«Аналитикалық химия»
Скачать 220.45 Kb.
Название«Аналитикалық химия»
Дата конвертации22.11.2012
Размер220.45 Kb.
ТипДокументы
«Аналитикалық химия»


  1. Бір текті емес объектте, мысалы, минералдарда қоспаларды немесе үлгінің жеке фазаларда элементтердің не қосылыстардың таралуын анықтау үшін қандай анализ қолданады?

  2. Аммиак ерекше иіспен газ. Қандай катион натрий гидроксидымен және аммиак бөлісімен сапалы реакциямен анықтауға болады ?

  3. Барлық катиондар топтарға бөлінген. Қандай иондар катиондардың екінші тобына кіреді?

  4. Сапалық талдауда пирохимиялық әдістер-жалын түсінің өзгеруі- пайдаланады. Сa2+ катион жалыны қандай түске боялады?

  5. Қорғасын ионы катиондардың екінші тобына кіреді. Натрий родизонатпен қорғасын иондары әрекеттескенде ерітіндінің түсі қалай боялады?

6. Алюминий тұзбен кобальттың нитраты қыздырғанда алюминат түзіледі. Алюминаттын түсі қандай болады?

7. Барлық катиондар топтарға бөлінген, олардың өз топталған реактив бар. V топ катиондарының топтық реагентпен не болады ?

8. рН = 7 - l/2 1gKK +l/2 1gСк теңдеуде Кқ әлсіз қышқылдың константасы, Сқ әлсіз қышқылдың концентрациясы. Бұл теңдеу бойынша қандай тұздардың рН есептеуге болады?

9. Электролиттердiң күшi иондық күштен тәуелдi болады. Егер ZnSO4 ерітіндіңің концентрациясы С моль/л болса оның иондық күші неге тең болады?

10. Электролиттердiң күшi иондық күштен тәуелдi болады. Егер CaCl2 ерітіндіңің концентрациясы 0,2 моль/л болса оның иондық күші неге тең болады?

11. Гетерогендi процесстердiң химиялары негiзгi ұғымен ерiгiштiк көбейтіндісі болады. Егер CaS04 ерігіштігі 5*10-3 моль/л тең болса, оның ерiгiштiк көбейтіндісі неге тең болады?

12. Аналитикалық реакцияның сезгiштiгiнiң ұғымы негiзгi салалық талдауда болып табылады. Реакцияның жанында көрiнетiн нәтиженi берген заттың ең төменгi концентрациясы қалай деп аталады?

13. Кадмийдың иондары катиондардың 6 топқа кiредi. Кадмий (II) иондарының мен топтық реагентімен әрекетесуінің нәтижесінде қандай қосылыс пайда болады?

14. Бірінші топтың аниондарына топтық реактивтiң әсерiнде барий тұздарының тұнбалары түсiп қалады. Топтық реактивпен ақ тұнбаларды беретін бірінші топтың аниондарды анықтандар: а) SO4-2, b) S-2, c) CO3-2, d) C2O4-2, e) CrO4-2?

15. Жалын түсінің өзгеруінің реакциясы фармакопеялық. Қандай анион жалынның түсі жасыл түске боялады?

16. Ионалмасу хроматографиясында иониттердi жылжымайтын фаза ретiнде қолданылады. Өзiнен олар ненi ұсынады?

17. Тұнбалық ерiгiштiкке бiрнеше факторлар ықпал етедi. Электролиттер қатысуымен тұнбалардың ерiгiштiгiнiң жоғарылатуы құбылыс қалай деп аталады?

18. Электролиттердiң күшi иондық күштен тәуелдi болады. Егер СаСl2 ерітіндіңің концентрациясы 0,01 моль/л болса оның иондық күші неге тең болады?

19. Гетерогендi процесстердiң химиялары негiзгi ұғымен ерiгiштiк көбейтіндісі болады. Егер ВaS04 концентрациясы 1,05*10-5 моль/л тең болса, оның ерiгiштiк көбейтіндісі неге тең болады?

20. Гетерогендi процесстердiң химиялары негiзгi ұғымен ерiгiштiк көбейтіндісі болады. Егер ЕКPbJ2 =1,1*10-9 тең болса, оның ерiгiштiгі неге тең болады?

21. Аналитикалық есептеулерде судың иондық көбейтіндісі кеңінен қолданылады, сонымен бірге есептеулер ыңғайлы болу үшін сутектік көрсеткіш рН және гидроксидтік көрсеткіш рОН енгізілді. рОН неге тең?

22. Аналитикалық есептеулерде судың иондық көбейтіндісі кеңінен қолданылады. Судың иондық көбейтіндісінің теңдеуі қандай?

23. Еріген заттың диссоциациялану бейімділігіне қарай электролиттерді күшті, орташа және әлсіз деп бөледі. Әлсіз электролиттің дәрежесі қандай болады?

24. Көп негізді қышқылдар сатылы түрде диссоциацияланады, осының нәтижесінде күрделі көп компонентті жүйе түзіледі. Көмір қышқылы Н2СО3 неше сатыда диссоциаланады?

25. Көп негізді қышқылдар сатылы түрде диссоциацияланады, осының нәтижесінде күрделі көп компонентті жүйе түзіледі. Фосфор қышқылы Н3РО4 неше сатыда диссоциаланады?

26. Күшті электролиттердің есептерде концентрациянын орына иондарының белсенділігі пайдаланады. Иондарының белсенділігі қандай теңдеу бойынша есептеледі?

27. Еріген заттың диссоциациялану бейімділігіне қарай электролиттерді күшті, орташа және әлсіз деп бөледі. Төменде келтірлген заттардан қайсы күшті электролит болады?

28. Еріген заттың диссоциациялану бейімділігіне қарай электролиттерді күшті, орташа және әлсіз деп бөледі. Төменде келтірлген заттардан қайсы әлсіз электролит болады?

29. Әлсіз электролиттердің рН есептеу үшін диссоциация константасы білу керек. Әлсіз қышқыл ерітіндісінің рН есептеу қандай теңдеу бойынша жүреді?

30. Әлсіз электролиттердің рН есептеу үшін диссоциация константасы білу керек. Әлсіз негіз ерітіндісінің рН есептеу қандай теңдеу бойынша жүреді?

31. Күшті қышқылдар ерітінділері үшін сутек иондары концентрациясын еріген қышқылдың жалпы концентрациясына шамамен тең деп қабылдауға болады. 0,0005 моль/л концентрациясы бар күкірт қышқыл ерітіндісінің рН неге тең болады?

32. Күшті негіздер ерітінділері үшін гидроксил иондары концентрациясын еріген негіздің жалпы концентрациясына шамамен тең деп қабылдауға болады. 0,01 моль/л концентрациясы бар NaOH ерітіндісінің рН неге тең болады?

33. Күшті негіздер ерітінділері үшін гидроксил иондары концентрациясын еріген негіздің жалпы концентрациясына шамамен тең деп қабылдауға болады. 0,001 моль/л концентрациясы бар KOH ерітіндісінің рН неге тең болады?

34. Ализарин сандық және сапалық анализде иондарды анықтау үшін қолданылады. Бұл органикалық қосылыста неше бензол сақинасы бар?

35. Экстракция бөлу және концентрлеу әдістерінің бірі. Экстракция процесі неше сатыдан тұрады?

36. Гравиметриялық әдісінде кальций иондары мына схема бойынша анықталады: Са →СаСO3 → СаО. Кальцийдің массаны қандай формуламен есептеуге болады?

37. Қоспасында стронций мен барийдің катиондары бар, оларды анықтау үшін хромат иондарының ерітінді пайдаланады. Нәтижесінде қандай аналитикалық эфект бақылаймыз?

38. Жиі қолданылатын буферлердің бірі формиатты буферлік қоспасы болады. Бұл буфер қандай компоненттерден тұрады?

39. Калий катионы катиондарының I-топқа жатады. Қандай реактивпен калий ионы сары түсті тұнба түзіледі?

40. рН ерітіндегі Н+ немесе ОН- концентрациясына тәуелді. Егер рН=4 болса Н+ иондарының концентрациясы неге тең болады?

41. рН ерітіндегі Н+ немесе ОН- концентрациясына тәуелді. Егер рН=7 болса Н+ иондарының концентрациясы неге тең болады?

42. рН ерітіндегі Н+ немесе ОН- концентрациясына тәуелді. Егер рОН=7 болса Н+ иондарының концентрациясы неге тең болады?

43. рН ерітіндегі Н+ немесе ОН- концентрациясына тәуелді. Егер рОН=10 болса ОН- иондарының концентрациясы неге тең болады?

44. Концентрациясы 10-5 моль/л HCl ерітіндісіне 1л 0,001 моль KOH ерітіндісін қосты. рН қалай өзгереді?

45. BaSO4 ерітіндісіне K2SO4 қосылды. Барий сульфатының ерігіштігі қалай өзгереді?

46. AgC2O4 тұнбасы бар ерітіндегі күміс ионының концентрациясын үш есе арттырса, тұнбаның ерігіштігі өзгереді. Қалай өзгереді?

47. Буферлік жүйелер қышқылдық және сілтілік болады. Қышқылдық буферлік жүйісіне не жатады?

48. Гравиметрия - массаны өлшеуге негізделген талдау. Гравиметриялық талдауда кальций оксалатын тұнбаға түсіру үшін қандай қосылыс колданылады?

49. Гравиметриялық формасының химиялық құрамы химиялық формуласына сәйкес болу тиіс. Магнийдің гравиметриялық формасымен не болады?

50. V-топ катиондарының топ реагенті натрий гидроксиді болады. Mg2+ иондары топ реагентпен әрекеттескенде не түзіледі?

51. Эквиваленттік факторды берілген реакцияның стехиометриясы бойынша есептеп шығарады. Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl реакциясындағы Na2CO3 эквиваленттік фактор неге тең болады?

52. Титр - 1 мл ерітіндідегі еріген заттың грамм мөлшері. 1н NH4OH ерітіндісінің титрі неге тең?

53. Ацидиметрия – негіздерді сандық анықтау тәсілі. Ацидиметрияда титрант ретінде не пайдаланады?

54. Алкалиметрия – негіздерді сандық анықтау тәсілі. Алкалиметрияда титранттарды тұрақтандыратын бастапқы затпен не болады?

55. Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдісі тотығу-тотықсыздану реацияларына негізделген. Олардың ішіне не кірмийді?

56. Қышқылдық-негіздік титрлеуде қыщқылдық-негіздік индикаторлар пайдаланады. Олар үшін түс ауысу аймағының мәні?

57. Қышқылдық-негіздік титрлеу әдісінде титрлеу қисықтары құрады. Олар не корсетеді?

58. Күшті сілтіні күшті қышқылмен титрлеуде метил қызыл-сарысының түсі қызыл түске өзгереді. Өзгерген кезде ерітіндегі сутек ионының концентрациясы неге тең болады?

59. Күшті қышқылды күшті сілтімен титрлеуде фенолфталениннің түсі түссізден күлгінге өзгереді. Өзгерген кезде ерітіндегі сутек ионының концентрациясы неге тең болады?

60. Титримитрияда эквиваленттік нүкте анықтау үшін индикаторлар пайдаланады. Сілтілік ортадан қышқылдық ортаға ауысқанда метилоранж түсі қалай өзгереді?

61. Тұндыру титрлеу әдістерінің бірі Мор әдісі. Мор әдісі бойынша қандай иондары анықтауға болады?

62. Аргентометрия әдісінде титрант ретінде AgNO3 пайдаланады. Қандай иондары хлорид иондары анықтауға кедергі жасайды?

63. Мор әдісі тұндыру титрлеудің әдістерәне жатады. Мор әдісінде индикатор ретінде не пайдаланады?

64. Фольгард әдісі – аргентометриялық әдістерінің бірі. Фольгард әдісінде қандай индикатор қолданылады?

65. Титрлеу секірмесінің ауданы тұнбаның ерігіштік көбейтіндісіне тәуелді. Қай тұнбаның титрлеу секірмесінің ауданы жоғары болады?

66. Комплексонометриялық титрлеу әдісінде магнийді эриохром-қара индикатордың көмегімен анықтауға болады. Сол кезде ерітіндінің түсі қалай өзгереді?

67. HNO3 ертіндісінің белсенділігі 0,075 моль/л, ал мольдік концентрациясы 0,1 моль/л. Сол ерітіндінің белсенділік коэффициенті нешеге тең болады?

68. Cутегі және гидроксид-иондарының концентрацияларының көбейтіндісі тұрақты шама. Ол нешеге тең?

69. Негіздердің мен қышқылдардың анықтамалары Бренстедтің протолиттік және Льюистің электрондық теорияларында келтірілген. Бренстедтің протолиттік теориясы бойынша негіздер деген не?

70. Негіздердің мен қышқылдардың анықтамалары Бренстедтің протолиттік және Льюистің электрондық теорияларында келтірілген.Льюистің электрондық теориясы бойынша негіздер деген не?

71. Сілітілік буферлік жүйелер үшін Гендерсон-Гассельбах теңдеуі бойынша есептеледі. Бұл теңдеудің формуласы қандай?

72. Аналитикалық химияда әртүрлі тотығу-тотықсыздану реакциялар қолданылады. Молекулааралық тотығу-тотықсыздану реакциясы қайсы?

73. Аналитикалық химияда әртүрлі тотығу-тотықсыздану реакциялар қолданылады. Молекулаішілік тотығу-тотықсыздану реакциясы қайсы?

74. Алкалиметрия титрлеу әдістерінің бірі. Алкалиметрияда қандай заттың ерітіндісі анықтауыш болып табылады?

75. Сілтінің титрін бейтараптау реакциямен анықтайды. Ол үшін қандай зат қолдануға болады?

76. Ацидиметрия әдісінде титрант ретінде қышқыл ерітінділер пайдаланады. Ацидиметрияда қолданылатын негізгі индикатормен не болады?

77. Алкалиметрия әдісінде титрант ретінде сілті ерітінділер пайдаланады. Алкалиметрияда қолданылатын негізгі индикатормен не болады?

78. Титрлеу әдісінде иондалмаған молекулалары және иондары әртүрлі боялатын әлсіз органикалық қышқылдар және негіздер жиі пайдаланады. Оларды қалай аталады?

79. Оксидиметрия титрлеу әдістерінің бірі. Оның жұмысшы ерітінділерімен не болады?

80. Иодометрияда титрант ретінде натрийдің тиосульфаты пайдаланады. Иодометрияда қолданылатын процесс қандай?

81. Мор, Фаянс және Фольгард әдістер тұндыру титрлеу әдістеріне жатады. Фольгард әдісінің негізінде қандай процесс жатады?

82. Бромидтерді және иодидтерді анықтау үшін Фаянс әдісі қолданылады. Бұл кезде индикатордың ролін қандай зат атқарады:

83. Мор, Фаянс және Фольгард әдістер тұндыру титрлеу әдістеріне жатады. Мор әдісінде эквивалент нүктесін анықтауға қандай реакцияны пайдаланады?

84. Физико-химиялық әдістерінің біреуі жарықтың полярлану жазықтығының айналу бұрышын анықтауына негізделген. Бұл әдісі қалай аталады?

85. Аналитикалық химияда заттардың оптикалық қасиеттерін өлшеуге негізделген физикалы-химиялық әдістер қолданылады. Олар қалай аталады?

86. Аналитикалық химияда түсті ерітінді арқылы өткен белгілі толқын ұзындығының анықтауына негізделген физико-химиялық әдісі қолданылады. Бұл әдісі қалай аталады?

87. Эквиваленттік нүктені ерітіндінің физика-химиялық қасиеттерінің өзгеруімен, ерітіндінің түсінің өзгеруімен, индикатор түсінің өзгеруімен анықтауға болады. Потенциометриялық әдісте эквиваленттік нүкте қандай өзгеріс бойынша анықталады

88. Полярографияда фонды ерітінділер пайдаланады. Не үшін ?

89. Эквиваленттік нүктені ерітіндінің физика-химиялық қасиеттерінің өзгеруімен, ерітіндінің түсінің өзгеруімен, индикатор түсінің өзгеруімен анықтауға болады. Бейтараптау әдісінде эквиваленттік нүкте қалай анықталады?

90. «Индикаторлар дегеніміз құрамында иондалмаған молекула түрінде және ион түрінде түстері әр түрлі болатын әлсіз органикалық қышқылдар мен негіздер». Бұл анықтама қандай теориясына жатады?

91. Қышқылдық-негіздік титрлеу әдісінде титрлеу қисығы құрады. Тирлеу қисығы не көрсетеді?

92. Титрлеудің соңғы нүктесінде ерітіндіде күшті қышқылдың артық мөлшері қалды. Бұл жағдайдың индикаторлық қатенің түрі қандай?

93. Ерітінді бояуының интенсивтілігі мен ондағы боялған заттың құрамы арасында байланыс бар. Арасындағы байланыс немен көрсетіледі?

94. Аналитикалық химияда заттарды бір-бірінен ажырату үшін хроматографины пайдаланады. Жұқа қабаттық хроматографияда затты талдауға мүмкіндік беретін негізгі параметр қалай аталады?

95. Хроматография физика-химиялық әдістеріне жатады. Агрегаттық күйіне байланысты хроматография қалай жіктеледі?

96. Аналитикалық химияда катиондарды алмастыра алатын құрамында ионогенді топтары бар қатты ерімейтін полиқышқылдар пайдаланады. Олар қалай аталады?

97. Аналитикалық химияда аниондарды алмастыра алатын құрамында ионогенді топтары бар қатты ерімейтін полинегіздер пайдаланады. Олар қалай аталады?

98. Хроматография – күрделі қоспадағы заттарды бір-бірінен ажырататын физика-химиялық әдіс. Хроматография әдісінде қандай адсорбент жиі пайдаланады?

99. Полярография әдісінде беттік белсенді зат қолданылады. Беттік белсенді затты не үшін қолданылады?

100. Полярографияда фондық электролиттер қолданылады. Фондық электролиттер не үшін қолданылады?

92. Титрлеудің соңғы нүктесінде ерітіндіде күшті сілтінің артық мөлшері қалды. Бұл жағдайдың индикаторлық қатенің түрі қандай?

  1. Барлық катиондар топтарға бөлінген. Қандай иондар катиондардың үшінші тобына кіреді?

  2. Бейорганикалық заттардың сапалық таладауын жүргізу үшін, оны ерітіндіге айналдырады содан соң катиондар мен аниондар аңықталады. Қышқылды-негіздік әдіс бойынша катиондар неше топқа бөлінеді?

  3. Сапалық талдауда пирохимиялық әдістер-жалын түсінің өзгеруі- пайдаланады. Ba2+ катион жалыны қандай түске боялады?

  4. Барлық катиондар топтарға бөлінген, олардың өз топталған реактив бар. Үшінші топ катиондарының топтық реагентпен не болады?

  5. Бір текті емес объектте, мысалы, минералдарда қоспаларды немесе үлгінің жеке фазаларда элементтердің не қосылыстардың таралуын анықтау үшін қандай анализ қолданады?

6. Натрий родизонаты катиондардың үшінші тобына ерекше реактивпен келеді. Қандай катион натрий родизонатпен табу мүмкін?

7. Бір ионды басқа иондардың қатысында анықтауға болады. Сол аналитикалық реакциялар қалай аталады?

8. Электролиттердiң күшi иондық күштен тәуелдi болады. Егер Na2SO4 ерітіндіңің концентрациясы С моль/л болса оның иондық күші неге тең болады?

9. Электролиттердiң күшi иондық күштен тәуелдi болады. Егер тұз қышқылының концентрациясы 0,05 моль/л болса оның иондық күші неге тең болады?

10. Электролиттердiң күшi иондық күштен тәуелдi болады. Егер күкірт қышқылының концентрациясы 0,1 моль/л болса оның иондық күші неге тең болады?

11. 0,01 М КСl мен 0,001 M AgNO3 ерітінділерінің бірдей көлемдерін араластырды. Егер КS(AgCl)=1,78*10-10 болса тұнба түзіле ме?

12. Бесінші топ катиондарының сульфидтер түзілуінің реакциясы фармакопиялық болады. Қандай катиондар қара түсті сульфидтерді түзіледі: а) Fe+3, b) Fe+2, с) Mn+2, d) Bi+3, e) Sb+3?

13. Аниондар белгілеріне бойынша бiрнеше топқа жiктеледi. Тотығу-тотықсыздану қасиеттер бойынша аниондар неше топтарға жiктеледi?

14. Кадмийдың иондары катиондардың 6 топқа кiредi. Кадмий (II) иондарының мен топтық реагентімен әрекетесуінің нәтижесінде қандай қосылыс пайда болады?

15. Жалын түсінің өзгеруінің реакциясы фармакопеялық. Қандай анион жалынның түсі жасыл түске боялады?

16. Сандық анализ реактивтердiң көлемдерiнiң дәл өлшемiнде немесе бөлектеген заттың массасы өлшемінде негiзделген. Тұнбалық алуға және оның өлшеуінде негiзделген талдау қалай деп аталады?

17. Тұнбалық ерiгiштiкке бiрнеше факторлар ықпал етедi. Электролиттер қатысуымен тұнбалардың ерiгiштiгiнiң жоғарылатуы құбылыс қалай деп аталады?

18. Гетерогендi процесстердiң химиялары негiзгi ұғымен ерiгiштiк көбейтіндісі болады. Егер ЕКBaSO4=1,1*10-10 тең болса, оның ерiгiштiгі неге тең болады?

19. Гетерогендi процесстердiң химиялары негiзгi ұғымен ерiгiштiк көбейтіндісі болады. Егер магний гидроксидінің ерігіштігі 5*10-5 моль/л тең болса, оның ерiгiштiк көбейтіндісі неге тең болады?

20. Аналитикалық есептеулерде судың иондық көбейтіндісі кеңінен қолданылады, сонымен бірге есептеулер ыңғайлы болу үшін сутектік көрсеткіш рН және гидроксидтік көрсеткіш рОН енгізілді. рН неге тең?

21. Аналитикалық есептеулерде судың иондық көбейтіндісі кеңінен қолданылады. Судың иондық көбейтіндісінің теңдеуі қандай?

22. Еріген заттың диссоциациялану бейімділігіне қарай электролиттерді күшті, орташа және әлсіз деп бөледі. Күшті электролиттің дәрежесі қандай болады?

23.Әлсіз электролиттің диссоциация константасыны Оствальд сұйылту заңымен есептеу болады. Оствальдтың сұйылту заңына қандай теңдеу сәйкес келеді?

24. Көп негізді қышқылдар сатылы түрде диссоциацияланады, осының нәтижесінде күрделі көп компонентті жүйе түзіледі. Көмір қышқылы Н24 неше сатыда диссоциаланады?

25. Электролиттердiң күшi иондық күштен тәуелдi болады. Ерітіндінің иондық күші қандай теңдеу бойынша есептеледі?

26. Еріген заттың диссоциациялану бейімділігіне қарай электролиттерді күшті, орташа және әлсіз деп бөледі. Төменде келтірлген заттардан қайсы әлсіз электролит болады?

27. Еріген заттың диссоциациялану бейімділігіне қарай электролиттерді күшті, орташа және әлсіз деп бөледі. Төменде келтірлген заттардан қайсы күшті электролит болады?

28. Әлсіз электролиттердің рН есептеу үшін диссоциация константасы білу керек. Әлсіз негіз ерітіндісінің рН есептеу қандай теңдеу бойынша жүреді?

29. Күшті қышқылдар ерітінділері үшін сутек иондары концентрациясын еріген қышқылдың жалпы концентрациясына шамамен тең деп қабылдауға болады. 0,01 моль/л концентрациясы бар тұз қышқылы ерітіндісінің рН неге тең болады?

30. Күшті қышқылдар ерітінділері үшін сутек иондары концентрациясын еріген қышқылдың жалпы концентрациясына шамамен тең деп қабылдауға болады. 0,0005 моль/л концентрациясы бар күкірт қышқыл ерітіндісінің рН неге тең болады?

31. Күшті негіздер ерітінділері үшін гидроксил иондары концентрациясын еріген негіздің жалпы концентрациясына шамамен тең деп қабылдауға болады. 0,001 моль/л концентрациясы бар KOH ерітіндісінің рН неге тең болады?

32. Күшті негіздер ерітінділері үшін гидроксил иондары концентрациясын еріген негіздің жалпы концентрациясына шамамен тең деп қабылдауға болады. 0,01 моль/л концентрациясы бар NaOH ерітіндісінің рН неге тең болады?

33. 8-оксихинолин сандық және сапалық анализде иондарды анықтауда қолданылатын органикалық қосылыс. Ол неше бензол сақинасынан тұрады:

34. Комплексті ионның диссоциациясы тұрақтылық константасымен бейнеледі. Cu2++4NH3 ↔ [Cu(NH3)4]2+ тепе-теңдіктің тұрақтылық константасы анықтаңдар.

35. Қоспасында стронций мен барийдің катиондары бар, оларды анықтау үшін хромат иондарының ерітінді пайдаланады. Нәтижесінде қандай аналитикалық эфект бақылаймыз?

36. Экстракция бөлу және концентрлеу әдістерінің бірі. Экстракция процесі неше сатыдан тұрады?

37. Жиі қолданылатын буферлердің бірі ацетатты буферлік қоспасы болады. Бұл буфер қандай компоненттерден тұрады?

38. V-топ катиондарының топ реагенті натрий гидроксиді болады. Sb (III) топ реагентпен реакцияның нәтижесінде не түзіледі?

39. рН ерітіндегі Н+ немесе ОН- концентрациясына тәуелді. Егер рН=3 болса Н+ иондарының концентрациясы неге тең болады?

40. рН ерітіндегі Н+ немесе ОН- концентрациясына тәуелді. Егер рН=7 болса Н+ иондарының концентрациясы неге тең болады?

41. рН ерітіндегі Н+ немесе ОН- концентрациясына тәуелді. Егер рОН=7 болса Н+ иондарының концентрациясы неге тең болады?

42. рН ерітіндегі Н+ немесе ОН- концентрациясына тәуелді. Егер рОН=11 болса ОН- иондарының концентрациясы неге тең болады?

43. Концентрациясы 10-5 моль/л HCl ерітіндісіне 1л 0,001 моль HCl ерітіндісін қосты. рН қалай өзгереді?

44. Ерігіштік көбейтіндісі температураға тәуелді. ЕК температураға қалай тәуелді?

45. Барий сульфаты ерітіндісіне 0,1 M KNO3 ерітіндісі қосылды. Барий сульфатының ерігіштігі қалай өзгереді?

46. Анықталатын ионды тұнбаға түсіру үшін тұндырғыш реагентті қосады. Оны қандай мөлшерде қосу керек?

47. Буферлік жүйелер қышқылдық және сілтілік болады. Негіздік буферлік жүйісіне не жатады?

48. Гравиметриялық формасының химиялық құрамы химиялық формуласына сәйкес болу тиіс. Магнийдің гравиметриялық формасымен не болады?

49. Гравиметрия - массаны өлшеуге негізделген талдау. Гравиметриялық талдауда BaSO4 таза тұнбасын алу үшін тұндырғыш ретінде қандай барий тұзы қолданылады?

50. V-топ катиондарының топ реагенті натрий гидроксиді болады. Mg2+ иондары топ реагентпен әрекеттескенде не түзіледі?

51. Эквиваленттік факторды берілген реакцияның стехиометриясы бойынша есептеп шығарады. H3HO4+2KOH=K2HPO4+2H2O реакциясындағы фосфор қышқылының эквиваленттік фактор неге тең болады?

52. Титр - 1 мл ерітіндідегі еріген заттың грамм мөлшері. 10г NаOH бар 250 мл ерітіндінің титрі неге тең?

53. Ацидиметрия – негіздерді сандық анықтау тәсілі. Ацидиметрияда титранттарды тұрақтандыратын бастапқы затпен не болады?

54. Алкалиметрия – қышқылдарды сандық анықтау тәсілі. Алкалиметрияда титрант ретінде не пайдаланады?

55. Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдісі тотығу-тотықсыздану реацияларына негізделген. Олардың ішіне не кірмийді?

56. Қышқылдық-негіздік титрлеу әдісінде титрлеу қисықтары құрады. Олар не корсетеді?

57. Күшті қышқылды күшті сілтімен титрлеуде фенолфталениннің түсі түссізден күлгінге өзгереді. Өзгерген кезде ерітіндегі сутек ионының концентрациясы неге тең болады?

58. Титримитрияда эквиваленттік нүкте анықтау үшін индикаторлар пайдаланады. Сілтілік ортадан қышқылдық ортаға ауысқанда метилоранж түсі қалай өзгереді?

59. Мор әдісі тұндыру титрлеудің әдістерәне жатады. Мор әдісінде индикатор ретінде не пайдаланады?

60. Фольгард әдісі – аргентометриялық әдістерінің бірі. Фольгард әдісінде титрант ретінде не пайдаланады?

61. Иодометрияда титрант ретінде натрийдің тиосульфаты пайдаланады. Иодометрияда қолданылатын процесс қандай?

62. Мор, Фаянс және Фольгард әдістер тұндыру титрлеу әдістеріне жатады. Фольгард әдісінің негізінде қандай процесс жатады?

63. Бромидтерді және иодидтерді анықтау үшін Фаянс әдісі қолданылады. Бұл кезде индикатордың ролін қандай зат атқарады:

64. Мор, Фаянс және Фольгард әдістер тұндыру титрлеу әдістеріне жатады. Мор әдісінде эквивалент нүктесін анықтауға қандай реакцияны пайдаланады?

65. Физико-химиялық әдістерінің біреуі жарықтың полярлану жазықтығының айналу бұрышын анықтауына негізделген. Бұл әдісі қалай аталады?

66. Аналитикалық химияда заттардың оптикалық қасиеттерін өлшеуге негізделген физикалы-химиялық әдістер қолданылады. Олар қалай аталады?

67. Аналитикалық химияда түсті ерітінді арқылы өткен белгілі толқын ұзындығының анықтауына негізделген физико-химиялық әдісі қолданылады. Бұл әдісі қалай аталады?

68. Эквиваленттік нүктені ерітіндінің физика-химиялық қасиеттерінің өзгеруімен, ерітіндінің түсінің өзгеруімен, индикатор түсінің өзгеруімен анықтауға болады. Потенциометриялық әдісте эквиваленттік нүкте қандай өзгеріс бойынша анықталады

69. Полярографияда фонды ерітінділер пайдаланады. Не үшін ?

70. Эквиваленттік нүктені ерітіндінің физика-химиялық қасиеттерінің өзгеруімен, ерітіндінің түсінің өзгеруімен, индикатор түсінің өзгеруімен анықтауға болады. Бейтараптау әдісінде эквиваленттік нүкте қалай анықталады?

71. «Индикаторлар дегеніміз құрамында иондалмаған молекула түрінде және ион түрінде түстері әр түрлі болатын әлсіз органикалық қышқылдар мен негіздер». Бұл анықтама қандай теориясына жатады?

72. Аналитикалық химияда әртүрлі тотығу-тотықсыздану реакциялар қолданылады. Молекулааралық тотығу-тотықсыздану реакциясы қайсы?

73. Қышқылдық-негіздік титрлеу әдісінде титрлеу қисығы құрады. Тирлеу қисығы не көрсетеді?

74. Титрлеудің соңғы нүктесінде ерітіндіде күшті қышқылдың артық мөлшері қалды. Бұл жағдайдың индикаторлық қатенің түрі қандай?

75. Титрлеудің соңғы нүктесінде ерітіндіде күшті сілтінің артық мөлшері қалды. Бұл жағдайдың индикаторлық қатенің түрі қандай?

76. Ерітінді бояуының интенсивтілігі мен ондағы боялған заттың құрамы арасында байланыс бар. Арасындағы байланыс немен көрсетіледі?

77. Аналитикалық химияда заттарды бір-бірінен ажырату үшін хроматографины пайдаланады. Жұқа қабаттық хроматографияда затты талдауға мүмкіндік беретін негізгі параметр қалай аталады?

78. Хроматография физика-химиялық әдістеріне жатады. Агрегаттық күйіне байланысты хроматография қалай жіктеледі?

79. Аналитикалық химияда катиондарды алмастыра алатын құрамында ионогенді топтары бар қатты ерімейтін полиқышқылдар пайдаланады. Олар қалай аталады?

80. Аналитикалық химияда аниондарды алмастыра алатын құрамында ионогенді топтары бар қатты ерімейтін полинегіздер пайдаланады. Олар қалай аталады?

81. Хроматография – күрделі қоспадағы заттарды бір-бірінен ажырататын физика-химиялық әдіс. Хроматография әдісінде қандай адсорбент жиі пайдаланады?

82. Полярография әдісінде беттік белсенді зат қолданылады. Беттік белсенді затты не үшін қолданылады?

83. Полярографияда фондық электролиттер қолданылады. Фондық электролиттер не үшін қолданылады?

84. Аналитикалық химияда әртүрлі тотығу-тотықсыздану реакциялар қолданылады. Молекулаішілік тотығу-тотықсыздану реакциясы қайсы?

85. Алкалиметрия титрлеу әдістерінің бірі. Алкалиметрияда қандай заттың ерітіндісі анықтауыш болып табылады?

86. Сілтінің титрін бейтараптау реакциямен анықтайды. Ол үшін қандай зат қолдануға болады?

87. Ацидиметрия әдісінде титрант ретінде қышқыл ерітінділер пайдаланады. Ацидиметрияда қолданылатын негізгі индикатормен не болады?

88. HNO3 ертіндісінің белсенділігі 0,075 моль/л, ал мольдік концентрациясы 0,1 моль/л. Сол ерітіндінің белсенділік коэффициенті нешеге тең болады?

89. Cутегі және гидроксид-иондарының концентрацияларының көбейтіндісі тұрақты шама. Ол нешеге тең?

90. Негіздердің мен қышқылдардың анықтамалары Бренстедтің протолиттік және Льюистің электрондық теорияларында келтірілген. Бренстедтің протолиттік теориясы бойынша негіздер деген не?

91. Негіздердің мен қышқылдардың анықтамалары Бренстедтің протолиттік және Льюистің электрондық теорияларында келтірілген.Льюистің электрондық теориясы бойынша негіздер деген не?

92. Сілітілік буферлік жүйелер үшін Гендерсон-Гассельбах теңдеуі бойынша есептеледі. Бұл теңдеудің формуласы қандай?

93. Аналитикалық химияда электр қозғаушы күшті өлшеуге негізделген талдау жиі қолданады? Оны қалай атайды?

94. Электролиттердiң күшi иондық күштен тәуелдi болады. Егер ZnSO4 ерітіндіңің концентрациясы С моль/л болса оның иондық күші неге тең болады?

95. Гетерогендi процесстердiң химиялары негiзгi ұғымен ерiгiштiк көбейтіндісі болады. Егер CaS04 ерігіштігі 5*10-3 моль/л тең болса, оның ерiгiштiк көбейтіндісі неге тең болады?

96. Аналитикалық реакцияның сезгiштiгiнiң ұғымы негiзгi салалық талдауда болып табылады. Реакцияның жанында көрiнетiн нәтиженi берген заттың ең төменгi концентрациясы қалай деп аталады?

97. Ионалмасу хроматографиясында иониттердi жылжымайтын фаза ретiнде қолданылады. Өзiнен олар ненi ұсынады?

98. NaOH және Na2CO3 қоспасын HCl ерітіндісімен титрленді. Титрлеуді жүргізгенде титрленетін затпен не болады?

99. Потенциометрия аспаптық талдау әдістеріне жатады. Потенциометрия әдісінде ерітіндінің рН мәнін анықтауда салыстырушы электрод ретінде не пайдаланады?

100. Потенциометрия аспаптық талдау әдістеріне жатады. Потенциометрия әдісінде орта рН мәнін анықтаукезінде қандай индикаторлы электрод пайдаланады?

Похожие:

«Аналитикалық химия» iconАналитикалық химия
Химия-технологиялық, химия және химия емес мамандықтарының студенттеріне арналған
«Аналитикалық химия» iconЖалпы орта білім беретін №17 мектеп-гимназиясы. Ақтөбе қаласы
«Аналитикалық химия» курсы сапалық және мөлшерлік анализдің негізгі мәселелерін қамтиды. Алғашқы тақырыптарда аналитикалық химияның...
«Аналитикалық химия» iconМетодикалық ұсыныстар әдебиет 1 Аналитикалық химия нені зерттейді?
Аморфты тұнбалардың ерекшеліктері және олардың кристалды тұнбалардан айырмашылығы қандай?
«Аналитикалық химия» iconДтас деректерінің санаты: Орталық банктің аналитикалық шоттары
Деректер ҚҰБ-нің бухгалтерлік шоттарына негізделген ҚҮБ-нің аналитикалық шоттары бойынша млн теңгеде беріледі. ҚҰБ-нің басқаруындағы...
«Аналитикалық химия» iconҚарағанды мемлекеттік медицина академиясы Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы
«Химиялық зертханада қауіпсіздік техника және жұмыс ережелері. 1-ші аналитикалық топ катиондарының тән реакциялары» тақырыбы
«Аналитикалық химия» iconРабочая учебная программа утверждена на заседании кафедры неорганической химии
Неорганическая химия, 02. 00. 02 Аналитическая химия, 02. 00. 03 Органическая химия, 02. 00. 04 Физическая химия) и студентов старших...
«Аналитикалық химия» iconҚарағанды мемлекеттік медицина академиясы Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы
Мақсаты: Бөлу және концентрлеу әдістері ретінде хроматография, сапалық және сандық анализ үшін хроматографияның қолданылуы, аналитикалық...
«Аналитикалық химия» iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты Қ. Ж. Естекова физикалық химия
Оқу құралы жоғарғы оқу орнындағы химия және химия- биология (ХБ), биология-химия, химия- экология, химиялық технология, металлургия,...
«Аналитикалық химия» iconБердоносов С. С. Химия 8 «Просвещение» Бердоносов С. С., Менделеева Е. А. Химия 9 «Просвещение» Габриелян О. С. Химия 8 «Дрофа» Габриелян О. С. Химия 9 «Дрофа»
Кузнецова Н. Е., Титова И. М., Гара Н. Н. И др. /Под ред. Кузнецовой Н. Е. Химия 8 «вентана-граф»
«Аналитикалық химия» iconҚазақстан Республикасының химия және мұнай-химия өнеркәсібін
...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница