С. Ж. Асфендияров атындағЫ
НазваниеС. Ж. Асфендияров атындағЫ
страница1/9
Дата конвертации27.02.2013
Размер1.22 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС

3 МӘЖІЛІС
«Құпталды»

С.Ж.Асфендияров атындағы

ҚазҰМУ Ғылыми кеңесінің төрағасы

м.ғ.д., профессор А.Ақанов
___________________________

«25» 10. 2012 ж.


Usus magister est optimus
Практика - лучший учитель
Тәжірибе – ең жақсы ұстаз
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Ғылыми кеңесінің 2012-2013 оқу жылындағы

3 мәжілісінің күн тәртібі және

қатысты материалдар


ҚазҰМУ, 2012 ж.


Хабарлама
Құрметті Ғылыми Кеңестің мүшесі
Ғылыми Кеңестің № 3 мәжілісі 2012 жылдың 30-шы қазан күні сағат 15.00-де Университеттің Даңқ залында (1-ші корпус) өтеді. Күн тәртібіне қатысты материалдармен осы кітапшадан басқа www.kaznmu.kz (меню Ученый Совет) сайтында таныса аласыздар.

Сіздерге ұсынылған баяндамалармен алдын-ала танысып, сұрақ-сауалдарыңызды дайындап келулеріңізді сұраймыз.

Ғылыми кеңестің жұмысына атсалыса қатысып, дұрыс шешім қабылдауға ықпал жасағандарыңыз үшін алдын-ала алғыс айтамыз.


Извещение
Уважаемый (ая) член Ученого совета
3 заседание Ученого Совета состоится 30 октября 2012 года в 15.00 часов в зале Славы Университета (учебный корпус №1).

С материалами заседания Вы сможете ознакомиться, помимо

данной книжки, на сайте www.kaznmu.kz (меню Ученый Совет).

Просим заранее ознакомиться с представленными докладами и подготовить вопросы и предложения.

Заранее благодарим за активное участие в работе Ученого Совета и оказание содействия в принятии правильных решений.
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТІҢ № 3 МӘЖІЛІСІНІҢ КҮН ТӘРТІБІ
Баяндама тақырыптары

Баяндамашы

Қосымша баяндамашылар

БетіС.Ж.Асфендияров ат.ҚазҰМУ-нің оқытушыларының құзырын қалыптастыру және бағалау.
Формирование и оценка компетенции преподавателей КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова

ОТЖ бойынша проректор Төлебаев К.А.

профессор Курманова Г.М.


8С.Ж.Асфендияров ат.ҚазҰМУ-да қашықтықтан оқыту жүйесін құру мен дамыту Концепциясы
Концепция создания и развития системы дистанционного образования в КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова

ОТЖ бойынша проректор Төлебаев Қ.А.
92012-2013 оқу жылына арналған С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық Медицина университетінің даму стратегиясын іске асыру бойынша негізгі іс-шаралар жоспарын бекіту.

Басқару және даму стратегиясы Департаментінің директоры

Табаева А.А.

12Студенттер, интерндер мен резиденттерінің ғылыми-зерттеу үрдісін жетілдіруде негізделген медициналық білім берудің ұлттық моделін жүзеге асыру мақсатында «Университет студенттерінің ғылыми зерттеу жұмысы Ережесіне» өзгерістер енгізу
В целях реализации национальной модели медицинского образования, основанной на совершенствовании научно-исследовательского процесса студентов, интернов и резидентов

внести изменения в «Положение о научно-исследовательской работе студентов Университета»

Ғылыми жұмыстар және инновациялық жобалар проректоры Қаракушикова А.С.

Профессор А.В.Балмуханова

262012 ж. С.Ж.Асфендияров ат.ҚазҰМУ интернатурасы, резидентурасы, магистратурасы мен PhD докторантурасына қабылдаудың қорытындылары.
Итоги приема в интернатуру, резидентуру, магистратуру и PhD докторантуру КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова в 2012 году.

МЖМ директоры А.В.Балмуханова

Профессор Хабижанов Б.Х.

46Студенттік үкіметтің 2011-2012 оқу жылында атқарған жұмыстарының есебі.
Отчет о проделанной работе студенческого правительства в 2011-2012 уч.году.

Студенттік үкімет төрағасы Ерменбаев Д.

Профессор Мустафина Ж.Г.

53Оқу үрдісін бағалау. «2012-2013 оқу жылындағы оқу үрдісінде болатын өзгерістер»
Мониторинг образовательного процесса. «Ожидаемые преобразования в учебном процессе в 2012-2013 уч.г.»

БСЗБжМБРҒН Орталығының бастығы

Сарсенбаева С.С.
64«Анализ результатов анкетирования кафедр по эффективности программы визитинга в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова за период 2011 и 2012 г.г. и принятие корректирующих решений»

БСЗБжМБРҒН Орталығының бастығы

Сарсенбаева С.С.
79

9.

9.1

Әр түрлі мәселелер

С.Ж.Асфендияров ат.ҚазҰМУ құрылымын бекіту.
Утверждение структуры КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова


Әкімшілік-кадрлық жұмыстар департаментінің бастығы В.Н.Девятко
83

9.2

Отчет о самооценке КазНМУ по институциональной национальной аккредитации

Директор УД «Life sciences» Р.Р.Юсупов
84

9.3

«Университет қызметіндегі таланттар» бағдарламасын бекіту.
Утверждение программы «Таланты на службе университета»

Адам ресурстарын дамыту басқармасының бастығы А.К.Карибаева

Профессор Кенесариев Ү.И.

85

9.4

«Педиатрия» факультетін құру туралы
О создании факультета «Педиатрия»


Дипломнан кейінгі оқыту мен аймақаралық қарым-қатынас бойынша проректор А.Д.Дүйсекеев
91

9.5

ҚР ҒжБ министірлігінің

«Жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы»

байқауының Жоғарғы оқу орнының ішіндегі

кезеңін өткізу туралы
О проведении внутривузовского этапа конкурса «Лучший преподаватель ВУЗа» МОН РК

ОӘЖД директоры М.А.Абирова
93

9.6

Эдвайзерлер қызметі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды енгізу.
Внесение изменений и дополнений в Положение о службе эдвайзеров

Оқу-әдістемелік жұмыстар бөлімінің бастығы Славко Е.А.
95

9.7

О внесении дополнений в правила организации учебного процесса на 2012-2013 учебный год

Жалпы медицина факультетінің деканы Р.Т.Джумашева
104

9.8

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінде

Фитнес-орталығын ашу

Концепциясы
Концепция открытия Фитнес-центра

Казахского национального медицинского университета

им.С.Д. Асфендиярова

Қызметкерлер кәсіподағының төрағасы У.М.Датхаев
105

9.9

Ғылыми жұмыстар бойынша:

 • ғылыми еңбектерді бекіту;

 • уақытша ғылыми ұжым құру туралы.

По научной работе:

 • утверждение научных трудов;

 • создание временного научного коллектива.

ҒЗЖ менеджменті бөлімінің бастығы А.Б.Даниярова
107

9.10

Магистранттар мен докторанттардың ғылыми жұмыс тақырыбы мен шетелдік ғылыми жетекшілерін бекіту.
Утверждение тем научных работ и научных руководителей магистрантов и докторантов

ҒЗЖ менеджменті бөлімінің бастығы А.Б.Даниярова
109
 1. «С.Ж.Асфендияров ат.ҚазҰМУ-нің оқытушыларының құзырын қалыптастыру және бағалау»

Баяндамашы: ОТЖ бойынша проректор К.А.Тулебаев
KPI. Показатели эффективности. Разработка KPI сотрудников КазНМУ.

KPI, Ключевые Показатели Эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) - изначально определялась как "система оценки, которая помогает организации определить достижение стратегических и тактических (операционных) целей". Система показателей KPI и мотивация персонала - неразрывно связанные понятия. Разработка KPI велась Петером Друкером и Л. Роном Хаббардом в середине ХХ века, а позже Нортоном, Капланом и т. д.

Для достижения главных целей университета в области обеспечения качества, нужно знать - какие действия сотрудников дали конечный положительный результат за учебный год или за семестр.

В организации из трех человек все на виду, а у нас работают около 3000 человек! Руководитель, занятый рутиной, не сможет легко уследить за выполнением всех действий на всех фронтах.

Есть несколько систем управления по показателям. Мы выбрали из них самую эффективную – это технология, разработанная Л. Роном Хаббардом. По данной системе отслеживания KPI сотрудников организации, ни одно структурное подразделение и ни один человек не остается без назначенного показателя. Мы должны разработать для всех категорий сотрудников "Положение о KPI сотрудников КазНМУ", формулировки которых позволят отследить результативность их работы и оценить вклад каждого.

На сегодня под руководством Курганбаевой Г.А., к.э.н., МРА, приглашенного ректором университета в качестве консультанта, разработана система мотивации KPI для 3-х категории ППС - профессора, доцента и ассистента. В этом процессе принимали участие отдел стратегического планирования, ДУМР, отдел науки, отдел по клинической работе, управление развитием человеческих ресурсов, управление по воспитательной работе, деканы факультетов, директора УД, председатели КОП, заведующие и ППС следующих кафедр:

 1. Даулетбакова М.И.- профессор, зав.кафедрой интернатуры по терапии №3;

 2. Умешева К.А. - доцент кафедры детских инфекционных болезней;

 3. Катарбаев А.К. - доцент кафедры детских инфекционных болезней;

 4. Кайназарова С.Е. - ассистент кафедры интернатуры и резидентуры по педиатрии №2;

 5. Божбанбаева Н.С. – председатель КОП педиатрии;

 6. Мустафазаде Т.Ш. - ассистент кафедры неонатологии;

 7. Байгазиева Г.Ж. – доцент кафедры неонатологии;

 8. Ксетаева Г.К. – завуч кафедры детских болезней №1;

 9. Есжанова Э.Д. – ассистент кафедры детских болезней № 1;

 10. Мамбетова И.З. – завуч кафедры амбулаторно-поликлинической педиатрии;

 11. Макеева Г.П. – доцент кафедры детской хирургии;

 12. Косанова А.К. – д.м.н., доцент кафедры интернатуры и резидентуры по терапии №3;

 13. Искаков Б.С. – д.м.н, профессор кафедры интернатуры и резидентуры по терапии №3;

 14. Куандыков Е.У. – д.м.н., профессор, заведующий кафедры молекулярной биологи и генетики;

 15. Рсалдина Г.Т.- и.о. руководитель модуля история Казахстана и политологии;

 16. Аманбеков Н.А. – завуч кафедры онкологии, маммологии и лучевой терапий;

 17. Тажибаева С.Д. – доцент кафедры онкологии, маммологии и лучевой терапий;

 18. Садуакасова Ш.М. – председатель КОП хирургии;

 19. Игисинова Г.С. – к.м.н., ассистент кафедры онкологии, маммологии и лучевой терапий;

 20. Кожабекова Т.А. – доцент кафедры акушерство и гинекологии №1.

Система KPI ППС определяется по пяти направлениям деятельности:

 1. Учебно-методическая работа;

 2. Научная деятельность;

 3. Клиническая деятельность;

 4. Развитие социальных сетей;

 5. Воспитательная работа.

По каждому направлению включено от 3 до 6 ключевых показателей деятельности ППС. Для каждого показателя - определены пороговое и максимальное значения. Пороговое значение каждого показателя является, тем минимумом, который должен выполнить каждый преподаватель. Только лишь показатели по клинической и по научной работе могут различаться в зависимости от специфики кафедр, например эти показатели будут отличаться для кафедр стоматологического и фармацевтического профиля, также для кафедр общеобразовательных и клинических дисциплин.

Пример карты КПД и паспорта одного показателя для профессоров кафедр терапевтического профиля приведены в таблицах №1 и №2 1. Концепция создания и развития системы дистанционного образования

в Казахском национальном медицинском университете им.С.Асфендиярова

Докладчик: проректор по УВР К.А.Тулебаев
(ПРОЕКТ)


 1. Введение

Мировые тенденции свидетельствуют о переходе системы профессионального образования от принципа "образование на всю жизнь" к принципу "образование через всю жизнь", преобладании гибких, адаптивных моделей образовательного процесса, в которых активно используются различные средства, методы и технологии, в первую очередь дистанционные. Разработка данной Концепции вызвана резко возросшим за последние годы спросом на образовательные услуги, принятием принципов Болонского процесса, академической мобильности студентов, а также высокой социальной значимости дистанционного образования.

Настоящая Концепция рассматривает концептуальные вопросы применения дистанционного обучения (ДО) в рамках программ додипломного, постдипломного и дополнительного профессионального образования (непрерывного профессионального развития) медицинских работников системы здравоохранения РК.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

С. Ж. Асфендияров атындағЫ iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ
С. Ж. Асфендияров атындағЫ ҚАЗҰму-нің 2011-2014 арналған инновациялық даму бағдарламасы
С. Ж. Асфендияров атындағЫ iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ
С. Ж. Асфендияров атындағЫ ҚАЗҰму-нің 2011-2014 арналған инновациялық даму бағдарламасы
С. Ж. Асфендияров атындағЫ iconҚр денсаулық сақтау министрлігі с. Д. Асфендияров атындағЫ
С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰму-дың студенттеріне жүргізілген сауалнама қорытындысы туралы есеп
С. Ж. Асфендияров атындағЫ iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ
Ар-намыс кодексі С. Ж. Асфендияров атындағы Қаз Ұму ғылыми кеңесінде бекітілген этикалық ұстанымдар мен адамгершілік құндылықтардың...
С. Ж. Асфендияров атындағЫ iconС. Д. Асфендияров атындағЫ
Басқару және даму Стратегиясы Департаментінің директоры А. А. Табаеваның «С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰму-нің 2011-2014 жылдарға...
С. Ж. Асфендияров атындағЫ iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ
С. Ж. Асфендияров атындағЫ ҚАЗҰму-нің 2011-2014 жылдарға инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру бойынша аралық мониторингі...
С. Ж. Асфендияров атындағЫ iconМ. А. Абированың С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ
Білім сапасын бағалау және талдау Орталығының бастығы М. А. Абированың «С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰму ғылыми-педагогикалық қызметкерлерін...
С. Ж. Асфендияров атындағЫ iconҚр денсаулық сақтау министрлігі с. Д. Асфендияров атындағЫ
Жеңістің 65 жылдығына орай айлық шараларды (Месячник) және Б. Момышұлы, М. Маметова, В. Иванилов атындағы стипендиялар тағайындау...
С. Ж. Асфендияров атындағЫ iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ

С. Ж. Асфендияров атындағЫ iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница