«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ
Скачать 387.93 Kb.
Название«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ
страница3/4
Дата конвертации23.11.2012
Размер387.93 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4

17-бап.

ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ


 1. Басқарма Қоғамның коллегиалды ақтарушы органы болып табылады,

ол директорлар Кеңесі мен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жататын мәселелрден басқа Қоғамның ағымдағы қызметінің барлық мәселелерін шешеді және өзіне жүктелген міндеттер бойынша директорлар Кеңесі мен Жалғыз акционер алдында жауапты болады.

 1. Басқарма Қоғамның директорлар Кеңесі мен Жалғыз акционердің

шешімдерірындауға міндетті.

 1. Басқарма Қоғамның директорлар Кеңесімен сайланады, саны 3

мүшеден кем болмайды.

 1. Басқарма мүшесі Қоғамның директорлар Кеңесінің рұқсатымен ғана

басқа кәсіпорындарда жұмыс жасай алады.

 1. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Қазақстан

Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ еңбек шартымен айқындалады.

 1. Басқарма мүшелерімен еңбек шарты Қоғам атынан Қоғам

Басқармасының Төрағасымен жасалады

 1. Қоғам Бақармасының уәкілеттігі:

 1. Қоғам директорлар Кеңесі мен Жалғыз акционердің шешімдерін

тарату;

 1. Қоғамның 5 жылға даму Стратегиялық бағыттарын, Қоғамның даму

жоспарын (орташа мерзімді бизнес-жоспарын), Қоғам бюджетін (1 жылғы бизнес-жоспарын) жасау, қолдау және директорлар Кеңесіне ұсыну;

 1. Қоғамның даму жоспарын (орташа мерзімді бизнес-жоспарын), Қоғам

бюджетін (1 жылғы бизнес-жоспарын) даярлау және тарату, сондай-ақ олардың орындалуына жауапты болады.

 1. Қоғамда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау рәсімдерін жасау

және қолдану;

 1. Қоғамда тәуекелдерді басқару жүйесінің маңызды кемшіліктері туралы

директорлар Кеңесіне уақытында хабарлау;

 1. директорлар Кеңесімен бекітілген Қоғамның орталық аппаратының

қызметкерлер штаты (жалпы саны) есебімен Қоғам штат кестесі мен құрылымын бекіту;

 1. директорлар Кеңесімен бекітілген құжаттарға жатпайтын, Қоғам

қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекіту;,

 1. еншілес және тәуелді ұйымдарға қатынасында акционер (қатысушы)

функциясын жүзеге асыру;

 1. келесі жоспарланатын жылдың жиырмасыншы наурыз күніне дейін

Қоғам акциялары бойынша Жалғыз акционерге дивидендтер мөлшерінің болжамдық көрсеткіштерін ұсыну;

 1. Қоғамның Басқарма Төрағасының (Президенттің), Қоғамның өзге

органдарының құзыретіне заңнамамен және Жарғымен жатқызылмаған мәмілелерден басқа мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;

 1. Директорлар Кеңесінің, Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдерін,

жылдық қаржылық есептеме аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсыныстарын, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарын орындауына бақылауды жүзеге асыру;

 1. Қоғам меншігіне қатысты заңсыз әрекеттер туғызатын себептер мен

шарттарды анықтау бойынша жұмыстар ұйымдастыру;

 1. Қоғамның директорлар Кеңесі мен Жалғыз акционерінің құзыретіне

жатқызылмайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз ететін өзге мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.
93-1 Оперативтік шешім қабылдау мақсатында Қоғамда тәуекелдік басқару сұрақтары бойынша Қоғам Басқармасының жаныңда тәуекелдік Комитеті құрылуына болады.

Қоғам Басқармасының жаныңдағы тәуекелдік Комитет, өзінің шектеулі, Қоғам Басқармасымен табысталған өкілетін атқарады.

Қоғам Басқармасының жанындағы тәуекелдік Комитет жұмысты қалыптастыру тәртібі сонымен қатар сандық құрамын Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді;

18-бап.

ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ (ПРЕЗИДЕНТІ)


 1. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Президент) Қоғамның ағымдағы

қызметіне басшылық етуді жүзеге асырады.

 1. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Президент):

 1. басшылық етеді;

 2. Жалғыз акционер мен директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын

ұйымдастырады;

 1. үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет

етеді;

 1. үшінші тұлғалармен, сонымен қатар мемлекеттік және сот

органдарымен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді,

 1. Қоғам атынан Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы

Жарғыға сәйкес мәмілелер, сонымен қатар ірі мәмілелер жасасады;

 1. Қоғам қызметкерлерін (Қазақстан Республикасының «Акционерлік

қоғамдар туралы» Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырадыоларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, заңнама мен ішкі құжаттарға сәйкес еңбекақы төлеу фондының шегінде Қоғам қызметкерлеріне еңдекақы және сыйақы төлеу мәселелерін шешеді;

 1. Қоғам атынан Қоғам қызметкерлерімен еңбек шарттарын

жасасады және бұзады;

 1. Басқарма мүшелерінің арасында міндеттемелерді, сондай-ақ

жауапкершілік пен уәкілеттілік сфераларын бөледі;

 1. Қоғамның банкілік және басқа да шоттарын ашады;

 2. Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік сұрақтары бойынша шешімдер

қабылдайды;

 1. Директорлар Кеңесінің Төрағасымен өзінің шетелдік іс-сапарларының

келісілуін ұйымдастырады;

 1. Қоғамның жұмыс тәртібін айқындайды;

 2. Қоғамның Жалғыз акционері мен директорлар Кеңесіне келесі

есептемелерді ұсынады:

 • жартыжылдық – еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын ұйымдар туралы, еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерінің Қоғам қызметі көрсеткіштеріне әсері туралы;

 • жылдық – Қоғамның даму Жоспарын (орташа мерзімді бизнес-жоспарын) ұйымдастыру туралы;

 1. мүліктік емес мәмілелер және нәтижесінде құны Қоғамның өз

капиталының мөлшерінен 2 пайызға дейін болатын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелер жасайды;

 1. Жалғыз акционерге:

 • Қоғамның даму Жоспарын (орташа мерзімді бизнес-жоспар) және Жалғыз акционермен белгіленген мерзім мен формалар бойынша бюджетті реализациялау туралы есептемесін;

 • Қоғамның, Жалғыз акционермен белгіленген мерзімдер мен формалар бойынша оның еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметі туралы есептемесін ұсынады.

 1. Өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды өз орынбасарларының

біріне жүктейді.

 1. Директорлар Кеңесі мен Жалғыз акционердің шешімдерін және Қоғам

Жарғысында айқындалғанөзгеше мәселелрді жүзеге асырады.

19-бап.

ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫ


 1. Қоғамның лауазымды адамдары (Қоғамның директорлар Кеңесі

мүшелері, Басқарма мүшелері):

 1. өзіне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғам мен Жалғыз

акционердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

 1. Қоғамның мүлкін пайдаланбауға тиіс, әрі оны Қоғам Жарғысына және

Жалғыз акционер мен Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімдеріне қайшы пайдалануға, сондай-ақ оны өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

 1. тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және

қаржылық есептілік жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

 1. Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы

заңдарының талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) Қоғам жұмысынан босатылған жағдайда үш жыл бойы оның ішінде Қоғам қызметі туралы ақпараттар құпиялығын міндетті түрде сақтау, егерде басқа Қоғамның ішкі құжаттарымен көрсетілмеген болса.

99. Қоғам лауазымды адамдары өз әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) Қоғамға келтірілген зиян үшін Қоғам және Жалғыз акционер алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады, соның ішінде келтірілген шығындар үшін:

1) жанылысқа енгізгені немесе біле тұра жалған ақпаратты бергені үшін,

2) «Акционерлік Қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзған үшін;

Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде лауазымды адамның Қоғамға келтірген зиянын өтеуі туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.

Қоғамның лауазымды тұлғалары Жалғыз акционерді немесе Қоғамды шығынға ұшыратқан Қоғамның органымен қабылданған шешіміне қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

100.Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде лауазымды адамның

Қоғамға келтірген зиянын өтеуі туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге құқылы.

Лауазымды адамдар жауапкершіліктен босатылады, егер олар: Қоғам ұйымы қабылдаған шешім Қоғамға немесе Жалғыз акционерге шығындар келтірген жағдайда, қарсы дауыс берсе, немесе дауыс беруге қатыспаса».

20-бап.

ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ
101.Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау

бағалауын, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару аумағындағы құжаттарды орындауды және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында консультация жасайды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылады.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғам Басқармасына және Директорлар Кеңесінің құрамына сайлануына болмайды;

102.Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар Кеңесіне бағынады және өз

жұмысы туралы оның алдында есеп береді. Ішкі аудит қызметінің мәселелері мен міндеттері, оның құқықтары мен жұмыс тәртібі директорлар Кеңесімен бекітілетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы Ережесімен айқындалады.

- Қоғам директорлар Кеңесінің аудит бойынша Комитеті (құрылғанда) ішкі аудит қызметінің жетекшілік жасауын орындайды;

103.Ішкі аудит қызметі:

 1. Қоғам қызметі туралы тәуелсіз тиімді ақпарат ұсынады;

 2. ішкі бақылау бағалауын, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік

басқару аумағындағы құжаттарды орындауды және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында консультация жасайды;

 1. Ішкі аудит қызметі туралы Ережесіне сәйкес өз құзыретіне кіретін

басқа да функцияларды жүзеге асырады.

- Қоғам директорлар Кеңесінің аудит бойынша Комитеті (құрылғанда) ішкі аудит қызметінің жетекшілігін жасайды;

104.Қоғам мен Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері арасындағы еңбек

қатынастары Қазақстан Республикасының заңдары мен Осы Жарғыға сәйкес реттеледі.
20-1 БАП.

ҚОҒАМНЫҢ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫСЫ

104-1 Қоғам органдары мен лауазымды тұлғаларының Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыздандыруға бағытталған процедураларды сақтауын қамсыздандыру, сондай-ақ Қоғамның корпоративті басқару саласындағы заңнаманың ережелері мен нормаларын, Жарғы ережелерін және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын қолдану корпоративтік хатшыға міндеттеледі. Сонымен қатар корпоративтік хатшы Қоғам органдар арасындағы ақпараттың тиімді алмасуына себеп болады және барлық ұйым сұрақтары бойынша Қоғам Бастығына және директорлар Кеңесінің мүшелеріне кеңес беруші қызметін атқарады. Акционерлер жиналысын және Қоғам директорлар Кеңесінің отырыстарын дайындауды және жүргізуді бақылайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізуді қамтамасыз етілуін бақылайды.

104-2 Коғам Корпоративтік хатшы қызметін Директорлар Кенесінің мүшесі немесе Қоғам Басқармасы болмайтын Қоғам қызметкері атқарады.

104-3 Коғам Корпоративтік хатшыны Қоғам директорлар Кенесі тағайындайды және Қоғам директорлар Кеңесіне есеп береді.

104-4 Қоғам корпоративтік хатшының құзыреті және қызметі Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

21-бап.

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК, ЕСЕПТІК ҚҰЖАТТАМА ЖӘНЕ АУДИТ
105.Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелік жыл (1 қаңтардан бастап 31

желтоқсанға дейін) болып табылады.

106.Қоғамның қаржылық есептемесі Қоғамның бухгалтерлік теңгерімін, пайда мен залал туралы есепті, қолма-қол ақша қозғалысы туралы есепті, капиталдың өзгеруі туралы есепті, есеп саясаты бойынша ақпаратты және түсіндірме хатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де есептемені қамтиды.

107.Қоғамның қаржылық қызметін жасау мен бухгалтерлік есебін

жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп туралы заңдарында, қаржы есептілігінде белгіленеді.

108.Қоғам жыл сайын Жалғыз акционерге талқылау және бекіту үшін

аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Жылдық қаржылық есептілікті директорлар Кеңесі Жалғыз акционерге бекіту күніне дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

Қаржылық есептіліктен басқа Қоғам Жалғыз акционерге аудиторлық есепті береді және аудиторлық ұсыныстарын қоса (бастыққа хат)

109.Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес

қаржы жылының нәтижесі бойынша жылдық аудит жүргізеді.

110.Қоғамға аудит директорлар Кеңесінің, Жалғыз акционерлің

бастамасы бойынша Қоғам есебімен не Жалғыз акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Жалғыз акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қадетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

111.Егер Басқарма Төрағасы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит

кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

112.Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарына уәкілетті орган

белгілеген мерзімде бухгалтерлік балансты, капиталдағы өзгерістерді көрсететін есепті, қолма-қол ақша қозғалысы туралы есепті және пайда мен залал туралы есепті жариялап отыруға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

113.Қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарына

сәйкес, Қазақстан Республикасының заңдары мен Жалғыз акицонердің шешімі белгілеген тәртіппен Қоғам жыл сайын қаржылық жылының нәтижесі бойынша оның аяқаталуынан кейін 90 күннен кешіктірмей аудиторлық тексеру өткізеді.
22-бап.

ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТ БЕРУІ,

ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ

114.Қоғам Жалғыз акционерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызмет

туралы ақпаратты Қоғам өзінің Жалғыз акионерінінің назарына жеткізуге міндетті.

115.Мыналар:

 1. Жалғы акционер мен директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер

және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

 1. Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және

қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және бақылау бойынша уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және бақылау бойынша уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

 1. Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі

мәмілелерді жасасуы;

 1. Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы

болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

 1. қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар

алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

 1. Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

 2. Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

 3. нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің

он және одан да көп пайызы болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

 1. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа

тартылуы;

 1. Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

 2. Қоғамның Жарғысына сәйкес оның Жалғыз акционерінің мүддесіне

қатысты өзге де ақпарат Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.

115-1.Коммерциялық құпия және қызметтік ақпараттармен жұмыс жүргізетін Қоғам қызметкерлерінің тізімін жүргізуды міндетті түрде Қоғам қамтамасыз етеді.

116. Қоғам Басқармасында жыл бойы сақталуға Қоғам қызметіндегі мына құжаттар жатады::

1).Қоғамның Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістер мен

толықтырулар;

2)құрылтай жиналысының хаттамалары;

3).Қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта

тіркелуі) туралы куәлік;

4).Қоғамның статистикалық карточкасы;

5)Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе)

белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;

6).Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын

растайтын құжаттар;

7).Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;

8).Қоғамның бағалы қағаздарын шығаруын мемлекеттік тіркеуді,

бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;

9).Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

10).Қоғамның Жалғыз акционерінің қосымша материалдары бар

шешімдері;

11).Директорлар Кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген

отырыстар шешімдерінің) хаттамалары, директорлар Кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар.

 1. Қоғам Басқармасының мәжіліс (шешім) хаттамасы;

 2. Корпоративтік басқару кодексі.

116-1. Жалғыз акционердің талабы бойынша басқа шығу сұрақтарын регламентейтін құжаттарды, Қоғамның бағалы қағаздарының орналастыру, тарату және айырбастау туралы құжаттарды, қызметтік, коммерциялық құпиялы мазмұндағы құжаттарды немесе басқа да заңмен қорғанылатын ақпараттарды міндетті түрде таныстыру.
1   2   3   4

Похожие:

«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ iconМемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холднинг» АҚ-ның 2007 жылғы «01» 10-дағы №131-п
«электр энергиясы мен қуаты рыногының Қазақстандық операторы» АҚ-ның корпоративтік
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ iconКелісілді: бекітілді: «kegoc» АҚ «Самұрық» холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің
Осы «kegoc» АҚ дивидендтік (үлеспайдалық) саясаты туралы ереже (бұдан әрі-Ереже) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының...
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ iconАрыс қаласының әкімі, оның орынбасарлары және қала әкімі аппаратының басшысы арасында міндеттерді бөлу Арыс қаласының әкімі Қ. Ж. Сыдықов
Кті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Заңымен, Қазақстан Республикасы Президентінің жергілікті мемлекеттік басқару...
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ iconРезидент инженер
Маңғыстау облысындағы жолдардың учаскелерін жақсартады. Инвестициялық бағдарлама сондай-ақ, жоспарлау, жобаны басқару және активтерді...
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ iconҚазақстан республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы мемлекеттік және жергілікті басқару институты
«Мемлекеттік басқарудағы қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар» курсының қысқаша сипаттамасы
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ iconТалон жүйесі бойынша бензин аи-95/96 (жжм) сатып алу-сату туралы № Үлгілік шарты астана қаласы 2009 ж
«Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ-на меншіктену немесе сенімді басқару құқығымен дауыс құқығын беретін акциялардың елу және одан да астам...
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ icon«Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасы шешімімен
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның (бұдан әрі Қоғам) 2008-2010 жылдарға арналған Кадрлық саясаты (бұдан әрі – Кадрлық саясат) адами ресурстарды...
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ icon«Самұрық-Энерго» АҚ-ның тәуекелдерді басқару саясаты
Жалпы ережелер
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ iconҰлттық Мемлекеттік саясат мектебі кешенді қабылдау емтиханының
Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту жөніндегі шаралар туралы»...
«Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстандық холдингі» АҚ icon«Самұрық-Энерго» АҚ дивидендтік саясаты астана қ., 2011 ж. Жалпы ережелер «Самұрық-Энерго»
«Самұрық-Энерго» АҚ осы дивидендтік саясаты (бұдан әрі – Саясат) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына,...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница