Шарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Скачать 109.5 Kb.
НазваниеШарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Дата конвертации19.03.2013
Размер109.5 Kb.
ТипДокументыШАРТ
Алматы қаласы «__»_______ 2011 ж.
Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын 2011 жылдың 18 ақпанындағы сенімхат негізінде “ҚР Мемлекеттік Орталық музейі” РМҚК атынан әрекет ететін директордың бірінші орынбасары Бейбітқали Қақабаев бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын _________ негізінде әрекет ететін, __________ атынан _________ екінші тараптан, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына (одан әрі Заң) және 2011 жылдың __________ № ______баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындыларына сәйкес мемлекеттік сатып алу туралы Шартты (одан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың мәні

1.1.Осы Шарттың мәні Тапсырыс берушінің, №1 Қосымшаға сәйкес, Өнім берушіден шаруашылық қажеттілігіне арналған тауарларды сатып алу болып табылады.

1.2.Тауарды жеткізу мерзімі – шартқа қол қойылғаннан кейін 2 күнтізбелік күн ішінде.

2. Төлемнің жалпы құны

2.1.Сатып алынатын тауардың жалпы құны ________ теңгені құрайды.

3. Есеп айрысу тәртібі

3.1. Тауарлар жеткізілгеннен кейін Тапсырыс беруші осы Шарттың 2.1-тармағында көрсетілген соманы, Өнім берушінің есепшотына 2 (екі) банктік күн ішінде төлем жасайды.

4. Тауардың сапасы және жиынтығы

4.1.Жеткізілетін тауардың сапасы мен оның таңбалануы белгіленген стандарттар мен техникалық жағдайларға сәйкес болуы тиіс.

4.2.Тауарды сақтау және тасымалдау кезінде бүлінбеуін қамтамасыз ету үшін оралып жеткізіледі.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1 Тауарларды Өнім беруші өз уақытында жеткізбегені үшін Тапсырыс берушіге әр кешіктірген күнге Шартта көрсетілген бағаның 0,1 % мөлшерінде айып пұл төлейді.

5.2 Тапсырыс беруші осы Шарттың 3.1тармағына сәйкес, тауар үшін жасалатын төлемді кешіктірген жағдайда әр күні үшін Өнім берушіге тауар құнының 0,1 % мөлшерінде айып пұл төлейді.

6. Шарттың құпиялылығы

6.1. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала берген жазбаша келісімінсіз, осы Шарттың мазмұнын немесе оның қандайда бір ережелерін сонымен қатар, Тапсырыс беруші тарапынан берілген техникалық құжаттарды өзі тартқан қызметкерлерді қоспағанда басқа тұлғаларға ашпауға тиіс.Шарттық міндеттерді орындауға қажетті ақпарат көрсетілген қызметкерлерге керекті көлемде берілуі тиіс .

6.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала берген жазбаша келісімінсіз, жоғарыда аталған құжаттардың немесе ақпараттың қайсыбірін, Шартты жүзеге асыру мақсаттарынан өзге жағдайларда, пайдаланбауы тиіс.

7. Форс-мажор

7.1. Форс-мажорлық жағдай туған кезде, «Өнім беруші» 3 (үш) жұмыс күні ішінде жедел түрде, «Тапсырыс берушіге» жазбаша құлақтандыру жіберуге тиіс. Осы жағдайға байланысты «Тапсырыс берушіден» басқа жазбаша нұсқаулықтар түспесе, «Өнім беруші» форс-мажорлық жағдайға байланыссыз өзге альтернативтік тәсіл іздестіре отырып, Шарт бойынша өз міндеттерін, мүмкіндігінше орындауды жалғастырады

7.2. Мемлекеттік басқару органдарының актілерімен расталған форс-мажорлық жағдайлар (апаттық бақытсыздықтар, соғыс әрекеті және басқалар) басталған кезде тараптар жауапкершілікте болмайды.

7.3. Егер форс-мажорлық жағдайлар 30 (отыз) күннен астам уақытқа жалғасса, тараптар осы Шарттың жағдайы туралы келісімге келуі тиіс.

8. Өзге де талаптар

8.1. Осы Шарт оған екі тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді.

8.2 Осы Шарт бірдей заңдылық күші бар екі тілде (қазақ және орыс) екі данада жасалды.

8.3.Осы Шартқа қатысты өзара-байланыс екі жақты міндеттерді орындағаннан кейін ғана аяқталды деп саналады..

8.4. Осы Шартқа байланысты Тараптар арасындағы даулар келіссөздер жолымен шеше алады , егер ҚР заңнамасымен берілген мерзімге дейін Тараптар Шартқа байланысты келіспеушіліктерді шеше алмаса, тараптардың кез келген бірі бұл мәселені Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.
9. Тараптардың заңды мекенжайлары мен банктік реквизиттері

Тапсырыс беруші

«ҚР Мемлекеттік Орталық музейі» РМҚК

Алматы қ., «Самал-1» ықшамауданы, 44-үй.

ЖСК KZ889650000000222493

«Альянс Банк» АҚ, Алматы қ.

СТН 600900013693

БСН IRTYKZKA

тел/факс: 2 64 22 00

Директордың бірінші орынбасары

_________________ Б. Қақабаев
Өнім берушіДОГОВОР
г.Алматы «__»_______ 2011 г.

­­­­­­­­­­

РГКП «Центральный Государственный музей Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице первого заместителя директора Какабаева Б., действующего на основании Доверенности от 18 февраля 2011 г., с одной стороны, и ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, действующий на основании _________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогами государственных закупок способом запроса ценовых предложений № _______ от ________ 2011 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1Предметом настоящего договора является приобретение Заказчиком у Поставщика товаров для хозяйственных нужд , согласно Приложению №1.

1.2.Срок поставки товаров - в течение 2-х рабочих дней после подписания договора.

2.Общая стоимость договора

2.1.Общая стоимость приобретаемого товара составляет _________ тенге.

3. Порядок расчета

3.1Заказчик производит оплату на счет Поставщика в течение 2-х банковских дней после поставки товаров в cумме, указанной в п. 2.1. настоящего договора.

4. Качество и комплектность товара

4.1.Качество поставляемого товара и его маркировка должны соответствовать установленным для данного вида стандартам и техническим условиям.

4.2.Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении и транспортировке.

5.Ответственность сторон

5.1. За несвоевременную поставку товаров Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

5.2.За каждый день просрочки оплаты по п. 3.1. Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товаров за каждый просроченный день.

6.Конфиденциальность Договора

6.1.Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание настоящего Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу и в той мере насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

6.2.Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

7. Форс-мажор

7.1.При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно, в течение 3 (трех) рабочих дней, направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, независящих от форс-мажорных обстоятельств.

7.2.Стороны не несут ответственность при наступлении форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия и др.), при условии, что такие обстоятельства подтверждены актами органов государственного управления.

7.3.Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 30 (тридцати) дней, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора.

8. Прочие условия

8.1.Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.

8.2.Договор составлен в двух двуязычных экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3.Отношения по настоящему Договору считаются законченными после выполнения сторонами взаимных обязательств.

8.4.Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. Если в течение сроков, предусмотренных законодательством, Стороны не могут разрешить спор по настоящему Договору, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9. Юридические

адреса сторон и банковские реквизиты

Заказчик

РГКП «Центральный Государственный

музей РК»

г.Алматы, м-н «Самал-1», д.44

ИИК KZ889650000000222493

АО «Альянс Банк» г.Алматы

РНН 600900013693

БИК IRTYKZKA

тел/факс: 2 64 22 00

Первый заместитель директора

_________________ Б. Какабаев

Поставщик«___» _____________ 2011 ж.

№ ____ Шартына

№1 Қосымша
р/с


Тауардың атауы

Саны

Бір бірліктің

бағасы


Жалпы

сомасы

Дайындап шығарған

мемлекет

1

ПВХ оқшаулағыш таспасы , шт

80

-

-

-

2

Бұрама шеге 3Х2,5 , буда

1

-

-

-

3

Бұрама шеге 3Х1,5 , буда

1

-

-

-

4

Бұрама шеге («пісте тәрізді») , буда

1

-

-

-

5

Бұдырлы шарық, ишкі бекіткіш диаметрі 75мм, сыртқы 400мм , дана

5

-

-

-

6

Этилді спирт , литр

0,5

-

-

-

Барлығы:
Тапсырыс беруші Өнім беруші

«ҚР Мемлекеттік

Орталық музейі» РМҚК

Директордың бірінші орынбасары

_________________ Б. Қақабаев ______________
Приложениие №1

к договору № ____

от «___» _____________ 2011 г
р/с


Наименование товара

Кол-во

Цена за ед.


Общая
сумма

Страна
происхождения

1

Изолента ПВХ, шт

80

-

-

-

2

Шурупы 3Х2,5, пачка

1

-

-

-

3

Шурупы 3Х1,5, пачка

1

-

-

-

4

Шурупы саморезы (семечки), пачка

1

-

-

-

5

Круг абразивный - диаметр внутренней посадки 75 мм,

наружной 400мм, шт

5

-

-

-

6

Этиловый спирт, литр

0,5

-

-

-

Итого:
Заказчик Поставщик
РГКП « Центральный

государственный музей РК»

Первый заместитель директора

________________ Б. Какабаев ________________

Похожие:

Шарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconШарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына (одан әрі Заң) және 2011 жылдың № баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік...
Шарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconШарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші
Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына және 2011 жылдың № баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу...
Шарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарды сатып алу туралы № шарт Астана қ. 20 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «ҚазМұнайГаз-Сервис» жшс атынан Жарғы негізінде әрекет ететін бас директор Кеулімжаев С....
Шарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconАстана қ. 2012 жылғы бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Астана қаласы Білім басқармасы»
Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Астана қаласы Білім басқармасы» мм бастығы Ә. Т. Бимендина Ережелері негізінде әрекет ететін...
Шарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconӨнімнің сәйкестігін растауға арналған № шарт алматы қаласы. 2012ж Бұдан әрі, «Орындаушы»
Мемлекеттік кәсіпорыны атынан Жарғы негізінде әрекет етуші Бас директор Арнур Исабайұлы Нұртаев бірінші жағынан және бұдан әрі «Тапсырыс...
Шарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconШарт алматы қаласы 2011 ж. 2011 жылғы 18 ақпандағы Сенімхат негізінде әрекет етуші, одан әрі «Тапсырыс беруші»
«Мемлекеттік сатып алулар» Қр заңына (одан әрі Заң) және 2011 жылғы № баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындыларына...
Шарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconШарт алматы қ. 2011 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қр заңына (одан әрі – Заң) және 2011 жылғы № баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу...
Шарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconШарт алматы қ. 2011 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейі»
«Мемлекеттік сатып алулар туралы» Қр заңына (одан әрі – Заң) және 2011 жылғы № баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып...
Шарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» icon«Думан» қонақ-үй кешенінде номерлерді беру бойынша қызметтер көрсетуге шарт Астана қаласы 20 ж. «Kaz Management Group»
Жарғы негізінде әрекет ететін, бір тараптан, және, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, атынан, негізінде әрекет ететін, екінші...
Шарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconШарт № Алматы қ. 2011 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейі»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қр заңына (одан әрі – Заң) және 2011 жылғы № баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница