«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
Скачать 340.22 Kb.
Название«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
страница3/3
Дата конвертации18.02.2013
Размер340.22 Kb.
ТипДокументы
1   2   3

55. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақыртудан және отырыстың күн тәртібін бекітуден бас тартқан жағдайда күн тәртібін Қоғамның Басқармасы әзірлейді, ол отырыстың Қоғамның Жарғысы мен осы Ережеде ескерілген мерзім ішінде шақыртылуын қамтамасыз етеді.
56. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қосарлаумен, отырыстың өткізілетін күнін, уақытын, орны мен күн тәртібін көрсетумен Директорлар кеңесінің алдағы отырысы туралы жазбаша хабарлама жібереді.
57. Директорлар кеңесі отырысына Директорлар кеңесінің мүшесі қатыса алмаған жағдайда ол Басқарма мен Корпоративтік хатшыны бұл туралы алдын-ала ескертіп қоюға міндетті.
58. Директорлар кеңесінің кез келген отырысын Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің келісуімен кейінге қалдыруға болады.

9. Директорлар кеңесінің жұмыс тәртібі
59. Директорлар кеңесінің мүшелері, уақытша жұмысқа жарамсыздығы, еңбек демалысында, іс-сапарда болу жағдайларын санамағанда, Директорлар кеңесінің және өздері құрамына кіретін комитеттердің барлық отырыстарына қатысып отыруға міндетті.
60. Директорлар кеңесінің отырысы, егер оған Директорлар кеңесінің сайланған 9 (тоғыз) мүшесінің кем дегенде 7 (жеті) қатысып отырған болса, құзырлы болып табылады. Директорлар кеңесі отырысына тәуелсіз директорлардың жалпы санының кем дегенде тең жартысын құрайтын бөлігі міндетті түрде қатысуы тиіс.
61. Егер Директорлар кеңесінің сандық құрамы 7 (жеті) мүшеден кем болса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мақсатында акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыртуға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Қоғамның кезектен тыс Директорлар кеңесінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.
62. Директорлар кеңесінің соның құзырлығына жататын кез келген мәселелер бойынша шешімі, Қоғам заңнамалық актілермен және/немесе Қоғамның Жарғысымен белгіленген өздерін жасасуға мүдделі болатын мәмілелерді жасасу туралы мәселелер бойынша дауыс беру жағдайларын санамағанда, соны қабылдау үшін Директорлар кеңесінің 9 (тоғыз) мүшесінің 7 (жеті) және одан артығы дауыс берген болса қабылданған деп саналатын болады.
63. Қабылданған шешім бойынша қарсылығы бар және «қарсы» дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі ерекше пікірін жазбаша түрде ресімдеп және оны Директорлар кеңесі отырысының хаттамасна қосарлауға құқылы.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері мен Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұзумен Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі соны сот тәртібімен даулауға құқылы.
64. Директорлар кеңесі отырыстарға қатысу үшін үшінші тұлғаларды және Қоғамның қызметкерлерін шақыртып отыруға, сондай-ақ жабық отырысты өткізу туралы шешім қабылдап отыруға құқықлы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.
65. Директорлар кеңесінің отырыстарында толық түрде хаттама жүргізіледі. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы соны өткізген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ресімделеді және оған отырыста төрағалық еткен тұлға мен Директорлар кеңесінің хатшысы қол қояды.
66. Хаттамада төмендегілер көрсетіледі:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты мен орны;

3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге ұсынылған мәселелер және солар бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

67. Директорлар кеңесінің отырысын көзбе-көз тәртіппен өткізген жағдайда, осы Ереженің 8-тармағының 1), 3) – 6), 8), 12), 19) 20), 23), 27) – 29) –тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдаған кезде Директорлар кеңе отырысының стенограммасы жүргізіліп отырады.
68. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің қорытындылары дауыс беру бюллетенінде көрсетіліп отырады, ол отырыс хаттамасының ажырағыссыз бөлігі болып табылады және оған отырыс пен дауыс беруге қатысқан Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі қол қояды. Дауыс беруге қатысқан деп дауыс беру бюллетеніне өзінің қолын қойған Директорлар кеңесінің мүшелері саналады. Директорлар кеңесінің дауыс берген мүшесінің қолы жоқ бюллетень жарамсыз деп танылады.
69. Директорлар кеңесінің барлық отырыстарының хаттамалары Қоғам Басқармасының орналасқан жерінде сақталады.
70. Қоғамның акционерлері, Басқарма мүшелері мен Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, сондай-ақ Қоғамның мүдделі бөлімшелері алға қойылған міндеттерді орындау үшін Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларымен танысып отыруға құқылы. Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының көшірмесі акционерге соның алғашқы талап етуі бойынша ұсынылуы тиіс.
71. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құпиялы сипатқа ие және Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясы болып табылатын ақпаратты ұсыну әрекеті шектелуі мүмкін.
72. Директорлар кеңесінің отырыстарын көзбе-көз немесе сырттай дауыс беру әдісімен, дауыс берудің нақты әдісін таңдалу себебін көрсетумен өткізу ескеріледі, бұл ретте сырттай дауыс беру әдісімен өткізілетін отырыстардың саны барынша азайтылуы тиіс.

73. Көзбе-көз түрде дауыс беру әдісі қолданылатын Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралып және өздері бойынша шешім қабылданатын мәселелердің тізімін Директорлар кеңесі бекітеді.
74. Көзбе-көз және сырттай дауыс беру әдістерін үйлестірумен Директорлар кеңесінің отырыстары бір немесе бірнеше директор (ары кеткенде 30%-ы) Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтын жағдайларда өткізіледі. Бұл жағдайда қатысып отырған директор қарастырылып жатқан мәселелерді талқылауға техникалық байланыс құралдарын қолданумен (телефондық конференция) қолданумен қатысып отыруға құқылы, және өзінің пікірін Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша түрде ұсынуы тиіс.


  1. Директорлар кеңесінің отырыстарын сырттай дауыс беру әдісімен немесе телефондық конференция түрінде өткізудің ерекшеліктері


75. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысты өткізусіз бюллетеньдерге қол қоюмен немесе телефондық конференция (конференциялық дауыс беру) өткізумен сырттай дауыс беру арқылы қабылданады.
76. Директорлар кеңесінің сырттай немесе конференциялық дауыс берумен қабылданған шешімдері Қоғамның Жарғысы мен осы Ережеде бекітілген Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған жағдайда жарамды болып табылады.
77. Сырттай немесе конференциялық дауыс беруді өткізу туралы шешімді Директорлар кеңесінің Төрағасы қабылдайды.
78. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешімде төмендегілер белгіленіп және бекітіледі:

1) сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін отырыстың күн тәртібі;

2) дауыс беру бюллетенінің пішімі;

3) Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылатын ақпараттың тізімі;

4) сырттай дауыс беру бюллетеньдерін қабылдау мекенжайы мен оның аяқталу күні.

Директорлар кеңесінің мүшелері сырттай отырыстың күн тәртібіне енгізілген мәселелерді бюллетеньді алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қарастырып отыруға міндетті.
79. Конференциялық дауыс беруді өткізу туралы шешімде төмендегілер белгіленіп және бекітіледі:

1) конференциялық дауыс беру арқылы өткізілетін отырыстың күн тәртібі;

2) конференциялық дауыс берудің уақыты мен күні;

3) Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылатын ақпараттың тізімі;

4) конференциялық дауыс беру бюллетенінің пішімі.

Директорлар кеңесінің отырысы болып өткеннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде конференциялық дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс беру бюллетенін Қоғамның Басқармасы орналасқан жерге Корпоративтік хатшының атына жіберуге міндетті.
80. Сырттай дауыс беру немесе конференциялық дауыс беру отырысын өткізу қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің қаралған мәселелер бойынша пікірін білдіретін барлық құжаттарнды қосарлаумен отырыстың хаттамасын әзірлейді.
81. Директорлар кеңесінің осы Бөлімде ескерілмеген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру немесе конференциялық дауыс беру әдісімен шешім қабылдау рәсімі Директорлар кеңесі мүшелерінің көзбе-көз түрде дауыс беруіне арнап бекітілген нормаларға сәйкес реттеліп отырады.

82. Директорлар кеңесі сырттай отырыстарын өткізген жағдайда Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарында ескерілген негіздемелер бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беру бюллетеніне электронды цифрлік қол қою нұсқасын қолданумен электронды дауыс беру жүйесін қолдануға құқылы. Мұндай дауыс беруді өткізудің тәртібі Директорлар кеңесімен бекітілетін жеке құжатта көрсетілуі тиіс.
11. Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу
83. Директорлар кеңесі соның құзырлығын жататын мәселелер бойынша корпоративтік қақтығыстарды реттеп отырады. Бұл жағдайда Корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесін корпоративтік қақтығыстың мәні жайлы барынша толығырақ хабардар етуді қамтамасыз ету міндеті, сондай-ақ корпоративтік қақтығысты шешудегі делдалдың рөлі жүктеледі.
84. Қақтығыстар болған (туындаған) жағдайда Директорлар кеңесі мүшелері Корпоративтік хатшыға қақтығыстың болуы (туындауы) туралы уақытында хабарлап отыруы тиіс.
85. Директорлар кеңесі Басқарманың құзырлығына жататын жекелеген корпоративтік қақтығыстарды қарастырып отырады. Мұндай қақтығыстардың тізімін Директорлар кеңесі бекітеді.
86. Директорлар кеңесі мүшелерінің өздерінің құзырлықтарын жүзеге асыру кезінде төмендегідей әрекеттерді жүзеге асыруға құқы болмайды:

1) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімімен тікелей рұқсат етілген жағдайларды санамағанда, Қоғаммен бәсекелес өзге коммерциялық ұйымдарды құруға немесе солардың қызметіне қатысып отыруға;

2) Директорлар кеңесімен қабылданып отырған шешімдерге әсер еткені үшін тікелей немесе жанама түрде сыйақы алып отыруға.
87. Директорлар кеңесінің қарастыруына арнап ұсынылған мәселеге мүдделі болып отырған Директор мұндай ақпаратты Директорлар кеңесі Төрағасының назарына жеткізуі тиіс. Бұл ретте ол осы мәселе бойынша талқылау мен дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына жазба енгізіледі.
88. Директорлар кеңесінің мүшесі келесі жағдайларда Қоғамның мәміле жасасуына мүдделі деп танылады, егер ол:

1) мәміленің тарабы болып табылса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысып отырған болса;

2) мәміленің тарабы болып табылатын және соған өкіл немесе делдал ретінде қатысып отырған зағды тұлғаның үлестес тұлғасы болып табылса.
89. Қоғам өзін жасасуға мүдделі болып отырған, Қоғам мен соның еншілес ұйымының арасында мәміле жасасу туралы шешім Қоғамның тәуелсіз директорларының қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.
90. Корпоративтік қақтығыстарды тудырмау үшін Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның жағдайына мониторинг жүргізіп және Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметімен және Қоғамның қызметкерлерімен тұрақты байланыста болып отыруы тиіс.
12. Директорларды сыйақылау
91. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне солардың өз міндеттерін орындау кезінде сыйақы төленіп отырады. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеумен байланысты мәселелер акционерлердің Жалпы жиналысының қарастыруына ұсынылады.

92. Сыйақының мөлшері Директорлар кеңесінің мүшелерін тарту, сақтау және ынталандыру үшін және солардың тиімді түрде қызмет етуі үшін жеткілікті болатындай болуы тиіс.
93. Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшері солардың жұмысты орындауға жұмсаған уақытына, және солардың өз міндеттерін орындау сапасына сай болуы тиіс.
94. Директорлар кеңесінің мүшесі – Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

95. Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жариялап отырады.
13. Директорлар кеңесінің қызметіне баға беру
96. Директорлар кеңесі өзінің қызметіне, соның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің жұмысына жыл сайын ресми және жан-жақты баға беруді қамтамасыз етіп отырады. Баға берудің нәтижелері Директорлар кеңесінің отырысында талқыланады. Директорлар кеңесінің мүшелері өз қызметіне баға беру процесіне қатыстырылмайды.

97. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің біреуінің жетекшілік етуімен Директорлар кеңесі Төрағасының жұмысына баға беру бойынша жыл сайынғы отырыстарды өткізіп отырады.
98. Директорлар кеңесінің Төрағасы, Тағайындаулар бойынша комитет және Сыйақы бойынша комитет Директорлар кеңесінің, соның комитеттерінің және әр директордың жұмысына берілген бағамен танысады және қажетіне қарай акционерлерге Директорлар кеңесіне жаңадан мүше сайлау және/немесе директорларды лауазымнан шеттету туралы ұсыныстарын енгізіп отырады.
14. Директорлар кеңесі мүшелерінің лауазымға кірісуі және

біліктілігін арттыру
99. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері Директорлар кеңесі бекіткен лауазымға кірісу бағдарламасынан өтеді, аталмыш бағдарламаны олар Директорлар кеңесінің Төрағасынан талап етуге құқылы.
100. Директорлар кеңесінің Төрағасы жаңадан сайланған директорларға лауазымға кірісу бағдарламасының ұсынылуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ лауазымға толық қанды кірісуіне арнап тиісті үйрету ісі ұйымдастырады.
101. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі мүшелерінің оларға Директорлар кеңесінің құрамында қызмет ету үшін қажет болатын білімі мен дағдыларын мерзімді түрде жетілдіру бойынша шараларды қабылдап отырады. Бұл жағдайда Директорлар кеңесі Қоғамның бюджетінде ескерілген сомалардың шегінде Директорлар кеңесі мүшелерінің білімі мен дағдыларын жетілдіру жоспарын бекітеді.
15. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі
102. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің Қоғамның акционерлерімен өзара тиімді қатынастарын қамтамасыз ету үшін жауапкершілікте болады.
103. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның мүлкін және/немесе мүліктік құқықтары мен мүдделерін Қоғамның Жарғысына немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне кереғар әдістермен пайдаланбауы немесе пайдалануға жол бермеуі тиіс.
104. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам мен акционерлердің алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес солардың әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген залал үшін жауапкершілікте болмайды. Бұл ретте өзін қабылдау Қоғамға зиян келтіруді тудырған шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшелері жауапкершілікте болмайды.
105. Егер Директорлар кеңесінің бірнеше мүшесі жауапкершілікте болса, онда олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болып табылады.
106. Қоғам акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне негізделумен Директорлар кеңесінің мүшесіне Қоғамға келтірілген зиянды немесе залалды өтеу туралы шағымталаппен сотқа арыздануға құқылы.

107. Директорлар кеңесі мүшелерін жауапкершілікке тарту себептері мен олардың жауапкершілік дәрежесін белгілеу кезінде іскерлік айналым шарттары және залалдарды өтеу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болып табылатын өзге де жағдайлар назарға алынып отыруы тиіс.

108. Директорлар кеңесі аралық және өзге түрдегі көпшіліктік есеп берулерге, бақылау-қадағалау органдарына есеп берулерге орнықты және түсінікті баға беруді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңдарының, Листингілік ережелердің, Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес міндетті түрде ұсынылуға жататын ақпаратты ұсыну үшін жауапкершілікте болады.
16. Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту мен оған өзгертулер мен/немесе толықтырулар енгізу тәртібі
109. Осы Ереже акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен бекітіледі. Ережеге өзгертулер мен/немесе толықтырулар акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген тәртіппен енгізіледі.

110. Егер Қазақстан Республикасы заңдарының өзгеруінің нәтижесінде осы Ереженің жекелеген баптары соған кереғар болатын болса, сол баптар Ережеге өзгертулерді және/немесе толықтыруларды енгізу сәтіне дейін күшін жоғалтады. Мұндай жағдайда Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасы заңдарының нормаларына сүйеніп отыруға міндетті.
1   2   3

Похожие:

«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік...
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon2011 жылғы 29 желтоқсандағы №46 хаттама «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже
«Қазақтелеком» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысының 2008 жылғы 11 наурыздағы шешімімен №35 хаттама бекітілді (29. 12. 2011ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
Тарау. Еншілес және тәуелді қОҒамдармен өзара іс-қимыл қАҒидаттары мен тәжірибесі
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» iconӨзара ынтымақтастық туралы келісім 2008 жылғы «Қазақтелеком»
«Қазақтелеком» АҚ негізінде әрекет ететін, «Қазақтелеком» АҚ филиалы
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы
«Капитал» жзқ» зақ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Капитал» жзқ» зақ-ның Зейнетақылық ережелерінің орнына...
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы
«Капитал» жзқ» зақ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Капитал» жзқ» зақ-ның Зейнетақылық ережелерінің орнына...
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon2011 жылғы 29 желтоқсандағы №46-хаттама «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының ж а р ғ ы с ы
Жарғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне сәйкес...
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком» icon«Қазақтелеком» АҚ коммуникациялары бойынша кәбіл тартуға және «Қазақтелеком» АҚ жайларында жабдықтар орнатуға техникалық талаптар беру ережес І
Бөгде операторлар желісін «Қазақтелеком» АҚ телекоммуникация желісіне (жабдық) қосу мақсатында, оларды пайдалану кезіндегі «Қазақтелеком»...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница