодар

БЕКІТЕМІН

ОЖ проректоры

______________ Н. Пфейфер

«____»__________2005 жыл

Құрастырушылар: ф.ғ.д., доцент Мүтәлиева Р.М. _________

оқытушы Машрапова З. С.
Қазақ филологиясы кафедрасы
Тарихи поэтика пәні бойынша студенттерге арналѓан баѓдарлама
021240 «Қазақ тілі мен єдебиеті» (2002жыл) мамандығы студенттері үшін
оқу түрі күндізгі, жалпы орта білім негізінде
Бағдарлама жұмыс бағдарламасы және оқу жұмыс жоспары негізінде әзірленді және С.Торайғыров атындағы ПМУ-дің ғылыми кеңесінде бекітілді

«21» қыркүйек 2005 ж. №1 хаттама
Кафедраның «27»тамыз 2005 ж. мәжілісінде ұсынылды.

Мәжілісхат №1
Кафедра меңгерушісі: _____________ Жүсіп Қ.П.
Филология, журналистика және өнер факультетінің «3» қыркүйек 2005 жылғы оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды. Мәжілісхат №1

ОӘК төрайымы:________________ Акошева М.К.

КЕЛІСІЛДІ:

Факультет деканы: __________ Сарбалаев Ж.Т. «3» қыркүйек 2005 жыл


ОӘБ МАҚҰЛДАНДЫ

ОӘБ бастығы: ____________ Головерина Л. Т. « » 2005 жыл

Похожие:

Оқытушы туралы мәлімет iconРтбф деканы Медеуов У. И
Мұғалім туралы мәлімет: Сабақты беретін мұғалім Аманбаева Адирахман Абдиханович, аға оқытушы
Оқытушы туралы мәлімет iconПрограммалау Технологиясы пәні бойынша ОҚыту бағдарламасы (Syllabus)
Мұғалім туралы мәлімет: Сабақты беретін мұғалім – Аманбаева Адирахман Абдиханович, аға оқытушы
Оқытушы туралы мәлімет icon1 Оқытушы туралы мәлімет Шамгунов Сейдахмет Мұқышұлы «Көліктік техника және логистика»
Сабақ өткізу орны: сабақ кестесін, аралық бақылауын және емтихан сессиясын деканат бекітеді
Оқытушы туралы мәлімет iconОқытушы туралы мәлімет
Пререквизиттер – ХІХ ғ. қазақ әдебиеті пәніне қажетті пәндер: шетел әдебиеті, түркі халықтары әдебиеті, орыс әдебиеті, әдебиеттануға...
Оқытушы туралы мәлімет iconМал басы туралы мәлімет
...
Оқытушы туралы мәлімет iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Оқытушы жөнінде мәлімет: Буентинова Назнаин Чожикановна, ШҚму-нің доценті, «математика» кафедрасы, кабинет нөмері 205
Оқытушы туралы мәлімет iconСынып: 9 «Ғ» Өткізген: Қыдырбекова Г. Ж. Астана 2010 Тақырыбы
Білімділік: Ұос туралы мәлімет беру, соғыста ерлік көрсеткен еліміздің батырлары туралы білімдерін кеңейту
Оқытушы туралы мәлімет iconСайлау учаскелері туралы мәлімет

Оқытушы туралы мәлімет icon8ә сынып оқушылары туралы мәлімет

Оқытушы туралы мәлімет iconАзаматтарды сайлаушылар тізімінде тексеруге арналған телефон нөмірлері туралы ақпарат
Шығыс Қазақстан облысының облыстық мәслихат депутаттарын сайлау бойынша сайлау комиссияларының құрамы туралы МӘлімет
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница