Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
НазваниеҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
страница7/10
Дата конвертации04.03.2013
Размер1.73 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ä) ìåíåäæåðëåð, äèðåêòîðëåð êå»åñi


Å) ä½ðûñ æàóàáû æîº.
Ò¼ìåíäåãiëåðäi» ºàéñûñû áóõãàëòåðëiê åñåïòi iøêi ïàéäàëàíóøûëàðû

À) êðåäèòîðëàð, èíâåñòîðëàð, ìåíåäæåðëåð

Â) êðåäèòîðëàð, èíâåñòîðëàð, ñàëûº îðãàíäàðû, æàáäûºòàóøûëàð,àêöèîíåðëåð

Ñ) êðåäèòîðëàð, ìåíåäæåðëåð, æàáäûºòàóøûëàð, äèðåêòîðëåð êå»åñi, àêöèîíåðëåð

Ä)ìåíåäæåðëåð, äèðåêòîðëàð êå»åñi

Å) àêöèîíåðëåð.
´íäiðiñòiê åñåïòi» ì¸íi íåäå

À) ¼íäiðiñòiê åñåï á½ë- åñåï àºïàðàòòàðûí äàéûíäàó ïðîöåñi

Â) ñûðòºû åñåïêå æàóàï áåðåòií çààïñòàðäû áà¹àëàó ¾øií ¼íäiðiñòiê øû¹ûíäàð òóðàëû àºïàðàòòàð æèíàó

Ñ) ºàðæûëûº åñåï ½ñòàìäàðûíà æàóàï áåðåòií øû¹ûíäàð æ¾éåñi

Ä) áàñºàðó ñèïàòûíäà¹û ºûçìåòòåðäi æ¾çåãå àñûðó ¾øií àºïàðàòòàðäû äàéûíäàó

Å) ¼íäiðiñòiê åñåï áàñºàðóøû åñåïòi» áàñºàðóøû åñåïòi» áið á¼ëiãi áîëûï

òàáûëàäû.
Áóõãàëòåð òàëäàóøûíû» áàñºàðóäà¹û ðîëi ºàíäàé

À) øû¹ûíäàðäû òàëäàó

Â) îðòàëûº æàóàïêåðøiëiêòi áàñºàðó

Ñ) òàëäàó áîéûíøà àºïàðàòòàðäû ½ñûíó

Ä) øû¹ûíäàðäû áàºûëàó¹à ê¼ìåêòåñåäi

Å) À, Â.Æî¹àðûäà¹ûëàðäû» ºàé ñàòûñû øåøiìäåðäi ºàáûëäàó ìåí æîñïàðëàó¹à ºàòûñàäû

ñóáúåêòiíi» ìàºñàòû ìåí ìiíäåòií àíûºòàó

æîñïàðëàó ïðîöåñi

áàñºàðó ïðîöåñi

áàëàìà âàðèàíòòàðäû içäåó

áàëàìà iñòåðäi» àºïàðàòòàðûí æèíàó

íàºòû æ¸íå æîñïàðëû í¸òèæåëåðäi ñàëûñòûðó

áàëàìà âàðèàíòòàðäàí òèiìäi êóðñòû òà»äàó

ºàáûëäàí¹àí øåøiìäåðäi æ¾çåãå àñûðó

À) 1;2;4;5;8

Â) 1;3;5;7;8

Ñ) 2;3;4;5;7

Ä) 1;4;5;7;8

Å) 1,2.
ʼðñåòiëãåí ê¼ðñåòêiøòåðäi» ºàéñûñû áàñºàðóøû ºûçìåòòi áiëäiðåäi

æîñïàðëàó

áàºûëàó æ¸íå ðåòòåó

áþäæåòòåó

½éûìäàñòûðó æ½ìûñòàðû

ñìåòàëàðäû º½ðó

iñêåðëiê ºàòûíàñòàð

ûíòàëàíäûðó

À) 1,2,3,5,7

Â) 1,3,4,5

Ñ) 2,3,4,5,7

Ä) 1,2,4,6,7

Å) 2;4;6;7.
Ò¼ìåíäåãi àíûºòàìàëàðäû» ºàéñûñû áàñºàðóøû åñåïòi» íàºòû àíûòàìàñûí áåðåäi

À) çàïàñòàðäû» º½íûí àíûºòàó ¾øií àºïàðàòòàðäû äàéûíäàó

Â) ¼òêiçiëãåí ¼íiì º½íäàðûí áiëó ¾øií àºïàðàòòàð æèíàó

Ñ) æîñïàðëàó, áàºûëàó, ðåòòåó ¾øií àºïàðàòòàðäû æèíàºòàó

Ä) øåøiìäåðäi ºàáûëäàó, æîñïàðëàó, áàºûëàó æ¸íå ðåòòåó ¾øií àºïàðàòòàðäû æèíàºòàó

Å) ä½ðûñ æàóàáû æîº.Áàñºàðóøû åñåái ºàíäàé àºïàðàòàðäû ºàìòèäû

À) åñåï àºïàðàòûí

Â) áþäæåòêå ò¼ëåíóãå òèiñòi ñàëûºòàð æ¼íiíäå àºïàðàòòàðäû

Ñ) iøêi ïàéäàëàíó ¾øií áàðëûº àºïàðàòòàðäû

Ä) ñòàòèñòèêàëûº àºïàðàòàðäû

Å) ä½ðûñ æàóàáû æîº.Áàñºàðóøû åñåáiíi» ð¼ëi ºàíäàé

À) ìåíåäæåðëåðäi àºïàðàòòàðìåí ºàìòàìàñûç åòó

Â) ñàëûº ò¼ëåìäåði òóðàëû àºïàðàò áåðó

Ñ) ýêîìèêàëûº øåøiìäåð ºàáûëäàó ¾øií ïàéäàëàóøû àéì຺à àºïàðàòòàðäû áåðó

Ä) ºàðæûëûº åñåïòåìåíi æàñàó

Å) ñòàòèñòèêàëûº åñåïòi æàñàó.Áàñºàðóøû åñåïòå åñåïòåìåíi æàñàóäû» àðàëû¹û ºàíøàìà

À) ìåðçiìäi

Â) àé ñàéûí

Ñ) æûë ñàéûí

Ä) òàëàï åòiëãåí ìåðçiìäå

Å) òîºñàí ñàéûí.

2

2-Тақырып Басқару есебіндегі шығындардың жіктелуі

1. Шығындар және шығыстар жайлы түсінік

2. Қорды бағалау үшін шығындардың жіктелуі

3. Шешім қабылдау үшін шығындардың жіктелуі

4. Бақылау мен жоспарлау үшін шығындардың жіктелуі
Бақылау сұрақтары:

  1. Шығындарға анықтама беріңдер.

  2. Шығындар мен шығыстардың айырмашылығы неде?

  3. Шығындарды калькуляциялау мен пайданы есептеу мақсаттары үшін жіктеу.

  4. Өзгермелі шығындардың қандай түрлері бар?

  5. Шығындардың әсер ету коэффициенті қалай есептеледі?

  6. Ауқымды база деген не?

  7. Бухгалтерлік басқару есебінде қандай бухгалтерлік шоттар қолданылады?

  8. Материалдарға шығатын тікелей шығындар жөніндегі ауытқу нені білдіреді?

  9. Еңбекақыға шығатын тікелей шығындар жөніндегі ауытқу нені білдіреді?


Тест сұрақтары

Øû¹ûíäàð åñåáiíi» îáúåêòiñií àòàï ê¼ðñåòi»iç

À) øû¹ûíäàðäû» ïàéäà áîëó æåði

Â) îðòàëûº æàóàêåðøiëiê

Ñ) ê¸ñiïîðûííû» º½ðûëûìäûº á¼ëiìøåëåði

Ä) íåãiçãi æ¸íå ºîñûìøà ¼íäiðiñ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы «БАҒалау және бизнес» кафедрасы
«050908 Бағалау» мамандықтарына Мемлекеттік Білім Стандарттарына сәйкес және Білім және Ғылым Министрлігі жанындағы 06. 06. 2006...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы, аға оқытушы, «Құрылыстағы бухгалтерлік есеп» пәнінен оқу-әдістемелік кешен
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Жерді бағалау және жер кадастры» оқу-әдістемелік кешен оқу жоспары мен пәннің талаптарына сәйкес құрастырылған және пәнді оқып білуге...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Бұл бағдарлама «Маркетинг» пәнін оқитын экономикалық мамандықтардың студенттері үшін бастапқы бастауышы болып табылады
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
СОӨЖ және сож тапсырмалар жүйесінің мақсаты, білімді жетілдіру және нақты талдау жасау, тариха және қазіргі кездегі жағдайларды,...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница