Отчет о работе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина за 2005 год Өскемен
НазваниеОтчет о работе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина за 2005 год Өскемен
страница1/7
Дата конвертации03.11.2012
Размер0.84 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7
А.С. Пушкин атындаєы Шыєыс Ќазаќстан облыстыќ кітапханасыВосточно-Казахстанская областная библиотека им. А.С. Пушкина


А.С.Пушкин атындаєы Шыєыс Ќазаќстан облыстыќ

кітапханасыныѕ 2005 жылы атќарєан жўмысыныѕ

ЕСЕБІ
Отчет

о работе Восточно-Казахстанской областной

библиотеки им.А.С.Пушкина за 2005 год

Өскемен

«… библиотека - место, остающееся

в определенном смысле мифическим и загадочным,

о котором много написано, но функции и

механизм которого до сих пор до конца не познаны…»

(Б.Каланж, французский библиотековед)


Директордыѕ алєы сґзі
Кітапхананы пайдаланушыларєа ќызмет кґрсету сапасын жаќсарту, ґткен жылдардаєыдай, басымды міндеттіѕ бірі болып ќалды. Біз пайдаланушылардыѕ аќпараттыќ ќажеттілігіне жедел жјне кјсіби деѕгейде жауап беру їшін тїрлі коллекциялар ўйымдастырамыз жјне ќызмет тїрлерін кеѕейтеміз. Дјстїрдегі жјне жаѕа ќызмет тїрлерін пайдалана отырып, халыќтыѕ білім алуына, мјдени жјне рухани жаѕєыруына ыќпалдыќ етуге талпынамыз.
Жаѕа технологияны, аќпаратты жеткізудіѕ жаѕа тїрлерін енгізу халыќ арасына ыќпалымызды кеѕейтуге мїмкіндік берді. Ќызмет кґрсетудіѕ ілгері жјне озыќ тїрлерін пайдалана отырып, біз єаламдыќ аќпаратты пайдалануды ќамтамасыз еттік. Сонымен бірге, біз кітапхананыѕ маѕызды јлеуметтік институт ретіндегі мјн маєынасыныѕ ґсуіне ыќпалымызды тигіздік..

Жыл кґлемінде біз электрондыќ ґкіметті ќалыптастыру мемлекеттік баєдарламасын, «Мјдени мўра» Баєдарламасын, ЌР Президенті Н.Назарбаевтыѕ «Ќазаќстан экономикалыќ, јлеуметтік жјне саяси жедел жаѕару жолында» Жолдауын жїзеге асыруєа зор їлесімізді ќостыќ.

Сайлау алдындаєы іс-шараларды ґткізуде кітапхана ўжымы жоєары азаматтыќ белсенділік кґрсетті жјне осындай саяси науќанєа кјсіби деѕгейде аќпараттыќ ќолдауды ќамтамасыз етті.

Ґткен жылєа ќорытынды жасай отырып, біз жергілікті ќауымдастыќты аќпараттыќ жјне білім беру тўрєысында ќолдауда ќол жеткен жетістіктеріміз їшін ќанаєат сезіміне ие болдыќ. Жјне де бўныѕ біздіѕ халќымыздыѕ ґмірініѕ сапасыныѕ жаќсаруына ќосылєан ќомаќты їлес екендігіне сенімдіміз.
Ќўрметпен, Аќжігітова Хабиба Мырзаќанќызы

І бґлім. Біздіѕ кґрсеткіштеріміз

Біздіѕ кітапхананыѕ ресурстары мен ќызметін жергілікті ќауымдастыќ їнемі талап етеді. Бўл кітапханаєа келушілердіѕ кґрсеткішінен кґрінеді. Ґткен жылмен салыстырєанда келушілер саны 4204 ґскен жјне 102 % ќўрайды.
Негізгі кґрсеткіштердіѕ орындалуы туралы мјліметтер:


Кґрсеткіштер

2004

жоспар 2005

Орындалуы

2005

Келушілер саны

192 593

192 600

196 597

Кітап берілімі

773 434

775 000

891671


ІІ бґлім. Аќпараттыќ ресурстарды дамыту
Аќпараттыќ ресурстарды дамыту мен ќалыптастырудаєы біздіѕ стратегиялыќ жоспарымыз кітапхананыѕ ўзаќ мерзімді маќсаттарына негізделген жјне келешектегі дамуына баєытталєан. Біз басымды міндеттер ретінде пайдаланушыларды ґзекті, толыќ, наќты аќпаратпен ќамтамасыз етуді белгіледік, олардыѕ кїнделікті ґсіп отырєан аќпараттыќ ќажеттілігіне сјйкес. Сондыќтан да біз ґз коллекциямызды жаѕа ќазіргі заманєы баспа басылымдарымен жјне электрондыќ тарату ќўралдарымен толыќтыру їшін кїшімізді барынша жўмсаймыз. Есеп беру жылы атќарылєан жўмыстардыѕ жетістігі кітапхананыѕ аќпараттыќ ресурстарын маѕызды тїрде жаѕарту болып есептеледі. Біз 12 399 дана тїрлі ќўжатттарды алдыќ (2004 жылмен салыстырєанда 4075 дана артыќ). Сала бойынша жалпы тїсім мынандай:


Сала

Дана саны

Жалпы тїсімге %

Јлеуметтік-гуманитарлыќ јдебиет

4259

34,3

Жаратылыстану-єылыми

јдебиет

521

4,2

Техникалыќ јдебиет

491

4,0

Медициналыќ јдебиет

3468

28,0

Ауыл-шаруашылыєы бойынша јдебиет

82

0, 7

Ґнер саласы јдебиеттері

256

2,1

Дене шыныќтыру жјне Спорт жґніндегі јдебиет

91

0,7

Тілтану

388

3,1

Јдебиеттану

230

1,9

Кґркем јдебиет

2526

20,4

Јржаќты мазмўндаєы јдебиет

87

0,7


Басылымдарды іріктеу оќырмандардыѕ тїрлі јлеуметтік жаєдайына, жас шамасы мен кјсібіне байланысты, олардыѕ аќпараттыќ сўранысын талдау негізінде жїргізілді. Сонымен бірге, ґндіріс пен ќоєамдыќ ќызметтіѕ јртїрлілігініѕ ќазіргі заманда даму тенденциялары зерттелді. Осыєан сјйкес, келіп тїскен басылымдардыѕ кґпшілігі јлеуметтік-гуманитарлыќ јдебиеттер – 34,3 %. Медициналыќ јдебиеттердіѕ тїсімініѕ кґлемі жеткілікті болды – 28 %., оныѕ - 2127 данасын – облыстыќ медициналыќ кітапханадан келіп тїскен јдебиеттер ќўрайды.
Ќаржыныѕ болмауы жјне облыстыќ медициналыќ кітапхананыѕ жабылуына байланысты оныѕ кітап ќоры ( 16 514 дана) біздіѕ кітапханаєа ґткізілді. Біздіѕ мамандар жїргізген талдау мен іріктеу нјтижесінде ШЌ ЄЗИ

профпатология кітапханасына 5154 дана басылым берілді, ал, 702 –і кґнеруі себепті есептен шыєарылєан. Біздіѕ кітапхана балансына ґткен жылдардаєы медициналыќ јдебиеттердіѕ 10 658 данасы ќабылданды. Јдебиеттердіѕ бўндай массиві маман-дјрігерлердіѕ ќатысуымен мўќият зерттеуді ќажет етеді.
Кітап сату желісі - аќпараттыќ ресурстарды ќалыптастырудыѕ негізі болып табылады. Біздіѕ кітапхана соѕєы жылдарда аймаќтаєы ірі кітап жеткізуші болып табылатын «Вита» фирмасымен бірлесіп жўмыс істейді. Кітапхана ќызметкерлері ай сайын таќырыптыќ жоспарлар бойынша жаѕа басылымдарєа тапсырыстар ќўрады. Ќорытындылар баспаныѕ таќырыптыќ жоспарларыныѕ, БАЌ негізінде жасалады (««Книжное обозрение», «Книголюб» газеттері), сонымен бірге, республикалыќ жјне ресей интернет- дїкендерініѕ, баспа сайттарыныѕ репертуарлары мен прайс – параќтары.
Біз Ќазаќстан аумаєында кітап басып шыєару ісініѕ мўќият зерттелуіне ерекше мјн береміз. Бўєан мемлекеттік тілдегі сўраныстар саныныѕ ґсуі, олардыѕ таќырыбыныѕ јртїрлілігі ыќпалдыќ етеді. Ќазаќ тіліндегі кітаптармен толыќтырудыѕ негізгі кґзі Мемлекеттік тапсырыс бойынша келіп тїсетін јдебиеттер. Ґкінішке орай, 2005 жылы кітаптар Мемлекеттік тапсырыс бойынша ќыркїйек айынан бастап ќана тїсе бастады. Есеп беру жылыныѕ соѕына 90 кітап атауы, саны 399 дана алынды. Олардыѕ: 11 атауы жјне 55 данасы орыс тілінде, 79 атауы жјне 344 данасы ќазаќ тілінде. Айта кетуді жґн кґрдік, мемлекеттік тапсырыс бойынша келіп тїскен республикалыќ баспа ґнімдерініѕ кґпшілігі біздіѕ пайдаланушылардыѕ ќажеттілігі мен сўранысына толыєымен сјйкес келмейді. Бїгінгі кїні ќазаќ тілінде елтану, јлем тарихы, психология, шет елдердіѕ јдебиетін тану, жаѕа аќпараттыќ технология бойынша материалдар жеткіліксіз. Аныќтамалыќ жјне электрондыќ басылымдарды пайдалану мїмкіндігін кеѕейтсе деген игі тілек бар.
Алматыдаєы Гете Институтымен, АЌШ жјне Франция Елшілігімен бірлескен ќызмет жалєысын табуда. Серіктестіктіѕ арќасында біздіѕ шет тілдеріндегі мерзімді басылымдардыѕ репертуарын толыќтыруєа, америка жјне неміс баспаларыныѕ јдебиеттеріне тапсырыстар беруге мїмкіндігіміз болды.
Ќоєамныѕ ќазіргі заманєы дамуында, јсіресе жастар арасында электрондыќ басылымдарєа ќызыєу тенденциясы байќалады. Бўл ќорды цифрлыќ басылымдармен толыќтыруды кеѕейтудіѕ ќажеттілігін кґрсетті. Жергілікті бюджеттіѕ ќолдауымен 841 дана бейне, СD-, DVD дискілері алынды. Бўлар аныќтамалыќ сипаттаєы электрондыќ басылымдар, єылыми-кґпшілік фильмдер, ойын кинолар, музыкалыќ дискілер т.б.).
Сол тјрізді, Ќазаќстан кітапханаларыныѕ Консорциумыныѕ арќасында біз EBSCO баспасґзге жазылу агенттігініѕ электрондыќ деректер базаларына жазылдыќ. Бўл јлемдегі ірі шетелдік мерзімді басылымдар деректер базасын, оныѕ ішінде тїпнўсќа тілдегі 4000 толыќмјтінді єылыми журналдарды пайдалануєа мїмкіндік берді. ДБ(деректер базасында) толыќ мјтіндермен бірге, фотосуреттер, иллюстрациялар, карталар жјне т.б. жинаќталєан. On-line режімінде пайдалануєа мїмкіндік бар: гуманитарлыќ єылым саласында Academic Search Elite жјне Business Source Premier єылыми академиялыќ деректер базалары; MasterFile Premier, Newspaper Source жалпы баєыттаєы кґпшілікке арналєан мерзімді басылымдар деректі базалары; Medline толыќ мјтінді медициналыќ деректер базасы. Деректер базаларыныѕ јрќайсысында тїйін сґз арќылы талап етілген аќпаратты іздеп табатын іздестіру жїйесі бар.
Есеп беру жылыныѕ соѕында Ќўќыќтыќ аќпарат орталыєыныѕ аќпараттыќ ресурстары желілік жаѕа «Юрист-Стандарт-Максимум»ДБ толыќты. Осы Деректер базасыныѕ 5 версиясы облыстыѕ аудандыќ кітапханаларына ќойылды.
ІІІ бґлім. Аќпараттыќ-библиографиялыќ аппаратты дамыту
Таќырыптардыѕ кеѕдігі, ќўжат тїрлері мен пайдаланушылардыѕ сўраныстарыныѕ јртїрлілігі кітапхананыѕ аќпараттыќ- библиографиялыќ аппаратын тўраќты тїрде жетілдіруді талап етеді. Бўл міндетті жїзеге асыруда біз каталогтардыѕ сапасына ерекше мјн береміз(карточкалыќ жјне электрондыќ). Есеп беру жылы электрондыќ каталог 10 694 жаѕа библиографиялыќ жазбамен толыќты. 2005 жылдыѕ 1 ќаѕтарына базада 130 591 жазба жинаќталєан.
Электрондыќ каталогтыѕ аєымдаєы редакциясында лингвистикалыќ тўрєыда ќамтамасыз етуді жетілдіруге басты назар аударылады. Мысалы, біз мынандай айдарларды енгіздік: биогеохимия, радиационная гигиена, парикмахерское дело, социальное страхование, социальное обеспечение, социальная помощь, социология личности, социология организаций, социология групп, региональная социология». Бўл ќорды ашуды жаќсартты жјне ґзекті, сўраныстаєы таќырыптарды аныќтады, оныѕ пайдаланушыларєа аќпараттыќ ќызмет кґрсету сапасыныѕ жаќсаруына тигізген јсері зор.
2005 жылы ќазаќ тіліндегі аќпараттарєа сўраныс ґсті. Сўраныстарды барынша сапалы орындау маќсатында біз мерзімді басылымдар репертуарын кеѕейтуді жјне электрондыќ каталогќа енгізілген ґткен жылєы басылымдардыѕ мазмўнын ашу ќажеттігін шештік. Ќазаќ тіліндегі аныќтама-библиографиялыќ аппараттыѕ редакциясы жыл кґлемінде ерекше баќылауєа алынды. Сонымен, электрондыќ каталогќа 50 жаѕа айдар жјне жўмыс классификаторына жаѕа деѕгейлер енгізілді.
Жыл кґлемінде библиографиялыќ сипаттаманыѕ жаѕа Библиографическая запись. Заголовок. 7.80-2000», «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 7.1-2003 ГОСТ – ын оќып-їйрену бойынша їлкен жўмыстар атќарылды. Дегенмен, бўрынєыша РАБИС ті программалыќ ќамтамасыз ету («Каталогизатор» жїйесі) іс-тјжірибеде жоєарыда аталєан стандарттарды енгізуге мїмкіндік береді. Программалыќ ќамтамасыз етудіѕ жетілдірілмеуі ќўжаттарды іздеудіѕ толыќ жјне сапалы бейнесін ќўруєа мїмкіндік бермейді.

Кітапхананыѕ ретроспекциялыќ коллекциясы жинаќталєан карточкалыќ каталогтар да назардын тыс ќалєан жоќ. Біздіѕ оќырмандар карточкалыќ каталогтарды пайдалануда, оныѕ ішінде, «Техникалыќ єылымдар», «Жаратылыстану єылымдары». Сондыќтан да біз оныѕ редакциясы мен физикалыќ жаєдайына ерекше назар аударамыз. Есеп беру жылы осы маќсатта 5049 карточка, 1924 бґлгіш, сонымен бірге, барлыќ каталог ќораптарында жапсырмалар мен этикеттер ауыстырылды.

Аќпараттыќ кеѕістікті кеѕейту міндетін жїзеге асыруда, есеп беру жылы біздіѕ кітапхана пайдаланушыларєа ќашыќтаєы деректер базаларын((ЌДБ) пайдалану мїмкіндігін белсенді тїрде ўсынды. Бўндай ќызмет тїріне сўраныс жыл ґткен сайын артып келе жатќанын айтќан жґн. Бўны мынадай статистикалыќ талдау ќуаттады: 2004 жылы Ќашыќтаєы Деректер Базасын біздіѕ 40 пайдаланушы пайдаланса, 2005 жылы 300 ден асќан. Бўл ќызметті пайдалану мотивтері: диплом жјне єылыми жўмыс жазу, тїрлі зерттеулер жїргізу, кїнделікті жўмыста пайдалану. Есеп беру жылыныѕ позитивті сјтініѕ бірі ретінде ЌР Ўлттыќ кітапханасыныѕ(Алматы ќаласы) коллекциясына сўраныстардыѕ ґсуін атауєа болады. 2005 жылы 48 сўраныс жіберіліп, жауап алынды (ќазаќ тілінде – 25 сўраныс). Электрондыќ тїрде жеткізу ќызметі арќылы алынєан толыќ мјтінді ќўжаттарєа (pdf форматындаєы тїпнўсќаныѕ электрондыќ кґшірмесі) сипаттама жасалып, кітапхананыѕ электрондыќ каталогына енгізілді. 2005жылы осындай 39 файл(ќўжат) біздіѕ электрондыќ каталогымызды толыќтырды. Біз сонымен ќашыќтаєы деректер базаларынан алынєан электрондыќ кґшірмелерді пайдаланушылардыѕ бірнеше мјрте пайдалануына мїмкіндіктер мен жаєдайлар жасалды.
Біздіѕ мамандар пайдаланушыларєа жаѕа тїскен басылымдар туралы аќпарат беру маќсатында тоќсан сайын таќырыптыќ «Жаѕа басылымдар тізімін» шыєарады. Кітапхананы пайдаланушылар ол тізімдермен барлыќ ќызмет кґрсету кафедраларында жјне каталог залында таныса алады. Ќашыќтаєы пайдаланушыларєа арналєан аќпараттар кітапхана сайтына ќойылєан (www.pushkinlibrary.kz).
Біз Ќазаќстан Корпоративтік Каталогизация Орталыєымен бірлесіп ќызмет істейміз. 2005 жылы Жинаќтыќ Деректер Банкіне біз Ќазаќстан туралы аймаќтыќ мерзімді басылымдар мен кітап басылымдарыныѕ публикациялары бойынша 1548 жазба жібердік.
IV бґлім. Жергілікті ќауымдастыќты аќпараттыќ ќолдау жґніндегі біздіѕ бастамаларымыз
Біз халыќќа аќпараттыќ ќызмет кґрсету саясатын тїбегейлі ґзгерттік. Ертеректе аќпараттыќ ќызмет кітапхананыѕ мїмкіндігіне байланысты ґрбитін, ал, бїгін – оќырмандардыѕ ќажеттілігі мен аќпараттыќ технологиялардыѕ жетістігінен ґрбиді.
Пайдаланушыларды аныќтамалыќ ќызметпен ќамту

Жыл ґткен сайын аныќтамалыќ ќызметке талаптыѕ ґскені байќалуда. Сондыќтан да тїрлі деѕгейдегі аныќтамалардыѕ кїрделілігі біз їшін маѕызды баєыттыѕ бірі. Кітапханада арнайы ќўрылымдыќ бґлім жўмыс істейді – Аныќтама ќызметі. Бўл бґлім ќолайлы жерде, оќу залы мен каталог залына жаќын орналасќан. Аныќтамалыќ јдебиеттер мен электрондыќ басылымдар коллекциясын ашыќ тїрде пайдалану, Интернет пен ќашыќтаєы деректер базаларын пайдалану мїмкіндігі, кеѕесші-библиографтыѕ кезекшілігі, аныќтама ќызметініѕ сапасына ыќпалын тигізді.
Аныќтама ќызметініѕ жеделдігі мен сапасы ресурстардыѕ сапасына байланысты. Сондыќтан да кітапхана коллекциясын ќалыптастыруда біз ќазіргі заманєы аныќтамалыќ басылымдардыѕ ґзектілігі мен мазмўныныѕ јр жаќтылыєына басты назар аударамыз. 2005 жылы ерекше сўраныста болєан аныќтама басылымдарыныѕ ќатарында: «Новая Российская энциклопедия», «Республика Казахстан: хроника 10 лет», «Ќазаќтар = Казахи», «Развитие инженерного дела в Казахстане», екі тілдегі суретті энциклопедиялар «По страницам Красной книги Казахстана», «Животный мир Казахстана», «Растения Казахстана».

Таќырыптыќ сўраныстар јртїрлі мазмўндылыєымен ерекшеленді: Ќазаќстан Республикасыныѕ тарихы, ўлттыќ жјне мемлекеттік мерекелер, цензура, Ќазаќстан жјне біздіѕ облыстыѕ јйгілі адамдарыныѕ ґмірі, јртістер, жазушылар, аќындар, суретшілер, сјулетшілер шыєармашылыєы. Сонымен бірге, Ќазаќстан мен Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ тїрлі ґнеркјсіп салалары, кен орындарыныѕ пайдалы ќазбалары, ґзендері мен кґлдері, табиєаты, ґсімдіктер дїниесі, тїрлі ауру-сырќаулар жјне оныѕ алдын-алу т.б.
Есеп беру жылы 200 ден астам тереѕ библиографиялыќ іздестіруді талап ететін ерекше сўраныстаєы кїрделі таќырыптыќ сўраныстар орындалды. Оларды орындау барысында біз барлыќ мїмкіндіктерді пайдаландыќ: электрондыќ жјне карточкалыќ каталогтардан іздеу, кітаптар мен мерзімді басылымдарды, электрондыќ аныќтамалыќтарды, Интернет ресурстары мен ќашыќтаєы деректер базалары арќылы іздеу жїргізілді. Бўндай сўраныстардыѕ авторлары жекелеген пайдаланушылар жјне ўжымдар: облыс кітапханалары, жергілікті БАЌ редакциялары, облыстыќ жјне ќалалыќ јкімдіктер, тїрлі департаменттер мен басќармалар, ќала мен облыстыѕ оќу орындары, денсаулыќ саќтау мекемелері жјне т.б.

Ўлы Отан соєысыныѕ 60-жылдыєы ќарсаѕында совет армиясыныѕ маршалдары, тїрлі майдандардаєы јскери іс-ќимылдар, аѕызєа айналєан јйгілі «катюшаныѕ» тарихы, шыєысќазаќстандыќ – жауынгерлер туралы тереѕ сўраныстар болды.

Медицина ўжымдары тїрлі ауруларды емдеудіѕ жаѕа јдістері жјне емдік

жаѕа препараттар туралы сўраныстар берді. Шыєыс Ќазаќстан облыстыќ онкологиялыќ диспансер дјрігері «Меланома» таќырыбына баяндама јзірлеу їшін Интернеттен алынєан толыќмјтінді маќалалар мен иллюстрацияларды пайдаланды. Сонымен бірге, онкологиялыќ диспансердіѕ сўранысы бойынша Ќазаќстан, Ресей, шет мемлекеттердегі балалар мен жасґспірімдердіѕ онкоаурулары жґнінде статистикалыќ мјліметтер іздестіріліп, тауып берілді.

Тіс дјрігерлерініѕ бюгельдік протездеу, стоматологиядаєы антропометрия, клиникалыќ патология жґніндегі сўраныстары орындалды. Интернет – ресурстарынан іздестіру барысында біз осы жаѕа медициналыќ тјртіп бойынша жалєыз жјне тўѕєыш басылым туралы мјліметтер таптыќ. Соѕынан бўл басылым біздіѕ медициналыќ коллекциямыздан орын алды.

ШЌ облыстыќ Жамбыл атындаєы драмтеатрыныѕ тапсырысы бойынша ќўжаттарды электрондыќ тїрде жеткізу ќызметі арќылы А.Макаенка «Трибунал» жјне Г.Пинтердіѕ «Любовник» пьесаларыныѕ мјтіні алынды. Бўл Жамбыл атындаєы театрдыѕ орыс труппасына «Трибунал» пьесасын ќоюєа мїмкіндік берді. ШЌ облыстыќ байланыс басќармасына осы мекеме басшыларыныѕ 1970-1995жж. арасында облыстыќ мерзімді басылымдарда басылєан сґйлеген сґздеріне іздеу жїргізілді.

Облыс пен ќала Јкімініѕ аппараты їшін жїйелі тїрде ЌР бюджет саласыныѕ даму жаєдайы, Ќазаќстандаєы жоєары білім проблемалары мен міндеттері, Ќазаќстанныѕ іскер јйелдерініѕ бастамасы, ШЌО кјсіподаќтарыныѕ ќызметі жјне т.б. Жарнама бизнесімен айналысатын жеке кјсіпкердіѕ сўранысы бойынша 1919 – 1921 жылдары В.Маяковский шыєарєан «Окон РОСТ» плакатыныѕ кескіні іздестіріліп табылды. Біздіѕ жўмысымыздыѕ нјтижесі аймаќќа белгілі «БИПЕК-АВТОныѕ» тележарнама ќызметінен ґзіндік кґрініс тапты.

Виртуалды аныќтама ќызметініѕ танымалдыєы артты.

Айта кету керек, бўл ќызмет ТМД аумаєында зор жетістікпен іс-јрекет етеді. Бўл ресурс Интернетті пайдаланушылардыѕ арасында жеткілікті тїрде танымал. Аныќтамалар тапсырыс берушініѕ талабына сјйкес орындалады: телефон, факс немесе электрондыќ почта ќызметі, сонымен бірге, виртуалды форумда ( http://forum.pushkinlibrary.kz). айќын кґрінеді. Есеп беру жылы оныѕ ќызметін 100 ќашыќтаєы пайдаланушы пайдаланды.
Виртуалды аныќтама ќызметі мынандай сауалдарєа жауап бере алады: кітапхана коллекциясында кітаптар мен мерзімді басылымдардыѕ бар, жоєы;

јдеби шыєарманыѕ авторы; кітапханаєа жазылу жјне бір рет келу тјртібі; жўмыс уаќыты. Сонымен бірге, ќандай Интернет – ресурстар пайдаланушыєа ќажетті аќпаратты ўсына алады, ќажетті басылымдар архивін ќалай пайдалануєа болады т.б. 2005 жылы біз орындалєан аныќтамалар архивін ќўрдыќ. Оныѕ бўрын осы тјріздес аныќтамаларєа сўраныс берілген таќырыпќа ўќсас сўраныс болєан жаєдайда, пайдаланушылар їшін ќўндылыєы зор.
Пайдаланушылар ќўрамын талдай келе, ќашыќтан ќызмет кґрсетудіѕ осындай тїрініѕ танымалдыєын атап ґткен жґн. Сол сияќты, бўндай сўраныстар біздіѕ аймаќтыѕ ќалалыќ жјне аудандыќ кітапханаларынан жиі тїседі. «Виртуалды заѕгер» аќпараттыќ форумына 2005 жылдыѕ ќаѕтар айынан желтоќсанєа дейін 84 сўраныс келіп тїсті, Ќазаќстан Республикасыныѕ тўрєындарымен бірге, таяу жјне шалєай шетел азаматтары кеѕестер сўраєан (Араб Эмираты, АЌШ, Турция). Оныѕ ґзектілігі мен їнемі сўраныста болуыныѕ нјтижесінде «Виртуалды заѕгер» форумындаєы сўраныстар саны ґсіп отыр.

Біздіѕ пайдаланушылар їшін «Стандарт-Максимум» деректер базасыныѕ маѕызы ґте зор. Бўл ќўќыќтыќ аќпарат кешені бар ќўнды электрондыќ деректер базасы жјне санаулы минуттарда ќажетті аќпараттарды ўсынады. Жыл кґлемінде оныѕ ресурстарын 2139 пайдаланушы пайдаланєан (2004 жылмен салыстырєанда 660 ретке артыќ). Ќуана атап ґтетін жјйттіѕ бірі, аймаќ ауылдарында заѕ ќызметін ќўру жґніндегі біздіѕ бастамамыздыѕ арќасында, «Стандарт-Максимум» ДБ жуыќта 10 ауданныѕ ауылдарына пайдалануєа ќойылды. Осылайша, біздіѕ облыс халќына сапалы ќўќыќтыќ аќпарт алуєа мїмкіндік жасалады.

Ќўжаттарды электрондыќ тїрде жеткізу(ЭДД)

Есеп беру жылы «Ќўжаттарды электрондыќ тїрде жеткізу» (ЭДД) ќызметініѕ ќажеттілігін дјлелдеді. Оныѕ тиімді тїрде ілгері жылжуына Ќазаќстан мен Ресейдіѕ ќашыќтаєы деректер базаларымен бірлескен ќызмет ыќпалдыќ етті. Есеп беру жылы 140 тапсырыс ќабылданды, ґѕделді жјне орындалды. Оныѕ 86 тапсырысы (жалпы саныныѕ 57%) Ресей Єылым Академиясыныѕ ќоєамдыќ єылымдар бойынша Єылыми аќпарат Институтына (Мјскеу, Ресей), 18 (жалпы саныныѕ 21%) «Русский курьер» ќызметіне(Ресей Мемлекеттік кітапханасы, Мјскеу), 12 ( жалпы саныныѕ 14%) ЌР Ўлттыќ кітапханасына (Алматы), 4 (жалпы саныныѕ 5%) Ресей Ўлттыќ кітапханасына (Санкт-Петербург ќ.), 3 (жалпы саныныѕ 3%) Мемлекеттік єылыми-техникалыќ кітапханасы (Ресей, Мјскеу).
2005 жылы ЭДД ќызметініѕ абоненттері жоєары оќу орындарыныѕ ректорлары, ќаланыѕ оќу орындарыныѕ оќытушылары, ґнер жјне мјдениет саласы, ќўќыќ, экономика, денсаулыќ саќтау, кјсіпкерлер. Оларды ќызыќтырєан таќырыптар: «Амнистия и помилование», «Решение нестандартных задач в начальной школе», «Биография Керенского А.Ф., изданная до 1917 года», «Функциональная семантика в компьютерных решениях», «Смазочные средства для обработки материалов», «Социокультурный анализ, обновление производственного аппарата в условиях рыночной экономики», «Технология переработки рыбы и морепродуктов», «Конкурентоспособность выпускников ВУЗов», «Орнаментальность», «Учет горюче-смазочных материалов», «Формирование креативости преподавателя высшей школы в системе непрерывного образования», «Способы русского словообразования» т.б.

Ќызметтіѕ бўл тїріне диссертация јзірлеп жїрген єалым-зерттеушілер тарапынан ќызыєу ґсті. Сўраныстарды ќамтамасыз ету маќсатында біз ресей жјне ќазаќстандыќ деректер базаларына іздестіру жїргіздік. Мысалы, ќаланыѕ бір жоєарєы оќу орныныѕ профессорлыќ-оќытушылыќ ќўрамыныѕ «Роль человеческого ресурса в становлении и развитии рыночной экономики» таќырыбы бойынша сўранысына ресей жјне ќазаќстандыќ єалымдардыѕ 40 толыќмјтінді диссертациялыќ жўмыстары ўсынылды.
ЭДД ќызметініѕ тјжірибесінде ќашыќтаєы аќпарат ўстаушылардыѕ каталогын зерттеу жґніндегі іс-тјжірибе жинаќталєан, тапсырыс берушініѕ таќырыбы бойынша, он- лайн режімінде. Мынандай таќырыптар бойынша алдын-ала тізімдер ќўрылып, зерттелді: «Внутриутробные инфекции. Эпидемиология. Клиника. Лечение. Профилактика», «Методика определения свинца в крови», «Водорастворимые полимеры, стойкость инструмента», «Механизмы обновления основных производственных фондов. Международный опыт», «Технические условия для башмака тормозного», «Конкретизация правовых норм», «Правовое обеспечение здоровья граждан», «Поэтика современного казахского романа», «Влияние хирургической печени на функцию щитовидной железы», «Проблемы патентного права в РК». Пайдаланушы алдын-ала јзірленген тізім бойынша наќтылы деректерге тапсырыстар ресімдейді.

ЭДД ќызметі ќашыќтаєы пайдаланушылармен бірге, біздіѕ аймаќтыѕ тўрєындарына да ќолайлы. Есеп беру жылы облыс аудандарынан 28 тапсырыс алынды. Аныќтамаларды орындауда біздіѕ кітапхананыѕ ґз коллекциясы негізгі ресурс болды.

Ќўжаттарды электрондыќ тїрде жеткізуді іс-жїзінде ќолдануєа технологиялыќ мїмкіндігі бар біздіѕ кітапханамыз, ендігі жерде ќашыќтаєы деректер базасыныѕ тізімін кеѕейту жґнінде жўмыс атќарады. 2005 жылы ЭДД ќызметін кґрсету їшін деректер базалары мен Бїкілресейлік єылыми жјне техникалыќ аќпарат институтыныѕ (ВИНИТИ) деректі базасын пайдалануєа келісім-шарт жасалды. Бўл пайдаланушыларды техника саласы бойынша аќпараттыќ ќызметпен ќамтуды жаќсартуєа мїмкіндік береді.
Жаѕа технология залдарыныѕ жўмысы

Аќпараттыќ-коммуникациялыќ технологияны пайдалану кітапхананыѕ барлыќ кїш-ќуатын пайдалануєа мїмкіндік береді. Бірінші кезекте, аќпараттыќ кеѕістікті жјне кітапхана ќызметі мен ресурстарыныѕ ґрісін кеѕейту. Біздіѕ пайдаланушыларєа тўраќты аќпараттыќ-технологиялыќ ќолдауды Интернет-зал, Интернет Тренинг Орталыєы жјне Ќўќыќтыќ аќпараттыѕ ашыќ орталыєы(ОЦПИ) ќолдау береді. Есеп беру жылы Интернет зал ќызметін 17848 пайдаланушы пайдаланды, 2004 жылмен салыстырєанда ґсу 5401 адамды ќўрады. Кґп жаєдайда біздіѕ залдардыѕ танымалдыєы байланыс арналарыныѕ ќабілеті мен кітапханашы-кеѕесшілердіѕ кґптігімен тїсіндіріледі. Кґптеген пайдаланушылардыѕ Интернетті пайдалана білмеуі немесе нашар меѕгеруі(ґздігінше жўмыс істейтіндер 33% немесе 5890 адам), соѕєысыныѕ шешуші фактор атќаратыныныѕ кујсі.
Есеп беру жылы тек ќана Интернет-зал ќызметі 23525 рет пайдаланылєан.

Кґп сўралатын ќызмет тїрлері – Интернеттен аќпарат іздеу (71% немесе 16636 пайдаланєан ) жјне басып беру (18% немесе 4167 рет пайдаланєан). Электрондыќ почта жјне компьютердіѕ арендасы орта есеппен 5% сўралєан немесе 1178 рет пайдаланылєан. 5% сканерлеу, аќпаратты тасымалдау ќўралдарын саќтау ќызметі ќўрайды (дискета, компакт-диск, флеш-диск).

Пайдаланушылардыѕ 40% (7116 адам) студенттер мен оќушылар, 30,5% (5401 адам) – мамандар, 26% (4538 адам) – пайдаланушылардыѕ ґзге категориялары (зейнеткерлер, жўмыссыздар) ќўрайды. Пайдаланушылардыѕ ќўрамы олардыѕ сўраныстарынан кґрінеді. Сўраныстыѕ 65-70% баќылау, курс жўмыстарына аќпарат іздеуді ќўрайды. Бўлар сабаќќа дайындалуєа, диссертация, диплом жўмыстарын жазуєа, материал іздеу, Ќазаќстан, Ресей оќу орындарына оќуєа тїсу шарттары, тїрлі аурулардыѕ диагнозы жјне емдеу, жаѕа ўялы телефондар жґнінде материалдар іздеу. «Жди меня» телехабарына бірнеше аќпараттар жіберілді.

Тўрєылыќты халыќ Желініѕ мїмкіндіктерін пайдалана бастады, тїрлі тауарларды, техникалыќ ќўрал-жабдыќтарды, ўсталєан автокґліктерді, тїрлі ќалалардан ќозєалыссыз заттарды сату жјне сатып алу.

Есеп беру жылында Ќўќыќтыќ аќпарат орталыєы(ОЦПИ) ґз кґрсеткіштерін жоєарылатты, 2004 жылмен салыстырєанда келушілер саны 723 бірлікке кеѕейді жјне 11394 ќўрады. 887 жаѕа пайдаланушы тіркелді (ґсу 68 бірлік).
«LEX» ЖШС ыќпалдыќ етуімен јрбір сјрсенбі жјне жўма кїндері сає.15.00 тен 18.00 ге дейін сынаќтан ґтуші адвокаттыѕ кеѕестері ґткізілді. 2005 жылдыѕ кґлемінде бўл ќызмет тїрін 300 адам пайдаланды. Сўралатын таќырыптар јртїрлі, кґп жаєдайда азаматтыќ, тўрєын їй, отбасылыќ, еѕбек, мўрагерлік жјне ќылмыстыќ істер жґнінде болды.
Интернет залдар мен ОЦПИ аќпараттыќ семинарларды жјне кітапхананыѕ ґзге де кґпшілік баєдарламаларын јзірлеу жјне ґткізуде ґз їлестерін ќосады. Јдеттегідей, бўл интернет-презентациялар мен демонстрациялыќ версияларды јзірлеу, заѕдыќ деректер базаларымен, веб-ресурстармен сонымен бірге, ОЦПИ сайтымен танысу (http://pravo.pushkinlibrary.kz)

Заѕгерлердіѕ ќатысуымен кґпшілік лекциялар ґткізілді: («Система электронного документооборота и электронная цифровая подпись», “Разъяснения и комментарии к изменению в трудовом законодательстве РК”), «Проблема домашнего насилия» алќа жиыны ґткізілді.

Кґшпелі іс-шаралар ўйымдастырылды: №10 мектеп-гимназияныѕ конференциясына ќатысушыларєа арналєан «Гражданское образование» таќырыбы бойынша кґрме, ќалалыќ ґрт бґліміне арналєан «Моя Родина –Казахстан» интернет – презентациясы, медицина колледжіне арналєан веб-ресурстар мен јдебиеттерге шолу.
Ќызметтіѕ арнаулы формасын Тренинг Орталыќ ўсынады. Оќытып –їйрету семинарлары жјне тренингтермен ќатар пайдаланушыларєа чаттар мен виртуалды конференцияларєа ќатысу ўсынылады. Біздіѕ тўрєындар їшін бўл жаѕа ќызмет тїрі, ол Интернеттіѕ таєы бір сервисімен танысуєа мїмкіндік береді. Біздіѕ пайдаланушыларымыз Республика, Орталыќ Азия жјне ТМД ауќымында чаттарєа ќатысты. Есеп беру жылы біз 20 астам чат-конференцияларєа ќатыстыќ. Виртуалды конференциялардыѕ таќырыптары алуан тїрлі: «Библиотечное краеведение и новые технологии», «Опыт строительства эл. правительства США», «Болонский процесс в системе высшего образования. Участие студентов в самоуправлении ВУЗов», «Mетодика преподавания биологии в школе», "Актуальность проблемы торговли людьми в странах СНГ", «Праздник чтения» т.б. Ќатысушылар арасында информатика, тарих пјндерініѕ мўєалімдері, кітапханашылар, дјрігер-онкологтар, НПО ґкілдері, студенттер, америка баєдарламасыныѕ тїлектері, волонтерлар т.б.
Мемлекеттік тілді аќпараттыќ ќолдау

Біздіѕ кітапханамызда аќпараттыќ ќызмет кґрсету ќазаќ тілі мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілі, ўлтаралыќ тіл ретінде теѕ жаєдайда ќолданылады. Біздіѕ электронды каталогымыз екі тілде жїргізіледі. Барлыќ залдарда мемлекеттік тілде жјне орыс тілін білетін мамандар ќызмет істейді. Біздіѕ кітапхананыѕ барлыќ жарнамалыќ ґнімі екі тілде шыєарылады. Кітапхананыѕ ґз веб-сайтыныѕ (http://www.pushkinlibrary.kz) жјне ґлкетану веб-сайтыныѕ (http://vkonline.pushkinlibrary.kz - ќазаќ жјне орыс тіліндегі версиялары бар. Біздіѕ ґлкетану басылымдарыныѕ «Шыєыс-Аймаќ» ґлкетану каталогы Интернетті пайдаланушылардыѕ мїддесін ескереді жјне ќазаќ, орыс тілдерінде ќызмет кґрсетеді. «Юрист-Стандарт-Максимум», «Заң-Закон», «Делопроизводство» тјрізді деректер базалары да «екі тілде» ќызмет атќарады.
Соѕєы жылдары мемлекеттік тілдегі сўраныстардыѕ ґсу тенденциясы кїшейді жјне сўраныс таќырыптары да кеѕейді. Сондыќтан біз Ќазаќстан аумаєындаєы кітап басып шыєару рыногын мўќият зерттейміз. Дегенмен, кітапхана ќорын ќазаќ тілінде толыќтырудыѕ басты кґзі Мемлекеттік тапсырыс арќылы келіп тїсетін кітаптар єана болып отыр. Есеп беру жылы ќазаќ тіліндегі јдебиеттер Мемлекеттік тапсырыс бойынша келіп тїскен тїсімніѕ 87,7% ќўрады немесе 79 кітап атауы жјне 344 дана кітап. Сонымен бірге, Мемлекеттік тапсырыс репертуарын аныќтамалыќ басылымдармен, елтану жґніндегі материалдармен, јлемдік тарих, психология, шетел јдебиетін тану, жаѕа аќпараттыќ технология таќырыптары бойынша кеѕейтсе деген тілек бар.

Сонымен бірге, біз мерзімді басылымдар жјне электрондыќ каталогќа енгізілген ґткен жылдардаєы басылымдардыѕ репертуарын кеѕейттік (журналдар: «Сыныптаєы тјрбие», «Тјрбие ќўралы», «Бейнелеу ґнері мектепте», газеттер «Јдебиет айдыны», «Нўр-Астана» т.б.) Жыл кґлемінде ќазаќ тіліндегі аныќтамалыќ-библиографиялыќ аппараттыѕ редакциясы ерекше баќылауда болды. Нјтижесінде электрондыќ каталогтыѕ жўмыс классификаторына 50 жаѕа айдар мен деѕгейлер енгізілді: Педагогикалыќ технология, Жаѕа технология, «Медицинаныѕ ќолданбалы салалары» жјне т.б.
2 DVD дискі алынды. Біріншісі - «Делопроизводство на государственном языке» ќажетті ќўжаттар мен оќыту баєдарламалары жинаќталєан. Екіншісі -

Переводчик, словарь, самоучитель казахского языка – деп аталады. Бўл баєдарлама компьютер арќылы ќазаќ тілін їйренуге, орыс тілінен ќазаќ тіліне жедел аудару жїйесін пайдалануєа мїмкіндік береді.
Аќпараттыќ кеѕістікті кеѕейту маќсатында біздіѕ кітапхана ќашыќтаєы деректер базаларына жазылды. Ґкінішке орай, Ќазаќстанда осындай аќпарат рыногы дамымаєан жјне ќазаќ тіліндегі ќўжаттар жинаќталєан деректер базалары жоќ. Јзірге біздіѕ сўраныстарымызды Алматыдаєы Ќазаќстанныѕ Ўлттыќ кітапханасыныѕ ресурстары ќамтамасыз етіп отыр. 2005 жылы 48 сўраныс жіберіліп, аќпарат алынды( ќазаќ тілінде – 25 сўраныс). Электрондыќ тїрде жеткізілген толыќ мјтінді ќўжаттар (pdf форматындаєы тїпнўсќаныѕ электрондыќ кґшірмелері) сипаттама берілгеннен кейін электрондыќ каталогќа енгізілді.
Ќазаќ тілін іс-жїзінде пайдалануєа біздіѕ кґпшілік іс-шаралар ыќпалын тигізеді. Ай сайын Ќазаќ тілінде сґйлесу кїндерін, таќырыптыќ јдебиеттер шолуын, авторлармен кездесу, Интернет презентациялар т.б ґткізу дјстїрі ґз жалєасын тапты. Ґкінішке орай, ќазаќ тіліндегі таќырып аясы тар басылымдардыѕ болмауы, тїрлі кјсіби топтарєа арнайы Аќпарат кїндерін ўйымдастыруды ќиындатады.
Бізде ќазаќ тілінде компьютер мен Интернетте жўмыс істеу негіздерін оќытып-їйрететін курстарды жїргізетін кітапханашы-тренерлер бар. Тўрєылыќты халыќќа ќўжаттарды ќазаќ тіліне аудару ќызметі ўйымдастырылєан. Есеп беру жылы кітапханашыларєа арналєан кјсіби јдебиеттерді аудару басталды. Біз И.М.Суслованыѕ Практический маркетинг в библиотеках. – Москва: Либерея, 2005г. кітабын аударуды бастадыќ.
Vбґлім. Біздіѕ кґпшілік іс-шаралар

Біздіѕ кітапхана жергілікті ќауымдастыќта білім жјне мјдениет орталыєы ретінде танымал. Жыл сайын біз ќызыќты кездесулер, презентациялар, јдеби кештер, кґрмелер т.б. ўйымдастырамыз. Біз ґз дјстїрімізді осы есеп беру жылы да ґзгерткен жоќпыз – 170 іс-шара ґткізілді, келушілер саны 9 мыѕнан астам адам.
Автормен кездесу

25 ќаѕтарда "Астана - город солнечной мечты" кітабыныѕ авторы, біздіѕ жерлесіміз, журналист Сјдібек Тїгелмен кездесу ґткізілді. Ќазаќстан журналистер Одаєы жїлдесініѕ лауреаты Сјдібек Тїгел Ќазаќстанныѕ жаѕа астанасы – Астана ќаласыныѕ тўѕєыш баспасґз – хатшысы болу баќытына ие болды. Ел астанасын Астана ќаласына кґшіру ґткен єасырдыѕ еѕ бір ауќымды жобасыныѕ біріне жатады, оны жїзеге асыруєа жїздеген мыѕ адам ќатысты. Журналист їшін - осындай алып істердіѕ басы-ќасында жїру жјне оны ќаєазєа тїсіру таєдырдыѕ берген їлкен сыйы. "Астана - город солнечной мечты" - бўл біздіѕ мемлекетіміздіѕ жаѕа астанасыныѕ тарихы. Сјдібек Тїгел ґз кітабында осындай ауќымды жобаныѕ негізін ќалаудаєы Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаевтыѕ рґлі жјне осы жобаны јзірлеу мен жїзеге асыруєа ќатысќан президенттіѕ їзеѕгілестері жайында јѕгімелеген.
Неміс тілінде оќимыз...

Неміс Аќпараттыќ Орталыєы Германиядан келген ќонаќ Саша Прайсстыѕ бастамасымен "Чтение Современной немецкой литературы" деп аталатын кездесу ґткізді. Прайсс Ќазаќстанда 2004 жылдыѕ тамыз айынан бастап тўрады. Оныѕ орындауындаєы јѕгімелер наєыз спектакльге айналды жјне жўртшылыќты риза етті. Јѕгімені бір емес бірнеше адам оќып тўрєандай ... кітап кейіпкерлері біртіндеп кґз алдыѕнан ґткендей јсер ќалдырды.... Саша Прайсс ќазіргі заманєы неміс авторларыныѕ шыєармаларынан їзінділер оќыды, оныѕ ќатарында: Эрнст Йандль, Карл Валентин, Райнер Кунце, Хайнрих Бёлль, Хайнц Эрхардт, Лориот, Йоко Тавада…
Ертіс жаєасында ќалєан іздер

«Мјдени мўра» мемлекеттік баєдарламасыныѕ аясында 17 аќпанда «Ертіс жаєасында ќалєан іздер» ґлкетану кездесуі ґткізілді. Кездесуге єалымдар, зерттеушілер, оќытушылар, тарихи-ґлкетану мўражайы, мемлекеттік мўраєат ќызметкерлері, сонымен бірге, біздіѕ шаєын отанымыз – Шыєыс Ќазаќстанныѕ тарихына ќызыєатын адамдар ќатысты. Ізі ќалєан жаєасында Ертістіѕ – пушкиндіктердіѕ дјстїрге айналєан баєдарламасыныѕ бірі. Кездесу 2005 жылы аталып ґтілетін жјне еске алынатын оќиєалар мен кїндерге арналды. А.С.Пушкин атындаєы кітапхана жјне Семейдіѕ Абай атындаєы кітапханасы, мўражай, мўраєат ќорларынан алынып ќойылєан ќўнды ќўжаттар, сирек јдебиеттер, бейнематериалдар кездесуде сґз алєандардыѕ јѕгімелерін толыќтырды.

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Отчет о работе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина за 2005 год Өскемен iconЗнаменательные и памятные даты Восточно-Казахстанской области на 2011 год Предисловие «Календарь знаменательных и памятных дат Восточно-Казахстанской области на 2011 год»
Восточно-Казахстанской области на 2011 год подготовлен Восточно-Казахстанской областной библиотекой им. А. С. Пушкина совместно с...
Отчет о работе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина за 2005 год Өскемен iconЗнаменательные и памятные даты Восточно-Казахстанской области на 2008 год Предисловие «Календарь знаменательных и памятных дат Восточно-Казахстанской области на 2008 год»
Восточно-Казахстанской области на 2008 год подготовлен Восточно-Казахстанской областной библиотекой им. А. С. Пушкина совместно с...
Отчет о работе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина за 2005 год Өскемен iconЗнаменательные и памятные даты Восточно-Казахстанской области на 2011 год Предисловие «Календарь знаменательных и памятных дат Восточно-Казахстанской области на 2011 год»
Восточно-Казахстанской области на 2011 год подготовлен Восточно-Казахстанской областной библиотекой им. А. С. Пушкина совместно с...
Отчет о работе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина за 2005 год Өскемен iconОтчет о проделанной работе Отчетный период: 2007 год г. Усть-Каменогорск, 2007 год
Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области
Отчет о работе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина за 2005 год Өскемен iconЗнаменательные и памятные даты Восточно-Казахстанской области на 2010 год Предисловие «Календарь знаменательных и памятных дат Восточно-Казахстанской области на 2010 год»
Восточно-Казахстанским областным музеем искусств, Семипалатинской библиотекой им. Абая, Центром документации новейшей истории. Cведения...
Отчет о работе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина за 2005 год Өскемен iconЗнаменательные и памятные даты Восточно-Казахстанской области на 2009 год Предисловие «Календарь знаменательных и памятных дат Восточно-Казахстанской области на 2009 год»
Восточно-Казахстанским областным музеем искусств, Семипалатинской библиотекой им. Абая, Центром документации новейшей истории. Cведения...
Отчет о работе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина за 2005 год Өскемен iconО работе Управления по развитию языков Восточно-Казахстанской области за 4-ий квартал 2007 года
Иссии по дальнейшему совершенствованию государственной языковой политики и областной ономастической комиссии, два «круглых стола»...
Отчет о работе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина за 2005 год Өскемен iconЛитература за более ранний период. Информация в разделах расположена по хронологии дат, литература дана в алфавитном порядке
Календарь знаменательных и памятных дат Семейского региона 2011 года подготовлен информационно-библиографическим отделом Восточно-Казахстанской...
Отчет о работе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина за 2005 год Өскемен iconУправление архивами Восточно-Казахстанской области Центр документации новейшей истории Восточно-Казахстанской области Фонды личного происхождения Путеводитель Семипалатинск
Путеводитель раскрывает состав и содержание документов фондов личного происхождения, находящихся на хранении в Центре документации...
Отчет о работе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. С. Пушкина за 2005 год Өскемен iconО работе Управления по развитию языков Восточно-Казахстанской области за 3-ий квартал текущего года

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница