Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі
НазваниеЌазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі
страница1/2
Дата конвертации05.11.2012
Размер0.86 Mb.
ТипДокументы
  1   2
Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі

Академик Е.А.Бµкетов атындаѓы Ќараѓанды Мемлекеттік университеті

«Ќазаќ журналистикасыныњ тарихы»

пєні бойынша тест тапсырмалары

Баѓыты: Єлеуметтік ѓылымдар

Мамандыѓы: 050504- журналистика

Ќазаќ бµлімі ‰шін
Ќ±растырушы: журналистика кафедрасыныњ

аѓа оќытушысы М.С.ЖЄПЕК.

Журналистика кафедрасыныњ мењгерушісі:ф.ѓ.к.,доцент

М.К.Ж¦МАБЕКОВ.


Тест тапсырмаларыныњ саны: 200 дана.

Тесті ќ±растыру мерзімі: 04 ќањтар 2008 ж.

Пайдалану маќсаты: КТБ бойынша алдын-ала тестілеу.

«Ќазаќ журналистикасыныњ тарихы»

пєні бойынша тест тапсырмалары базасына енген таќырыптар атауы
Мамандыѓы: 050504- журналистика

Ќазаќ бµлімі ‰шін


Таќырып номері

Таќырыпша номері

Таќырып атауы

1
¦лттыќ журналистикасыныњ бастау кµзі. XIX ѓасырдыњ екінші жартысы мен XX ѓасырдыњ басындаѓы ќазаќ мерзімді баспасµзі. Ќазаќ публицистикасыныњ кµшбасылары.


2
Ќазаќ мерзімді баспасµзініњ пайда болуы жєне казаќ тіліндегі алѓашќы газеттер.


3
1905-1907 жылдардаѓы ќазаќ баспасµзі.

4
1910-1914 ж. Ќазаќтыњ мерзімді баспасµзі.

5
Ќазаќтыњ жалпы±лттыќ баѓытаѓы демократиялыќ басылымдары (1917-1918 жылдар.)

6
Ќазаќ ССР-і ќ±рылуы кезіндегі µлкелік мерзімді баспасµз (1919-1920 жылдар)

7
1921-1925 жылдар аралыѓындаѓы баспасµз


8
Ќазаќстанда «Кіші Октябрь» орнату немесе ауылшаруашылыѓын жаппай ±жымдастыру мен индустрияландыру жылдарындаѓы ќазаќ мерзімді баспасµзі.


9
Ќазаќстандаѓы «Кіші Октябрь» жылдарынан кейінгі ќалпына келтіру кезењіндегі мерзімді баспасµзі


10
Ќазаќстандаѓы жаппай репрессия жылдарындаѓы жєне екінші д‰ниеж‰зілік соѓыс жылдарындаѓы мерзімді баспасµз (1937-1941 жылдар)


11
Отан соѓысы кезіндегі ќазаќ мерзімді баспасµзі


12
Халыќ шаруашылыѓын ќалпына келтіру, ±лтшылдыќ сарынѓа ќарсы к‰рес жєне тыњ игеру жылдарындаѓы баспасµз (1946-1960 жылдар)13
Б±рынѓы кењес мемлекетінде «Коммунистік ќ±рылысты µрістету немесс тоќырау жылдарындаѓы баспасµз» (1960-1980 жылдар)


14
Ќайта ќ±рудан µтпелі кезењге дейінгі аралыќтаѓы ќазаќ баспасµзі (1985-1991 жылдар). Ќазаќстандаѓы т‰рлі саяси партиялар мен ќозѓалыстардыњ басылымдары (1985-1996 жылдар)


15
Егемен елдіњ ерікті баспасµзі (1996-2006 жылдар)Ќ±растырушы: журналистика кафедрасыныњ

аѓа оќытушы М.С.ЖЄПЕК

Тесті ќ±растыру мерзімі: 04 ќањтар 2008 ж.

Пайдалану маќсаты: КТБ бойынша алдын-ала тестілеу.

1. 1879 ж. бастап Ы.Алтынсарин шыѓарѓан ќолжазба газет:

A) “Т‰ркістан уалаяты”.

B) “Дала уалаяты”.

C) “Оренбургской листок”.

D) “Торѓай”.

E) «Ќазаќ».

2. Ш.Уєлихановтыњ ѓылыми ењбектері жарыќ кµрген басылым:

A) «Санкт-Петербургские ведомости».

B) “Библиотека для чтения”.

C) “Полярная звезда”.

D) “Современник”.

E) “Орыс географиялыќ ќоѓамыныњ журналы”.

3. «Шоќанныњ ќасиетті ісі» деректі хикаяттыњ авторы, ѓалым-публицист

A) С.М±ќанов.

B) Ѓ.М‰сірепов.

C) Ќ.Сєтбаев.

D) Е.Букетов.

E) М.Єуезов.

4. Революцияѓа дейін Абай µлењдерін жариялаѓан басылым:

A) “Т‰ркістан уалаяты”.

B) “Дала уалаяты”.

C) “Оренбургский листок”.

D) “Торѓай”.

E) “Серке”.

5. “Т‰ркістан уалаяты” газеті ќазаќ-µзбек жєне орыс редакцияларыныњ редакторлары:

A) аѓайынды Ибрагимовтар жєне Остроумов.

B) Жанышев жєне Северцев.

C) Шайхылбеков жєне Толстой.

D) Казыбеков жєне Бартольд.

E) Ш.Валиханов жєне Погодин.

6. “Дала уалаяты газетініњ” д‰ниеге келу себебі:

A) Жања ќ±рылѓан Дала генерал-губернаторлыѓына басылым орны ќажет болды.

B) Аѓайынды Ибрагимовтардыњ Санкт-Петербургке аттануы.

C) “ТУГ” газетініњ жабылып ќалуы.

D) Ш.Ибрагимовтіњ ќайтыс болуы.

E) «ТУГ» -тіњ Ташкентте шыѓуы.

7. “Дала уалаяты” газетініњ ќазаќ бµлімініњ алѓашќы редакторы:

A) Ш.Кудайбердиев жєне М.Дулатов.

B) М.Сералин.

C) Р.Д‰йсенбаев.

D) Е.Абылайханов жєне Д.С±лтанѓазин.

E) Ќ.Жапанов жєне А.К±рманбаев.

8. “Серке” газеті шыќќан ќала:

A) Орынбор.

B) Семей.

C) Санкт-Петербург.

D) Ташкент.

E) Астрахань.

9. 1911-1915 ж.ж. аралыѓында Троицк ќаласында жарыќ кµрген “Айќап” журналыныњ негізін ќалаѓан:

A) С.Кµбеев.

B) М.Сералин.

C) С.Торайѓыров.

D) С.Сейфуллин.

E) Ж.Аќбаев.

10. 1913-18 ж.ж.-да А.Байт±рсынов ќай газеттіњ редакторы болды:

A) “Бірлік туы”.

B) “Ќазаќ”.

C) “Ќазаќстан”.

D) ”Орал”.

E) “Аќ жол”.

11. “Ѓалия” медресесінде ќазаќ тілінде алѓаш рет жарыќ кµрген ќолжазба журнал:

A) “Тањ”.

B) “Айкап”.

C) “Ульфат”.

D) “Сана”.

E) “Садаќ”.

12. 1987 ж. Орталыќ “Известия” газетінде жарыќ кµрген Ќазаќстан туралы материал:

A) “Ант”.

B) “Шырмауыќ”.

C) “Ащы сабаќ”.

D) “Мардымсудыњ сабаќтары”.

E) “Намыс туралы”.

13. 1917 жылы Аќмола облысында жарыќ кµрген газеттер мен журналдар:

A) “Айна”, “Тіршілік”.

B) “Аќжол”, “Сана”, “Ќазаќ”.

C) “Алаш”, “Азамат”, “Жас ќазаќ”.

D) “Жетісу ењбекші халыќ мухбірі”, “Сана”, “Сєуле”.

E) “Д±рыстыќ жолы”, “М‰хбір”, “Ењбек туы”.

14. Алаш-Ордаѓа ќараѓан газеттер:

A) “Ќазаќстан”, “Кµмек”, “Жас алаш”.

B) “Сарыарќа”, “Алаш”, “Ќазаќ”.

C) “Алаш”, “Азамат”, “Жас ќазаќ”.

D) “Кедей айнасы”, “Ауыл”.

E) “Тілші”, “Айќап”, “Ќазаќстан”.

15. “Тіршілік” газетініњ идеялыќ редакторы болѓан ќазаќ аќыны:

A) М.Єуезов.

B) С.М±ќанов.

C) Ѓ.М‰сірепов.

D) С.Дµнентаев.

E) С.Сейфуллин.

16. “Ќазаќ” газетініњ ќызметкерлері:

A) Є.Бµкейханов, М.Дулатов.

B) Н.Тµреќ±лов, Е.Байрин, С.Мењдешов.

C) Т.Рысќ±лов, Ѓ.М±ратбаев, Е.Алдаоњѓаров.

D) М.Малдыбаев, М.Шоќаев, З.Балиди.

E) Б.Ќаратаев, Д.Фурманов, І.Жанс‰гіров.

17. Тµраѓасы С.Аќатаев болѓан Ќазаќстанныњ азаматтыќ партиясы 1990 жылдары шыѓарѓан газет:

A) “Азат”.

B) “Халыќ кењесі”.

C) “Єділет”.

D) “Азаттыќ”.

E) “Еркіндік”.

18. Европада “Жас Т‰ркістан”, “Жања Т‰ркістан” газеттерін шыѓарѓан ќазаќ публицисі:

A) Уали Ќайымхан.

B) Баймырза Хайт.

C) Хамза Абдуллин.

D) М.Айтбаев.

E) М±стафа Шоќаев.

19. 1915-18 жылдары Б.Майлин, Ж.Тілепбергенов, А.Сегізбаев, А.Ешкеевтердіњ шыѓармаларын басќан журнал:

A) “Айќап”.

B) “Сана”.

C) “Шолпан”.

D) “Абай”.

E) “Садаќ”.

20. “‡міт еткен кµзімніњ н±ры-балам,

Жаныња жєрдем берсін хаќ таѓалам.

Атањ м±нда анањмен есен-аман,

С‰йіп сєлем жазады б‰гін саѓан”, - “Дала уалаяты” газетінде жарыќ кµрген осы µлењ шумаѓыныњ авторы:

A) Алтынсарин Ы. «Атасы Балќожа бидіњ баласына жіберген хаты».

B) Абылайханов У. “Шоќан немересіне хаты”.

C) Ќ±рманбаев А. “Н±ржанѓа хат”.

D) Єлжанов О. “Балама хат”.

E) Ќ±нанбай±лы А. «Кейінгі жас балаларѓа».

21.БАЌ-та “Барлыѓы майдан ‰шін!” ±раны кµтерілген уаќыт:

A) Азамат соѓысы жылдары.

B) 1916 ж. ±лт азаттыќ кµтерілісі кезењі.

C) Отан соѓысы жылдары.

D) 1933-1937ж. репрессия жылдары.

E) II д‰ние ж‰зілік соѓыс басталѓан т±ста.

22. “Капитан Кирсанов”, “Комиссар Логвиненко”, “Полковник Капров” т.б. 8-атќыштар дивизиясы туралы жазылѓан очерктердіњ авторы:

A) Єзілхан Н±ршайыќов.

B) Ж±маѓали Саин.

C) Єди Шєріпов.

D) Ќасым Ќайсенов.

E) Бауыржан Момыш±лы.

23. Б.Кенжебаевтыњ “Социалистік Ќазаќстан” газетінде 1946 жылы жарыќ кµрген “Дарынды ѓалым” маќаласы кім туралы:

A) Єлкей Марѓ±лан.

B) Ќаныш Сєтпаев.

C) Ахмет Ж±банов.

D) Ныѓмет Сауранбаев.

E) Мєлік Ѓабдулин.

24. Отан соѓысы жылдарында Єбу Сєрсенбаевтыњ лаќап аты:

A) єл-Атрауи.

B) Фараб.

C) Єбуин.

D) Байабу.

E) Сен бай.

25. Отан соѓысы жылдарында ќазаќ радиожурналистикасын дамытуѓа ‰лес ќосќан азамат:

A) Є.Сєрсенбаев.

B) М.Дінішев.

C) Б.Б±лќышев.

D) С.Сейітов.

E) Є.Шєріпов.

26. 1941 жылы 22 маусымда “Социалистік Ќазаќстан” газетінде жарыќ кµрген “Жамбылмен єњгіме” очеркініњ авторы:

A) Ѓ.Орманов.

B) Т.Жароков.

C) М.Єуезов.

D) С.М±ќанов.

E) Ѓ.М‰сірепов.

27. Отан соѓысы жылдарында Алматыда жарыќ кµрген газет:

A) “Ленин туы”.

B) “Социалистік Ќазаќстан”.

C) “Коммунист”.

D) “Сталин жолы”.

E) “Ќазаќстанныњ єдебиеті мен µнері”.

28. Тµраѓасы Хасен Ќожахмет болѓан желтоќсан партиясыныњ басылымы:

A) “Єділет”.

B) “Желтоќсан”.

C) “Азамат”.

D) “Жас µркен”.

E) “Рух”.

29. 1951 ж. “Казахстанская правда” газетінде М.Тµлебаевтыњ “Ќазаќстан музыкасындаѓы б±рыс баѓыт туралы” сын маќаласы кім туралы:

A) Ќ.Байсейітов.

B) Ш.Жандарбекова.

C) А.Ж±банов.

D) Ќ±рманѓазы.

E) К.Байсейітова.

30. Є.Кµпішевтіњ “Адыра ќалѓан ауылдар” маќаласы не туралы:

A) Тыњ µлкесіндегі ќазіргі ауылдар.

B) Семей полигоныныњ зардабын шеккен ауылдар.

C) Капустин Яр полигоныныњ мањындаѓы ауылдар.

D) Марќакµлдегі Маралды ауылы.

E) Лобнор полигоныныњ айналасындаѓы кіші ќалалар.

31. “Мєдениет жєне т±рмыс” журналыныњ алѓашќы редакторы:

A) М.Дінішев.

B) С.Аќтаев.

C) С.Аќатаев.

D) Ш.М±ртаза.

E) К.Смаилов.

32. Медицина, халыќ медицинасы мєселесіне арналып 1990 жылы шыќќан журнал:

A) “Шипагер”.

B) “Денсаулыќ”.

C) “Дєруіш”.

D) “Медет”.

E) “Ем мен емші”.

33. 1991 ж. Ауыл шаруашылыќ министрлігі шыѓарѓан басылым:

A) “Ауыл”.

B) “Алтын аймаќ”.

C) “Дала дидары”.

D) “¤скен µлке”.

E) “Ауыл тынысы”.

34. Ќазаќстан телевизиясы ж±мысын бастаѓан жыл:

A) 1958 ж.

B) 1959 ж.

C) 1952 ж.

D) 1954 ж.

E) 1960 ж.

35. Отан соѓысы жылдарындаѓы “Экспресс К” газетініњ атауы:

A) “Ленин жолы”.

B) “Коммунист”.

C) “Фронт Жаршысы”.

D) “Ленинская смена”.

E) «Путь Ленина».

36. 1952 ж. О.Ќ±дышевтыњ редакторлыѓымен шыќќан басылым:

A) “ Социалистік Ќазаќстан”.

B) “Ќазаќстан м±ѓалімі”.

C) “Ќазаќстан пионері”.

D) “Єдебиет жєне µнер”.

E) “Ауыл тілі”.

37. Ќазаќстан телевизиясы т‰рлі-т‰сті бейнеге кµшкен жыл:

A) 1958.

B) 1960.

C) 1965.

D) 1978.

E) 1981.

38. ЌР Мєдениет,Аќпарат, Спорт министрлігініњ ќазіргі басшысы:

A) Е.Ертісбаев.

B) А.Сєрсенбаев.

C) Н.М±хамеджанова.

D) Е.Бабаќ±маров.

E) Е.Ашыќбаев.

39. БАЌ туралы зањ ќабылданѓан ќала:

A) Атырау.

B) Аќтау.

C) Ќараѓанды.

D) Алматы.

E) Арќалыќ.

40. 1994 ж. тєуелсіз “Казахская правда” газетін шыѓарѓан ѓалым:

A) Олжас С‰лейменов.

B) Кењес Н‰рпейісов.

C) Алдан Айымбетов.

D) Баќытжан Ќанапиянов.

E) Баќытжан Момыш±лы.

41. Ш.Уєлиханов ќолданѓан публицистика жанры:

A) эссе.

B) репортаж.

C) жол-сапар очеркі.

D) заметка.

E) фельетон.

42. 1990 ж. д‰ниеге келген саяси-экономикалыќ газеттіњ атауы, редакторы:

A) “С±раќ жєне жауап”, С.Аќтаев.

B) “Егемен Ќазаќстан”, Н.Оразалин.

C) “Ќала мен дала”, Н.Ж‰нісбай.

D) “Адам ата Ћауа ана”, Ж.Ќалыбай.

E) “С±хбат”, С.Ш‰кір±лы.

43. Ы.Алтынсаринніњ шєкірті, алѓашќы ќазаќ єйел-журналисі:

A) С.Есова.

B) Н.Арыќова.

C) А.Оразбаева.

D) И.Иманбаева.

E) Н.К±лжанова.

44. Ќазаќ публицистикасы тарихын зерттеуші ѓалым:

A) Н.Айтов.

B) Т.Айбергенов.

C) Б.Жаќып.

D) Ќ.Мусин.

E) Ш.М±ртаза.

45. Ж.Аймауытовтыњ 1917 ж. “Сарыарќа” газетінде жарыќ кµрген маќаласы:

A) “Ана”.

B) “Отан”.

C) “Партия”.

D) “Съезд”.

E) “Сайлау”.

46. Философ, журналист Д.Амантай Бас редакторы саналатын республикалыќ апталыќ:

A) “Начнем с понедельника”.

B) “Доживем до понедельника”.

C) “Среда”.

D) “Пятьница”.

E) “Жас ќазаќ”.

47. Жастар ±йымыныњ 1918 жылы Ќызылжарда шыѓарѓан басылымы, редакторы:

A) “Жас азамат”, Ќ.Кемењгер±лы .

B) “Ведомости”, М.Ужгин.

C) “Семей жастары”, Ж.Аймауытов.

D) “Жас Алаш”, Ѓ.М±ратбаев.

E) “Туркестанский вестник”, Ш.Ибрагимов.

48. М.Дулатовтыњ “Біздіњ маќсатымыз” атты маќаласы жарыќ кµрген басылым:

A) “Торѓай”.

B) “Орал”.

C) “Ќазаќстан”.

D) “Серке”.

E) “Айќап”.

49. “Бірлік туы” газетінде 1918 жылы жарыќ кµрген “Т±ла бойлары ќан сасиды” маќаласыныњ авторы:

A) С.М±ќанов.

B) Х.Болѓанбаев.

C) М.Шоќай.

D) М.Дулатов.

E) Ж.Жабаев.

50. «Ќазаќ» газетініњ авторы болѓан ќырѓыз азаматы:

A) А.Тоќомбаев.

B) И.Арабаев.

C) Ш.Айтматов.

D) Т.Касымбеков.

E) Т.Ќазаќов.

51. С.Сейфуллинніњ “Тар жол, тайѓаќ кешу” тарихи-мемуарлыќ романы жарыќ кµрген журнал:

A) “Єйел тењдігі”.

B) “Пионер”.

C) “Абай”.

D) “Ќызыл Ќазаќстан”.

E) “Известия КирОбкома РКП (б)”.

52. “Ќазаќстан єйелдері” журналыныњ алѓашќы атауы:

A) “Єйел тењдігі”.

B) “Тендік”.

C) “Азат єйел”.

D) “Шыѓыс єйелі”.

E) “Сєуле”.

53. Ѓ.М±ратбаев редактор ќызметін атќарѓан газет:

A) “Жас ќазаќ”.

B) “Жас Алаш”.

C) “Жас ќанат”.

D) “Аќ жол”.

E) “Пионер”.

54. Орынборда 1922 ж. жарыќ кµрген Ќырѓыз АССР жастарыныњ органы аты:

A) “¤ртењ”.

B) “Юнешеская правда”.

C) “Ленинская смена”.

D) “Лениншіл жас”.

E) «Шыѓыс жастары».

55. “Казахстанская правда” газетініњ алѓашќы атауы:

A) “Советская степь”.

B) “Оренбургский листок”.

C) “Яицкая правда”.

D) “Зерно Алтая”.

E) “Мир труда”.

56. “Ќызыл Казаќстан” журналы д‰ниеге келген ќала:

A) Верный.

B) Ќызылорда.

C) Ташкент.

D) Орынбор.

E) Орал.

57. 1916-1917 ж. К.Тоѓысов Ташкент ќаласында шыѓарѓан басылым:

A) “Алаш”.

B) “Аќжол”.

C) “Бірлік туы”.

D) “Ењбекші ќазаќ”.

E) “Сана”

58. 1918 жылѓы Семейде шыќќан журнал, редакторы:

A) “Айќап”, М.Сералин.

B) “Сана”, М.Єуезов.

C) “Шолпан”, Н.Тµреќ±лов.

D) “Садаќ”, Б.Майлин.

E) “Абай”, Ж.Аймауытов.

59. “Тіршілік” газеті неніњ органы:

A) Киробкома РКП(б)-ныњ.

B) “Жас ќазаќ” ±йымыныњ.

C) “Алаш-Орда” партиясыныњ.

D) “‡ш ж‰з” ±йымыныњ.

E) Ќазаќстанныњ Коммунистік Жастар Одаѓыныњ.

60. КирРОСТА ЌазРОСТА –болып ауыстырылу себебі:

A) Ќазаќ жєне Ќырѓыз АССР болып бµлуіне байланысты.

B) Верный ќаласын астана етуі.

C) Ќазаќ АССР-ніњ Конституциясы ќабылдануына байланысты.

D) Т‰ркестан аймаѓыныњ тарауына байланысты.

E) Орынбор астана болуына байланысты.

61. “Отан ‰шін” газеті шыќќан майдан:

A) Прибалтика.

B) Украина.

C) 2 Сталинград.

D) 2 Белорус.

E) Ленинград.

62. 1940 жылдары шыќќан “Ќаћарман сµз ќамал б±зады” жинаѓыныњ таќырыбы:

A) Айтыс ‰лгілері.

B) Отан туралы маќал-мєтел, µлењдер.

C) Ертегілер.

D) Ана туралы µлењдер.

E) Би шешендердіњ аталы сµздері.

63. А.Тоќмаѓанбетовтыњ “Арыстанѓа еліктеген мысыќ” фельетон-µлењі кімдерге арналѓан:

A) бюрократтарѓа.

B) єкімдерге.

C) аќ гвардияшыларѓа.

D) неміс фашистеріне.

E) казак отрядтарына.

64. Отан соѓысыныњ басталѓаны туралы мєлімет “Социалистік Ќазаќстан” газетінде жарыќ кµрген мезгіл:

A) 1941 ж, 22 маусым.

B) 1941 ж, 24 маусым.

C) 1941 ж, 23 маусым.

D) 1941 ж, 25 маусым.

E) 1941 ж, 21 маусым.

65. “Т‰сіп К‰зембаев” очеркініњ авторы:

A) Є.Шєріпов.

B) Ќ.Ќайсенов.

C) Є.Тєжібаев.

D) Д.Єбілов.

E) Є.Єбішев.

66. Б.Б±лќышевтыњ шыѓармасы:

A) «Махаббат ќызыќ мол жылдар».

B) «Намыс гвардиясы».

C) «Шыѓыс ±лына хат».

D) «Ерлік дастаны».

E) «Ќазаќ солдаты».

67. С.Сейфуллинніњ “Асау т±лпар” жинаѓын сынаѓанда “Дєруіш” лаќап атын пайдаланѓан публицист:

A) С.Сейітов.

B) М.Єуезов.

C) Н.Тµреќ±лов.

D) Ж.Аймауытов.

E) З.Шашкин.

68. Ќазіргі “Ќазаќ тілі мен єдебиеті” журналы ќай басылымныњ ќосымшасы:

A) “Ќазаќ тілі мен єдебиеті”.

B) “Ќазаќстан м±ѓалімі”.

C) “Ќазаќстан жоѓарѓы мектебі”.

D) “ЖасАлаш”.

E) “Ќазаќстан мектебі”.

69. “Ара” журналыныњ 1960-1970 жылдары ќызметкері болѓан сатирик:

A) М.Тоќмырза.

B) ‡.Уайдин.

C) О.Єубєкіров.

D) К.Смайылов.

E) Ш.М±ртаза.

70. 1941-45 жылдарда “Октябрь балалары” атты республикалыќ газетініњ редакторы ќызметін атќарѓан кім:

A) Саттар Ерубаев.

B) Ќасым Аманжолов.

C) Баубек Б±лќышев.

D) Газет уаќытша шыќќан жоќ.

E) Саќтаѓан Баишев.

71. И.Эренбургтыњ “Кісі µлтіргіштер фабрикасы” памфлеті кімдерге арналды:

A) репрессияѓа тікелей ќатысты мемлекет басшыларына.

B) неміс фашистеріне.

C) аќ гвардияшыларѓа.

D) ќызыл армияѓа.

E) жапон єскеріне.

72. Отан соѓысы жылдары жазылѓан “Ерлік- елдіњ сыны” шыѓармасыныњ авторы:

A) Ѓ.М‰сірепов.

B) М.Єуезов.

C) М.Айтбаев.

D) Ѓ.М±стафин.

E) Т.Жароков.

73. “Социалистік Ќазаќстан” газетініњ “Халыќтыњ ±мытылмас ±лдары” атты арнаулы беті кімдерге арналды:

A) ќырѓыз,башќ±рт єскерініњ ќаћармандарына.

B) Н.Єбдіровтыњ єуе командасына.

C) 28 панфиловшыларѓа.

D) С.Баймаѓанбетов, А.Суќанбаевќа.

E) Є.Молдаѓ±лова мен М.Мєметоваѓа.

74. Ќараѓанды телевидениесі хабар бере бастаѓан жыл:

A) 1958.

B) 1959.

C) 1960.

D) 1991.

E) 1959.

75. Шекспирдіњ «Макбетін» аударѓан ќазаќтыњ ѓалым-публицисі

A) Ќ.Сєтбаев.

B) ¤.Байќоњыров.

C) Є.Марѓ±лан.

D) К.Смайлов.

E) Е.Букетов.

76. «Жол ‰стінде журналист» кітабыныњ авторы

A) С.Ќазыбаев.

B) Б.Жаќып.

C) А.Мектептегі.

D) М.Барманќ±лов.

E) Н.Омашев.

77. Ќараѓандыда 1980-1990 жылдары шыќќан жастар газетініњ наќты мезгілі:

A) 1985 ж.

B) 1987 ж.

C) 1988 ж.

D) 1989 ж.

E) 1991 ж.

78. «Мєдениет жєне т±рмыс» журналыныњ баѓыты:

A) т±рѓын ‰й ќ±рылысын дамыту.

B) мєдени аѓартушылыќ.

C) ќоѓамдыќ- саяси, єдеби.

D) экономикалыќ, стратегиялыќ.

E) дєрігерлік, зоотехникалыќ.

79. «Ќазаќ ќайда барасыњ?» кітабыныњ авторы:

A) Ж. Сабыржан±лы.

B) Н.Ж‰сіп.

C) М.Ќабанбай.

D) Д. Амантай.

E) Ќ.Олжай.

80. «Ќазаќстан» ±лттыќ арнасындаѓы ќыз-келіншектерге арналѓан хабар:

A) «Сєукеле».

B) «Ж±пар».

C) «Баян с±лу».

D) «Комильфо».

E) «Аќ ж‰ніс».

81. “Оян, ќазаќ!” публицистикалыќ шыѓармасыныњ авторы:

A) А.Ќ±нанбаев.

B) Ш.Ќ±дайбердиев.

C) М.Кµпеев.

D) М.Дулатов.

E) С.Торайѓыров.

82. Отырыќшылыќты насихаттайтын М.Ж±мабаевтыњ шыѓармасы:

A) «Ауыл мен Шаћар».

B) «Ќала, Дала».

C) «Дала».

D) «Туѓан жер».

E) «Отан – Ана».

83. “Кетчуп” туралы жарнама жарыќ кµрген басылым:

A) «Ауыл».

B) «Бірлік туы».

C) «Ењбекші ќазаќ».

D) «Социалды Ќазаќстан».

E) «Социалистік Ќараѓанды».

84. ”Т‰рксиб” деректі фильмініњ сценариін жазѓан:

A) М.Єуезов.

B) Т.Рысќ±лов.

C) М.Тынышбаев.

D) М.Шоќай.

E) А.Байт±рсынов.

85. Т.Рысќ±ловтыњ циклды маќалаларыныњ басым бµлігінде кµрсетілген алып ќ±рылыс:

A) ‡лкен Шу каналы.

B) ‡лкен Алматы каналы.

C) Т‰рксиб.

D) Жезќазѓан ќаласы.

E) Ертіс-Ќараѓанды каналы.

86. “Ќара таќта” атты айдары болѓан басылым:

A) «Ќызыл Ќазаќстан».

B) «Ењбекші ќазаќ».

C) «Пионер».

D) «Ауыл».

E) «Єйел тењдігі».

87. “Ќызыл таќта” атты айдары болѓан басылым:

A) “Ењбекші ќазаќ”.

B) “Пионер”.

C) “Ауыл”.

D) “Єйел тењдігі”.

E) “Ќызыл Ќазаќстан”.

88. Ќазіргі «Жас ќазаќ» басылымыныњ алѓашќы редакторы:

A) Т.Данияр.

B) Ж.Єшімжан.

C) Є.Ќаба.

D) Н.Ж‰сіп.

E) Т.Ешен±лы.

89. “Ж±лдыз” журналыныњ таќырыбы:

A) Саяси.

B) Дєрігерлік.

C) Єдеби.

D) Экономикалыќ.

E) Ѓылым.

90. 1918 ж. шыќќан «Абай» журналыныњ жабылу себебі:

A) ќаражат тапшылыѓынан.

B) Ж.Аймауытовтыњ орнына М.Т±рѓанбай±лы келгендіктен.

C) М.Бєпи±лыныњ µлімі.

D) М.Єуезовтіњ оќуѓа кетуі.

E) Алашорда ‰кіметініњ ќ±лауы.

91. «“ТУГ” ќазаќтыњ т±њѓыш басылымы» деп айтќан ѓалым:

A) Т.Ќожакеев.

B) Т.Кєкішев.

C) ‡.Субханбердина.

D) Е.Бекхожин.

E) Ќ.Аллаберген.

92. 1988 ж. Д‰ниеге келген, жастар мен студенттер басылымы:

A) «Жас Алаш».

B) «Ленинская смена».

C) «Лениншіл жас».

D) «Экспресс-К».

E) «¤ркен».

93. “М±хиттыњ арѓы жаѓы, бергі жаѓы” атты очерктер жинаѓыныњ авторы:

A) Ш.М±ртаза.

B) К.Смайыл.

C) М.Єуезов.

D) Н.Оразбеков.

E) Н.Оразалин.

94. 1934 жылы “Социалды Ќазаќстан” газетініњ редакторы:

A) С.М±ќанов.

B) Ѓ.М‰сірепов.

C) Ѓ.М±стафин.

D) Х.Есенжанов.

E) ¤.Ќанапин.

95. “Т‰ркістан солай туѓан” очеркіндегі Т‰ркістан ќандай елді-мекен:

A) Ќала.

B) Ауыл.

C) колхоз.

D) совхоз.

E) артель.

96. “Ерлік эпопеясы” очеркіндегі оќиѓа орны:

A) ¦лы Отан соѓысында.

B) ІІ Д‰ние ж‰зілік соѓыста.

C) 1916 ж. ¦лт азаттыќ кµтерілісінде.

D) Тыњды игеру жылдарында.

E) 1986 ж. Желтоќсан оќиѓасында.

97. Отан соѓысы жылдары тыл ењбеккерлерініњ (аналар) ерлігін паш ететін циклды маќалалар авторы:

A) С.М±ќанов.

B) Ѓ.М‰сірепов.

C) М.Єуезов.

D) Б.Момыш±лы.

E) Б.Б±лќышев.

98. Б.Б±лќышевтыњ сырлас досы, журналист:

A) А.Тоќмаѓанбетов.

B) Б.Момыш±лы.

C) М.Иманжанов.

D) С.Ерубаев.

E) Ѓ.Ќайырбеков.

99. Журналистиканыњ сатиралыќ жанрларын зерттеген ѓалым:

A) Т.Кєкішев.

B) Н.Омашев.

C) С.Ќозыбаев.

D) Т.Ќожакеев.

E) А.Мархабаев.

100. Ќазаќ радиожурналистикасыныњ тарихын зерттеген ѓалым:

A) Т.Кєкішев.

B) Н.Омашев.

C) С.Ќозыбаев.

D) Т.Ќожакеев.

E) А.Мархабаев.

101. “Ленинская смена” газетініњ ќазіргі атауы:

A) «Ленинская смена».

B) «Экспресс-К».

C) «Казахстанская правда».

D) «Новое поколение».

E) «ХХІ век».

102. 1926 жылы сєуірден-шілдеге дейін “Ењбекші ќазаќ” газетініњ редакторы болѓан публицист:

A) С.Сейфуллин.

B) Ѓ.М‰сірепов.

C) Б.Майлин.

D) Т.Рысќ±лов.

E) С.Садуаќасов.

103. “Возрождение казахской публицистики” кітабыныњ авторы:

A) К.Бейсембиев.

B) С.Кульбаев.

C) Ќ.Бекхожин.

D) Ќ.Аллаберген.

E) М.Фетисов.

104. ”Дала уалаяты” газеті туралы ѓылыми диссертация ќорѓалѓан жыл жєне авторы:

A) 1941 ж. Б.Момыш±лы.

B) 1942 ж. Б.Кенжебаев.

C) 1943 ж. Ќожакеев Т.

D) 1949 ж. Бекхожин Х.

E) 1947 ж. М.Ќозыбаев.

105. “Ара” журналыныњ алѓашќы редакторы:

A) Ѓ.М‰сірепов.

B) С.М±ќанов.

C) М.Дулатов

D) Ѓ.М±стафин.

E) А.Тоќмаѓамбетов.

106. 1969 ж. шыќќан єдеби кµркем ќоѓамдыќ-саяси журнал:

A) “Ќазаќстан єйелдері”.

B) “Аќиќат”.

C) “Ж±лдыз”.

D) “Жалын”.

E) “Арай”.

107. 1960 ж.шыќќан “Білім жєне ењбек” журналыныњ алѓашќы редакторы:

A) М.Ќозыбаев.

B) А.Мархабаев.

C) Ќ.Аллаберген.

D) Б.Кенжебаев.

E) Ф.Оразаев.

108. “Ќыпшаќ Сейітќ±л” материалыныњ жанры:

A) маќала.

B) корреспонденция.

C) шолу.

D) рецензия.

E) очерк.

109. 1987 ж. сєуірінде шыќќан журнал, редакторы:

A) «Жалын», М.Шаханов.

B) «Арай», Є.Кµпішев.

C) «Парасат»,Є.Амангелдиев.

D) «Ќазаќстан єйелдері», А.Жаѓанова.

E) «Аќиќат», К.Смайылов.

110. Ы.Алтынсаринніњ отырыќшылыќты насихаттаѓан публицистік шыѓармасы:

A) «Киіз ‰й мен аѓаш ‰й».

B) «Таза б±лаќ».

C) «Ќазаќ тілі».

D) «Асан мен ‡сен».

E) «М±хтасар».

111. “Есек” деген памфлет µлењніњ авторы:

A) Маѓжан.

B) Абай.

C) Ахмет.

D) Міржаќып.

E) Мєшћ‰р Ж‰сіп.

112. М.Єуезов:»...оныњ ењбектері халыќќа ‰ш т‰рлі жолмен таралды» дейді. Ол кім:

A) Шоќан.

B) Ыбырай.

C) Абай.

D) Мєшћ‰р Ж‰сіп.

E) Єлихан.

113. Ж‰сіп Ќазыбеков, Заманбек Шайхыєлібеков ќызмет атќарѓан басылым:

A) “ДУГ”.

B) “ТУГ”.

C) «Торѓай».

D) «Серке».

E) «Ќазаќ».

114.”Мыњ бір т‰н оќиѓасы” алѓаш жарыќ кµрген басылым:

A) «ДУГ».

B) «ТУГ».

C) «Серке».

D) «Торѓай».

E) «Ќазаќ».

115. Ќазіргі балалар журналы:

A) «Аю».

B) «Балдырѓан».

C) «Ай».

D) «Арай».

E) «Парасат».

116. Ќазаќстандаѓы ќазіргі ірі медиа холдинг:

A) «Хабар».

B) «31 арна».

C) «НТК».

D) «КТК».

E) «Ќазаќстан».

117. “Мемлекет тілдері” деген маќалада єрбір адамѓа ењ кемі неше тіл білу керек:

A) бір.

B) екі.

C) ‰ш.

D) тµрт.

E) бес.

118. Ќазаќ радиосыныњ дикторы болѓан азамат:

A) С.Шарипов.

B) Т.Жаманќ±лов.

C) Є.Мємбетов.

D) Є.Байжанбаев.

E) Н.Иманѓали.

119. “Орал” газетініњ баѓыты:

A) демократиялыќ.

B) большевиктік.

C) либералдыќ.

D) кадеттік.

E) оппозициялыќ.

120. Ќазаќ АССР-і журналистерініњ т±њѓыш съезі µткен жыл:

A) 1920 жылы Єлиханныњ жетекшілігімен Алматыда

B) 1922 жылы Міржаќыптыњ жетекшілігімен Орынборда

C) 1924 жылы Райымжанныњ жетекшілігімен Ташкентте

D) 1926 жылы Ахметтіњ жетекшілігімен Аќмолада

E) 1926 жылы Т±рардыњ жетекшілігімен Ќызылордада µтті

121.Є.Бµкейхановтыњ б‰ркеншік есімі:

A) Ќыр баласы.

B) Тау баласы.

C) К‰н баласы.

D) Ќазаќ.

E) Азамат Алаш±лы.

122. М.Дулатов редактор болѓан басылым:

A) «Айќап».

B) «ТУГ».

C) «ДУГ».

D) «Ќазаќ».

E) «‡ш ж‰з».

123. “Орынбор ведомствосы ќазаќтарыныњ ќ±да т‰су, ќыз ±зату жєне той жасау дєст‰рлерініњ очеркініњ” авторы:

A) А.Байт±рсынов.

B) Є.Бµкейханов.

C) М.Дулатов.

D) Ж.Аймауытов.

E) Ы.Алтынсарин.

124. “Тањсыќ єњгімелер” деген айдары болѓан ќолжазба газет:

A) «Ќазаќ».

B) «Садаќ».

C) «Ел».

D) «‡ш ж‰з».

E) «Тањшолпан».

125. “Ќазаќ даласындаѓы аштыќ туралы” деген маќаланыњ авторы:

A) Ш.Уєлиханов.

B) А.Байт±рсынов.

C) Ш.Ќ±дайбердиев.

D) Ы.Алтынсарин.

E) А.Ќ±нанбаев.

126. “Орынбор ведомствосы ќазаќтарыныњ µлген адамды жерлеу жєне оѓан ас беру дєст‰рі очеркініњ” авторы:

A) Шоќан.

B) Ыбырай.

C) Жамбыл.

D) Абай.

E) Шєкєрім.

127. 1986 жылѓы желтоќсан кµтерілісінен кейін шыќќан басылым:

A) «Жас Алаш».

B) «Заман».

C) «Пионер».

D) «Арай».

E) «Парасат».

128. “ДУГ”-те Кµкбай атымен жарыќ кµрген Абай µлењі:

A) «К‰з».

B) «Ќыс».

C) «Жаз».

D) «Кµктем».

E) «Ескендір».

129. Ќ.М±хаметжанов негізін салѓан халыќаралыќ басылым:

A) «Т‰ркістан».

B) «Жас Алаш».

C) «Жас ќазаќ».

D) «Бала би».

E) «Мµлдір б±лаќ».

130. “Таза б±лаќ” жинаѓыныњ авторы:

A) Абай.

B) Шоќан.

C) Шєкєрім.

D) Маѓжан.

E) Ыбырай.

131. “Ќазаќтыњ ¦лы ж‰зі” деген маќаланыњ авторы:

A) Шоќан.

B) Ыбырай.

C) Абай.

D) Жамбыл.

E) М±ќаѓали.

132. “Жас ѓалым мінбері” ќай басылымныњ айдары:

A) «Білім жєне ењбек».

B) «Парасат».

C) «Арай».

D) «Жалын».

E) «Ж±лдыз».

133. Ќазаќстанда шыѓатын еларалыќ басылым:

A) «Абай-Пушкин».

B) «Заман-Ќазаќстан».

C) «Жамбыл-Тоќтаѓ±л».

D) «Ќазаќстан сегодня».

E) «Ара-Шмель»

134. Тєуелсіз Ќазаќстанныњ журналистер одаѓыныњ тµраѓасы:

A) С.Матаев.

B) С.Аќатаев.

C) Д.Назарбаева.

D) Н.Назарбаев.

E) С.Ќозыбаев.

135. Д‰ние ж‰зі ќазаќтарына хабар тарататын ќазаќстандыќ радиоарна:

A) «Шалќар».

B) «Ш±ѓыла».

C) «Азаттыќ».

D) «ББС».

E) «Тањ».

136. ТУГ-те жарыќ кµрген материалдыњ кейіпкері, айтыскер ќыз:

A) Айман.

B) Шолпан.

C) Саѓира.

D) Дина.

E) Мењеш.

137. ТУГ-те жарыќ кµрген материалдыњ кейіпкері, айтыскер аќын:

A) Тоќтаѓ±л.

B) Сєкен.

C) Ќатаѓан.

D) Єжнияз.

E) Жамбыл.

138. ТУГ-тіњ т±раќты тілшісі:

A) Є.Тєњірбергенов.

B) А.Ќ±нанбаев.

C) Ш.Уєлиханов.

D) Ж.Жабаев.

E) Ш.Ќ±дайбердиев.

139. “Ќазаќстан” ±лттыќ арнасындаѓы балалар мен жасµспірімдерге арналѓан интеллектуалдыќ хабар:

A) «Алтын саќа».

B) «Мыњ бір маќал».

C) «Кµкпар».

D) «Бозбала мен бойжеткен».

E) «Ќыз ќуу».

140. М.Сералин авторы болѓан басылым:

A) «ДУГ».

B) «ТУГ».

C) «Ењбек тањы».

D) «Серке».

E) «Ќазаќстан».

141. Ќ.Жапанов ДУГ-тіњ ќай уездегі меншікті тілшісі:

A) Семей.

B) Павлодар.

C) Омбы.

D) Аќмола.

E) Томск.

142. «Ќазаќстан» ±лттыќ арнасындаѓы «1-сынып», «2-сынып», «3-сынып» атты телехабарлардыњ авторы:

A) Л.Оњѓарќызы.

B) М.Т±рысбек.

C) С.Керімбек.

D) Ѓ.Боќаш.

E) Ѓ.Доскен.

143. «Ќазаќстан» ±лттыќ арнасындаѓы «К‰лтµбе» хабарыныњ ж‰ргізушісі:

A) Р.Мамырбек.

B) Ѓ.Боќаш.

C) Д.Егізов.

D) Б.Тілеуханов.

E) С. Керімбек.

144. «Хабар» телеарнасындаѓы «Тіл» хабарыныњ авторы:

A) Б.Ќ±санбек.

B) Б.Жексенбай.

C) А.Сейітхан.

D) Ж.Сламбек.

E) З.Єліпбек.

145. «Алты хат» деректі хикаяттыњ авторы, публицист-ѓалым

A) К.Смайлов.

B) ¤.Байќоњыров.

C) Е.Букетов.

D) Ќ.Сєтбаев.

E) Ш.М±ртаза.

146. “Орал” газетініњ редакторы:

A) Х.Ямашев.

B) Х.Ибрагимов.

C) Ш.Ќосшыѓ±лов.

D) М.Оразаев

E) А.Байт±рсынов

147. “¤ркен-Горизонт” жастар мен студенттер басылымыныњ алѓашќы редакторы:

A) М.Хасанаев.

B) А.Сєрсенбай±лы.

C) Є.Сабыржан±лы.

D) А.Шєріпжанов.

E) Е.Доцук.

148. Шоќан Уєлиханов публицистикасын зерттеуші ѓалым:

A) Б.Кенжебаев.

B) С.Єшімбаев.

C) М.Ќаратаев.

D) О.Султаньяев.

E) Ш.Ыбыраев.

149. А.Ќ±рманбаев тілшісі болѓан басылым:

A) «ТУГ».

B) «ДУГ».

C) «Серке».

D) «Ќазаќ газеті».

E) «Ќазаќ» (1913-1918 ж.).

150. Ќазаќстан журналистика академиясыныњ сыйлыѓы:

A) «Алтын ж±лдыз».

B) «Ќызыл ж±лдыз».

C) «Тэффи».

D) «Сам±рыќ».

E) «Аќ ќалам»

151. «Телевидение: деньги или власть» кітабыныњ авторы:

A) Г.Ибраева.

B) С.Ќазыбаев.

C) М.Барманќ±лов.

D) Ш.Н±рѓожина.

E) Н.Омашев.

152. «Ќазаќстан пионері» басылымыныњ ќазіргі атауы:

A) «Ай».

B) «¦лан».

C) «Аќ желкен».

D) «Ќонжыќ».

E) «Мµлдір б±лаќ».

153. «Хабар» арнасындаѓы спорт комментаторы:

A) С.Уєли.

B) З.Єліпбек.

C) М.Сералина

D) А.Сейітхан.

E) С.Аббасшах.

154. «Ќазаќстан» ±лттыќ арнасындаѓы «Мезгіл» сараптамалыќ хабарыныњ ж‰ргізушісі:

A) Ѓ.Доскен.

B) Н.Иманѓали.

C) Ѓ.Боќаш

D) Н.Ж‰сіп.

E) С.Єбединова.

155. «Публицистика-дєуір ‰ні» ѓылыми-зерттеу ењбектіњ авторы

A) Б.Майтанов.

B) З.Бейсенбаев.

C) Т.Кєкішев.

D) Т.Амандосов.

E) Т.Ќожакеев.

156. “КТК” арнасындаѓы «Портрет недели» апталыќ шолуныњ ж‰ргізушісі:

A) О.Кациев.

B) Д.Бациев.

C) А.Тараков.

D) А.Платонов.

E) Ж.Сердалина.

157. Сейітќали Мењдешов тілшісі болѓан басылым:

A) «Серке».

B) «Айќап».

C) «Искра».

D) «Труд».

E) «Ќазаќстан».

158. “Ќымызхана” хабарын кµрсететін теларна:

A) «Еларна»

B) «КТК»

C) «НТК».

D) «Хабар»

E) «Ќазаќстан»

159. “Ќазаќстан” ±лттыќ арнасындаѓы «Шынныњ ж‰зі» хабарыныњ ж‰ргізушісі:

A) Ѓ.Боќаш.

B) С.Єбединова.

C) Ѓ.М‰сіреп.

D) Ќ.Аманжол.

E) Р.Мамырбек.

160. С.Дµнентаев тілшісі болѓан басылым:

A) «Ќазаќ».

B) «Серке».

C) «Алматы тањы».

D) «Орал».

E) «¦лан».

161. Ќазаќстан М±сылман єйелдер Одаѓы 1991 жылы шыѓарѓан басылым:

A) «Ќазаќстан єйелі».

B) «М±сылман єйелі».

C) «Аќ босаѓа».

D) «Орал».

E) «Ќыз Жібек».

162. «Семей-Невада» антиядролыќ ќозѓалысы 1991 жылы шыѓарѓан басылым:

A) «Ана тілі».

B) «Желтоќсан».

C) «Невада».

D) «Аманат».

E) «Азия».

163. Б.Ќаратаевтыњ “Ќазаќстаннан” басќа ќандай басылымда маќаласы жарыќ кµрді:

A) «Серке».

B) «Трудовая жизнь».

C) «Айќап».

D) «Искра».

E) «Пламя».

164. “Айќапта” жарыќ кµрген “Ќазаќ халќыныњ м±ќтаждыѓы” деген маќаланыњ авторы:

A) С.Кµбеев.

B) М.Сералин.

C) Т.Ужгин.

D) М.Жєнібеков.

E) Б.Майлин.

165. С.Торайѓыров тілшісі болѓан басылым:

A) «Айќап».

B) «Серке».

C) «Ќазаќ м±њы».

D) «Орал».

E) «Сібір».

166. Є.Ѓалимов тілшісі болѓан басылым:

A) «Серке».

B) «Айќап».

C) «Ќазаќ».

D) «Орал».

E) «Ќапал».

167. Тілеубайќызы ќайсы басылымныњ авторы:

A) «Серке».

B) «Айќап».

C) «К‰згі».

D) «Айна».

E) «Ќазаќ».

168. 1987 жылы «Комсомольская правда» газетінде жарыќ кµрген А.Лапинніњ «Ащы сабаќ» материалы не туралы:

A) 1986 ж. желтоќсан кµтерілісі.

B) 1954-1958 ж. тыњ µлкесі.

C) Семей полигоны зардабы.

D) Отырар полигоны зардабы.

E) Шыѓыс Ќазаќстандаѓы жер сілкінісі.

169. 1986-1987 ж. «Правда» газетініњ Ќазаќстандаѓы меншікті тілшісі болѓан журналист:

A) А.Егілбаев.

B) Є.Єлімжанов.

C) А.Лапин.

D) Т.Есілбаев.

E) Н.Ардаев.

170. С.Кµбеевтіњ шыѓармалары жарыќ кµрген басылым:

A) «Айќап».

B) «Серке».

C) «Ел».

D) «Ауыл».

E) «Кењес µмірі».

171. 2003 жылы Петропавл ќаласынан шыќќан «Алаш кµсемсµзі» хрестоматиясын ќ±растырушы автор:

A) Н.Омаш±лы.

B) Ќ.Асанов.

C) А.Шєріп.

D) З.Тайшыбай.

E) Р.Бегімтаева.

172. Очерк жанрын алѓаш зерттеуші ќазаќ ѓалымы:

A) Х.Бекќожин.

B) М.Иманжанов.

C) Т.Ыдырысов.

D) М.Ќаратаев.

E) Е.Бекмаханов.

173. М±хтар Єуезов публицистикасын зерттеуші ѓалым:

A) А.Шєріп.

B) Ќ.Олжай.

C) Б.Омаров.

D) Б.Жаќып.

E) Ќ. Саќ.

174. К.Смайлов публицистикасын зерттеуші ѓалым:

A) Б.Жаќып.

B) С.Оспанов.

C) С.Сердєлі.

D) Ќ.Саќ.

E) А.Мектептегі.

175. “Садаќ” ќолжазба басылымындаѓы «Жекей» кімніњ лаќап аты:

A) Ж.Тілепбергенов.

B) Б.Майлин.

C) А.Ешкеев.

D) Н.Алдабергенов.

E) И.Арабаев.

176. «Алматыдан сµйлеп т±рмыз» кітабыныњ авторы

A) М.Барманќ±лов.

B) Н.Омашев.

C) С.Масѓ±тов.

D) Р.Саѓымбеков.

E) Т.Амандосов.

177. “Садаќ” басылымыныњ баѓыты

A) мєдени-аѓартушылыќ.

B) коммунистік.

C) кадеттік.

D) либералдыќ.

E) дєрігерлік.

178. А.Ешкеев авторы болѓан басылым:

A) «Садаќ».

B) «Айќап».

C) «Орал».

D) «Серке».

E) «Ќазаќ».

179. Н.Алдабергенов авторы болѓан басылым:

A) «Серке».

B) «Садаќ».

C) «Айќап».

D) «Орал».

E) «Ќазаќ».

180. 1990 ж. шыќќан, ќ±рылтайшысы «Ќазаќ тілі» ќоѓамы болѓан басылым:

A) «Серке».

B) «Желтоќсан».

C) «Жетісу».

D) «Ана тілі».

E) «Азия».

181. “Н±ралыќ” деген б‰ркеншік есім кімдікі:

A) А.Ешкеев.

B) Б.Майлин.

C) Ж.Тілепбергенов.

D) Н.Алдабергенов.

E) С.Кµбеев.

182. Географиялыќ, этнографиялыќ зерттеу «Адай уезініњ ќазаќтары» маќаласыныњ авторы:

A) С.Садуаќасов.

B) Н.Тµреќ±лов.

C) Є.Бµкейхан.

D) С.Сейфуллин.

E) Ж.Аймауыт±лы.

183. «Ќазаќтыњ бас аќыны» маќаласыныњ авторы:

A) С. Торайѓыров.

B) М.Дулат±лы.

C) А. Байт±рсын±лы.

D) М.Шоќай.

E) Ж.Аймауыт±лы.

184. «Єдебиет танытќыш» атты ѓылыми ењбектіњ авторы:

A) М.Ќаратаев.

B) З.Ќабдолов.

C) А. Байт±рсын±лы.

D) Б.Кенжебаев.

E) Х.Досм±хамедов.

185.»Жер комитеті», «Сайлау ќ±ќы» туралы жазѓан ѓалым-публицист

A) Ќ. Кемењгер±лы.

B) Н.Тµреќ±лов.

C) М.Дулат±лы.

D) Є.Бµкейхан.

E) С.М±ќанов.

186.Педагогика, аѓартушылыќ, ±стаздыќ жайында жазѓан публицист, ќаламгер:

A) Ж.Аймауыт±лы.

B) С.Сейфуллин.

C) Є.Єбішев.

D) Ѓ.М‰сірепов.

E) Ѓ.М±стафин.

187.Єйел тењсіздігі туралы жазылѓан шыѓарма:

A) «Ќазаќ солдаты».

B) «Оянѓан µлке».

C) «¦шќан ±я».

D) «Ќалыњ мал».

E) «Абай жолы».

188. М.Єуезов пен Ж.Аймауыт±лыныњ баспасµздегі б‰ркеншік аттары:

A) Ќыр баласы.

B) Екеу.

C) Біз.

D) Ќазаќтыњ ±лдары.

E) Оќыѓандар.

189. «Куба єсерлері» очеркініњ авторы:

A) Ќ.Ќайсенов.

B) Р.Ќошќарбаев.

C) Т.Бигелдинов.

D) Б.Момыш±лы.

E) Т.Єубєкіров.

190. «Мысыр сапары» жол-сапар очеркініњ авторы:

A) Є.Сєрсенбаев.

B) Є.Тєжібаев.

C) Є.Н±ршайыќов.

D) М.Ќаратаев.

E) М.Єуезов.

191. «Адам ата шоќысында» очеркініњ авторы:

A) М.Єуезов.

B) Ѓ.М‰сірепов.

C) С.М±ќанов.

D) Ѓ.М±стафин.

E) С.Бегалин.

192. «Париж кµріністері» жол-сапар очеркініњ авторы:

A) Х.Есенжанов.

B) І.Есенберлин.

C) Ѓ.М‰сірепов.

D) Ѓ.М±стафин.

E) Т.Ахтанов.

193. «Мынау т±рѓан Монѓолия» жол-сапар очеркініњ авторы:

A) Т.Рысќ±лов.

B) Т.Ќордабаев.

C) С.Шарипов.

D)С.Ќожанов.

E) Ќ.Найманбаев.

194. «Ежелгі елдіњ жігіт шаѓы» жол-сапар очеркініњ авторы:

A) С.Мєуленов.

B) Є.Єбішев.

C) Є.Шєріпов.

D)Т.Ахтанов.

E) Ж.Молдаѓалиев.

195. «Елу миль сумен ќ±рлыќпен» очеркініњ авторы:

A) Є.Кекілбаев.

B) Ш.М±ртаза.

C) Є.Єлімжанов.

D)М.Маѓауин.

E) Є.Сєрсенбаев.

196. «Ќазаќ очеркініњ ќалыптасуы, дамуы» ѓылыми-зерттеу кітабыныњ авторы:

A) Р.Алтынбекова.

B) Ш.Забих.

C) Б.Кєрібаева.

D) М.Шындалиева.

E) Р.Ќараева.

197. «‡ндістан очерктерін» жазѓан публицист- ќаламгер:

A) С.М±ќанов.

B) Ѓ.М‰сірепов.

C) Ѓ.М±стафин.

D) М.Єуезов.

E) Б.Майлин.

198. Ќазіргі «Егемен Ќазаќстан» газетініњ алѓашќы атауы:

A) «Тіршілік».

B) «Бостандыќ туы».

C) «Тєуелсіз Ќазаќстан».

D) «Серке».

E) «Ењбекші ќазаќ».

199. «Т‰ркістан солай туѓан» очеркініњ авторы:

A) С.М±ќанов.

B) М.Шоќай.

C) М.Єуезов.

D) М.Ж±мабаев.

E) М. Сералин.

200. М.Єуезовтіњ аяќталмай ќалѓан очеркі «Америка єсерлері» єуелі ќай газетте жарияланды:

A) «Социалистік Ќазаќстан».

B) «Ќазаќ єдебиеті».

C) «Жас алаш».

D) «Айќын».

E) «Ана тілі».
  1   2

Похожие:

Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Кєсіпкерлікке ќабілеттілік µндіріс факторы ретінде µз иесіне ќандай табыс єкеледі
Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі
Тµмендегі тітіркендіргіштердіњ ќайсы Сіздіњ сенсорлыќ табалдырыѓыњыздан тµмен орналасќан
Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі е. А. Б¤кетов атындаѓЫ
Психикалыќ ќ±былыстыњ ырыќтылыѓы єрекеттіњ ішкі жоспар, рефлексия сияќты жањарыстар ќай жас кезењінде ќалыптасады
Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Психологиядаѓы негізгі баѓыттар: бихевиоризм, гештальт психология, психоанализ, гуманистік психология, когнитивтік психология
Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
Экологияның қай кретерийлері бойынша құрлық, тұщы су, солтүстік аймақ, биік таулы аймақ экологиясы деп бөлінеді
Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі iconАвторефераты Ќазаќстан Республикасы Алматы, 2009
Жўмыс Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Єылым комитетініѕ Ш. Ш. Ујлиханов атындаєы Тарих жјне этнология институтыныѕ...
Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі iconҚазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі
Бұрынғы кеңес мемлекетінде «Коммунистік құрылысты өрістету немесс тоқырау жылдарындағы баспасөз» (1960-1980 жылдар)
Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі iconЖаратылыстану єылымдары
Математика бойынша тест жинаєы [Мјтін]: оќу јдістемелік ќўрал / Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министрлігі. Білім беру мен...
Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі iconҚазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
«Психология» пәні бойынша тестік тапсырмалардың базасына енгізілген тақырыптар тізімі, қазақ тілінде білім алатын бөлім үшін
Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «сырдария»
Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне Ќр бғМ 11. 05 2005 жылғы №289 бұйрығымен...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница