Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
НазваниеҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
страница27/32
Дата конвертации19.03.2013
Размер3.56 Mb.
ТипДокументы
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

4

3

404

ТРЕ 3206

Табиғатты пайдалану экономика

сы

Негізгі ұғымдар: табиғи орта, табиғи жағдайлар, табиғи ресурстар және табиғатты үнемдеп пайдалану. Мемлекеттің ұлттық байлығы - "табиғи ресурстар" ұғымының мәні. Экономика және экология. Қоршаған ортаның тұрақтылығының бұзылуының әлеуметтік-экономикалық алғы шарттары және салдарлары. Табиғи ресурстарды игерудің эколого-экономикалық аспектілері. Өндірістің экологиялық шығындары және оларды қысқарту жолдары. Қоршаған ортаның ластануынан келетін шығындар. Табиғи ортаның ластануының экономикалық оптимумы. Тұтынушының тандау еркі теориясының негізде-рі, қоршаған орта сапасының жоғары болуына деген сұраныс. Табиғатты қорғау қызметіне ақы төлеу жолдары. Табиғатты қорғау қызметінің әдістерін экономикалық тұрғыдан талдау. Табиғатты қорғау қызметін қаржыландыру, экологиялық қорлар жүйесі. Экологиялық проблемаларды экономикалық реттеудегі шет елдердің тәжірбиесі.

6

3

405

BghEt 2207

Биогеохимия және

экотоксико

логия

Биогеохимия ғылымының дүниеге келуінің тарихи және методологиялық алғы шарттары, Жер туралы ғылымдар жүйесін қалыптастырудағы В.И. Вернадскийдің ролі, биогеохимияның міндеттері. Биосфераның ұйымдастырылғандығы, тұрақтылығы және өздігінен реттелуі, биосфера компоненттері. Органикалық қосындылардың топырақта өзгерістерге түсуі, биосфераның дамуындағы топырақтың ролі. Заттардың миграциясының түрлері мен факторлары, геохимиялық тосқауылдардың түрлері, элементтерді олардың ландшафттардағы миграциялану ерекшеліктеріне қарай геохимиялық кластарға бөлу. Тірі заттың биогеохимиялық функциялары және биогеохимиялық проинциптері. Геохимиялық ортаның өсімдіктердің дамуы мен химиялық құрамына әсері, тосқауылды және тосқауылсыз организмдер, тапшы жэне артылып жататын элементтер, биогеохимиялық провинциялар және эндемиялар. Әр түрлі табиғи аймақтардың биоценоздары мен агроценоздарының топырақ өсімдік жүйесіндегі химиялық элементтердің айналым ерекшеліктері. Ноосфера, элементтердің техногендік миграциясы, техногендік аномалиялар және тосқауылдар, биосфераның ноосфераға айналуын оңтайландыру жолдары. Экотоксиканттар туралы түсінік, олардың классификациясы. Экотоксинділік және экотоксикант тардың экожүйенің әр түрлі компоненттеріне қатысты экотоксиндік эффекті. Экотоксиканттардың келу жолдары, тасымалдануы, таралуы, жинақталуы, организмнен шығарылуы және тірі организмдерге әсер ету механизмі. Экотоксиканттардың мутагендік, канцерогендік, гонадотроптық, эмбриотроптық әсері. Экотоксиндік қасиеті бар қосындылардың кешеуілдеп білінетін зардаптары туралы түсінік. Экотоксиканттардың шығу көздері, әсерлесу ерекшеліктері және қоршаған ортада жинақталуы (аккумуляциялануы). Ластаушы заттардың биотаға және қоршаған ортаға токсиндік әсерін бағалаудың негізгі принциптері. ҚО сапасын экологиялық нормалаудың критерийлері. Өндірістің қауіпті қалдықтарын жою, оларды сақтау, тасымалдау жэне көмудің ерекшеліктері. ҚО сапасы жэне ерекшеліктері. ҚО сапасы және тұрғындардың денсаулығы

3

2

406

Ge

3208

Геоэкология

Геоэкология - табиғи-антропогендік географиялық жүйелердің экологиялық күйі туралы ғылым. Геоэкологияның пән аралық сипаты. Геоэкологияның теориялық және методологиялық негіздері: мақсаты мен міндеттері. Географиялық қыртыс, ландшафттық сфера, табиғи орта, қоршаған орта, техносфера, элеуметтік сфера үғымдары. Жер геосфералары, олардың негізігі қасиеттері. Глобалдық экологиялық өзгерістердің бағытын анықтаушы элеуметтік-экономикалық процестер. Адам эрекетінің атмосфераға эсері, атмосфера күйінің өзгерістері жэне олардың сал-дарлары. Антропогендік іс-эрекет жэне гидрос-фера. Антропогенез жэне педосфера. Геожүйелер мен экожүйелердің жер-топырақ ресурстарының күйіне антропогендік эсер етудің зардаптары. Адамның іс-эрекетінің литосфераға эсері. Мине-ралдық шикізат ресурстарын үтымды пайдалану-дың міндеттері. Биосфераның Жер геосферала-рының бірі ретіндегі негізгі ерекшеліктері. Гео-графиялық жэне экологиялық жүйелердің қызмет атқаруындағы тірі заттың ерекше ролі жэне мэні. Жердің осы күнгі ландшафттары - табиғи гео-жүйелердің антропогендік өзгерістерге түсуінің (трансформациялануының) нәтижесі. Антропоге-нездің эколгиялық салдарлары. Табиғи геожүйе-лердің антропогендік модификациялары. Геожүй-елердің антропогендік эсерлерге түрақтылығы. Әртүрлі дэрежедегі геожүйелер шекараларында табиғи ортаны оңтайландыру. Табиғатты ұтымды пайдалану мен қорғаудың ландшафттық негіздері. Геоэкологиялық зерттеулердің әдістері. Геоэкологиялық аудандастырудың методикасы. Геоэкологиялық аудандастырудағы таксономиялық бірліктер жүйесі. Геоэкологиялық болжам жасау. Табиғат қорғаушылық және геоэкологиялық бағамдау карталары. Табиғи-антропогендік геожүйелердің экологиялық күйін басқару. Қазіргі геоэкологиялық проблемалар.

5

3

407

OEko 3209

Өнеркәсіптік экология

Өнеркэсіптік экологияның мәселелері мен міндеттері. Өндірістер мен өндірістік кешендердің қызметіне табиғат жағдайларының әсер етуі. Өнеркәсіптік ластанулардың классификациясы және қоршаған ортаның ластануларының негізгі көр-сеткіштері. Энергетиканың түрлері. Өнеркэсіптің атмосфераны ластауы. Газ және шаң түріндегі шығарылымдарды тазарту. Санитарлық қорғаныш аймақтары. Жер бетіндегі көліктердің, әуе және ғарыштық қатынас құралдарының табиғи орталарға әсері. Су пайдаланушылықты классификациялау. Жер беті және жерасты суларын ластаушы көздер, суларды тазарту тәсілдері. Атмосфералық ауаны, су және топырақ ресурстарын қорғау шаралары. Қазба байлықтарды пайдаланушылардың классификациясы. Қазба байлықтарды өндірудің қоршаған ортаға әсері. Радиоактивтік ластанулар және радиоактивті қалдықтарды залалсыздандыру. Урбоэкология және құрылыс. Ілеспе және қосалқы өнімдерді, қайтара пайдаланылатын материалдарды ұқсату. Өнеркәсіп мекемелеріндегі табиғат қорғау қызметі. Өнеркәсіптік мекеменің экологиялық паспорты. Экологиялық қауіпсіздікті және ресурстарды үнемдеуші технологияларды қамтамасыз етуге арналған процестер мен жабдықтар.

6

3

408

OZhMB 2210

Өсімдіктер, жануарлар

және микроорганизм

дердің биоәралуанды

лығы

Өсімдік әлемінің әр алуандылығы. Өсімдіктер жамылғысының экологиялық маңызы. Өсімдіктердің адам өміріндегі және биосферадағы маңызы. Ботаника тарихы. Ботаника бөлімдері. Жануарлар және өсімдіктер организмінің ерекшеліктері. Өсімдіктердің морфологиялық ұйымдастыру деңгейлерінің ерекшеліктері. Төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің айырмашылығы, ерекшеліктері. Систематиканық биология ғылымдар жүйесіндегі орны, маңызы. Таксономиялық категориялар. Жануарлар әлемінің әр алуандылығы. Таксономиялық әр алуандылықтың жануарлар элемі жүй-есіндегі иерархиялық қатарлары, морфо-физиологиялық таксондардың ұйымдастыру деңгейі. Жануарлар патшалығындағы барлық таксондардық, класстар мен типтер ішіндегі туыстық байланыстар және систематика, олардың географиялық таралуы. Жануарлар экологиясы: әр түрлі топтардың өмір сүру көріністері және қоршаған ортамен байланыстары. Жануарлардың ұйымдасуындағы адаптивтік ерекшеліктер. Жануарлардың практикалық маңызы (медициналық, шаруашылық, биоценоз компоненті). Жануарлар әлемін қорғау және пайдалану. Микроорганизмдердің биологиялық алуан-түрлілігі. Микроб формаларының алуан-түрлілігі, клеткалы емес организмдер (вирустар), олардың құрылымы және метаболизмі, табиғаттағы таралуы. Микроорганизмдердің тіршілік ету орталары. Тіршілік етуінің экстремальды жағдайлары. Микроорганизмдер және табиғаттағы негізгі элементтердің айналымы. Микроорганизмдердің экожүйелердегі деструктивті және жинақтаушы ролі.

3

3

409

ВЕ

3211

Биологиялық экология

Биологиялық экологияның қалыптасу тарихы және қазіргі кездегі күйі. Экологиялық зерттеулердің мақсаты, міндеттері, зерттеу эдістері (далалық, лабораториялық, эксперименталдық зерттеулер). Табиғи орта туралы үғым. Табиғи ортаның абиотикалық және биотикалық факторлары, орта факторларының сигналдық маңызы. Алғы-шарттардың сақтау ережесі, стациялық сенімділік принципі, мекен ету орындарын және ярустардың алмасу. Негізгі абиотикалық факторлар және ағзалардың оларға бейімделуі. Негізгі тіршілік ету орталары (су, жер үсті ауа, топырақ және тірі ағзалар орта ретінде). Биологиялық ырғақтар. Ағзалардың жэне популяциялардың тіршілік циклдері. Негізгі популяциялық модельдер. (Лот-ка-Вольтерра) организмдер мен популяциялардың саны, динамикалық және статистикалық мінездемелері. Популяциядағы генетикалық полиморфизм. Популяция өзін-өзі реттеуші жүйе ретінде. Биоценоздардың құрылымы. Экожүйелердің энергетикасы. Қоректену тізбектері және циклдары. Биологиялық өнімділік. Экологиялық сукцессия

5

3

Кәсіптендіру пәндер

410

Тор

3301

Топырақтану

Негіздері, міндеттері, әдістері. Топырақтану ғылымының дамуы мен қалыптасу тарихы және В.В.Докучаевтың ондағы алар орны. Топырақтану ғылымының Қазақстандағы даму тарихы. Топырақ жайлы түсінік, топырақтың құрылуы, ықпал етуші факторлар. Топырақтың биосферадағы экожүйелердегі және адам тіршілігіндегі алар орны мен маңызы. Топырақтың экологиялық қызметі. Топырақ құрылымының компоненттері, олардың қасиеттері. Топырақтың тарамдану заңдылықтары, олардың топтамасы (классификациясы). Қазақстанның, ТМД елдерінің және дүниежүзі топырағының табиғи зоналары. Топырақ жамылғысының экологиялық жай-күйі. Топырақтың тиімді пайдалану, құнарлылығын арттыру және оны қорғау жолдары.

6

3

411

AETD 2302

Әлеуметтік экология және түрақты даму

Әлеуметтік экологияның негізгі міндеттері және даму кезеңдері. Әлеуметтік экологияның заңдары. Қоршаған ортаның әлеуметтік компоненті қоғам, қоғамдық қарым-қатынастар, мәдениет, еңбек сферасы. Қазіргі заманның әлеуметтік-экологиялық проблемалары. Қазіргі қоғамның дамуының ноосфералық келбеті. Тұрақты даму (ТД) үғымы, ТД ұстанымдары мен модельдері. Дүниежүзілік саммиттердің негізгі қағидалары, тұрақты даму жөніндегі әлемдік бастамалар (Стокгольм, 1972, Рио-де-Жанейро, 1992, Йоханнесбург,2002, 21 ғасырдың күн тәртібі). ТД көрсеткіштері (индикаторлары). ТД ұлттық және халықаралық институттары. Қоғамның тұрақты дамуы тұжырымдамасы және халықаралық ынтымақтастық. Қоғам мен табиғаттың өзара әсерлесу принциптері және зандылықтары. Табиғи ортаның қорғаныш механизмдері және оның тұрақтылығын қамтамасыз етуші факторлар. Тұрақты даму жөніндегі зерттеулердің қазіргі жағдайы. Қоршаған ортада қауіпсіз өмір сүруді қамтамасыз етуші шарттар мен факторлар. Тұрақтылық көрсеткіштері және тұрақтылық қорына баға беру, экожүйелердің дағдарыстық күйі. Қазақстан Республикасының тұрақты дамуы -мемлекеттің экологиялық саясатының мақсаты. ҚР тұрақты дамуына бағытталған қоршаған ортаны қорғаудың Ұлттық іс-қимылдарының жоспары (1998), ҚР Тұрақты дамуы жөніндегі кеңес (2004).

4

3

412

EBGD 2203

Экологиялық білім және дүниетаным

Экологиялық білім берудің жалпы қағидалары, ұғымдары, мақсаттары, міндеттері, ұстанымдары, бағыттары. Экологиялық білім модельдері. Экологиялық тәрбие, мәдениет, мораль және салт-сана. Әлемтаным ұғымы және әлемтаным типтері. Экологиялық әлемтаным. Формальды және нақтылы экологиялық тәрбие және экологиялық білім. Экологиялық білімнің мазмұны, экологиялық білім беру жүйесінің әр түрлі деңгейлерінде оны іске асырудың жолдары мен құралдары. Қазақстан Республикасында үздіксіз экологиялық білім беру жүйесін құрудың методологиялық қырлары және концептуалдық ұстанымдары. ҚР-да экологиялық білім және тәрбие беру тұжырымдамасы

4

2

413

ЕММ 3304

Экологиядағы математи

калық модельдер

Экожүйелер мен геожүйелерге тән ерекшелік -олардың бүтіндігі, қоршаған ортамен қарым-қатынастарда біртұтас болуы. Біртұтас жүйенің қасиеттері.Элементар эко және геожүйелер - модельдеу нысандары. Құрылымдық әртектілік және біртектілік принципі. Эко- және геожүйелердің өзара бағыныштылық (иерархиялық), ұйымдасқандық, территориалдылық принципі. Модельдердің қысқаша сипаттамалары. Эко- және геожүйелерді модельдеудегі шектеулер. Эко- және геожүйелерді модельдеу - бір мақсатқа бағытталған модельдер кешені. Математикалық модельдер туралы жалпы түсінік, модельдердің сипаттамалары және математикалық модельдер құрудың принциптері. Математикалық модельдердің түрлері және модельдеудің кейбір тәсілдері. Азық шектеп берілген жағдайдағы биологиялық түрдің эволюциясын талдау. Күрделі жүйелердің тіршілік етуін анықтаушы сыртқы шарттардың диапозоны. Геожағдайлардың инварианталары. Экожүйелердің концептуалдық модельдері және геожағдайлардың айқындалғандық модельдері. Динамикалық модельдердің құрылу кезеңдері. Динамикалық модельдердің артықшылықтары және кемшіліктері.

6

2

414

ENNS 4305

Экологиялық нормалау негіздері және сараптама (экпертиза)

Экологиялық нормалау туралы түсінік. Санитарлық-гигиеналық және экожүйелік нормалау. Токсикалық әсерге организмдердің жауап реакциясы. (зиянды заттарды классификациялаудың принциптері. Токсикалық заттардың қауіптілігінің класстары. Азық-түлік пен тұрмыстық бұйымдардың сапасын нормалау. Химиялық, физикалық және биологиялық ластанудың ерекшеліктері және олардың әсерлерін нормалау. Экожүйеге түсетін экологиялық қысымды нормалау. Қазақстан Республикасында табиәатты пайдалануды нормалау. Сапа нормативтері: санитарлық гигиеналық, экологиялық, шаруашылық-өндірістік, мерзімдік нормативтер. Токсикометриялық көрсеткіштер.Санитарлық-қорғаныштық нормативтер: санитарлық және санитарлық-қорғаныштық аймақтар. Экологиялық нормативтер: экологиялық-гигиеналық және экологиялық-қорғаныштар (ГОСТ), аулау, атып алу, шабу нормативтері. Өндірістік-шаруашылық нормативтер: технологиялық, қала құрылысына қатысты, рекреациялық және т.б. нормативтер. Қоршаған орта сапасының нормативтерін негіздеу принциптері мен әдістері. Атмосфералық ауаның сапасын бақылау мекендер. Жұмыс жүргізу аймағы. Тұрғын үйлер және көпшілік орындар. Ауа сапасының нормативтерін жасау принцитері. Су объектілерін пайдалану. Балық шаруашылығына және тұрмыстық-шаруашылық мақсаттарға арналған сулардың сапа критерийлері. Экологиялық сараптама және оның түрлері. Қазақстан Республикасында экологиялық сараптаманың нормативтік-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етілуі. Экологиялық сараптама объектілері және субъектілері. Табиғатты пайдаланушы мекемелерді лицензиялау ережелері, экологиялық аудит, экологиялық қамсыздандыру, табиғатты кешенді пайдалану келісмшарттарын жасау. Қоршаған ортаға көрсетілетін әсерді бағалау (ҚОӘБ - ОВОС). ҚОӘБ - ОВОС және экологиялық сараптама жүргізудегі халықаралық тәжірибе.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Похожие:

Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы
Оқу-әдістемелік кешен типтік бағдарлама бойынша құрастырылған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпы білім беретін стандартына...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті
Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес 050301 «Құқықтану» мамандығына арналған Қазақстан Республикасының білім...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы
«Макроэкономика» пәнінің оқу әдістемелік кешені Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бойынша типтік оқу бағдарламалары...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Силлабус Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 23 қаңтар 2008 жылғы №26 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік жалпыға...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті
Сайтына Сарсенова Индира Бакитжановнаның 6D060900 – География мамандығы бойынша «Қазақстан Республикасының урбандалған аумақтарындағы...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы Білім және Ғылым Министрлігі Қарағанды облыстық Білім Басқармасы
«Мектептегі жаратылыстану-ғылыми білім: ХХІ ғасырдағы қоғам, ғылым және технология» тақырыбындағы Қазақстан Республикасының химия...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Білім беру мекемелеріндегі оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру проблемаларымен айналысатын ғылым
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті
«Қазақстан тарихы» пәнінің оқу-жұмысы (Syllabus) бағдарламасы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы жалпы білім беру және әлеуметтік- гуманитарлық ПӘндер кафедрасы бекітемін проректор
Білім және ғылым министрлігінің 2005 жылғы 6 шілдедегі №480 бұйрығымен бекітілген типтік оқу бағдарламалары, Алматы: Қазму және (Қита...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница