Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында
страница7/15
Дата конвертации20.11.2012
Размер1.8 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Биология

Жалпы орта бiлiм беруде «Биология» пәнiнiң алатын өз орны бар: табиғат заңдылықтарын, дүниенiң ғылыми бейнесiн түсiнiп, адам өз iс-әрекетiнде тиiмдi пайдалануында, табиғатпен өзара қарым-қатынасын дұрыс қалыптастыруда ерекше рөл атқарады.

Биологиялық бiлiм мазмұны тiршiлiктiң құндылығын, экологиялық мәселелердiң маңыздылығын және салауатты өмiр сүрудiң қажеттiлiгiн терең сезiнiп, қабылдауына мүмкiндiк бередi.

«Биология» пәнінің базалық мазмұны білім берудің келесі негізгі деңгейлері бойынша іске асады: бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру.

Мектептегi биология бiлiмiнiң даму болашағы оқу материалының мазмұнына қазiргi биология ғылымының жетiстiктерi мен даму бағыттарын енгiзумен байланысты:

- тiрi организмдердiң тұқым қуалаушылығы мен өзгергiштiгiнiң генетикалық негiздерiн молекулалық және жасушалық деңгейде зерттеу саласындағы жетiстiктер;

- өзектi экологиялық мәселелер;

- медициналық генетика, молекулярлық биология және генетика, биотехнология, гендiк инженерия, космостық биология, биосистематика, өсiмдiк пен мал шаруашылығы, фармокология салаларындағы жетiстiктер.

«Биология» пәнінің негiзгi мақсаты - тiршiлiктi ең жоғары құндылық деп түсiнетiн, экологиялық және эволюциялық ойлау стилi қалыптасқан, экологиялық мәдениетi, дүниенiң ғылым бейнесiндегi тiрi табиғаттың, тiршiлiктiң орны мен мәнiн сауатты бағдарлайтын, биологияның ғылыми танымдық әдiс-тәсiлдерiн, iргелi ұғымдар жүйесiн қажеттi деңгейде меңгерген және биологиялық бiлiмiн экожүйелер мен тiрi ағзалардың көптүрлiлiгiн сақтап қорғауға, салауатты өмiр сүруге тиiмдi қолдану бiлiктерi бар, биологиялық сауатты тұлға дайындау.

Бұл мақсат төмендегi нақты мiндеттердi шешу арқылы жүзеге асырылады:

- оқушылар ғылыми дүниетанымын, оларда тiрi жүйелерге және адамға ең жоғары құндылық, мiнсiз әсемдiк ретiнде қатынас жасаудың және этикалық, эстетикалық нышандарын қалыптастыру;

- биологияның негiзгi идеялары мен деректерiн, ұғымдары мен теорияларын, олардың өзара байланысын, қалыптасып дамуын, алмасуын саналы меңгерту;

- биологиялық объектiлердi зерттеудiң әдiс-тәсiлдерi туралы бiлiм, бiлiк, дағды қалыптастыру;

- биология ғылымының негізгі бағыттарын оранизмдердiң тiршiлiк әкеттерi, олардың жеке және тарихи дамуы үлесi, құрылымы және қызметi туралы адам әрекетiн экологиялық жүйелерде болатын өзгерiстер туралы бiлiмдi қамтамасыз ету;

- оқушыларды табиғатты тиiмдi пайдалану және қорғау, медицина, ауылшаруашылық, биотехнология салаларында еңбек етуге дайындау.

Мектептiң 6-9 сыныптарында биологияны оқытудың мiндеттерi ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш, негізгі, жалпы орта білім беру стандартына ҚР МЖБС (2.3.4.01–2010), сәйкес дайындалған негізгі орта білім берудің типтік оқу жоспары мен білім берудің типтік оқу бағдарламалары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 09.07.2010ж. №367 бұйрығы), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «2010-2011 оқу жылында Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі білім беру ұйымдарында қолдануға ұсынған оқулық басылымдарының тізбесін бекіту туралы» 2010 жылдың 5 сәуіріндегі №152 бұйрығы, сонымен қатар осы аталған бұйрыққа толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 9 сәуірдегі № 160 және 2010 жылғы 1 маусымдағы № 268 бұйрықтары арқылы жүзеге асырылады.

Биологияны оқыту арнайы жабдықталған сынып бөлмесінде және жалпы қолданылатын оқу-көрнекілік құралдар мен жабдықтар, көрсетілімдік және лабораториялық аспаптар мен стендтер (құрылғылар), баспа құралдары, диапозитивтер мен диа-, кино-, және бейнефильмдер, кино-, және бейнефрагменттер, техникалық оқыту және т.б. құралдармен дұрыс жабдықталған жағдайда жүзеге асырылады.

Мектептің кітапхана қорында «Биология» оқу пәні бойынша тағайындалған нормативтер мен оқу-әдістемелік кешендер құрамына сәйкес қажетті оқу-әдістемелік әдебиеттер болуы тиіс. Кiтапхана қоры мен ақпараттар базасын оқушылар пайдалана алатындай болуы керек.
Физика

Физиканы оқыту үдерісінде негізгі назар оқушыларға дайын білімдер жиынтығын беруге емес, оларды қоршаған әлемді танып-білудің ғылыми әдістерімен таныстыруға, білім алушыларда ғылыми дүниетаным негіздерін қалыптастыруға, интеллектуалдық қабілеттері мен танымдық қызығушылығын дамытуға себептесетін, оқушыдан шешімін табу үшін өзбетінше әрекет етуді талап ететін проблемалар қоюға аударылуы қажет.

Мектепте физиканы оқытуға келесі міндеттер кіреді:

- оқушылардың ой-өрісін дамыту, олардың өз бетінше білім ала білуін және оны қолдана алуын, физикалық құбылыстарды бақылай алу біліктілігін қалыптастыру;

- оқушыларды эксперименттік деректер, ұғымдар, заңдар, теориялар, әлемнің физикалық бейнесі туралы, физика заңдарын техника мен технологияда қолданудың кең мүмкіндіктері туралы біліммен қаруландыру;

- оқушыларға материя құрылысының бірлігі туралы идеяларды және оны танып-білу процесінің шексіздігі, физикалық құбылыстар мен заңдарды танып-білудегі практиканың ролі жайлы білімдерді игерту;

- физикаға мен техникаға танымдық қызығушылықты қалыптастыру, шығармашылық қабілеттіліктерін, оқуға деген саналы көзқарасты, білімді жалғастыруға және кәсіпті саналы таңдауға дайындықты қалыптастыру.

Оқушылардың танымдық қабілетін, алған білімін оқу және өмірлік жағдаяттарда пайдалана білу біліктерін қалыптастыру түріндегі орта білім берудің мақсаттары мектепте физика курсын оқытудың басым міндеті ретінде оқушылардың келесі іс-әрекет түрлерін ұйымдастыруды көздейді:

- танымдық іс-әрекет қоршаған дүниені танып білу үшін бақылау, өлшеу, экспериментті пайдалануды; себеп-салдарлық байланыстардың сипатын айқындауды; оқу және практикалық есептерді шешуді, өз бетінше әр түрлі шығармашылық және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыра алуды; мақсат қою, нәтиже алу, оны бағалау тәрізді өзінің танымдық іс-әрекетін өз бетінше, қызығушылықпен ұйымдастыра алуды болжайды;

- ақпараттық- коммуникативтік іс-әрекетке ақпаратты ала білу және оны өңдей алу, сондай-ақ оны пайдалана білу; қойылған мақсатқа сәйкес ақпарат мазмұнын жеткізе алу; ақпараттарды өңдеу, жіберу, жүйелеу үшін, танымдық және практикалық іс-әрекеттің нәтижелерін көрсету үшін мультимедиялық қорларды, копьютерлік технологияны пайдалана алу біліктілігімен қаруландыру; жазу, көпшілік алдында сөйлей білуді, топпен жұмыс істей алуды меңгеру; пікір алмасушының көзқарасын түсіне білу және басқа пікірдің болуын мойындай білу қабілеттілігін дамыту, сұқбаттасу және пікірталас жүргізудің этикалық нормалары және ережелерін білу жатады.

Физика ғылым ретінде адамзат мәдениетінде маңызды орын алады. Өзінің мазмұнында деректерді, түсініктерді, заңдарды, теорияларды, модельдерді, іргелі тәжірибелерді, физика әдістерін және т.б. қамти отырып, адам қызметінің түрлі саласында кеңінен қолданыс табатын түсініктер, ойлау жүйесі мен практикалық қызметі үшін тиімді тәсілдер қоры жинақталады. Физиканың жалпы мәдени мәнділігін және оның негізінде ғылыми дүниетанымды және көзқарасты қалыптастыру қазіргі кездегі оқу пәнінің басым мақсаттарына жатады.

Онда адамның табиғатпен өзара қарым-қатынасы, адамның Ғаламдағы және планетадағы орны, өмірлік мәні бар мәселелер және оқушыларға білім беру мен тәрбиелеуде үлкен маңызы бар лабораториялық және практикалық жұмыстар кең орын алады.

Физикалық құбылыстарды, тарихи-ғылыми және тарихи-өмірбаяндық материалдарды зерделеуде пәндік дағдылармен қарулану және пәнді жақсы түсіну математикамен, химиямен, биологиямен және географиямен пәнаралық байланыс арқылы қамтамасыз етіледі.

Физиканы зерделеуге саналы қатынас шығармашылық тұлғаның қалыптасуына ықпал етеді, яғни бұл пән оқушылардың ой-өрісінің қарқынды дамуына маңызды үлес қосады, сондай-ақ эстетикалық талғамдылықты, әдемілікті, адам ойының күштілігін және оның қоршаған ортаны тану қабілетінің молдығын сезіне білуге үйретеді.

Оқу бағдарламасында шығармашылдық тұрғыдағы жұмыс түрлері мен тәсілдеріне ерекше орын беріледі, проблемалық мәселелерді талқылауға байланысты ұжымдық жұмыстар жүргізудің алуан түрлі формалары, практикалық тапсырмаларды біріге және жеке шешу, оқушыларды өзіндік шығармашылық жұмысқа әрі ерекше үлгідегі тапсырмаларды топпен және жеке орындауға бағыттайтын дамытушы шығармашылық тапсырмалар мен жобалардың әртүрлі формалары ұсынылады.

Негізгі білім берудің мақсат-міндеттерінің бірі білім алушылардың тұлғалық қалыптасуына, олардың рухани әлеуетін дамытуға, өзіндік әлеуетін анықтауға, өзін-өзі дара көрсете алуына жағдай жасау болып табылады. Бұл міндеттер Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына ҚР МЖБС (2.3.4.01–2010), сәйкес дайындалған оқу жоспары мен оқу бағдарламалары арқылы жүзеге асырылады:

1. Негізгі орта білім берудің типтік оқу жоспары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 09.07. 2010 ж. №367 бұйрығы).

2. Негізгі орта білім берудің типтік оқу бағдарламалары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 09.07.2010ж. № 367 бұйрығы).

2010-2011 оқу жылында 7-9-сыныптардағы «Физика және астрономия» пәнін оқыту «2010-2011 оқу жылында Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі білім беру ұйымдарында қолдануға ұсынған оқулық басылымдарының тізбесін бекіту туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2010 жылдың 5 сәуіріндегі №152 бұйрығы (толықтыру енгізу туралы 2010 жылғы 9 сәуірдегі №160 бұйрығы, 2010 жылғы 1 маусымдағы №268 бұйрығы) арқылы жүзеге асырылады. Осыған сәйкес 2-ші рет өңделіп басылымнан шыққан оқулықтар пайдаланылатын болады.

Бұл бағдарламалар мен оқулықтар физиканы оқытуда негізгі болып табылады.

Оқыту үдерісінде сондай-ақ қосымша оқу құралдары мен электрондық басылымдарды да пайдалану ұсынылады.

Ұйғыр, өзбек тiлді жалпы бiлiм беретiн мектептерде физиканы оқытуда аударма оқулықтар пайдаланылады.

Оқу-әдістемелік жағынан қамтамасыз етуді таңдау мұғалімнің дайындық деңгейіне, мүмкіндіктеріне және оның өзінің алдына қойған міндеттеріне байланысты болады.

Оқушылардың оқу пәні ретінде физиканы оқып-үйренуі, сондай-ақ оны факультативтік сабақ ретінде тереңдете зерделеу жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбынан басталуы мүмкін.

Оқу-әдістемелік жағынан қамтамасыз етуді таңдау мұғалімнің дайындық деңгейіне, мүмкіндіктеріне және оның өзінің алдына қойған міндеттеріне байланысты болады.

Физиканы оқыту арнайы жабдықталған сынып бөлмесінде және жалпы қолданылатын оқу-көрнекілік құралдар мен жабдықтар, көрсетілімдік және лабораториялық аспаптар мен стендтер (құрылғылар), баспа құралдары, диапозитивтер мен диа-, кино-, және бейнефильмдер, кино-, және бейнефрагменттер, техникалық оқыту және т.б. құралдармен дұрыс жабдықталған жағдайда жүзеге асырылады.

Мектептің кітапхана қорында «Физика» оқу пәні бойынша тағайындалған нормативтер мен оқу-әдістемелік кешендер құрамына сәйкес қажетті оқу-әдістемелік әдебиеттер болуы тиіс. Кiтапхана қоры мен ақпараттар базасын оқушылар пайдалана алатындай болуы керек.

Химия

2010-2011 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінің негізгі орта білім беру деңгейінің 8-9 сыныптарында «Химия» пәні ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш, негізгі, жалпы орта білім беру стандартына ҚР МЖБС (2.3.4.01–2010), сәйкес дайындалған негізгі орта білім берудің типтік оқу жоспарлары мен бағдарламалары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 09.07.2010ж. №367 бұйрығы), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «2010-2011 оқу жылында Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі білім беру ұйымдарында қолдануға ұсынған оқулық басылымдарының тізбесін бекіту туралы» 2010 жылдың 5 сәуіріндегі №152 бұйрығы (толықтыру енгізу туралы 2010 жылғы 9 сәуірдегі №160 бұйрығы, 2010 жылғы 1 маусымдағы №268 бұйрығы) арқылы жүзеге асырылады.

Мектептегі химия білімі – бейорганикалық және органикалық заттар, олардың құрамы, құрылысы, қасиеттері, қолданылуы туралы; табиғатта және өндірісте болатын химиялық құбылыстар, химиялық өндірістің технологиясының негіздері, экологиялық проблемалар және оларды шешудің жолдары туралы білім жүйесі. Химия курсы жалпыға міндетті білім беру стандарттары талаптарына сай жалпы, бейорганикалық және органикалық химия салалары бойынша іргелі білім қалыптастыруға; қазіргі қоғамдағы химия ғылымының ролін түсіндіруге, қоршаған әлемге ғылыми көзқарас қалыптастыруға міндетті. Оқушылардың химия пәні бойынша жоғары деңгейдегі дайындығын қамтамасыз ету үшін химия білімі дамуының төмендегідей тенденцияларына назар аудару керек:

– басқа жаратылыстану пәндерімен интеграциялану;

– оқушылардың өзіндік білім қызметінің үлесін арттыру және оқу процесінің жобалау–зерттеу сипатының басым болуы;

– химия білімінің мазмұнының экологияландырылуы және орнықты даму құндылықтарына бағытталуы;

– оқыту процесінде заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологияларды, мультимедия және электрондық ресурстарды қолдану.

Химия пәнін оқытуда оқушылардың практикалық және эксперименттік жұмыстарына, олардың алған білімін практикада қолдана білуіне үлкен маңыз беріледі.

Химия пәнін оқытуда оқушылардың өз бетімен қызмет жасау қабілетін, интеллектін, практикалық дағдыларын және креативтік ой өрісін, ғылым есебінде химияға қызығушылығын арттыратын оқытудың проблемалық-іздену, интерактивтік, жобалау әдістері ең тиімді әдістер болып табылады.

Негізгі орта білім деңгейінде химияны оқытудың мақсаттары:

– оқушыларда қоршаған әлем туралы, адам өмірі мен табиғаттағы химиялық процестер мен құбылыстар туралы химиялық білім жүйесін қалыптастыру;

– химиялық заттармен жұмыс істеуде қауіпсіздік сақтау дағдыларын білу, алған білімін практикада қолдана білу дағдыларын қалыптастыру;

– табиғатты химиялық өндірістің зиянды әсерлерінен қорғау, қоршаған ортаға ыждағатты қарым-қатынас жасау мәдениетін біртұтас экологиялық – гуманистік көзқарас қалыптастыру;

– Қазақстанның табиғи байлықтары туралы мәліметтер беру, химия өндірісінің дамуы, олардың еліміздің орнықты, индустриялдық-инновациялық жолмен дамуындағы ролі мен орны туралы білім беру, табиғи байлықтарды орынды және тиімді игеруге тәрбиелеу;

– жаңа технологиялар және перспективті материалдар, оларды қауіпсіз және тиімді қолдану туралы білім қалыптастыру.

Химия пәнін оқытудың міндеттері:

Оқушылардың химиялық құралдар мен реактивтерді қауіпсіз пайдалану, күрделі емес зертханалық тәжірибелер жүргізу, химиялық терминологияларды, белгілері мен формулаларын сауатты пайдалану, химиялық білімді практикада қолдану дағдысын қалыптастыру;

– оқушыларда күнделікті тұрмыста және табиғатта кездесетін құбылыстарды түсіндіру, химия ғылымының түсініктері, заңдары, теориялары, тәсілдері туралы білім негізін қалыптастыру;

– заттың қасиеттерінің оның құрамы мен құрылысына тәуелділігі жөнінде оқушылардың ғылыми көзқарасын қалыптастыру, күрделі емес тәжірибелік-эксперименттік есептерді шешу дағдыларын қалыптастыру;

– табиғат, зертхана, күнделікті тұрмыста кездесетін химиялық құбылыстарды бақылау, талдау дағдысын дамыту, құбылыстар арасындағы себеп-салдарлық байланысты анықтауға баулу;

– әр оқушыға өз өлкесіндегі, сондай-ақ, Қазақстандағы химия өндірісінің экологияға тигізетін әсерін білуді, қоршаған ортаны ластанудан қорғаудың маңыздылығын түсіндіру;

– оқушыларда салауатты өмір салтын қалыптастыру, алкоголь мен темекінің, есірткінің құрамындағы химиялық заттардың зияны туралы қажетті біліммен қамтамасыз ету;

– оқушылардың өздігінен білім алу, болашақ оқуын жалғастыру және ерте кәсіби бағдарлануын қамтамасыз ету;

– алған білімі мен біліктіліктерін күнделікті жағдайларда және болашақ өмірінде пайдалана білуге дағдыландыру.

Химия білімінің мазмұны инварианттық және вариативтік бөлімнен тұрады. Инварианттық бөлім химия пәнінің базалық білім мазмұнына сәйкес келеді. Химия білімінің вариативті бөлігі оқушылардың қызығушылықтары мен икемділігін қанағаттандыруға бағытталады. Арнаулы курстар өткізу үшін мұғалім белгіленген тәртіпке сәйкес жұмыс оқу жоспарын, бағдарламаларын және басқа тиісті құжаттарды дайындайды. Химияны тереңдетіп оқытудың оқу жоспарын жасауда «Жалпы білім беретін оқу орындарының жұмыс оқу жоспарын жасауы жөніндегі нұсқау» жинағындағы оқу жоспарының нұсқаларын басшылыққа алуға болады (Алматы, ҚБА , 2004).

Заманауи мектепте білім жүйесі алдында қойылған міндеттерді оқыту процесін жобалау арқылы шешуге болады. Оқытуды қызметтік-құзырлылық тұрғыдан ұйымдастыруда оқушылардың қажетті құзырлылықтарын қамтамасыз ететін педагогикалық технологияларды қолданған орынды.

Химия пәнінен білім бағдарламасын жүзеге асыру арнаулы жабдықталған оқу кабинеттерін химиялық раективтер, препараттар, тиісті мақсаттағы қондырғылар мен құралдар, лабораториялық және демонстрациялық құралдар, баспа өнімдері, мультимедиялық жабдықтар, электрондық оқулықтар, диа-кино фильмдерімен қамтамасыз ету және химия ғылымы мен өндірісінің нысандарына таным жорықтарын ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады.

Мектеп кітапханасы белгіленген нормативтерге сәйкес химия пәні бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттермен және электрондық оқулықтармен жабдықталуы керек.

Химиядан білім беру барысында оқушылардың өзіндік іс-әрекеттері мен алған білімдерін практикада қолдануға негізгі басымдылық беріледі. Оқушылардың жаңа білім алуында, танымдық проблемаларды шешуінде, практикалық дағдыларын қалыптастыруда химияны оқуға ынтасын арттыруда химиялық эксперимент жұмыстары кеңінен қолданылуы тиісті.

Химия пәнінен сабақтан тыс жұмыстарды төмендегі тәсілдермен өткізуге болады:

– ғылыми жобаларды жасау және қорғау;

– олимпиадалар;

– тақырыптық кештер;

– үйірме жұмыстары;

– ғылым және өндіріс нысандарына танымдық жорықтар.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының Ғылыми Кеңесінің 2010 жылғы 26 мамырдағы №5 хаттамасымен ұсынылған
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының Ғылыми Кеңесінің 2010 жылғы 26 мамырдағы №5 хаттамасымен ұсынылған
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы информатика оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы география оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы география оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы информатика оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы технология оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы химия оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы дүниетану оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы 2010-2011 ОҚу жылында iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы биология оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница