Қазтұтынуодағы
НазваниеҚазтұтынуодағы
страница2/6
Дата конвертации22.11.2012
Размер0.82 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6

5. Бюджеттеу және негізгі бюджетті құру

Шығындарды жоспарлау мен бақылау - басқарудың негізгі функциясы. Ағымдағы және ілгері жоспарлаудың мэні мен мақсаты. «Бюджет (смета)» және оньщ қалыптасуына қойылатын та-лаптар. «Бюджеттік цикл» түсінігі.

Сату бюджеті. Өндіріс бюджеті. Материалдар бюджеті. Ең-бек бюджеті. Өндірістік үстеме шығындар бюджеті. Өндірістік өзіндік құн бюджеті. Коммерциялық және экімшілік шығыстар бюджеті. Бақыланатына алмайтын факторлардың түсімге эсері. Пайда мен зиян бюджетін, ақша қаражаттары бюджетін, бюд-жеттік бухгалтерлік баланстың құрамы мен дайындау тэртібі. Кэсіпорынның жоспарындағы бұл құжаттардың мэні.

6. Бақылау мен қызмет нәтижесін бағалау

Қатаң және икемді бюджет түсінігі, оны құру тэртібі. Икемді бюджетті есептеу формуласы. Үйымның қызметін бақылау мен талдаудағы икемді бюджеттің мэні. Нақты өндірілетін өнімді ескере отырып бюджет мәліметтерін реттеу.

7. Басқару шешімдерін қабылдау

Шешімдер қабылдау үрдісіндегі есептік ақпарат. «Релевантты ақпарат» түсінігі. Алдағы кездегі релеванттық шығындар мең табыстардың анықтамасы.

Қысқа мерзімді басқару шешімдерін қабылдау. Бағалық ше-шімдер қабылдау. Баға қалыптастыруға байланысты шешімге әсер ететін факторлар. Үстеме пайызын анықтау. Мақсатты баіа қалыптастыру. Арнайы тапсырыстың бағасын қалыптастыру. Трансферттік бағаны анықтау. Трансферттік баға құрудың әдістері.

Қысқа мерзімді басқару шешімдерін кабылдау үшін толық және өзгермелі шығындар есебінің әдістерін қолдану. Өндіріс көлемін артгырумен баға төмендеуіне байланысты шешімдер қабылдау. Қуаттылықты пайдаланудағы өнім ассортиментін жоспарлау. Сигменттік талдау әдісі. Пайда мен шығындардың өспелі талдауы.

Ұзақ мерзімді басқару шешімдерін қабылдау. Күрделі қаржы салымы сметасын құрудың мақсаты мен үрдісі. Қаржы салымын бағалаудың дисконттық емес әдісі: өтелімділік әдісі және өтелімділіктің есептік коэффициенті. Қаржы салымын бағалаудың дисконттық әдісі: дисконтталған ақша ағымы, таза келтірілген құн (NPV), табыстылықтың ішкі мөлшері (IRR).

Қаржы салымы жобасын енгізуден күтілетін табыстылықтыі анықтау.
АУДИТ
1.Сыртқы аудиттің түрлері және маңызы

Аудиттің мәні, мақсаты және маңызы. Аудиттің пайда болуы және дамуы.

Қазақстан да аудиттің қалыптасуы және дамуы. Аудитгің пэні, обьектісі және қызметі. Сыртқы аудитгің түрлері және аудитке ілеспе қызметтер.

2. Аудиторлық қызмет және оны нормативтік -құқықтық реттеу

ҚР аудит жүргізуді нормативтік реттеу жүйесі. ҚР аудиторлық қызметті жүргізуді анықтайтын құқықтық-нормативтік актілерге шолу. (Азаматтық Кодекс, Салык кодексі, Қылмыстық кодекс, «аудит қызмет туралы» заң және басқа да ҚР заң құжаттары). Мемлекеттік органдардың, қоғамдық үйымдардың аудиторлық қызметті атгестациялау және лицензиялау.

3. Аудиттің стандарттары мен аудиторлардың мамандық этикасы

Аудитгің халықаралық стандарттары мен олардың сипаттама-сы. ҚР аудит стандарттары. Аудитордың мамандық этикасыньщ Кодексі. Аудитордың мамандық этикасының қағидалары, ережелері, фирмашілік аудит стандарттары.

4. Қателер мен алаяқтық, олардың елеулілігін бағалау

Елеулілік түсінігі - қателіктер және заңсыз әрекеттер. Заңсыз бүрмалауды кездестіргендегі аудитордың эрекеттері. Халықаралық тәжірибеде елеулілік деңгейін анықтау. Елеулілік қағидаттарын аудит қортындыларын талдауда қолдану. Бұрмалаудың елеулілігін бағалау.

5. Аудиторлық тәуекелділік

Аудиторлық тэуекелділік және оның қүрамы. Ажырамас тәуекелділік және оны бағалау. Бақылау тэуекелділігі. Таба алмау тәуекелділігі. Елеулілік және оның деңгейін анықтау аудиторлық тэуекелділіктің арасындагы байланыс. Аудиторлардың жауапкер-шілігін сақтандыру.

6. Аудиторлық дәлелдеулер

Аудиторлық дэлелдер және оның түрлері. Аудиторлық дэлел-дер алудың әдістері мен ақпарат көздері. Дэлелдер алудың белгілер жүйесі. Дэлелдер алудағы аудиторлық әдістемелер (тэсілдер). Аудиторлық әдістемелер түрлерінің жүйесі. Кейбір аудиторлык әдістемелер түрлеріне жеке сипаттама.

7. Аудитордың жумысының сапасын бақылау.

Аудит жүргізгенде, жүмыс сапасын бақылау, аудиторлық фир-маларда, аудиторлардың жүмысын ұйымдастыру және аудиторлЫК ұйымдардың жұмыс сапасын бақылау фирмашілік аудиторлык стандарттар.

Аудиторлыққүжаттаужәне олардыңтүрлері. Іс құлсаттарыный маңызы мен мэні. Аудитор жұмысының сапасын бақылаудағы негізгі маңызы. жұмысьшың сапасын бақылаудағы негізгі қағидалары мен әдістемелеік жүйелер.

8. Клиенттің ішкі бақылау жүйесі.

Ішкі бақылау жүйесі және оның құрамы (ІБЖ). Бухгалтерлік есеп жүйесін бағалаудың мақсатты (БЕЖ). Есеп саясатын, ұйымдастыру қү-рылымын және есеп мамандарьг арасындағы ат-қаратын қызметгерді бөлу, қүжаттар айналымы, істелген жұ_мыс-тардьш операциясын көрсету және қортынды есепті дайындауды талдау. Бақылау ортасы (БО) туралы түсінік және оның құрамы, көптүрлілігі. Бақылау ортасын бағалау. Бақылау тәсілдері (БТ) және олардың көп түрлілігі. Бақылау жүйесінің сенімділігін (тиім-ділігін) бағалау әдістері. Бақылау тэсілдерін тестілеу.

9. Сурыптауды пайдалану

Сұрыптаудың аудиттегі негізгі қағидаттары. Сүрыптаудың қажеттілігі және сұрыптап тексеруді жүргізудің кезендері. Сұрыптап тексеруге қажет. Сүрыптаужиынтығынанықтау. Элементтердің ең жогарғы құынын және элементтер кілтін анықтау. Сальдосы бар және шоттар айналымына сэйкес сүрыптау шамасын анықтау. Сұрыптау тэсілін тандап алу (кездейсоқтық, жүйелі)

10. Аудиторлық тексеруді жоспарлау

Жоспарлаудың қағидаттары мен кезендері. Аудитордың клиентпен алдынала танысуы (бастапқы жоспар). Фирма ішін-дегі бастапқы жоспарлау стандарты (қүжат) және оның негіз-гі бөлімдерінің сипаттамасы: шаруашылық субьекті жалпы ақ-парат, негізгі есептілік көрсеткіштер, ішкі бақылаудың және есеп жүйесін жазу, аудитордың пікірі. Міндеттеме хат және аудит жүргізу жөніндегі келісім шарт. Аудиттің жалпы жоспарын дайын-дау. Бақылау тэсілдерінің тестісін және аудит бағдарламасының тәсілдерін маңызыдылық тарапынан қалыптасыру.

11. Электрондық дайындалған көрсеткіштер аудиті

Компьютермен дайындалған көрсеткіштер аудитіне қойылатын талаптар. Компьютер жүйесімен дайындалып өңделген ақпараттарды дайындау.

12. Аудиторлық қортынды: жасау тапсыру тәртібі

Шаруашылық субьекгісінің басшысына жүргізілген аудиттің қортындысы туралы жазбаша мэлімет беру. Аудиторлық қортынды құрылымы мен түрлері сөзсіз, тексерусіз жасалған аудиторлық пікір. Аудиторлық ескерту түрлері. Ескертпесі бар пікір. Теріс пікір. Аудиторлық қортындыға қол қою мерзімі. Қаржылық есеп-ті тапсырғаннан кейінгі уақиғаларға шолу жасау. Әдейі арналған аудиторлық қортынды.
ТӘЖІРИБЕЛІК АУДИТ

1. Қортынды қаржылық есеп аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері

Аудиттің ақпаратгық жүйесіне қойылатын талаптар. Қаржылық есеп элементтер аудитінің мақсаты. Қаржылық есептіліктің бөлшектеу кезеңдері. Аудит жүзгізудегі обьекті бойынша және Циклдік амалдар.

2. Сатып алу кезенінің аудиті

Сатып алу кезеңінің шоттарыньщ өзара байланысы және аудитінің бағыттары. Сатып алу кезеңінің аудитін жүргізудің ақ-паратгық көзі. Сатып алу кезеңінің шоттарыньщ дұрыстығын анықтайтын талаптар мен аудит жүргізілгенде тексерілетін ауди-торлық тұжырымдар. Тэуекелділікгің бастапқы деңгейін анықтау ұшін жүргізілетін бақылау тэсілдері.

3. Өндіріс кезеңінің аудиті

Өндіріс кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағыттары. Өндіріс кезеңінің аудитін жүргізудің акдараттық көзі. Өндіріс кезеңінің шоттары дүрыстығын анықтайтын талаптар мен аудит жүргізілгенде тексерілетін аудиторлық тұжырымдар. Тәуекелділіктің бастапқы деңгейін анықгау үшін жүргізілетін бақылау тосілдері.

4. Қаржылық қортындыныц қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті

Сату кезеңі шотгарының өзара байланысы және аудиттің бағытгары. Қаржылық қортынды есептің қалыптасуы мен са-ту кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі. Қаржылық қорытынды есептің қалыптасуы мен сату кезеңі шслтарының дұрыстығын анықтайтын талаптар мен аудитін жүргізгенде тек-серілетін аудиторлық түжырымдар. Аудит жүргізу барысында тек-серуге арналған негізгітркырымдар. Дебиторлық қарыздар аудиті. Бақылау құралдарын тексеру тестері.

5. Ақша қаражаттарының аудиті.

Кассадағы ақша қаражатгарының аудиті. Банкгегі және басқа да шоттардағы ақша қаражаттарының аудиті. Есеп беруге міндет-ті сомалдардың аудиті. Аудит жүргізілгенде тексерілетін негізгі аудиторлық түжырымдама. Бақылау қүралдарыньщ текееру тестері.

6. Үзақ мерзімді активтердің аудиті

Материалдық емес активтердің аудиті. Негізгі қүрал-жаб-дықтарыньщ аудиті. ¥зақмерзімді актердің тозуының аморти-зациясыньщ аудиті. Аудит жүргізілгенде тексерілетін аудиторлык тұжырымдар. Бақылау қүралдарын тексеру тестілері.

7. Инвестициялау кезеңінің аудиті

Инвестициялау кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағытгары. Инвестициялау кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі. Инвестициялау кезеңі шоттарының дүрыстығын анықтайтын талаптар.

8. Міндеттемелер мен капиталдың аудиті Капиталдың аудиті . Қызметкерлер мен еңбек ақы бойынша есеп айырысу аудиті. Басқа да кредиторлық қарыздар аудиті.

9. Аудитте талдау тэсілдерін пайдалану.

Тесті жүзгізгенде қолданылатын аналитикалық әдістер. Аудитгің іс қүжаттарында және қаржылық есепте талдауды пайда-лану. Коэффициенттерді талдау және шешім қабылдау.

10. Аудиттің қортынды кезеңі

Аудиттің қортынды кезеңінде пайдаланатын аудит тэсілдері. Клиентке ұсыныстар беру. Аудиторлық қортындыларды бағалау. Кейінгі болатын уақиғалар.

11. Аудиттің басқа да түрлері леспе қызметтері.

Қоршаған ортаның аудиті. Ішкі аудит. Операциялық аудит. Басқа да ілеспе қызметтер.
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ТАЛДАУ
1. Экономикалық талдаудың негіздері

Экономикалық талдау және теориялық таным. Экономикалық талдау және диалектиканың маңызды категориясы. Экономикалық талдау және экономикалық теория. Экономикалық талдаудың жүйелілігі және кешенділігі.

2. Экономикалық талдаудың пәні, мақсаты және түрлері

Экономикалық талдаудың пэні мен объектілері. Экономикалық талдаудың мазмұны мен мақсаты. Экономикалық талдау және басқа ғылымдармен байланысы. Экономикалық талдау түрлері.

3. Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері

Салыстыру тэсілі. Көрсеткіштерді салыстырмалы түрде келті-ру әдістері. Қатысты және орта шамалар тәсілі. Топтастыру тэсілі. Экономикалық талдаудың әдістері. Талдаудың әдістері және олар-ды жіктеу.

4. Факторлық талдаудьщ әдістемесі

Факторлык талдаудың түсінігі, мақсаты және типтері. Экономикалық талдаудың факторларын жіктеу және жүйелеу. Факторлық жүйелердің қайта қүрастырылуы және детерминациялық моделдеу.

5. Детерминациялық талдаудағы факторлар әдістерін өл-шеу тәсілдері

Тізбектелген қойылымдар әдісі. Индекстік әдіс. Абсолюттік және салыстырмалы айырмалар әдістері. Пропорционалды бөлу тәсілі және үлес қосу. Интегралды әдіс және экономикалық талдаудың логарифмдеу әдісі.

6. Талдаудың экономика- математикалық тәсілдері

Талдаудың математикалық тәсіліне жалпы сипаттама. Экономика-математикалық үлгілеу. Нәтижелік көрсеткіштердің өзгеруіне факторлардың сандық эсерін талдау әдістері.

7. Резервтерді анықтау мен есептеу әдістемесі

Резервтер түсінігі, экономикалық мэні және олардың жіктелуі. Резервтерді есептеу және ізденістерді ұйымдастыру принциптері.

8. Қаржылық талдау түсінігі, мәні, міндеттері және ақпараттық қамтамасыз етілуі

Қаржылық талдау, басқару шешімдерін қабылдау базасы ретінде. Қаржылық талдау әдістері және толардың жіктелуі. Кэсіпорынның қаржылық есептілігі, қаржылық талдаудың ақпа-раттық базасы ретінде.

9. Баланстың өтімділігін және өтімділігін талдау

Кәсіпорын активтері мен пассивтерінің құрылымын талдау. Қаржылык тұрақтылықгы талдау. Төлем қабілеттілігін және өтімділікті талдау. Меншікті капиталдың қажетті өсімін талдау.

10. Қаржылық коэффициентті талдау

Қаржылық коэффициенттер. Төлем қабілеттілік және өтімділік көрсеткіштері. Рентабельділік және табыстылық коэффициенттері. Қорларды тиімді пайдалану көрсеткіштері. Нарықтық белсенділік көрсеткіштері. Интеграциялық көрсеткіштер.

11.Қаржылық нәтижелерді талдау

Табыстыд динамикасы мен құрылымьтн талдау. Өнімді сатудан түскен нэтижелерді қаржылық талдау. Бағаның орташа сату деңгейін және кәсіпорынның баға саясатын талдау. Кәсіпорынньщ рентабельділігін талдау. Кэсіпорынның банкротқа ұшырау тэуекелділігін диагностикалау.

12. Маржиналдық талдау негізінде басқару шешшдерін негіздеу әдістемесі

Маржиналдық талдаудың мэні мен міндеттері. Өнімдерді ендіру көлемі мен шығындар арасындағы функциялық (атқарымдық) байланыстарды талдау.

13. Өнімдерді өндіру мен сатуды талдау

Өнімдердісату,өндірубойыншажоспардыңорындалуынжәне динамикасын талдау. Өнімдердің ассортименті мен құрылымын талдау. Өнімдердің сапасын талдау. Өнімдердің бэсекеге қабілеттілігін талдау. Кэсіпорын жұмысының ырғақтылығын талдау.

14. Капиталды қалыптастыру мен орналастыруды талдау

Кәсіпорынның капиталды қалыптастыру көздерінің динамикасы мен құрамын және нақты барын талдау. Кәсіпорын капиталын орналастыруды талдау. Дебиторлық қарыздардың жағдайын талдау. Қолда бар ақшаның қозғалысы мен жағдайын талдау.

15. Кәсіпорын капиталын интенсивті және тиімді пайдалануын талдау

Капиталды пайдаланудың интенсивті және тиімділік көрсет-кіштері. Оларды есептеу мен талдау әдістемесі. Капитал айна-лымдылығын талдау. Заемды капиталды тиімді пайдалануды ба-ғалау. Қаржылық рычаг әсері.

16. Өнімнің (жұмыс, қызмет) өзіндік қүнын талдау

Өнім өндіруге кеткен шығындардың жалпы соммасын талдау. Өндірілген өнімдердің 1 теңгесіне кеткен шығындарды талдау. Өнімнің жеке турлерінің өзіндік құнын талдау. Еңбек және тікелей материалдық шығындарды талдау. Жанама шығындарды талдау.

17. Негізгі қүралдарды пайдалануды талдау

Кәсіпорынның ендірісті негізгі құралдармен қамтамасыз етілуін талдау. Негізгі өндірістік қорлардың интенсивті және тиімді пайдалануын талдау. Кәсіпорынның өндірістік қуатты пай-далануды талдау. Технологиялық жабдықты пайдалануды талдау.

18. Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау

Кэсіпорынның материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуін талдау. Материалдық ресурстардың тиімді пайдалануын талдау.

19. Еңбек ресурстарын пайдалануды талдау

Кэсіпорынның еңбек ресурстармен қамтамасыз етілуін талдау. Жұмыс уақыт қорын пайдалануды талдау. Еңбек өнімділігін талдау. Еңбек ресурстарын тиімді пайдалануды талдау. Еңбек ақы қорын пайдалануды талдау

20. Кәсіпорынның маркетингтік қызметін талдау

Маркетинпік қызметін талдаудың маңызы мен міндеті. Өнімге деген сұранысты талдау және тапсырыстар қоржынын қалыптастыру. Талап етілмейтін өнімнің тэуекелділігін бағалау. Өнім өткізу нарығын талдау. Кәсіпорынның баға саясатын талдау. Өнімнің бәсекеге қабілетгілігін талдау.

Саудадағы бухгалтерлік есеп
1 . Саудадағы есепке алудың негізгі қағидалары.

Саудадағы бухгалтрлік есепке алудың бағыт-мақсаттары және ұйымдастыру қағидалары. Сауда түрлері және сауда кәсіпорындарының бухгалтерлік есебінде қалыптасуға тиісті мәліметтер сипаттамасы. Тауар операцияларына тиісті есеп саясаты.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық

Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағы
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ. к., профессор Бугубаева Р. О
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағЫ
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ. к., профессор Бугубаева Р. О
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағы
Жаңа технологиялар және аралық оқыту бойынша проректор, п.ғ. д., профессор Ибышев Е. С
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағы
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ. к., профессор Бугубаева Р. О
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағы
«Оқытушылар арасында оқу жүктемесін есепке алу және тарату» ақпараттық жүйесін құру
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағы
Жоғары оқу орынында ақпараттық жүйе құру. «Студенттер үлгерімін есепке алу» ішкі жүйесі
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағЫ
Бірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағЫ
Бірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағы
Бірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница