Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында
страница10/15
Дата конвертации20.11.2012
Размер1.8 Mb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Қазақ әдебиетi

Қазақ халқының ғасырлар бойы жинаған асыл қазынасы оның көркем әдебиетінде көрініс табады. 10-11 сыныптардағы «Қазақ әдебиеті» пәні көркемдік әлеміндегі тұтастықты, қоршаған ортадағы үйлесім мен жарастықты және адамзат баласына тән барлық ізгі қасиеттерді оқушы бойына ұялатуда ерекше орын алады. Оқытудың жаңа талаптарына сай мазмұндық, құрылымдық және әдістемелік жағынан жаңартылған «Қазақ әдебиетi» пәнiнде негiзгi деңгейдегі әдеби бiлiмнiң мақсаттары мен мiндеттерiн толықтыра түсу ойластырылады.

Оқу пәнінің мақсаты – оқушының коммуникативтiк құзыреттіліктерін арттыру, тiл және көркем сөз туралы дүниетанымын кеңейту, ғаламның шындық болмысын таныту және олардың функционалдық сауаттылығы мен прагматикалық қабiлеттерiн жетiлдiру болып табылады. Пәнді оқытуда тәуелсіз еліміздің төл әдебиетін ұлттық құндылық ретінде бағалап қабылдауға үйрету және оқушылардың сөз өнерi негiзiнде сөйлеу шеберлiгiн арттыру қарастырылады.

Білім берудің жаңа жүйесінде негізгі мектепті аяқтаған оқушылар таңдау бағытына қарай бейінді сыныптарда оқуын жалғастырады. Бейіндік оқыту – жалпы орта білім беретін мектептердің жоғары сыныптарында даралап оқытуға, оқушының әлеуметтенуіне және мектептің жоғары сыныптарда орта және жоғары кәсіптік білім беру мекемелерімен ынтымақтастығына бағытталған арнайы дайындық жүйесі. Бейіндік оқытудың басты мақсаты – оқушылардың бейіндік білім алуын жүзеге асыру, олардың отбасында, жергілікті және аймақтық ортада әлеуметтенуін, сонымен қатар оқушыларды орта және жоғары кәсіптік оқу орындарына дайындау үшін орта жалпы білім беру бағдарламаларындағы жеке пәндерді кеңейтіп оқытуды қамтамасыз ету болып табылады.

10-11 сыныптар бағдарламасы бағдарлы мектеп жағдайында екі бағытта оқытуға лайықталған: а)қоғамдық-гуманитарлық бағдарлы; ә)жаратылыстану-математика бағдарлы.

Қоғамдық-гуманитарлық бағдардағы мектептер бағдарламада көрсетілген әдеби білім мазмұнын толық оқиды, ал жаратылыстану математика бағдардағы мектептер бағдарламаның мазмұндық құрылымын толық сақтайды, бірақ оның тақырыптарының ішкі мәнін терең ашуды мақсат етпейді. Мәселен, белгілі бір автор туралы негізгі мағлұмат, автордың қазақ әдебиетіндегі орны, оның басты шығармасы берілген апталық сағаттар мөлшері тұрғысынан қарастырылады да, бағдарламадағы көрсетілген тақырып шолу түрінде қамтылады. Халық ауыз әдебиетінен бастап XVIII ғасырды қамтыған мазмұнда оқытылған тарихи курс материалдарын толық ұсынуға оқу жоспарындағы мүмкіндік сәйкес келмейді. Сондықтан 9-сыныпта басталған тарихи курс 10-11 сыныптарда одан әрі жалғастырылып, іштей сабақтастыққа құрылады және тиянақталып, тұтастық бітімге ие болады.

«Қазақ әдебиеті» оқу пәнінің 10-11 сыныптардағы білім мазмұнына әдебиеттiң теориялық мәселелерi, құрамдас бөлiктерi, әдеби ағымдар мен бағыттар, әдеби көркем шығармаларды тұтас талдау жүйесi, әдеби шығарма және болмыс, ұлттық мәдениет, әдебиет және ұлттық рух, әдебиет және ғаламның шындық бейнесi, әдебиеттiң өзге ғылымдармен байланысы, қазiргi әдебиеттегi заманауи мәселелер, әдеби оқырмандық мәдениет, сөз өнерi және шығармашылық даму, көркем шығарманың стильдiк ерекшелiктерi өзек етiлiп, әдебиет туралы бiртұтас ұғым қалыптастыру ойластырылады.

«Қазақ әдебиеті» бағдарламасы қандай бағдарлы мектепке арналып жасалмасын, ол пәннің негізгі қызметін жүзеге асыруға бағытталады және мемлекетік білім стандартында белгіленген білім мазмұны мен оқу нәтижесінің жоспарланған түрі болып табылатын оқушылардың білім, білік, дағдыларына қойылатын талаптар негіздерін міндетті түрде сақтайды.

«Қазақ әдебиеті» пәнін оқытудың формалары мен әдістерін таңдауда оқушылардың психологиялық-физиологиялық ерекшеліктері ескеріледі. Оқушының ізденімпаздығын, белсенділігін, өзбетімен жұмыс істеу қабілетін, шығармашылық ойлауын қалыптастыруда олардың өзіндік ерекшеліктері, қабілет-қарымдары ескеріледі. Танымдық, креативтік іскерліктерді дамытуға мүмкіндік беретін шығармашылық тапсырмаларды орындау оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға жетелейді. Сөйтіп, әдебиетті оқушылардың өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып оқыту білім мазмұнын меңгертуде басты ұстанымдардың бірі болады.

Әдебиетті оқытуда тек ең танымал деген туындылармен таныстыру ғана көзделіп, ХХ ғасыр және егемен ел әдебиеті туралы қысқаша түсінік беріледі. Сол себепті 10-11 сыныптарда әдебиеттiң теориялық мәселелерi, құрамдас бөлiктерi, әдеби ағымдар мен бағыттар, әдеби көркем шығармаларды тұтас талдау жүйесi, қазiргi әдебиеттегi заманауи мәселелер, әдеби оқырмандық мәдениет, сөз өнерi және шығармашылық даму, көркем шығарманың стильдiк ерекшелiктерi тұтастай емес, әр тақырыптың өзіндік ерекшелігіне қарай талданады.

Жалпы орта білім беру жүйесінде «Қазақ әдебиеті» пәнін оқытуды ұйымдастыру Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш, негізгі, жалпы орта білім беру стандартына ҚР МЖБС (2.3.4.01–2010), (09.07. 2010ж. №367 бұйрық) сәйкес:

1. Жалпы орта білім берудің типтік оқу жоспары. Оқытудың қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық бағыттары. (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 09.07. 2010ж. №367 бұйрығы).

2. Жалпы орта білім берудің типтік оқу бағдарламалары. Оқытудың қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық бағыттары. (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 09.07.2010ж. №367 бұйрығы), сонымен қатар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «2010-2011 оқу жылында Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі білім беру ұйымдарында қолдануға ұсынған оқулық басылымдарының тізбесін бекіту туралы» 2010 жылдың 5 сәуіріндегі №152 бұйрығы, сонымен қатар осы аталған бұйрыққа толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 9 сәуірдегі № 160 және 2010 жылғы 1 маусымдағы № 268 бұйрықтары арқылы жүзеге асырылады.
Русский язык для школ с нерусским языком обучения

«Русский язык» для школ с нерусским языком обучения как учебный предмет входит в содержание образовательной области «Язык и литература» в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования ГОСО РК 2.3.4.01–2010, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан за № 367 от 09.07.2010 г.

Перечень учебных изданий, разрешенных к использованию в организациях образования, определен приказами Министра образования и науки Республики Казахстан № 152 от 5 апреля 2010 и дополнениями к приказу (приказ № 160 от 9 апреля 2010 года, приказ № 268 от 1 июня 2010 года).

На уровне общего среднего образования изучение курса русского языка предполагает углубление полученных знаний, развитие интеллектуальных способностей на основе организации исследовательской деятельности учащихся. Особое внимание уделяется развитию умений работы с текстами различных стилей и развитию речи.

Роль и место предмета в составе других дисциплин определяются статусом русского языка как второго и социальной значимостью формирования русскоязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей возможность общения в важнейших сферах жизнедеятельности школьников. Приоритетным направлением в методике преподавания русского языка является стратегия формирования коммуникативной компетенции и ее составляющих: языковой, речевой, риторической, этнокультуроведческой компетенций, культуры речи.

«Русский язык» для 10-11 классов школ с нерусским языком обучения как компонент государственного образования включает базовый и средний уровни владения языком и предусматривает привитие учащимся готовности осуществлять речевую деятельность в различных видах и формах языковой коммуникации.

Общая цель учебного предмета «Русский язык» – сформировать языковую личность, характеризующуюся грамотной устной и письменной русской речью и развитой коммуникативной компетентностью в процессе деятельности по названному профилю, готовую к социокультурному взаимодействию и самореализации, владеющую информацией о современных достижениях в рамках определенного профиля.

Задачи учебного предмета «Русский язык»:

- формирование экстралингвистических знаний и умений (знаний о реалиях действительности в рамках профиля обучения, информированности учащегося о предмете разговора, владении необходимым понятийным аппаратом, умений выделять проблемы в этой предметной области и предлагать пути их решения).

- формирование этнокультуроведческих знаний, проявляющихся в свободной ориентации учащегося в родной и русской культуре;

- формирование языковых умений и навыков, предполагающих владение функционирующей системой русского языка, то есть тематически организованной лексикой, всеми семантическими типами высказываний-суждений (лицо (предмет) и его действие; лицо (предмет) и его признак; лицо (предмет) и его количественная характеристика; лицо (предмет) как целое и его части» и т.д.), орфографическими и пунктуационными нормами письма.

- формирование речевых умений и навыков, означающих знание принципов отбора языковых средств, владение умениями порождать речь в устной и письменной формах, производить тексты типа повествования, описания, рассуждения и их комбинаций, текста-высказывания разной стилистической принадлежности;

- обогащение словарного запаса учащихся коммуникативно-актуальной лексикой и фразеологией русского языка;

- воспитание казахстанского патриотизма, культуры межличностного и межэтнического общения;

- приобщение к ценностям культуры казахского и других народов.

Содержание предмета «Русский язык» для 10-11 классов состоит из 4 блоков: темы для развития предметного, профильно-ориентированного содержания речи; разноуровневый языковой материал функционального характера; перечень содержательных типов диалога; перечень типовых заданий по видам компетенций.

Отбор содержания обучения осуществлен на базе общедидактических принципов научности, преемственности, доступности, учета возрастных особенностей развития личности и методических принципов: коммуникативной направленности; комплексного развития видов речевой деятельности; функционально-семантического; взаимосвязанного изучения морфологии и синтаксиса; учета родного языка учащихся.

В 10-11 классах нерусских школ обучение продолжается по общественно-гуманитарному и естественно-математическому направлениям. Внутри направлений администрация школы на основе интересов и запросов учащихся и родителей формирует узкий профиль.

Переход к профильному обучению означает смену образовательной парадигмы, переход к системе отбора содержания и конструирования форм обучения, которые ведут к формированию у обучаемых жизненно важных компетенций. Осуществление профильного обучения потребует уменьшения доли инвариантного компонента содержания образования на уровне общего среднего образования, так как введение профильного обучения реально возможно только при разгрузке содержания и сокращения объема непрофильных предметов, изучаемых с целью завершения базовой общеобразовательной подготовки учащихся.

Вариативная часть содержания учебного предмета направлена на организацию факультативов, уроков, с учетом возможностей общеобразовательной школы, желаний самих учащихся, родителей. Учителя составляют программы курсов по выбору (1 час в неделю) в пределах государственного общеобязательного стандарта уровня общего среднего образования. Для более глубокого изучения предмета «Русский язык» в 10-11 классах школы с нерусским языком обучения с учащимся можно периодически проводить уроки, например: «Развитие речи», «Культура речи», «Речевой этикет» и др.

УМК для 10-11 классов все виды справочной литературы, толковые словари, аспектные словари, тематические словари, словарь эпитетов, компьютерные классы, Интернет, необходимый библиотечный фонд, мультимедийные обучающие программы и др.
Русская литература в школах с нерусским языком обучения

В 2010-2011 учебном году обучение русской литературе в 10-11 классах общеобразовательной школы Республики Казахстан осуществляется на основе Государственного общеобязательного стандарта ГОСО РК 2.3.4.01–2010 по предмету «Русская литература», утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан за № 367 от 09.07.2010 г.

Перечень учебных изданий, разрешенных к использованию в организациях образования, определен приказами Министра образования и науки Республики Казахстан №152 от 5 апреля 2010 и дополнениями к приказу (приказ № 160 от 9 апреля 2010 года, приказ № 268 от 1 июня 2010 года).

Цель изучения предмета «Русская литература» в школе с нерусским языком обучения в целом тождественна цели ее изучения в школе с русским языком обучения. Она конкретизируется и приобретает специфику на уровне задач, основной из которых является формирование поликультурной личности, которая, с одной стороны, способна воспринимать инонациональную литературу (культуру), с другой – более широко и многомерно осмысливать родную литературу (культуру).

Все больше внимания уделяется вопросам взаимосвязанного изучения родной и русской литератур на основе разработанного принципа общности и национального своеобразия. Такой подход позволяет, не отчуждая нерусских учащихся от родной литературы и культуры, приобщить их к высоким нравственным и эстетическим ценностям русской литературы. Приобретенный в процессе изучения родной литературы духовный опыт учащихся расширяется и обогащается благодаря знакомству с лучшими произведениями русской литературной классики.

Школа с казахским (уйгурским, узбекским и др.) языком обучения – это школа сопряжения родной и русской культур, школа «диалога культур», формирующая билингвальную и бикультурную личность. Родная и русская литература в школе с нерусским языком обучения изучаются параллельно, что позволяет «выявить национальное своеобразие каждой литературы и то общее, что их объединяет: общие мировоззренческие позиции, духовные нравственные ценности, эстетические представления и др.». Сравнение, сопоставление произведений русской и родной литератур способствуют развитию билингвальных способностей учащихся, формированию у них толерантного сознания, позволяющего ощутить себя одновременно представителем определенной этнокультуры и гражданином многонационального общества.

Система литературного образования в билингвальных и бикультурных организациях образования включает в себя два равноправных предмета: «Русскую литературу» и «Родную литературу». Родной литературе в системе литературного образования учащихся таких школ следует уделять большое внимание. Родная литература, как и родная культура в целом является основным средоточием духовного опыта народа, формирует мировоззрение, духовно-нравственные ценности учащихся эстетический вкус, опираясь на то особое, трудно оценимое чувство родного слова, которое воспитывается с младенчества.

Русская же литература с ее «всемирной отзывчивостью», гуманизмом имеет особое, объединяющее, общекультурное значение для многих народов Казахстана. Она объединяет, духовно сплачивает народы, так как ей присущ широкий взгляд на события настоящего и прошлого России, в сущности исключающий национальный герметизм. Это обеспечивается ее способностью живо воспринимать многое лучшее, что есть в традициях и культуре других народов, и при этом непредвзято отмечать собственные недостатки («национальный самокритицизм»).

Необходима строгая координация двух родственных предметов (русской и родной литературы), не простые межпредметные связи между ними, а постоянное, активное взаимодействие, взаимосвязь этих предметов, учет контактных связей и типологической общности русской и родной литератур, с одной стороны, и их национального своеобразия – с другой. Восприятие русской литературы нерусскими учащимися должно опираться на устойчивые основы восприятия родной литературы.

Возникает необходимость в создании единой, научно обоснованной системы изучения литературно-художественного произведения, учитывающей общие и национально своеобразные черты двух литератур.

В правильном решении этого вопроса, нам представляется, большую роль может оказать принцип диалога культур. Мы опираемся на то понимание диалога культур, которое было предложено замечательным философом и литературоведом М.М.Бахтиным. Он писал, что «один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур. Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины… При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются».

Такое осмысление взаимодействия разных культур, «диалог культур», по определению Бахтина, не оценивает высоту сопоставляемых культур, а определяет своеобразие каждой культуры путем их сопоставления. При этом выявляются, с одной стороны, наднациональное содержание каждой национальной культуры, с другой – характерные для них «национальные картины мира».

Взгляд на родную литературу со стороны и отношение к неродной литературе как к иной, а не чужой – вот два положения, на основе которых строится система литературного образования в инокультурной среде.

Основной методический прием для переключения учащихся в иную культуру (литературу) – выявление общего в родной и неродной культурах (литературах) и вхождение посредством этого общего в специфический национальный мир другой культуры. При этом решается самая сложная задача – происходит переключение в другую культуру без отчуждения от родной.

При встрече с другой, непохожей на родную, культурой она сначала может восприниматься как чужая, может рождать негативные ассоциации, отрицательное отношение. При этом возможны разные варианты.

Первый вариант, когда в другой культуре учащиеся узнают знакомое, близкое, но в ином национальном облике. Этот вариант наиболее простой. Он требует, прежде всего, тщательного культуроведческого комментирования фактов и реалий другой культуры.

Второй вариант – более сложный, требует особенно тактичного переключения. Учащиеся знакомятся с новыми, непривычными для них, нравственными представлениями, иными эстетическими вкусами и симпатиями, т.е. возникает ситуация, когда «чужое» не осознается как «свое», противоречит национальным обычаям, традициям. В этом случае важно, чтобы факты «чужой» культуры были осмыслены или пережиты как явления «иной», непохожей на родную, но не враждебной ей культуры. Не становясь своими, они перестанут вызывать отрицательное отношение, негативные ассоциации.

Третий вариант, когда в отдельных случаях факты «чужой» культуры, невзирая на несоответствие национальному идеалу, могут стать эмоционально близкими, «своими». Происходит требуемое расширение нравственно-эстетического опыта учащихся.

Таким образом, проблема соприкосновения (отталкивания и взаимопритяжения) двух различных национальных миров, их обычаев, традиций, нравственных представлений, культуры очень непроста и требует тактичного решения. Недооценка этой проблемы грозит национальными конфликтами, взаимным непониманием и отчужденностью

Практика литературного образования в школе с нерусским языком обучения накопила интересные формы сопряжения двух культур (русской и родной) на уроках, посвященных изучению стихотворных произведений. Формировать у учащихся-билингвов способность откликаться на поэтическое слово и эмоционально воспринимать его в русском и родном языках помогает обращение к «искусству стихотворного перевода», сравнение оригинала и перевода литературного произведения на уроках русской литературы: например, переводы Абая и Алтынсарина. Ведь сопоставление на уроках русской литературы в стихотворного текста и его перевода на казахский язык повышает коммуникативную компетенцию учащихся, качество межкультурного диалога, прививая любовь и уважение к культуре изучаемого языка и одновременно к родной культуре.

Учебники по русской литературе для школ с нерусским языком обучения учитывают последние достижения литературоведческой науки, дидактики, методики преподавания русской литературы в национальной школе, психологии восприятия русской литературы нерусскими учащимися. В них учтена специфика национальной школы как школы, реализующей образовательные и воспитательные задачи на материале двух (родной и русской) литератур.

Серьезному пересмотру подверглось содержание образования по русской литературе: это обусловлено общей тенденцией к отказу от чрезмерной идеологизации образования, которая коснулась в первую очередь таких предметов, как история и литература. Пересматриваются методологические принципы преподавания литературы, что привело к отказу от спорной теории «двух культур в каждой национальной культуре», а также к выявлению не только критической направленности русской литературы, но и к утверждению ее высокого духовно-нравственного пафоса.

В изложении материала в учебниках и при анализе художественных текстов авторы стремились к объективному их прочтению, акцентируя нравственный пафос произведения, обращая особое внимание на их художественную специфику.

При изучении творчества писателей, традиционно включавшихся в школьные программы (Толстой, Достоевский, Чехов, Горький, Маяковский, Шолохов и др.), намечены новые подходы, позволяющие представить их более полно, широко и объективно.

В силу специфики структуры курса русской литературы в школе с нерусским языком обучения в ней продолжается и углубляется изучение больших по объему произведений русской классики, первоначальное представление о которых учащиеся уже получили в основной школе (А.С. Пушкин «Евгений Онегин», М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», Н.В. Гоголь «Мертвые души», И.С. Тургенев «Отцы и дети», Н.А. Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо», Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», Л.Н. Толстой «Война и мир»).

В старшей школе функционируют две самостоятельные учебные книги: учебник и хрестоматия, тесно взаимосвязанные. Материал учебника ориентирован на те тексты или фрагменты текста, которые представлены в хрестоматии, последние же подбираются так, чтобы максимально проиллюстрировать основные положения учебника.

Учебник литературы включает в себя наряду с монографическими главами главы обзорные. В монографических главах характеризуется личность писателя, приводятся основные факты его биографии, этапы творческого пути, дается общая характеристика основных произведений. При этом акцент делается на выявлении их нравственной проблематики и актуальности для наших дней. Обзорные главы раскрывают историко-культурную атмосферу эпохи. В них даются также мини-характеристики писателей, которые не изучаются монографически (например, В.Я.Брюсов).

Вопросы и задания в учебнике даются в форме, которая предполагает свободное диалогическое общение учителя с учениками, при котором ученик имеет возможность свободно высказать свое мнение.

Особую группу представляют вопросы и задания на сопоставление произведений русской и родной литератур, выявление, с одной стороны, общности проблематики, нравственных идеалов, идейных позиций, с другой – национально обусловленных различий в решении сходных проблем художниками разных национальных литератур.

Большое значение придается заданиям, в которых осуществляется связь с русским языком. Здесь учащимся предлагается рассматривать русское слово в его эстетической функции, обращается внимание на те дополнительные оттенки, которое приобретает оно в художественном произведении; предлагаются разнообразные виды работы со словом, активизируется ключевая лексика, ее употребление в связном тексте; русское художественное слово сравнивается с соответствующим ему словом родного языка; учащиеся пробуют себя в роли переводчиков или сопоставляют русский художественный текст с его профессиональным переводом на родной язык; предлагается лингвистический комментарий художественного текста.

Тесно связана с учебником хрестоматия. В ней помещены произведения (в сокращении или во фрагментах), предназначенные для чтения и текстуального изучения. Методический аппарат хрестоматии включает те же рубрики, что и учебник, однако здесь они имеют более развернутый и глубокий характер.

Изучение русской литературы должно предоставить учащимся возможность:

- читать произведения русской литературы ХIХ и ХХ веков, вершинные произведения зарубежной литературы, литературы народов России и осознавать их как явления словесного искусства;

- характеризовать этапы и факты жизненного и творческого пути писателей;

- получить целостное представление о русской литературе XIX и ХХ веков, соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи (классицизм, романтизм, реализм, модернизм);

- анализировать ключевые проблемы русской литературы, связывать материал литературной классики с современностью, знакомиться с проблематикой изученных произведений зарубежной литературы и литературы народов России;

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выделять их основные сюжетные линии, определять своеобразие их образной системы, художественных приемов, их художественную доминанту;

- характеризовать авторскую позицию в литературном произведении и формулировать её сущность;

- понимать различные интерпретации произведений русской литературы, осмысливая их с философской и культурологической позиции; многообразие художественных подходов русских писателей к решению сходных проблем;

- научиться писать классные и домашние сочинения по мотивам изученных литературных произведений и на основе жизненных впечатлений;

- осознать национальную специфику произведений русской литературы на уровне бытовых реалий, тематики, проблематики, научиться находить в них черты общности с произведениями родной литературы, понимать русскую литературу как иную, отличную от родной образно-эстетическую систему;

- осознавать себя носителем своей национальной культуры, способным к диалогическому общению с русской и другими национальными культурами.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының Ғылыми Кеңесінің 2010 жылғы 26 мамырдағы №5 хаттамасымен ұсынылған
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының Ғылыми Кеңесінің 2010 жылғы 26 мамырдағы №5 хаттамасымен ұсынылған
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы информатика оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы география оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы география оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы информатика оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы технология оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы химия оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы дүниетану оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы биология оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница