Қазтұтынуодағы
НазваниеҚазтұтынуодағы
страница4/6
Дата конвертации22.11.2012
Размер0.82 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6

9. Корпорациялық табыс салығының Декларациясы

Салық есебін ұйымдастыру және салықтық есеп беруді құру, жасау, дайындау тәртібі. Салықтық есеп берудің мерзімі және қажеттілігі. Декларация және оның қосымшалары формалары, оларды дайындау, және құрастыру. Салық есебі бойынша қортынды есепті беру уақытты белгілеу және оны ұсыну. Салықтық есеп берудің электрондық нысандары (формалары).

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. ҚР Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Заңы. 28.02.2007 жыл.

 2. №2 «Қорлар» Халықаралық бухгалтерлік есептілік стандарты.

 3. ХБЕС № 1 Қаржылық есептілікті ұсыну № 1,2 Ұлттық қаржылық есептілік стандарттары

 4. Правила ведения бухгалтерского учсета. Приказ МФ РК от 22.06.07 № 221

 5. ХБЕС № 16 «Қозғалмайтын мүлік, ғимарататтар мен қондырғылар»

 6. ХБЕС № 2 «Қорлар»

 7. Трудовой Кодекс РК». Закон РК от 15.05.2007г.

 8. Бухгалтерлік есеп шоттарының типтік жоспары. ҚР қаржы Министрлігінің Бұйрығы. 23.05.2007, № 185.

 9. ҚР Азаматтық Кодексi. Алматы: Қазақстан,1997

 10. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы. ҚР кодексі 2009жыл. ҚР Заңы 10 желтоқсан 2008ж, №100-ІУ

 11. Қазақстан Республикасындағы селолық тұтыну кооперациясы туралы ҚР Заңы 21.06.1999ж №450-138к

 12. ҚР Ұлттық қаржылық есептілік стандарттары. ҚР Қаржы Министірінің бұйрығымен 21.06.2007 жылы тағайындалған.

 13. Апчерч А. Управленченский учет: принципы и практика: Пер.с анг./ под ред Я.В.Соколова, И.А.Смирновой- М.: Финансы и статистика, 2002.

 14. Друри К. Управленческий и производственный учет / Пер с англ. Учебник- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2003

 15. Назарова В.Л., ЖапбахановаМ.С., Фурсов Д.А., Фурсова С.Д. Басқару есебі: Оқулық –Алматы: Экономика,2005

 16. Хонгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: пер с англ, под ред. Я.В.Соколова М: Финансы и статистика, 1995.

 17. Аврова И.А. Управленческий учет. – М.: Бератор-Пресс, 2003.

 18. Карпова Т.П. Управленческий учет. Учебник для вузов. 2-ое изд. М.:

 19. ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

 20. Кондратьева Н.С. Основы управленческого учета: Учебное пособие-М.: Финансы

 21. и статистика, 2000.

 22. Каверина О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры.-М.: Финансы и статистика, 2003.

 23. Китебаева К.А. Бухгалтерлік есеп принциптері, уч.пособие. Караганды, 2008ж.

 24. Китебаева К.А. Принципы бухгалтерского учета. Караганда, 2003г.

 25. Жакупова О.М. Принципы бухгалтерского учета – 2, Караганда, 2004г.

 26. Управленческий учет: Учебное пособие/Под ред. А.Д. Шеремета-М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002.

 27. Кукукина И.Г. Управленческий учет: Учебное пособие-М.: Финансы и статистика, 2004.

 28. Керимов В.Э. Управленческий учет: Учебник-3-ое изд. – М.: ИТК «Дашков и К», 2004.Тасмағамбетов Т. Басқарушылық есеп, стратегиялық жоспарлау және талдау. Алматы: Дәуір, 2002

 29. Нургалиева Р.Н. Аралық қаржылық есеп. Оқу құралы, І,ІІ бөлім., 2005

 30. Толпаков Ж.С. Бухгалтерский учет. Учебник, Алматы, 2004.

 31. Нормативтік құжат. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы. ҚР Кодексі(Салық Кодексі), 2009 жылдың 1 қаңтарына

 32. Мадиева Қ.С.,Жакупова О. М. Бухгалтерский учет в торговле. Учебно-практическое пособие, КЭУК. 2006 г

 33. Толпаков Ж. С. Документальное оформление товарных операций .КЭУК, 2001

 34. Назарова В. Л. Бухгалтерский учет в отраслях. Учебник. А. : Экономика, 2005

 35. Мемлекеттік саясаясатың басты мақсаты – халықтың жағдайын жақсарту. КР Президенттіңің Жолдауы. . 6.02.08

 36. 2001 жылғы 12 маусымдағы №209 –11 ҚР “Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер” туралы Салық Кодексі 2006ж 1 қаңтарындағы жағдай бойынша.

 37. ХБЕС: әдістемелік түсініктері, Корпорация. Прагма 2001ж

 38. Жылдық есебі, ББ №4-5, 2006ж

 39. Ержанов С.М. салық және салық салу.- Алматы, Қаржы-қаражат, 1997ж

 40. Идрисова Э.К. Шағын және орта бизнес сферасындағы кәсіпкерлік қызметке салынатын салықты реттеу. – Алматы, Қаржы-қаражат, 1999ж

 41. Худяков А.И. Қазақстандағы салық жүйесі – табыс салығы.- Алматы, Баспа, 1997ж

 42. Нургалиева Р.Н. Салық есебі.- Оқулық кітап, КЭУ, 2002ж

 43. Нургалиева Р.Н. Ситуациялық есептеудің, жиынтығы. КЭУ, 2006ж


Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза


Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»
ПРОГРАММА

комплексного государственного экзамена по

специальности 5В0508 (050508)- Учет и аудит

Караганда 2010

Программа комплексного государственного экзамена по специальности 5В 0508 (050508)- Учет и аудит составлена на основе типовых и учебных программ профильных дисциплин специальности к.э.н., проф. Мадиевой К.С.
Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры, протокол № 5

от 28 декабря 2010 года.

Финансовый учет -1
1. Учет денежных средств и их эквиваленгов

Учет денежных средств и денежных эквивалентов. Учет де-нежных средств в кассе. Учет денежных средств в банках. Учет денежных средств в аккредитивах, в чековых книжках. Учет денежных средств в пути. Денежные средства на валютном счете в банке. Выписки банка по текущим счетам, их поверка и обработка. Порядок проведения инвентаризации денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности и отражения ее результатов на счетах бухгалтерского учета. Денежные эквиваленты. Банковский овердрафт. Представление и раскрытие информации.

2. Учет дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность, ее виды: краткосрочная и долго-срочная; торговая и неторговая дебиторская задолженность. Счета к получению. Признание счета к получению. Учет предоставленных скидок. Учет возвратов проданных товаров и скидки с про-даж, а также скидки с цен Оценка сомнительных долгов. Методы оценки сомнительных долгов. Векселя к получению. Признание и оценка векселей к получению. Сравнение счетов к получению и векселей к получению. Представление и анализ.

3. Учет запасов (МСФО 2)

Классификация запасов. Оценка по наименьшей из себестоимости и рыночной стоимости. Документальное оформление движения запасов. Системы организации учета запасов: периодической инвентаризации и текущей инвентаризации.Учет товарно-материальных запасов при непрерывной системе учета. Методы оценки товарно-материальных запасов при непрерывной системе учета (средневзвешанной стоимости, ФИФО, ЛИФО, специфичес-кой идентификации). Сравнение методов.

Эффективная система внутреннего контроля запасов. Инвен-таризация материалов на складе, порядок ее проведения. Оформление и учет результатов инвентаризации. Учет переоценки запасов. Порядок проведения переоценки и регулирования сумм дооценки и уценки запасов. Раскрытие информации.

4. Учет основных средств: первоначальное признание, оценка и амортизация (МСФО 16, МСФО 36)

Классификация основных средств. Оценка основных средств. Первоначальное признание и оценка по фактической стоимости/ первоначальной стоимости. Учет приобретения основных средств. Приобретение объектов основных средств путем обмена на неде-нежные активы. Обмен на аналогичные активы. Обмен на неаналогичные активы. Безвозмездная передача основных средств.

Последующие капитальные затраты. Ремонт основных средств. Усовершенствование и замена, реорганизация и переустановка, достройка. Выбытие основных средств. Ликвидация и прочее выбытие основных средств. Инвентаризация основных средств. Порядок проведения инвентаризации основных средств и отражения ее результатов в учете.

Амортизация основных средств, методы начисления аморти-зации: прямолинейный, производственный, кумулятивный, двой-ной остаточный. Учет переоценки основных средств. Учет результатов дооценки и уценки. Резерв по переоценке активов. МСФО 36 «Обесценение активов», Признание и оценка обесценивания активов. Раскрытие информации. .

5. Учет нематериальных активов (МСФО 38)

Критерии признания нематериальных активов. Классификация нематериальных активов, и их характеристика. Первоначальное признание и оценка. Учет приобретения нематериальных активов. Внутренне созданные торговые марки, деловая репутация. Оценка нематериальных активов, приобретенных в результате обмена. Переоценка нематериальных активов. Затраты на исследования. Организация учета нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных активов. Раскрытие информации.

6. Учет обязательств (МСФО 19, МСФО 23, МСФО 37)

Учет кредитов и займов банков и внебанковских учреждений. Счета к оплате и векселя к оплате. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Формы и системы оплаты труда. Учет отчислений в пенсионные фонды. Учет отчислений социальною налога и отчислений на социальное страхование. Расчеты с бюджетом. Учет расчетов по полученным субъектом авансам под поставку запасов или под выполнение работ и оказание услуг. Текущая часть дол-госрочной задолженности. Учет прочей кредиторской задолженности. Представление и анализ текущих обязательств. Раскрытие в финансовой отчетности.

7. Признание доходов и расходов (МСФО 18)

Понятие доходов и расходов. Критерии признания доходов и расходов. Оценка выручки.определение сделки. Предоставление услуг. Расходы периода: расходы по реализации, общеадминистративные расходы и расходы по вознаграждению. Учет расходов по реализации товаров, работ и услуг.Признание доходов и убытков. Доходы и убытки, полученные в результате стихийных бедствий. Закрывающие проводки. Отчет о доходах и расходах (о прибылях и убытках). Представление информации.

8. Учет собственного капитала

Порядок формирования уставного капитала и его размеры в зависимости от вида субъекта хозяйственной деятельности. Учет собственного капитала в товариществах. Акционерное общество. Учет неоплаченного капитала. Учет уставного капитала. Эмиссия акций. Типы акций. Долговые характеристики привилегированных акций. Представление оплаченного капитала. Изъятие акционерно-го капитала. Дивиденды от акций, дробление акций. Учет дивиден-дов. Доход на акцию. Резервный капитал. Порядок и учет изъятого капитала. Раскрытие информации. Чистый доход. Дивиденды. Не-распределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года акцио-нерного общества. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет и его использование в акционерном обществе. Отчет о нераспределенной прибыли. Раскрытие информации.

9. Представление финансовой отчетности (МСФО )

І; Назначение финансовой отчетности.Компоненты финансовой вгчетности. Структура и содержание. Информация подлежащая представлению в балансе. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменении в собственном капитале.Отчет о движении денежных средств. Раскрытие информации об учетной политике.

Финансовый учет – 2
1. Объединение предприятий. Метод покупки (МСФО 3)

Идентификация объединения предприятий. Объединения предприятий, включающие организации и предприятия, находя-щиеся под общим контролем. Метод учета. Применение метода покупки. Идентификация организации-покупателя. Стоимость объединения предприятий. Корректировка стоимости объедине-ния предприятий, обусловленная будущими событиями. Распределение стоимости объединения предприятий на приобретенные активы и принятые обязательства и условные обязательства. Идентифицируемые активы и обязательства приобретаемой организации. Нематериальные активы приобретаемой организации. УсловныеІ обязательства приобретаемой организации. Деловая репутация. Превышение доли организации-покупателя в чистой справед-ливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств приобретаемой организации над стоимостью приобретения. Поэтапное объединение предприятий.

Первоначальный учет на предварительной основе. Корректировки по завершении первоначального учета. Признание отло-женных налоговых требований по завершении первоначального учета.

2. Консолидированная и отдельная финансовая отчетность

Представление консолидированной финансовой отчетности. Сфера применения консолидированной финансовой отчетности. Процедуры консолидации.

Учет инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ас-социированные организации в отдельной финансовой отчетности. Подготовка сводного бухгалтерского баланса.

Справедливая стоимость чистых активов, деловая репутация и определение доли меньшинства. Сводный (консолидированный) отчет о прибылях и убытках.

3. Инвестиционная собственность (МСФО 40)

Понятие инвестиционной собственности. Подходы к классификации активов в качестве инвестиционной собственности. Альтернативные методы учета инвестиционной собственности. Требования к раскрытию информации

4. Бухгалтерский учет и временная стоимость денег.

Дисконтирование денежных потоков. Проценты и будущая стоимость. Текущая (дисконтированная) стоимость. Аннуитеты

5. Учет аренды (МСФО 17)

Классификация аренды. Аренда в финансовой отчетности арендаторов. Финансовая аренда. Первоначальное признание. Последующая оценка. Операционная аренда. Аренда в финансовой отчетности арендодателя. Операции продажи с обратной арендой.

6. Участие в совместной деятелышсти (МСФО 31)

Формы совместной деятельности. Совместный контроль. До-говорное соглашение. Совместно контролируемые операции. Сов-местно контролируемые активы. Совместно контролируемые организации. Финансовая отчетность предпринимателя. Пропорциональная консолидация. Метод учета по долевому участию. Исключения из использования пропорциональной консолидации и метода учета по долевому участию. Отдельная финансовая отчетность предпринимателя. Операции между предпринимателем и совместной деятельностью. Отражение долей участия в совместной деятельности в финансовой отчетности инвестора. Руководи-тели совместной деятельности. Раскрытие информации.

7. Учет и оценка финансовых инвестиций (МСФО 32,39)

Сроки, условии и учетная политика. Процентный риск. Кре-дитный риск. Справедливая стоимость. Финансовые активы и обьязателъства, оцениваемые по справедливой стоимости. Отчет о прибылях и убытках. Обесценение. Оценка финансовых активов и обьязательств. Хеджирование. Средства хеджирования. Статьи, хеджирования.

8. Влияние изменения валютных курсов. Зарубежная деятельность (МСФО 21)

Функциональная валюта. Чистая инвестиция в зарубежиую деятельность. Денежные статьи. Отражение в функциональной валюте операций в иностранной валюте. Первоначальное признание. Отчетность на последующие отчетные даты. Признание курсовых 1 разниц. Смена функциональной валюты. Использование валюты представления, отличной от функциональной валюты. Пересчет в валюту представления. Пересчет финансовой отчетности о зару-бежной деятельности. Выбытие зарубежной деятельности. Нало-говые последствия любых курсовых разниц.

9. Налоги на прибыль (МСФО 12)

Налоговая база. Признание текущих налоговых обязательств и текущих налоговых активов. Признание отложенных налоговын

обязательств и отложенных налоговых активов. Налогооблагае-мые временные разницы. Объединение предприятий. Активы, учтенные по справедливой стоимости. Деловая репутация. Первич-ное признание актива или обязательства. Вычитаемые временные разницы. Отрицательная деловая репутация. Первичное признание актива или обязательства.

Неиспользованные налоговые убытки и неиспользованные налоговые кредиты. Переоценка непризнанных отложенйых нало-говых требований. Инвестиции в дочерние компании, фцлиалы и ассоциированные компании и доли участия в совместной деятельности. Оценка. Признание текущего и отложенного налога. Отчет о прибылях и убытках. Статьи, кредитуемые или дебетуемые не-посредственно на счет собственного капитала. Отложенный налог, возникающий в результате объединения предприятий. Нредстав-ление информации. Налоговые активы и налоговые обязательства. Взаимозачет. Расходы по налогу. Расходы по налогу (возмещения налога), связанные с прибылью или убытком от обычной деятельности. Курсовые разницы по отложенным налоговым обязательс-твам и требованиям.

10. Прибыль на акцию (МСФО 33)

Базовая прибыль на акцию. Прибыль. Акции. Разводненная прибыль на акцию. Потенциальные обыкновенные акции с разводняющим эффектом. Опционы, варранты и их эквиваленты. Конвертируемые инструменты. Акции с отложенным размендением.

Контракты, выплаты по которым могут производиться обык-новенными акциям или денежными средствами. Купленные опционы. Выписанные опционы на продажу. Обратные корректи-ровки.

11. Учетная политика, изменения в расчетных оненках и ошибки (МСФО 8)

Учетная политика. Выбор и применение учетной цолитики. Послсдовательность учетной политики. Применение изменений в учетной политике. Ретроспективное применение

Ограничения ретроспективного применения. Раскрытие. Из­менения в расчетных оценках. Ошибки. Ограничения ретроспек­тивного пересчета. Раскрытие ошибок предшествующего периода Практическая невозможность в отношении ретроспективного при­менения и ретроспективного пересчета.

12. Связанные стороны (МСФО 24)

Раскрытия информации о связанных сторонах. Определения. Идентификация отношений и операций со связанными сторонами.

Идентификация непогашенных сальдо взаиморасчетов между организацией и связанными сторонами.

Управленческий учет
1. Общее понятие об управленческом учете

Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета. Принципы управленческого учета (непрерывность деятель­ности субъекта, использование единых планово-учетных единиц измерения, оценка результатов деятельности структурных подраз­делений субъекта, преемственности и многократного использо­вания промежуточной информации в целях управления, система коммуникаций внутри субъекта, бюджетного (сметного) метода управления затратами, полнота). Сравнительная характеристика систем управленческого и финансового учета. Пользователи ин­формации бухгалтерского учета. Роль управленческого учета в принятии решений. Процесс управления (менеджмент). Роль бух­галтера-аналитика в управленческом процессе. Профессиональная этика. Учет по центрам ответственности (центры затрат, центры прибыли и центры инвестиций). Производственный учет и его роль в управлении. Связь управленческого учета с производствен­ным учетом.

2. Классификация затрат

Понятия «затраты, издержки и расходы». Затраты как один из важнейших объектов управленческого учета. Понятия «место возникновения затрат», «носитель затрат», «центр ответственности»

Классификация затрат для оценки запасов: затраты на продукт и затраты периода, прямые и косвенные затраты, отчет о себестоимости произведенной продукции.

Классификация затрат для принятия решений: поведение за трат, постоянные и переменные затраты, условно-переменные за траты и условно-постоянные затраты, совокупные затраты и метод наибольшего и наименьшего значений, метод счета, инженерный метод и регрессионный анализ; релевантные и нерелевантные за траты, невозвратные затраты, альтернативные (вмененные) затра­ты, инкрементные (приростные) и маржинальные затраты.

Классификация затрат для планирования и контроля: норма­тивные (стандартные) затраты, контролируемые и неконтролиру­емые затраты.

3. Организация учета производственных затрат

Группировка и распределение затрат. Учет основного произ­водства. Учет вспомогательного производства. Учет полуфабри­катов собственного производства. Учет производственных затрат: учет материалов. Оценка себестоимости запасов. Комплексное управление качеством (определение понятия «качества»: затраты на поддержания качества, связь между качествами и производи­тельностью, концепции и методы комплексного управления ка­чеством, альтернативные системы и модели управления запаса­ми, производство «точно в срок» (ЛТ). Учет производственных затрат: учет труда. Методы оплаты труда, расчет эффективности труда. Коэффициент текучести рабочей силы. Анализ и примене­ние кривой обучения.

Учет накладных расходов. Перераспределение затрат непро­изводственных центров ответственности между производствен­ными подразделениями. Выбор базы и методики распределения. Сущность и сфера применения методов прямого, пошагового распределения затрат, метода повторного распределения и системы уравнения. Учет сверх- и недораспределенных затрат.

4. Методы учета затрат на производство и калькулирова­ние себестоимости продукции

Себестоимость продукции (работ, услуг) - качественный по­казатель деятельности субъекта. Состав и виды себестоимости.

Состав затрат включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) в управленческом учете. Учет затрат на производство про­дукции по статьям калькуляции.

Попроцессный метод калькулирования себестоимости про­дукции (работ, услуг): его отличительные особенности и сфера применения. Понятие эквивалентной единицы. Эквивалентный выпуск: нормативные потери и сверх нормативные потери.

Незавершенное производство. Элементы себестоимости раз­ных степеней завершенности. Себестоимость продукции на пре­дыдущем процессе. Калькулирование затрат методом ФИФО или методом средневзвешенной стоимости.

Этапы попроцессного калькулирования: расчет условного объема производства; анализ себестоимости единицы продукции; расчет итоговой себестоимости. Комплексное производство: по­бочная продукция, совместные продукты в сравнении с побочны­ми продуктами. Пооперационная калькуляция.

Позаказный метод учета затрат и калькуляции себестоимости продукции.

Позаказный метод учета: его отличительные особенности и сфера применения. Учет прямых затрат (материальных и затрат на оплату труда) и порядок их списания на заказ. Учет производс­твенных накладных расходов.

Учет выполненных заказов и реализованной продукции. Каль­куляция себестоимости по заказу, контракту. Учет отходов, утиля и затрат на исправления брака. Расчет прибыли от завершенных контрактов. Оценка незавершенного производства и суммы, воз­мещаемые по заказу.

Функциональная система распределения затрат.

Характеристика, сходства и различия. Центры затрат по видан деятельности, носители затрат, группы затрат. Целевая калькуляция затрат. Прочие методы калькуляции затрат.

Нормативный метод учета затрат и калькуляции себестоимости продукции.

Методы калькулирования: учет фактических и нормативны; затрат. Нормативные (стандартные, бюджетные) затраты. Порядок установления индивидуальных нормативов. Требования, предъявляемые к нормативной базе субъекта.

Отклонение и причины их возникновения. Благоприятные и неблагоприятные отклонения: по основным материалам (цены количество); по основному труду (отклонения по ставкам оплаты и по эффективности); по переменным накладным расходам (отклонения по затратам и по эффективности); постоянных накладных) расходов (отклонения по смете и по объему производства).

Элементы нормативных затрат на единицу продукции: нормативная цена прямых материалов; нормативное количество прямых материалов; нормативное рабочее время (по прямым трудозатра­там); нормативная ставка оплаты прямого труда; нормативный ко­эффициент переменных и постоянных накладных расходов.

Порядок расчета нормативных затрат прямых материалов, прямого труда, накладных расходов.

Учет затрат по нормам и отклонения от норм. Система «стандарт-кост» как продолжение нормативного ме­тода учета затрат.

Система «стандарт-кост». Алгоритм стандартной себестои­мости. Анализ отклонений. Виды отклонений: отклонения затрат прямых материалов; отклонения прямых трудовых затрат; откло­нения накладных расходов. Контролируемые и неконтролируемые отклонения и причины их возникновения. Сопоставление действи­тельных накладных расходов со стандартными.

Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат: учет прямых и косвенных затрат в составе себестоимости продук­ции (работ, услуг). Калькуляция себестоимости по переменным издержкам. Понятие «неполная (усеченная) себестоимость». Затраты, включаемые в себестоимость продукции в системе «директ-костинг». Учетные записи в системе «директ-костинг» и в системе учета полных затрат.

Маржинальный доход: Отчет о доходах и расходах при мар­жинальном подходе и при учете полных затрат.

Сравнительный анализ влияния двух методов калькуляции на величину прибыли. Анализ безубыточности: его цели и приемы. Методы анализа зависимости прибыли от доходов и издержек: ме­тод уравнения, метод валовой прибыли (маржинального дохода), графический метод.

5. Бюджетирование и составление основного бюджета

Планирование и контроль затрат - важнейшие функции уп­равления. Сущность и задачи текущего и перспективного плани­рования.

Бюджетирование как основа плановой работы субъекта. Бюд­жет (смета) и требования, предъявляемые к его формированию. Понятие «бюджетный цикл».

Оперативный и финансовый бюджет.

Функции бюджета. Бюджет продаж. Бюджет производства. Бюджет материалов. Трудовой бюджет. Бюджет производствен­ных накладных расходов. Бюджет производственной себесто­имости. Бюджет коммерческих и административных расходов. Влияние неконтролируемых предприятием факторов на выручку от продаж (деятельности конкурентов, стабильности поставщиков и покупателей, результативности рекламы и др.).

Содержание и порядок разработки бюджета прибылей и убыт­ков, бюджета денежных средств, бюджетного бухгалтерского ба­ланса. Значение этих документов в плановой работе предприятия.

6. Оценка контроля и результатов деятельности.

Понятие «статичный бюджет» и «гибкий бюджет», порядок их разработки. Расчет формул гибкого бюджета.

Значение гибкого бюджета для контроля и анализа деятель­ности субъекта и его центров ответственности; возможности анализа отклонений фактически достигнутых результатов от данных бюджета; идентификация проблемной области, требующей перво­очередного внимания; выявление новых возможностей, не предус­мотренных в процессе разработки бюджета; обоснование не реа­листичности ранее разработанного бюджета.

Корректировка бюджетных данных с учетом фактического выпуска продукции.

7 . Принятие управленческих решении

Учетная информация в процессе принятия решений. Понятие «релевантная информация». Релевантный подход в управлении. Определение релевантных издержек будущего периода и дохо­дов.

Принятие краткосрочных управленческих решений.

Принятие ценовых решений. Основные факторы, влияющие на решения по ценообразованию. Ценообразование затраты - плюс. Определение процента надбавки. Целевое ценообразование. Це­нообразование специального заказа. Определение трансфертной цены. Методы трансфертного ценообразования.

Использование методов учета полных и переменных затрат для принятия краткосрочных управленческих решений. Определе­ние возможной цены реализации дополнительного выпуска про­дукции. Принятие решения о снижении цен с увеличением объема производства.

Планирование ассортимента продукции в условиях недогруз­ки мощностей. Принятие решения о прекращении деятельности прибыльного сегмента. Приростной анализ выручки и затрат. Ре­шение задачи «производить или покупать».

Принятие долгосрочных управленческих решений. Цели и процесс составления смет капиталовложений. Недисконтирован­ные методы оценок инвестиций: метод окупаемости и учетный ко­эффициент окупаемости.

Дисконтированные методы оценок инвестиций: дисконтиро­ванный денежный поток, чистая приведенная стоимость (№У), внутренняя ставка доходности (1КК). Сравнение чистой приведен­ной стоимости и внутренней ставки доходности.

Определение ожидаемого дохода от внедрения инвестицион­ного проекта. Понятие «ставка капитализации».

Отчеты о краткосрочных и долгосрочных управленческих ре­шениях.
Аудит
1. Сущность, цель и виды аудита

Сущность, цель и значение аудита. Происхождение и развитие аудита. Становление и развитие аудита в Казахстане. Предмет, объекты и функции аудита. Виды аудита и сопутствующие аудиту услуги.

2. Нормативно-правовое регулирование аудита в РК.

Аудиторская деятельность и ее нормативно-правовое регули­рование в РК, Обзор нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность аудита в РК (Гражданский кодекс, Уголовный ко­декс, Налоговый кодекс, Закон об аудиторской деятельности, дру­гие законы РК). Функции государственных органов и обществен­ных организаций, регулирующих аудиторскую деятельность. Ат­тестация и лицензирование аудиторской деятельности.

3. Стандарты аудита и профессиональная этика аудиторов

Международные стандарты аудита и их характеристика. Стан­дарты аудита в РК. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Этические нормы (принципы) аудитора. Внутрифирменные ауди­торские стандарты.

4. Ошибки и мошенничество, оценка их существенности

Понятие существенности. Ошибки и мошенничество дейс­твия. Действия аудитора при выявлении искажений. Определение уровня существенности в мировой практике. Применение принци­па существенности при анализе результатов аудита. Оценка су­щественности искажений.

5. АУДИТОРСКИЙ РИСК

Аудиторский риск и его компоненты. Неотъемлемый риск и его оценка. Риск контроля и его оценка. Риск необнаружения и опреде­ление его уровня. Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском. Страхование ответственности аудиторов.

6. Аудиторские доказательства

Аудиторские доказательства и их виды. Источники и методы получения аудиторских доказательств. Система критериев полу­чения доказательств. Аудиторские процедуры, (способы) получе­ния доказательств. Характеристики отдельных видов аудиторских процедур.

7. Контроль качества работы аудитора

Организация труда аудиторов в аудиторских фирмах, конт­роль качества работы аудиторской организации контроль качества работы при проведении аудита. Аудиторская документация и их виды. Роль и значение рабочих документов аудитора. Основные принципы и процедуры системы контроля качества работы ауди­тора. Внешний и внутренний контроль.

8. Система внутреннего контроля клиента

Система внутреннего контроля (СВК) и его элементы. Цель оценки системы бухгалтерского учета, анализ учетной политики, организационной структуры и распределения обязанностей специ­алистов учета, документооборота, порядка отражения операций и подготовки отчетности. Понятие контрольной среды и его элемен­ты. Оценка элементов контрольной среды. Понятие средств кон­троля и их многообразие. Оценка надежности (эффективности) средств внутреннего контроля. Методы оценки надежности систе­мы внутреннего контроля. Тестирование средств контроля.

9. Выборка в аудите

Основные принципы выборки в аудите. Целесообразность осу­ществления выборки и этапы проведения выборочной проверки. Определение совокупности данных (стратификация) подлежащих

выборочному обследованию. Определение элементов наибольшей стоимости и ключевых элементов. Определение числа элементов выборки, имеющих сальдо, а также основанных на оборотах по счетам. Методы отбора элементов выборки (случайный и систе­матический).

10. Планирование аудиторской проверки

Этапы, и принципы планирования. Предварительное знакомс­тво аудитора с клиентом (предварительное планирование). Внут­рифирменный стандарт (бланк) предварительного планирования и характеристика его разделов: данные об организации и его ру­ководстве, общая информация об организации, основные отчет­ные показатели, описание системы учета и внутреннего контроля. Письмо-обязательство и договор на проведение аудита. Общие требования к подготовке плана и программы аудита. Подготовка общего плана аудита. Подготовка программы аудита. Формирова­ние тестов средств контроля и программы аудиторских процедур по существу.

11. Аудит электронной обработки данных

Требования к проведению аудита в условиях компьютерной обработки данных. Документирование информации, связанной с системой компьютерной обработки данных.

12. Аудиторский отчет: порядок составления и представ­ления

Письменная информация аудитора руководству организации по результатам проведения аудита. Аудиторский отчет и порядок его подготовки и представления клиенту. Структура и формы ау­диторского отчета. Безусловное, безоговорочное аудиторское мне­ние. Формы аудиторских оговорок. Мнение с оговорками. Отрица­тельное мнение с отказом от выражения мнения. Дата подписания аудиторского отчета и отражение в нем событий, происходящих после составления и представления финансовой отчетности. Ау­диторский отчет специального назначения.
Практический аудит
1. Информационная база, цели и подходы к проведению аудита финансовой отчетности

Основные требования к информационной базе аудита. Цели аудита элементов финансовой отчетности. Этапы дезагрегирова-ния финансовой отчетности. Пообъектный и циклический подхо-ды к проведению аудита.

2. Аудит цикла закупок

Взаимосвязь счетов цикла закупок и направления аудиторс­кой проверки. Источники информации при аудите цикла закупок. Критерии правильности счетов цикла закупок финансовой отчет­ности и основные утверждения, подлежащие проверке в ходе ау­дита. Тестирование средств контроля с целью подтверждения пер­воначальной оценки уровня риска.

3. Аудит цикла производства

Взаимосвязь счетов цикла производства и направления ауди­торской проверки. Источники информации при аудите производс­тва. Критерии правильности счетов цикла производства финансо­вой отчетности и основные утверждения, подлежащие проверке в ходе аудита. Тесты средств контроля.

4. Аудит цикла реализации и формировании финансовых результатов

Взаимосвязь счетов цикла реализации (продаж) и направления аудиторского контроля. Источники информации при аудите цикла реализации и формирования финансового результата. Критерии правильности счетов цикла реализации и финансовых результа­тов финансовой отчетности. Основные утверждения, подлежащие проверке в ходе аудита. Аудит дебиторской задолженности. .Тес­тирование средств контроля.

5. Аудит денежных средств

Аудит денежных средств в кассе. Аудит денежных средств в банке и других счетах. Аудит подотчетных сумм. Основные ут­верждения, подлежащие проверке в ходе аудита. Тесты средств контроля.

6. Аудит долгосрочных активов

Аудит нематериальных активов. Аудит основных средств. Аудит износа и амортизации долгосрочных активов. Основные утверждения, подлежащие проверке в ходе аудита. Тесты средств контроля.

7. Аудит цикла инвестирования

Взаимосвязь счетов цикла инвестирования и направления ау­диторского контроля. Источники информации при аудите цикла инвестирования. Критерии правильности статей цикла инвестиро­вания.

8. Аудит обязательств и капитала

Аудит капитала. Аудит расчетов' с персоналом по оплате тру­да. Аудит расчетов с бюджетом. Прочая - кредиторская задолжен­ность.

9. Анализ в аудите

Аначитический подход к проведению тестов. Анализ рабочих документов и финансовых отчетов. Анализ коэффициентов и при­

10. Заключительный этап аудита

Процедуры, осуществляемые на заключительном этапе ауди­та. Рекомендации клиенту. Оценка итогов аудиторской проверки. Последующие события.

11. Другие виды аудита и сопутствующие услуги

Аудит в сфере окружающей среды. Внутренний аудит. Опера­ционный аудит. Другие процедуры и услуги.
ФИНАНСОВЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1. Основы экономического анализа

Экономический анализ и теория познания. Экономический анализ и важнейшие категории диалектики. Экономический ана­лиз и экономическая теория. Системность и комплексность эконо­мического анализа. Предмет и объекты экономического анализа.

Содержание и задачи экономического анализа. Экономический анализ и смежные науки. Виды экономического анализа.

2. Предмет, задачи и виды экономического анализа

Предмет и объекты экономического анализа. Содержание и задачи экономического анализа. Экономический анализ и смеж­ные науки. Виды экономического анализа.

3. Приемы и методы экономического анализа

Способ сравнения. Способы приведения показателей в сопос­тавимый вид. Способ относительных и средних величин. Спосо­бы группировки. Метод экономического анализа. Классификация приемов и методов анализа.

4. Методика факторного анализа

Понятие, типы и задачи факторного анализа. Классификация и систематизация факторов экономического анализа. Детермини­рованное моделирование и преобразование факторных систем.

5. Способы измерения влияния факторов в детерминиро­ванном анализе

Способ цепной подстановки. Индексный метод. Способы аб­солютных и отоносительных разниц. Способ пропорционального деления и долевого участия. Интегральный способ и способ про­граммирования в экономическом анализе.

6. Экономико-математические методы анализа

Общая характеристика математических методов методов ана­лиза. Экономико-математическое моделирование. Методы анали­за количественного влияния факторов на изменение результатив­ного показателя.

7. Методика выявления и подсчеты резервов

Понятие, экономическая сущность резервов и их классифика­ция. Принципы организации поиска и подсчета резервов.

8. Понятие, значение, задачи и информационное обеспече­ние финансового анализа

Финансовый анализ как база принятия управленческих реше­ний. Методы финансового анализа и их классификация. Финансо­вая отчетность предприятия как информационная база финансово­го анализа.

9. Анализ структуры и ликвидности баланса

Структурный анализ активов и пассивов предприятия. Анализ финансовой устойчивости. Анализ платежеспособности и ликвид­ности. Анализ необходимого прироста собственного капитала.

10. Анализ финансовых коэффициентов

Финансовые коэффициенты. Показатели ликвидности и пла­тежеспособности. Коэффициенты доходности и рентабельности. Показатели эффективности использования фондов. Показатели рыночной активности. Интегрированные показатели.

11. Анализ финансовых результатов

Анализ состава и динамики дохода. Анализ финансовых резуль­татов от реализации продукции. Анализ ценовой политики предпри­ятия и уровня среднереализационных цен. Анализ рентабельности предприятия. Диагностика риска банкротство предприятия.

12. Методика обоснования управленческих решений на ос­нове маржинального анализа

Значение и задачи маржинального анализа. Анализ функци­ональной связи между издержками и объемом производства про­дукции. Анализ функциональной связи между затратами, объемом продаж и доходов. Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия

13. Анализ производства и реализации продукции

Анализ динамики и выполнения плана производства и реали­зации продукции. Анализ ассортимента и структуры продукции.

Анализцретества продукции. Анализ конкурентоспособности про­дукции. Анализ ритмичности работы предприятия

14. Анализ формирования и размещения капитала

Анализ наличия, состава и динамики источников формиро­вания капитала предприятия. Анализ размещения капитала предприятия. Анализ состояния дебиторской задолженности. Анализ состояния и движения денежной наличности.

15. Анализ эффективности и интенсивности использова­ния капиталя предприятия

Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. Методика их расчета и анализа. Анализ оборачиваемости капитала. Оценка эффективности использования заемного ка­питала. Эффект финансового рычага.

16. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)

Анализ общей суммы затрат на производство продукции. Ана­лиз затрат на тенге произведенной продукции. Анализ себестои­мости отдельных видов продукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. Анализ косвенных затрат.

17. Анализ использования основных средств

Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства. Анализ интенсивности и эффективности использо­вания основных производственных фондов. Анализ использования производственной мощности предприятия. Анализ использования технологического оборудования.

18. Анализ использования материальных ресурсов

Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурса­ми. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.

19. Анализ использования трудовых ресурсов

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ производительности труда. Анализ эффективности использования трудо­вых ресурсов. Анализ использования фонда заработной платы.

20. Анализ маркетинговой деятельности предприятия

Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. Оценка риска невостребованной продукции. Анализ рынков сбыта продукции. Анализ ценовой политики предприятия. Анализ кон­курентоспособности продукции.
Бухгалтерский учет в торговле
1. Основные принципы учета в торговле.

Цель, задачи и принципы организации бухучета в торговле. Виды торговли и характеристика информации, подлежащей формированию в бухгалтерском учете торговых предприятий. Учетная политика в части учета товарных операций

2. Порядок формирования фактической себестоимости товаров в торговле

Себестоимость товаров в торговле. Оценка товарных запасов. Методы оценки товарных запасов и определения себестоимости товаров приобретенных. МСФО 2 «Запасы»

3. Документальное оформление товарных операций в оптовой торговле

Документальное оформление поступления товаров по договорам поставок. Документальное оформление операций по перевозке товаров. Документальное оформление товаров при расчетах за наличный расчет. Оформление приемки товаров и тары по количеству и качеству в торговом предприятии. Порядок выписки и регистрации счетов-фактур. Сертификация товаров. Оформление приемки товаров при выявлении несоответствия количества и качества полученных товаров данным сопроводительных документов поставщика. Документальное оформление приемки товаров при отсутствии сопроводительных документов поставщика, а также принятых на ответственное хранение.

Синтетический учет приобретенных товаров и тары в оптовой торговле. Учет товаров и тары принятых на ответственное хранение. Учет расходов по закупке товаров приобретенных и порядок их включения в фактическую себестоимость приобретенных и реализованных товаров.

Документальное оформление реализации товаров по договорам поставок. Характеристика дохода от реализации товаров в торговле. Метод начисления при определении дохода торговой деятельности от реализации товаров. Синтетический и аналитический учет реализации товаров по договорам поставок. Организация и документальное оформление транзитных отгрузок.

4. Документальное оформление товарных операций в розничной торговле

Организация расчетов с населением за проданные товары. Применение контрольно-кассовых аппаратов в торговле. Порядок и документальное оформление сдачи наличных денег торговыми предприятиями. Синтетический учет реализации товаров за наличный расчет.

Документальное оформление и учет продажи товаров в кредит.

Документальное оформление и учет бартерных (товарообменных) операций. Документальное оформление и учет операций по договору консигнации и комиссии

5. Учет товарных потерь

Виды товарных потерь. Документальное оформление и учет товарных потерь в пределах норм естественной убыли при перевозках, хранении и реализации товаров. Документальное оформление и учет завеса тары и потерь при подготовке товаров к продаже.

Документальное оформление и учет товарных потерь от боя, лома и порчи товаров и других товарных потерь.

6. Учет товаров в местах хранения и в бухгалтерии

Учет товаров и тары в местах хранения. Сроки, порядок составления и представления отчетов материально - ответственных лиц о наличии и движении товаров и тары. Проверка, приемка и обработка товарных отчетов материально - ответственных лиц в бухгалтерии.

Организация аналитического натурально-стоимостного учета товаров и тары в бухгалтерии.

Порядок формирования информации о наличии и движении товаров приобретенных в учетных регистрах.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық

Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағы
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ. к., профессор Бугубаева Р. О
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағЫ
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ. к., профессор Бугубаева Р. О
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағы
Жаңа технологиялар және аралық оқыту бойынша проректор, п.ғ. д., профессор Ибышев Е. С
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағы
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ. к., профессор Бугубаева Р. О
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағы
«Оқытушылар арасында оқу жүктемесін есепке алу және тарату» ақпараттық жүйесін құру
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағы
Жоғары оқу орынында ақпараттық жүйе құру. «Студенттер үлгерімін есепке алу» ішкі жүйесі
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағЫ
Бірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағЫ
Бірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Қазтұтынуодағы iconҚазтұтынуодағы
Бірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница