«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ
Скачать 387.93 Kb.
Название«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ
страница2/4
Дата конвертации23.11.2012
Размер387.93 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4

11-бап.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ


 1. Қоғамның директорлар кеңесі Заңмен және осы Жарғымен Қоғамның

Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

 1. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша директорлар

Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарған мермізіміне сыйақы беріледі және (немесе) Қоғамның директорлар Кеңесі мүшесінің міндеттерін атқарумен байланысты шығындардың орны толтырылады. Осындай сыйақы мен өтемақылардың мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

 1. Өз өкілеттіктерін лауазымдық міндеттерге сәйкес орындайтын

мемлекеттік қызметкерлер болып табылатын директорлар Кеңесінің мүшелері сыйақы алмайды.
12-бап.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ


 1. Егер өзге мәселелер Заңда белгіленбесе, директорлар Кеңесінің

айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатқызылады:

  1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау, сонымен

қатар 5 жылға Қоғамның дамуының Стратегиялық бағыттарын Жалғыз акицонердің қарастыруына ұсыну және қолдау;

  1. Жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды

орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

  1. Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да

бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

  1. Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

  2. Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын

шығару талаптарын айқындау;

  1. Қоғам корпоротивтік хатшысының сыйақы шарты және де қызметақысының көлемін анықтау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, тағайындау мерзімін анықтау;

  2. Қоғам Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін

анықтау, Қоғам Басқармасының Төрағасынан басқа оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

  1. Атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық

жалақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы мен сыйақы төлеу талаптарын айқындау;

  1. Аудиторлық ұйымның қызметтерін, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміле болатын мүліктің рыноктық құнын бағалау бойынша бағалаушының ақы төлеу мөлшерін анықтау

  2. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі

еңбекақы және сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне квалификациялық (мамандық) талаптар бекіту;

  1. Ішкі аудит қызметінің басшысы қызметіне кандидатураны

қолдау;

  1. Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

  2. Директорлар Кеңесі комитеттерін оның ішінде директорлар кеңесін тағайындау және оларға сыйақылар төлеу жөніндегі (Кадр комитеті) комитеттердің құрамын құру және анықтау, олар туралы ережелерді бекіту;

  3. коперативтік басқару Кодексін алдын ала қарастыру және

Жалғыз акционердің қарауына енгізу;

  1. Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғамның ішкі

қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдаған құжаттардан басқа), оның ішінде, шарт пен аукцион өткізу тәртібін және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылуын белгілейтін ішкі құжаттар.

  1. Қоғамның оң одан көп процентік акцияларын сатып алу (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) басқа заңды тұлғалардан, сондай-ақ олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

  2. Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу

туралы шешімдерін қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

  1. Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы

мөлшерінің он және одан да көп болатын проценті болатын шамаға көбейту;

  1. Бұрынғы тіркеушімен келісім-шартты бұзған кезде Қоғам

тіркеушісін таңдау;

  1. Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен

қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

  1. Қоғамның есепттік саясатын бекіту;

  2. Қоғамның орталық аппаратының қызметкерлер штатын

(жалпы санын) бекіту;

  1. Қоғамның басқару қызметіндегі қызметшілерінің тізімін,

сондай-ақ директорлар Кеңесімен бекітілетін немесе келісілетін еншілес және тәуелді заңды тұлғаларды айқындау;

  1. Жалғыз акционер белгілеген тәртіппен Қоғамның даму

жоспарын (орта мерзімді бизнес-жоспарын), Қоғам бюджетін (1 жылға арналған бизнес-жоспарын) бекіту;

  1. ірі мәмілелер және жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар

мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

  1. тәуекелдерді басқару бойынша Қоғамның ішкі рәсімдерін

бекіту, тиімділіктің талдау мен сақтауын қамтамасыздандыру, сондай-ақ осындай рәсімдерді жетілдіру;

  1. Қоғамның директорлар Кеңесі, Қоғамның Басқармасы, Ішкі

аудит қызметі жанында комитеттер, Қоғам қызметінің тиімділік бағалау жүйесін бекіту;

  1. Заңда және осы Жарғыда көзделген, Қоғамның Жалғыз

акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

 1. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылатын

мәселелерді Қоғам Басқармасының шешуіне беруге болмайды.

 1. Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылатын

мәселелер бойынша директорлар Кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

13-бап.

ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН САЙЛАУ


 1. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл

ретінде директорлар Кеңесіне сайдауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар Кеңесінің мүшесі бола алады. Мұндай адамдар саны директорла Кеңесінің құрамының елу пайызынан аспауы керек.

 1. Қоғамның Басқарма Төрағасынан (Президентінен) басқа мүшелері

директорлар Кеңесіне сайлана алмайды.Қоғам Президенті директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

 1. Заңды тұлға директорлар Кеңесінің мүшесі бола алмайды.

 2. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кемінде 1/3-і тәуелсіз

директорлар болуға тиіс.

 1. Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кемінде 5 адам болуға тиіс.

 2. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын

талаптар Қазақтан Республикасының заңнамасында және Қоғам Жарғысында белгіленеді.

 1. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер

Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

 1. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімін Қоғамның Жалғыз акционері

белгілейді.

 1. Қоғамның Жалғыз акционері директорлар Кеңесінің барлық немесе

жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

 1. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша

мерзімінен бұрын тоқтату директорлар Кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар Кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар Кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

 1. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын

тоқтатылған жағдайда, директорлар Кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

14-бап.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ


 1. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Қоғамның Жалғыз акционерімен

сайланады. Жалғыз акционер кез келген уақытта директорлар Кеңесі Төрағасын қайта сайлауға құқылы.

 1. Директорлар Кеңесі Төрағасы:

  • дректорлар Кеңесі жұмысын ұйымдастырады;

  • директорлар Кеңесі отырысын шақырады, оларды өкілдік етеді;

  • осы Жарғыда белгіленген тәртіппен отырыстарда хаттама

жүргізуді ұйымдастырады;

  • Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен оның материалдық

көтермелеу мен жауаптылығы Қоғамның даму Жоспарын (орта мерзімді Бизнес-жоспарын), Қоғам бюджетін (1 жылға арналған бизнес-жоспарын) орындау мен қызметтің нәтижелеріне тікелей тәуелді болып көзделетін еңбек шартын жасасады;

- Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғам Басқармасымен Директорлар Кеңесінің сыйақы мүшелерінің құрамын және мөлшерін хабарлайды;

  • Қоғам атынан аудиторлық ұйыммен жылдық аудит жүргізу

бойынша шарт жасасады;

  • директорлар Кеңесімен мақұлданған Қоғамның Ішкі аудит

қызметінің басшысын тағайындау үшін Басқарма Төрағасына кандидатура ұсынады;

  • Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыда

көзделген өзге де мәселелрді шешіді.

 1. Директорлар Кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның

функцияларын директорлар Кеңесінің шешімі бойынша директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

15-бап.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫН ШАҚЫРУ


 1. Директорлар Кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе

Басқармасының бастамасы бойынша, не:

 • директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;

 • Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;

 • Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

 • Жалғыз акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

 1. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар

Кеңесінің Төрағасына директорлар Кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар Кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тарқан

жағдайда бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар Кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар Кеңесінің отырысын директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе

атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

 1. Осы Жарғының 56-тармағының1), 4), 5), 15), 16), 21), 17)-19), 20), 24)-

25), 26)-тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша материалдар және үлкен қосымшалардан тұратын және/немесе экспертиза өткізу үшін едәуір уақытша шығындар талап ететін басқа да мәселелер бойынша материалдар міндетті түрде директорлар Кеңесі отырсын өткізуді бастайтын тұлғамен беріледі.

 1. Директорлар кеңесінің мүшесі директорлар Кеңесінің отырысына

қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

16-бап.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ


 1. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар

Кеңесі мүшелері санынвң жартысынан кем болмауға тиіс.

Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта

белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар Кеңесі жаңа мүшелерді сайлау үшін Жалғыз акционерге айтуға міндетті.

 1. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады.

Директорлар Кеңесінің шешімдері, егер Заңда өзгеше көзделмесе, директорлар Кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

 1. Директорлар Кеңесі директорлар Кеңесінің мүшелері ғана қатыса

алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

 1. Директорлар Кеңесі Төрағасының қарауымен директорлар Кеңесінің

сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкіндігі көзделуі мүмкін.

Сырттай дауыс беру отырысқа қатысатын директорлар Кеңесі мүшелерінің дауыс берумен бірге (аралас дауыс беру) немесе директорлар Кеңесінің отырысын өткізусіз қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беру арқылы директорлар Кеңесінің шешімдері қабылданған кезде директолар Кеңесі отырысының күн тәртібі өзгертіле және толықтырыла алмайды.

 1. Сырттай дауыс беруге арналған отырыстың күн тәртібінің мәселелері

бойынша қосымша материалдары бар бюллетень директорлар Кеңесі мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 3 күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс.

 1. Бюллетеньде:

 1. Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

 2. отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

 3. директорлар Кеңесі отырысын шақыру бастамашысы туралы

мәлімет;

 1. сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың ақырғы

мерзімі;

 1. директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі;

 2. дауыс беруде қойылатын сұрақтардың формулировкасы;

 3. “иә”, “жоқ”, “қалыс қалу” сөздерімен айтылатын дауыс беру

нұсқалары;

 1. күн тәртібінің әрбір сұрағы бойынша бюллетеньді толтыру тәртібіне

түсіндірмелері болуға тиіс.

 1. Толтырылған бюллетеньге директорлар Кеңесі мүшесінің қолы

қойылуға тиіс.

 1. Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде

ресімделуге және оған директорлар Кеңесінің хатшысы мен Төрағасының қолы қойылуға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар

Кеңесініңмүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болғант бюллетеньдер негіз болады.

 1. Директорлар Кеңесінің қатысу тәртібмен өткен отырысында

қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар Кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

 1. Басқарманың толық атауы мен орналасқан жері;

 2. отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;

 3. отырысқа қатысқан адамдард туралы мәліметтер;

 4. отырыстың күн тәртібі,

 5. дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс

берудің қорытындылары;

 1. қабылданған шешімдер;

 2. директорлар Кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға

тиіс.

 1. Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар

Кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар Кеңесінің хатшысы директорлар Кеңесі мүшесінің талап

етуі бойынша оған директорлар Кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, Қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.
1   2   3   4

Похожие:

«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ iconМемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холднинг» АҚ-ның 2007 жылғы «01» 10-дағы №131-п
«электр энергиясы мен қуаты рыногының Қазақстандық операторы» АҚ-ның корпоративтік
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ iconКелісілді: бекітілді: «kegoc» АҚ «Самұрық» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің
Осы «kegoc» АҚ дивидендтік (үлеспайдалық) саясаты туралы ереже (бұдан әрі-Ереже) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының...
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ iconАрыс қаласының әкімі, оның орынбасарлары және қала әкімі аппаратының басшысы арасында міндеттерді бөлу Арыс қаласының әкімі Қ. Ж. Сыдықов
Кті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Заңымен, Қазақстан Республикасы Президентінің жергілікті мемлекеттік басқару...
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ iconРезидент инженер
Маңғыстау облысындағы жолдардың учаскелерін жақсартады. Инвестициялық бағдарлама сондай-ақ, жоспарлау, жобаны басқару және активтерді...
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ iconҚазақстан республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы мемлекеттік және жергілікті басқару институты
«Мемлекеттік басқарудағы қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар» курсының қысқаша сипаттамасы
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ iconТалон жүйесі бойынша бензин аи-95/96 (жжм) сатып алу-сату туралы № Үлгілік шарты астана қаласы 2009 ж
«Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ-на меншіктену немесе сенімді басқару құқығымен дауыс құқығын беретін акциялардың елу және одан да астам...
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ icon«Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасы шешімімен
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның (бұдан әрі Қоғам) 2008-2010 жылдарға арналған Кадрлық саясаты (бұдан әрі – Кадрлық саясат) адами ресурстарды...
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ icon«Самұрық-Энерго» АҚ-ның тәуекелдерді басқару саясаты
Жалпы ережелер
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ iconҰлттық Мемлекеттік саясат мектебі кешенді қабылдау емтиханының
Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту жөніндегі шаралар туралы»...
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ icon«Самұрық-Энерго» АҚ дивидендтік саясаты астана қ., 2011 ж. Жалпы ережелер «Самұрық-Энерго»
«Самұрық-Энерго» АҚ осы дивидендтік саясаты (бұдан әрі – Саясат) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына,...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница