Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
НазваниеҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
страница8/10
Дата конвертации04.03.2013
Размер1.73 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Å) ä½ðûñ æàóàáû æîº.Áàñºàðóøû åñåïòå òàëäàóäû» íåãiçãi îáúåêòiñi áîëûï íå òàáûëàäû

À) øàðóøûëûº ñóáúåêòiñi

Â) ¸ðò¾ðëi ¼íäiðiñòiê á¼ëiìøåëåð

Ñ) ÆÆÒ

Ä) øåãåðiñòåð

Å) À, Ä.´íäiðñêå ºàòûñû áîéûíøà øû¹ûíäàð ºàëàé á¼ëiíåäi

À) ò½ðàºòû æ¸íå àéíûìàëû

Â) íàºòû æ¸íå æîñïàðëàí¹àí

Ñ) æàëïû æ¸íå îðòà

Ä) òiêåëåé æ¸íå æàíàìà

Å) À, Â.
´íäiðiñòi» ê¼ëåìi ¼ñóiíå áàéëàíûñòû àéíûìàëû øû¹ûíäàð ºàëàé ¼çãåðåäi

À) ò½ðàºòû áîëûï ºàëàäû

Â) àçàÿäû


Ñ) òåç àçàÿäû

Ä) æî¹àðëàéäû

Å) ä½ðûñ æàóàáû æîº.´íäiðiñê¼ëåìi ¼ñóiíå áàéëàíûñòû ò½ðàºòû øû¹ûíäàð ºàëàé ¼çãåðåäi

À) áåëãiëi áið ìåðçiìäå ò½ðàºòû áîëûï ºàëàäû

Â) àçàÿäû

Ñ) ¼íäiðiñêå ñûçûºòû áàéëàíûñòû áîëàäû

Ä) òåç àçàÿäû

Å) òåç àðàäà.´íäiðiñ ê¼ëåìi ¼ñêåíäå ¼íiìíi» áið ¼ëøåìiíå àéíûìàëû øû¹ûíäàð ºàëàé ¼çãåðåäi

À) ½ë¹àÿäû

Â) àçàÿäû

Ñ) ò½ðàºòû äå»ãåéäå áîëàäû

Ä) ñûçûºòû áàéëàíûñ áîéûíøà ¼çãåðåäi

Å) À, Ñ, Ä.


Ò½ðàºòû øû¹ûíäàð ¼íäiðiñ ê¼ëåìi ¼ñêåíäå ¼íiìíi» áið ¼ëøåìiíå ºàëàé ¼çãåðåäi

À) ¼ñåäi

Â) àçàÿäû

Ñ) ò½ðàºòû äå»ãåéäå áîëàäû

Ä) ñûçûºòû áàéëàíûñ áîéûíøà ¼çãåðåäi

Å) ¼çãåðìåéäi.Êiðåòií øû¹ûíäàð á½ëàð-

À) ñàòûï àëûí¹àí àêòèâòåð, ºîëäà áàð àêòèâòåð æ¸íå áîëàøàºòà òàáûñ ¸êåëóãå

òèiñòiëåði

Â) çàïàñòàðäû áà¹àëàó êåçiíäå ºàðàëìàéòûí æ¸íå ìåðçiì øû¹ûíäàðû áîëûï

ºàðàòûðûëàäû

Ñ) øåøiìäåðäi ºàáûëäàó áîéûíøà áîëàøຠøû¹ûíäàð ìåí êiðiñòåð

Ä) áîëàøàºòà¹û àºøàëàé øû¹ûíäàð

Å) À, Ñ, Ä.
Øû¹àòûí øû¹ûíäàð á½ëàð-

À) ñàòûï àëûí¹àí àêòèâòåð, ºîëäà áàð àêòèâòåð æ¸íå áîëàøàºòà

òàáûñ ¸êåëóãå òèiñòiëåði

Â) çàïàñòàðäû áà¹àëàó êåçiíäå ºàðàëìàéòûí æ¸íå ìåðçiì øû¹ûíäàðû áîëûï

ºàðàòûðûëàäû

Ñ) øåøiìäåðäi ºàáûëäàó áîéûíøà áîëàøຠøû¹ûíäàð ìåí êiðiñòåð

Ä) êiðiñ àëó ¾øií æ½ìñàë¹àí æ¸íå òàáûñ ¸êåëó ºàáiëåòií æîé¹àíäàð

Å) À, Â.


3

3-Тақырып. Өндірілген өнімнің өзіндік құнын бағалау үшін өндірістік шығындар есебі

1. Өнімнің өзіндік құнына қосылатын шығындар есебі

2. Калькуляция баптары бойынша шығындар есебі

3. Материалдар есебі

4. Еңбек шығындары есебі

5. Өз өндірісіндегі жартылай өнімдер есебі
Бақылау сұрақтары:

  1. ФИФО,ЛИФО және орташа құн әдістерінің қорларын бағалау мәнін баяндаңдар

  2. Тікелей материалдар; тікелей еңбек шығыны; жалпы өндірістік шығын бойынша жалпы ауытқуларды түсіндіріңдер.

  3. Өндірістік шығындар есебіне қандай факторлар әсер етеді?

  4. Өндірістік шығындар элементтері қандай?

  5. Өндірістік есептің шоттар жүйесі, олардың сипаттамасы.

  6. Шығындардың пайда болу орындары, калькуляциялау объектілері, жауапкершілік орталықтары бойынша талдамалық есепті ұйымдастыру.

  7. Калькуляция баптары бойынша өндірістік шығындар есебі

  8. Өндірістік қалдықтар есебі. Еңбекке ақы төлеу және еңбекке ақы төлеуден есептелетін аударымдар шығындарының есебі.

  9. Басқа шығындардың есебі. Өндірістегі ақаулар есебі.


Тест сұрақтары

Ò¼ìåíäåãi àíûºòàìàëàðäû» ºàéñûñû ¼íäiðiñòiê øû¹ûíäàðäû áiëäiðåäi

À) íàºòû ¼íiìíi» ¼çiíäiê º½íûíà àïàðûëàòûí øû¹ûíäàð

Â) ¼íiìíi» êåéáið ò¾ðëåðiíå æàíàìà àïàðûëàòûí øû¹ûí ò¾ëåði

Ñ) ¼íiì ¼íäiðiñiíi» áiðíåøå ò¾ðëåðiìåí áàéëàíûñòû øû¹ûíäàð

Ä) òiêåëåé áàçà áîéûíøà ¼íiìíi» ¸ðáið ò¾ðiíå àïàðûëàòûí øû¹ûíäàð

Å) Ñ, Ä.
Ò¼ìåíäåãiëåðäi» ºàéñûñû æàíàìà øû¹ûíäàð¹à æàòºûçûëàäû

À) íàºòû ¼íiìíi» ¼çiíäiê º½íûíà àïàðûëàòûí øû¹ûíäàð

Â) ¼íiìíi» êåéáið ò¾ðëåðiíå æàíàìà àïàðûëàòûí øû¹ûí ò¾ëåði

Ñ) ¼íiìíi» áiðíåøå ò¾ðëåði ¼íäiðiñiìåí áàéëàíûñòû øû¹ûíäàð

Ä) òîëûº ¼çiíäiê º½íäû àíûºòàéòûí øû¹ûíäàð
Å) ä½ðûñ æàóàáû æîº.


´íiìíi» ¼íäiðiñòiê ¼çiíäiê º½íû äåãåíiìiç íå

À) òiêåëåé øû¹ûñòàð ìåí øû¹ûíäàð.

Â) ¾ñòåìå øû¹ûíäàð

Ñ) òåê òiêåëåé øû¹ûíäàð

Ä) òiêåëåé æ¸íå ¾ñòåìå øû¹ûíäàðäû» æèûíòû¹û
Å) òåê ¾ñòåìå øû¹ûíäàð.


Êåçå» øû¹ûíäàðû ìûíàëàðäûí ò½ðàäû:

À) øàðòòû-àéíûìàëû øû¹ûíäàð

Â) æàëïû æ¸íå ¸êiìøiëiê øû¹ûíäàð

Ñ) æàëïû æ¸íå ¸êiìøiëiê øû¹ûíäàð æ¸íå øàðòòû ò½ðàºòû øû¹ûíäàð

Ä) ñàòó, æàëïû æ¸íå ¸êiìøiëiê, ïðîöåíòòåð áîéûíøà øû¹ûíäàð

Å) À, Ä.
Ìàðæèíàëüäû òàáûñ äåãåíiìiç íå

À) ò¾ñiì ìåí ¼íäiðiñòiê ¼çiíäiê º½í àðàñûíäà¹û àéûðìà

Â) ò¾ñiì ìåí áàðëûº ¼íäiðiñòiê øû¹ûíäàð àðàñûíäà¹û àéûðìà

Ñ) ò¾ñiì ìåí áàðëûº àéíûìàëû øû¹ûíäàð àðàñûíäà¹û ¼çiíäiê º½í

Ä) ò¾ñiì ìåí òîëûº ¼çiíäiê º½í àðàñûíäà¹û øû¹ûíäàð
Å) ä½ðûñ æàóàáû æîº.


Øåøiìäåðäi øåøó ìàºñàòûíäà øû¹ûíäàð òîïòàìàñû ìûíàëàðäàí ò½ðàäû

ò½ðàºòû øû¹ûíäàð

¼çãåðìåëi øû¹ûíäàð

àéíûìàëû øû¹ûíäàð

ò¾çåëåòií øû¹ûíäàð

ò¾çåëìåéòií øû¹ûíäàð

ºàéòàðûìñûç øû¹ûíäàð

¼òêåí øû¹ûíäàð

åñåïêå àëûíàòûí øû¹ûíäàð ìåí êiðiñòåð

åñåïêå àëûíáàéòûí øû¹ûíäàð ìåí êiðiñòåð

À)1,5,6,8

Â) 2,3,4,8

Ñ) 1,5,8,9

Ä) 2,3,5,7

Å) 2,6.
ØÑ áîéûíøà ¼íäiðiñòiê øû¹ûíäàðäû» ýëåìåíòòåði

íåãiçãi ìåòåðèàëäàð

íåãiçãi ¼íäiðiñòiê æ½ìûñøûëàðäû» å»áåê àºûñû

å»áåê àºûäàí àóäàðûìäàð

ÆÇÀ² àóäàðûìäàð

¼íäiðiñòiê ¾ñòåìå øû¹ûíäàð

êåçå» øû¹ûíäàðû

ê¼ìåêøi ìàòåðèàëäàð

À)1,2,3,5

Â) 1,2,5
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы «БАҒалау және бизнес» кафедрасы
«050908 Бағалау» мамандықтарына Мемлекеттік Білім Стандарттарына сәйкес және Білім және Ғылым Министрлігі жанындағы 06. 06. 2006...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы, аға оқытушы, «Құрылыстағы бухгалтерлік есеп» пәнінен оқу-әдістемелік кешен
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Жерді бағалау және жер кадастры» оқу-әдістемелік кешен оқу жоспары мен пәннің талаптарына сәйкес құрастырылған және пәнді оқып білуге...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Бұл бағдарлама «Маркетинг» пәнін оқитын экономикалық мамандықтардың студенттері үшін бастапқы бастауышы болып табылады
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
СОӨЖ және сож тапсырмалар жүйесінің мақсаты, білімді жетілдіру және нақты талдау жасау, тариха және қазіргі кездегі жағдайларды,...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница