Библиографиялық сипаттама жасау үлгісі гост 1-2003 «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары»; гост 82-2001 «Библиографиялық жазу. Электрондық қорды библиографиялық сипаттау
Скачать 51.38 Kb.
НазваниеБиблиографиялық сипаттама жасау үлгісі гост 1-2003 «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары»; гост 82-2001 «Библиографиялық жазу. Электрондық қорды библиографиялық сипаттау
Дата конвертации25.02.2013
Размер51.38 Kb.
ТипДокументы
БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМА ЖАСАУ ҮЛГІСІ

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары» ;
ГОСТ 7.82-2001 «Библиографиялық жазу. Электрондық қорды библиографиялық сипаттау.»
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографиялық жазу. Тақырып. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары»
Бір, екі және үш авторлардың кітабы

Табылдиев Ә. Қазақ этнопедагогикасы : оқу құралы / Ә. Табылдиев. – Алматы : Санат, 2001. – 320 бет.
Қoянбаев Ж. Б. Педагогика : университеттер студентттеріне арналған оқу құралы / Ж. Б. Коянбаев, Р. М. Коянбаев. – 3-ші басылым. – Алматы, 2004. – 420 бет.
Тоқтаров С. Т. Жылжымалы ойындарды ұйымдастыр : әдістемелік нұсқаулар / С. Т. Тоқтаров, А. Н. Өскембаев, Ж. Қ. Аңғышбаев. – Өскемен : ШҚМУ Баспасы, 2003. – 34 бет.

Нұрғалиева Г. Қ. Салыстырмалы педагогика : оқулық = Сравнительная педагогика : учеб. для вузов / Г. Қ. Нұрғалиева, А. Қ. Құсайынов, Қ. С. Мусин. – Алматы : Рауан, 1999. – 176 бет. – Яз рус., каз.
Төрт және одан да көп авторлардың кітабы

Қазақстан Республикасында жоғары білімді дамыту стратегиясы : [монография] / Қ. Е. Көшербаев [және т.б.]. – Алматы : Білім, 1998. – 232 бет.

Еңбекке баулу : жалпы білім беретін мектептің 1-сыныбына арналған оқулық / Т. Оралбекова [және т.б.]. – 2 бас., өңд. – Алматы : Атамұра, 2001. – 142 бет.
Жинақтар, газеттер, журналдар мақалалары

(бір, екі , үш және төрт автор)

Мәмбетов М. Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті / М. Мәмбетов // Қазақстан мектебі. – 2008. – №12. – 36-37 бет.
Оспанова Б. А. Жоғары білім беру жүйесіндегі инновациялық прогрестерді дамытудың жалпы тенденциялары / Б. А. Оспанова, Қ. Ә. Жұмағұлова // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Бастауыш мектеп және дене мәдениеті сериясы = Вестник КазНПУ им. Абая. Сер. Начальная школа и физическая культура. – 2008. – №2. – 22-26 бет.
Иманбетов А. Н. Жаңаша мұғалімдерді даярлауда педагогикалық технологияларды пайдалану / А. Н. Иманбетов, Е. Ж. Қожамжаров, С. Мускунов // Қазақстан педагогикалық хабаршысы = Педагогический вестник Казахстана. – 2008. – №2. – 9-13 бет.
Педагогика тарихы (білім беру және педагогикалық ойлардың даму тарихы) пәнінің тұжырымдамасы / Ш. К. Беркімбаева [және т.б.] // Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика = Этнопедагогика в систаме образования. – 2008. – №44. – 11-16 бет.

Заңдар. Жарлықтар. Қаулылар

Қазақстан Республикасындағы білім туралы заңнама : 2002 жылдың 1 қыркүйегіне берілген : заң актілерінің жиынтығы. – Алматы : Юрист, 2002. – 180 бет.
Қазақстан Республикасы орта білім мемлекеттік стандарты / орта және кәсіптік білім институты = Государственное стандарты среднего образования Республики Казахстан. – Алматы : РБК, 1998
Қазақстан Республикасының Білім туралы 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 Заңы // Параграф [Электрондық қор] : анықтамалық жүйе / Шығыс-Қазақстан аймақтық орталығы. – Өскемен: Юринфо, 2009. – Қазақ тілінде.
О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге) : закон Респ. Казахстан от 24 июня 2002 г. № 330-2 // ЮРИСТ [Электронный ресурс] : справ. система / Восточно-Казахстанский региональный центр. – Усть-Каменогорск : Юринфо, 2005. – Яз. рус.
Жалпы тақырыптағы жинақтар

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті : энциклопедия. – Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2007. – 399 бет.

Аударма басылымдар

Савин Н. В. Педагогика : оқу құралы / Н. В. Савин. – толықтырылған екінші бас. аударылды. – Алматы : Мектеп, 1983. – 336 бет.
Макаренко А. С. Ұстаздық дастан / А. С. Макаренко ; ауд. М. Жанғазин, Қ. Сағындықов, С. Ембергенов. – Алматы : Мектеп, 1983. – 488 бет.
Сөздіктер

Қазақша – орысша, орысша – қазақша терминологиялық сөздік = Казахско-русский, русско –казахский терминологический словарь / ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі. – Алматы : Рауан, 2000. – Т.25 : Педагогика және психология : 5000-нан астам термин = Педагогика и психология : свыше 5000 терминов, 2000. – 288 бет.
Балалар энциклопедиясы : энциклопедия / [бас. ред. Б. Аяған]. – Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2008. – Т. 1 : А-Е. – 296 бет. : цв.ал.
Диссертациялар, авторефераттар
Сарыбекова К. Н. Мектепте математиканы оқытуда оқушыларды табиғат қорғауға тәрбиелеудің педагогикалық негіздері : пед. ғылым. канд. ғылыми дәрежесін алу ушін дайын. дис... автореф. / К. Н. Сарыбекова. – Тараз : Б. и., 1999. – 27 бет.
Ахметжанова К. Қазақ халық қолөнерінің мәдениеттанулық негіздері : философия ғылым. канд. ғылыми дәрежесін алу ушін дайын. дис... автореф. / К. Ахметжанова. – Алматы, 2000. – 27 бет.
Көп томдық басылымдар

Толық басылым
Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы : 10 томдық / [құраст. С. Қалиев, К. Аюбай]. – Алматы : Сөздік – Словарь, 2005. – 10 т.

Жеке том
Әлемдік педагогикалық ой-сана : 10 томдық. – Алматы : Таймас, 2008. – (Мәдени мұра). – Т.5 : ХІХ ғасырдағы педагогика классиктерінің тәлім-тәрбие туралы ой-пікірлері / [жетекші Р. Башарұлы], 2008. – 400 бет.
Шет тіліндегі әдебиеттер
Stadwel W.Who killed the subject code ? / W. Stadwel // Теchn. Serv. Quart. - 1994. - Vol. 121, №1.- Р. 35-41.
Электрондық қорды библиографиялық сипаттама жасау үлгісі.

Электрондық қор мақалалары
Білім туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 Заңы // Параграф [Электрондық қор] : справ. система / анықтамалық жүйе / Шығыс-Қазақстан аймақтық орталығы. – Өскемен : Юринфо, 2009. – Қазақ тілінде.
Білім туралы Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы : Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 маусымдағы №653 Қаулысы // Параграф [Электрондық қор] : анықтамалық жүйе / Шығыс-Қазақстан аймақтық орталығы. – Өскемен : Юринфо, 2009. – Қазақ тілінде.
Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Общая часть) : указ Президента Респ. Казахстан от 27 дек. 1994 г. N 2489 // ЮРИСТ [Электронный ресурс] : справ. система / Восточно-Казахстанского регионального центра. – Усть-Каменогорск : Юринфо, 2005. – Яз. рус.
Қазақстан білім беру жүйесі // Кіру тәртібі : http//www.edu.gov.kz, еркін кіруге болады. – Тақырыбы экраннан алынған. – Қазақ тілінде.
Рұқсат етілген алыстағы қорлар

Российская государственная библиотека [Электрондық қор] / Центр информ. технология РГБ ; ред. Т. В. Власенко ; Web-мастер Н. В. Козлова. – Электрон. дан. - М. : Рос. гос. б-ка, 1997. – Кіру тәртібі : http:/www.rsl/ru, еркін кіруге болады. – Тақырыбы экраннан алынған. – Тілі : орысша., ағылшынша.
Рұқсат етілген жергілікті қорлар

Әбиев Ж. Ә. Педагогика [Электрондық қор] : оқу құралы / Ж. Ә. Әбиев, С. Б. Бабаев, А. М. Құдиярова. – Алматы : Дарын, 2004. – СD-RОМ. – Тақырыбы контейнерден алынған. – (электронды оқулық)
Әйелдердің саясатқа араласуы тұрақтылық кепілі : Бырғаным Айтимова [Электрондық қор] / С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті. 200? – Кіру тәртібі : еркін кіруге болады. – Өскемен : ШҚМУ Баспасы, [200?]. – СD-RОМ. – Тақырыбы контейнерден алынған
Закон [Электронный ресурс] : справ. система / Респ. центр правовой информации. – Электрон. дан. – Астана : РЦПИ, [2007?]. – 1 электрон. опт. диск (СD-RОМ). – Загл. с этикетки диска. – Яз. каз., рус.

Похожие:

Библиографиялық сипаттама жасау үлгісі гост 1-2003 «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары»; гост 82-2001 «Библиографиялық жазу. Электрондық қорды библиографиялық сипаттау iconП. Васильев атындағы орталық қалалық кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім Центральная городская библиотека им. П. Васильева Информационно-библиографический отдел
Сіздің қолыңызда күнтізбенің кезекті басылымы. Жыл сайын ОҚК-ның ақпараттық-библиографиялық бөлімі «Павлодар облысында 2012 жылы...
Библиографиялық сипаттама жасау үлгісі гост 1-2003 «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары»; гост 82-2001 «Библиографиялық жазу. Электрондық қорды библиографиялық сипаттау iconКітаптар мен мерзімді басылым мақалаларынан құрастырылған библиографиялық көрсеткіш Тараз -2012 Оқырмандарға Ғылыми кітапханада ¥лы Жеңістің 67 жылдығына арналған «Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды »
Жеңістің 67 жылдығына арналған «Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды»атты кітаптар мен мерзімді басылым мақалаларынан құрастырылған библиографиялық...
Библиографиялық сипаттама жасау үлгісі гост 1-2003 «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары»; гост 82-2001 «Библиографиялық жазу. Электрондық қорды библиографиялық сипаттау iconДиссертациялар библиографиялық КӨрсеткіш астана-2011 Құрметті оқырмандар!

Библиографиялық сипаттама жасау үлгісі гост 1-2003 «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары»; гост 82-2001 «Библиографиялық жазу. Электрондық қорды библиографиялық сипаттау iconҚұрастырған: ЕршоваЛ. А
Жеңістің 65 жылдығына арналған «Бүл күндердің даңқы өшпейді» тақырыптық библиографиялық әдебиеттер көрсеткіші дайындалды
Библиографиялық сипаттама жасау үлгісі гост 1-2003 «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары»; гост 82-2001 «Библиографиялық жазу. Электрондық қорды библиографиялық сипаттау iconДінмұхамед Қонаев: Библиографиялық көрсеткіш / Ә. Тәжібаев атындағы Қызылорда облыстық əмбебап ғылыми кітапханасы; Құраст. А. Махамбетова. Қызылорда, 2012. 38б
Дінмұхамед Қонаев: Библиографиялық көрсеткіш / Ә. Тәжібаев атындағы Қызылорда облыстық əмбебап ғылыми кітапханасы; Құраст. А. Махамбетова....
Библиографиялық сипаттама жасау үлгісі гост 1-2003 «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары»; гост 82-2001 «Библиографиялық жазу. Электрондық қорды библиографиялық сипаттау iconАқпараттық-библиографиялық және әдістемелік бөлім
Бауыржан Момышұлы – Кеңес Одағының батыры, халық қаһарманы, әскери шенді қызметкер, даңқты қолбасшы, қазақтың көрнекті жазушысы
Библиографиялық сипаттама жасау үлгісі гост 1-2003 «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары»; гост 82-2001 «Библиографиялық жазу. Электрондық қорды библиографиялық сипаттау iconЖарыққа шыққан еңбектің библиографиялық сипаттамасы
Мемлекетаралық кеңесі «Межгосударственный стандарт: Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу» (М.: Изд-во...
Библиографиялық сипаттама жасау үлгісі гост 1-2003 «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары»; гост 82-2001 «Библиографиялық жазу. Электрондық қорды библиографиялық сипаттау iconБиблиографический указатель составленный научной библиотекой агу им. К. Жубанова включает научные труды преподавателей за период с 2006 по 2008г
Бұл библиографиялық көрсеткішті Қ. Жұбанов атындағы университеттің ғылыми кітапханасы құрастырып шығарды
Библиографиялық сипаттама жасау үлгісі гост 1-2003 «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары»; гост 82-2001 «Библиографиялық жазу. Электрондық қорды библиографиялық сипаттау iconАтаулы күндер
Семей қаласы орталықтандырылған кітапхана жүйесінің ақпараттық-библиографиялық бөлімі «2011 жылы аталып өтілетін және еске алынатын...
Библиографиялық сипаттама жасау үлгісі гост 1-2003 «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары»; гост 82-2001 «Библиографиялық жазу. Электрондық қорды библиографиялық сипаттау iconҒылыми кітапхана Научная библиотека Ғылыми библиографиялық бөлім
Азақстанның 20 жылдық дамуы – инновациялық кономикаға жету жолы: жетістіктері мен келешегі = Двадцать лет развития Казахстана – путь...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница