Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі
НазваниеҚазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі
страница1/5
Дата конвертации26.11.2012
Размер0.84 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі

Академик Е. А. Бµкетов атындаѓы Қараѓанды Мемлекеттік университеті

Тест тапсырмалары

пәні:қазақ журналистикасыныњ тарихы
баѓыты: әлеуметтік ѓылымдар
мамандыѓы: 050504- журналистика
бөлімі: қазақ бµлімі ‰шін
Қ±растырушы: журналистика кафедрасыныњ

аѓа оқытушысы М. С. ЖӘПЕК.
Журналистика кафедрасыныњ мењгерушісі:ф. ѓ. к. ,доцент

М. К. Ж¦МАБЕКОВ.
Тест тапсырмаларыныњ саны: 200 дана.

Тесті қ±растыру мерзімі: 15 қазан 2009 ж.

Пайдалану мақсаты: КТБ бойынша алдын-ала тестілеу.


Тест тапсырмалары базасына енген тақырыптар атауы
Пәні: қазақ журналистикасыныњ тарихы

Мамандыѓы: 050504- журналистика

Бөлімі: қазақ бµлімі ‰шін


№ Тақырып

№ Тақырыпша

Тақырып атауы,

Тақырыпша атауы

1.

1. Ұлттық журналистикасының бастау көзі.

2.

2. XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың басындағы қазақ мерзімді баспасөзі.

3.

3. Қазақ мерзімді баспасөзінің пайда болуы және казақ тіліндегі алғашқы газеттер.

4.

4. 1905-1907 жылдардағы қазақ баспасөзі. «Торғай газеті»

5.

5. 1910-1914 ж. Қазақтың мерзімді баспасөзі.

6.

6. XX ғасырдың басындағы қазақ тіліндегі кітаптар.

7.

7. Қазақтың жалпыұлттық бағытағы демократиялық басылымдары (1917-1918 жылдар.)

8.

8. Қазақ ССР-і құрылуы кезіндегі өлкелік мерзімді баспасөз (1919-1920 жылдар)

9.

9. 1921-1925 жылдар аралығындағы баспасөз

10.

10. «Азат әйел» (1925 жыл) газеті.

11.

11. Қазақстандағы «Кіші Октябрь» жылдарынан кейінгі қалпына келтіру кезеңіндегі мерзімді баспасөзі

12

12. Қазақстандағы жаппай репрессия жылдарындағы және екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы мерзімді баспасөз (1937-1941 жылдар)

13

13. Отан соғысы кезіндегі қазақ мерзімді баспасөзі

14

14. Бұрынғы кеңес мемлекетінде «Коммунистік құрылысты өрістету немесс тоқырау жылдарындағы баспасөз» (1960-1980 жылдар)

15

15. Қайта құрудан өтпелі кезеңге дейінгі аралықтағы қазақ баспасөзі (1985-1991 жылдар)
Қ±растырушы: журналистика кафедрасыныњ

аѓа оқытушысы М. С. ЖӘПЕК
Журналистика кафедрасыныњ мењгерушісі:ф. ѓ. к. ,доцент

М. К. Ж¦МАБЕКОВ.

Тесті қ±растыру мерзімі: 15 қазан 2009 ж.

Пайдалану мақсаты: КТБ бойынша алдын-ала тестілеу.

$$$ 1

1879 ж. бастап Ы. Алтынсарин шыѓарѓан қолжазба газет:

A) «Т‰ркістан уалаяты».

B) «Дала уалаяты».

C) «Оренбургской листок».

D) «Торѓай».

E) «Қазақ».
$$$ 2

Ш. Уәлихановтыњ ѓылыми ењбектері жарық кµрген басылым:

A) «Санкт-Петербургские ведомости».

B) «Библиотека для чтения».

C) «Полярная звезда».

D) «Современник».

E) «Орыс географиялық қоѓамыныњ журналы».
$$$ 3

«Шоқанныњ қасиетті ісі» деректі хикаяттыњ авторы, ѓалым-публицист

A) С. М±қанов.

B) Ѓ. М‰сірепов.

C) Қ. Сәтбаев.

D) Е. Букетов.

E) М. Әуезов.
$$$ 4

Революцияѓа дейін Абай µлењдерін жариялаѓан басылым:

A) «Т‰ркістан уалаяты».

B) «Дала уалаяты».

C) «Оренбургский листок».

D) «Торѓай».

E) «Серке».
$$$ 5

«Т‰ркістан уалаяты» газеті қазақ-µзбек және орыс редакцияларыныњ редакторлары:

A) аѓайынды Ибрагимовтар және Остроумов.

B) Жанышев және Северцев.

C) Шайхылбеков және Толстой.

D) Казыбеков және Бартольд.

E) Ш. Валиханов және Погодин.
$$$ 6

«Дала уалаяты газетініњ» д‰ниеге келу себебі:

A) Жања қ±рылѓан Дала генерал-губернаторлыѓына басылым орны қажет болды.

B) Аѓайынды Ибрагимовтардыњ Санкт-Петербургке аттануы.

C) «ТУГ» газетініњ жабылып қалуы.

D) Ш. Ибрагимовтіњ қайтыс болуы.

E) «ТУГ» -тіњ Ташкентте шыѓуы.
$$$ 7

«Дала уалаяты» газетініњ қазақ бµлімініњ алѓашқы редакторы:

A) Ш. Кұдайбердиев және М. Дулатов.

B) М. Сералин.

C) Р. Д‰йсенбаев.

D) Е. Абылайханов жғне Д. С±лтанѓазин.

E) Қ. Жапанов және А. К±рманбаев.
$$$ 8

«Серке» газеті шыққан қала:

A) Орынбор.

B) Семей.

C) Санкт-Петербург.

D) Ташкент.

E) Астрахань.
$$$ 9

1911-1915 ж. ж. аралыѓында Троицк қаласында жарық кµрген «Айқап» журналыныњ негізін қалаѓан:

A) С. Кµбеев.

B) М. Сералин.

C) С. Торайѓыров.

D) С. Сейфуллин.

E) Ж. Ақбаев.
$$$ 10

1913-18 ж. ж. -да А. Байт±рсынов қай газеттіњ редакторы болды:

A) «Бірлік туы».

B) «Қазақ».

C) «Қазақстан».

D) «Орал».

E) «Ақ жол».
$$$ 11

«Ѓалия» медресесінде қазақ тілінде алѓаш рет жарық кµрген қолжазба журнал:

A) «Тањ».

B) «Айқап».

C) «Ульфат».

D) «Сана».

E) «Садақ».
$$$ 12

1987 ж. Орталық «Известия» газетінде жарық кµрген Қазақстан туралы материал:

A) «Ант».

B) «Шырмауық».

C) «Ащы сабақ».

D) «Мардымсудыњ сабақтары».

E) «Намыс туралы».
$$$ 13

1917 жылы Ақмола облысында жарық кµрген газеттер мен журналдар:

A) «Айна», «Тіршілік».

B) «Ақжол», «Сана», «Қазақ».

C) «Алаш», «Азамат», «Жас қазақ».

D) «Жетісу ењбекші халық мухбірі», «Сана», «Сәуле».

E) «Д±рыстық жолы», «М‰хбір», «Ењбек туы».
$$$ 14

Алаш-Ордаѓа қараѓан газеттер:

A) «Қазақстан», «Кµмек», «Жас алаш».

B) «Сарыарқа», «Алаш», «Қазақ».

C) «Алаш», «Азамат», «Жас қазақ».

D) «Кедей айнасы», «Ауыл».

E) «Тілші», «Айқап», «Қазақстан».
$$$ 15

«Тіршілік» газетініњ идеялық редакторы болѓан қазақ ақыны:

A) М. Әуезов.

B) С. М±қанов.

C) Ѓ. М‰сірепов.

D) С. Дµнентаев.

E) С. Сейфуллин.
$$$ 16

«Қазақ» газетініњ қызметкерлері:

A) Ғ. Бµкейханов, М. Дулатов.

B) Н. Тµреқ±лов, Е. Байрин, С. Мењдешов.

C) Т. Рысқ±лов, Ѓ. М±ратбаев, Е. Алдаоњѓаров.

D) М. Малдыбаев, М. Шоқаев, З. Балиди.

E) Б. Қаратаев, Д. Фурманов, І. Жанс‰гіров.
$$$ 17

Тµраѓасы С. Ақатаев болѓан Қазақстанныњ азаматтық партиясы 1990 жылдары шыѓарѓан газет:

A) «Азат».

B) «Халық кењесі».

C) «Әділет».

D) «Азаттық».

E) «Еркіндік».
$$$ 18

Европада «Жас Т‰ркістан», «Жања Т‰ркістан» газеттерін шыѓарѓан қазақ публицисі:

A) Уали Қайымхан.

B) Баймырза Хайт.

C) Хамза Абдуллин.

D) М. Айтбаев.

E) М±стафа Шоқаев.
$$$ 19

1915-18 жылдары Б. Майлин, Ж. Тілепбергенов, А. Сегізбаев, А. Ешкеевтердіњ шыѓармаларын басқан журнал:

A) «Айқап».

B) «Сана».

C) «Шолпан».

D) «Абай».

E) «Садақ».
$$$ 20

«‡міт еткен кµзімніњ н±ры-балам,

Жаныња жәрдем берсін хақ таѓалам.

Атањ м±нда анањмен есен-аман,

С‰йіп сәлем жазады б‰гін саѓан», - «Дала уалаяты» газетінде жарық кµрген осы µлењ шумаѓыныњ авторы:

A) Алтынсарин Ы. «Атасы Балқожа бидіњ баласына жіберген хаты».

B) Абылайханов У. «Шоқан немересіне хаты».

C) Қ±рманбаев А. «Н±ржанѓа хат».

D) Әлжанов О. «Балама ха»

E) Қ±нанбай±лы А. «Кейінгі жас балаларѓа».
$$$ 21

БАҚ-та «Барлыѓы майдан ‰шін!» ±раны кµтерілген уақыт:

A) Азамат соѓысы жылдары.

B) 1916 ж. ±лт азаттық кµтерілісі кезењі.

C) Отан соѓысы жылдары.

D) 1933-1937ж. репрессия жылдары.

E) II д‰ние ж‰зілік соѓыс басталѓан т±ста.
$$$ 22

«Капитан Кирсанов», «Комиссар Логвиненко», «Полковник Капров» т. б. 8-атқыштар дивизиясы туралы жазылѓан очерктердіњ авторы:

A) Әзілхан Н±ршайықов.

B) Ж±маѓали Саин.

C) Әди Шәріпов.

D) Қасым Қайсенов.

E) Бауыржан Момыш±лы.
$$$ 23

Б. Кенжебаевтыњ «Социалистік Қазақстан» газетінде 1946 жылы жарық кµрген «Дарынды ѓалым» мақаласы кім туралы:

A) Әлкей Марѓ±лан.

B) Қаныш Сәтпаев.

C) Ахмет Ж±банов.

D) Ныѓмет Сауранбаев.

E) Мәлік Ѓабдулин.
$$$ 24

Отан соѓысы жылдарында Әбу Сәрсенбаевтыњ лақап аты:

A) әл-Атрауи.

B) Фараб.

C) Әбуин.

D) Байабу.

E) Сен бай.
$$$ 25

Отан соѓысы жылдарында қазақ радиожурналистикасын дамытуѓа ‰лес қосқан азамат:

A) Ғ. Сәрсенбаев.

B) М. Дінішев.

C) Б. Б±лқышев.

D) С. Сейітов.

E) Ғ. Шәріпов.
$$$ 26

1941 жылы 22 маусымда «Социалистік Қазақстан» газетінде жарық кµрген «Жамбылмен әњгіме» очеркініњ авторы:

A) Ѓ. Орманов.

B) Т. Жароков.

C) М. Әуезов.

D) С. М±қанов.

E) Ѓ. М‰сірепов.
$$$ 27

Отан соѓысы жылдарында Алматыда жарық кµрген газет:

A) «Ленин туы».

B) «Социалистік Қазақстан».

C) «Коммунист».

D) «Сталин жолы».

E) «Қазақстанныњ әдебиеті мен µнері».
$$$ 28

Тµраѓасы Хасен Қожахмет болѓан желтоқсан партиясыныњ басылымы:

A) «Әділет».

B) «Желтоқсан».

C) «Азамат».

D) «Жас µркен».

E) «Рух».
$$$ 29

1951 ж. «Казахстанская правда» газетінде М. Тµлебаевтыњ «Қазақстан музыкасындаѓы б±рыс баѓыт туралы» сын мақаласы кім туралы:

A) Қ. Байсейітов.

B) Ш. Жандарбекова.

C) А. Ж±банов.

D) Қ±рманѓазы.

E) К. Байсейітова.
$$$ 30

Ғ. Кµпішевтіњ «Адыра қалѓан ауылдар» мақаласы не туралы:

A) Тыњ µлкесіндегі қазіргі ауылдар.

B) Семей полигоныныњ зардабын шеккен ауылдар.

C) Капустин Яр полигоныныњ мањындаѓы ауылдар.

D) Марқакµлдегі Маралды ауылы.

E) Лобнор полигоныныњ айналасындаѓы кіші қалалар.
$$$ 31

«Мәдениет және т±рмыс» журналыныњ алѓашқы редакторы:

A) М. Дінішев.

B) С. Ақтаев.

C) С. Ақатаев.

D) Ш. М±ртаза.

E) К. Смаилов.
$$$ 32

Медицина, халық медицинасы мәселесіне арналып 1990 жылы шыққан журнал:

A) «Шипагер».

B) «Денсаулық».

C) «Дәруіш».

D) «Медет».

E) «Ем мен емші».
$$$ 33

1991 ж. Ауыл шаруашылық министрлігі шыѓарѓан басылым:

A) «Ауыл».

B) «Алтын аймақ».

C) «Дала дидары».

D) «¤скен µлке».

E) «Ауыл тынысы».
$$$ 34

Қазақстан телевизиясы ж±мысын бастаѓан жыл:

A) 1958 ж.

B) 1959 ж.

C) 1952 ж.

D) 1954 ж.

E) 1960 ж.
$$$ 35

Отан соѓысы жылдарындаѓы «Экспресс К» газетініњ атауы:

A) «Ленин жолы».

B) «Коммунист».

C) «Фронт Жаршысы».

D) «Ленинская смена».

E) «Путь Ленина».
$$$ 36

1952 ж. О. Қ±дышевтыњ редакторлыѓымен шыққан басылым:

A) «Социалистік Қазақстан».

B) «Қазақстан м±ѓалімі».

C) «Қазақстан пионері».

D) «Әдебиет және µнер».

E) «Ауыл тілі».
$$$ 37

Қазақстан телевизиясы т‰рлі-т‰сті бейнеге кµшкен жыл:

A) 1958.

B) 1960.

C) 1965.

D) 1978.

E) 1981.
$$$ 38

ҚР Мәдениет, Ақпарат, Спорт министрлігініњ қазіргі басшысы:

A) Е. Ертісбаев.

B) А. Сәрсенбаев.

C) Н. М±хамеджанова.

D) Е. Бабақ±маров.

E) Е. Ашықбаев.
$$$ 39

БАҚ туралы зањ қабылданѓан қала:

A) Атырау.

B) Ақтау.

C) Қараѓанды.

D) Алматы.

E) Арқалық.
$$$ 40

1994 ж. тәуелсіз «Казахская правда» газетін шыѓарѓан ѓалым:

A) Олжас С‰лейменов.

B) Кењес Н‰рпейісов.

C) Алдан Айымбетов.

D) Бақытжан Қанапиянов.

E) Бақытжан Момыш±лы.
$$$ 41

Ш. Уәлиханов қолданѓан публицистика жанры:

A) эссе.

B) репортаж.

C) жол-сапар очеркі.

D) заметка.

E) фельетон.
$$$ 42

1990 ж. д‰ниеге келген саяси-экономикалық газеттіњ атауы, редакторы:

A) «С±рақ және жауап», С. Ақтаев.

B) «Егемен Қазақстан», Н. Оразалин.

C) «Қала мен дала», Н. Ж‰нісбай.

D) «Адам ата Һауа ана», Ж. Қалыбай.

E) «С±хбат», С. Ш‰кір±лы.
$$$ 43

Ы. Алтынсаринніњ шәкірті, алѓашқы қазақ әйел-журналисі:

A) С. Есова.

B) Н. Арықова.

C) А. Оразбаева.

D) И. Иманбаева.

E) Н. К±лжанова.
$$$ 44

Қазақ публицистикасы тарихын зерттеуші ѓалым:

A) Н. Айтов.

B) Т. Айбергенов.

C) Б. Жақып.

D) Қ. Мусин.

E) Ш. М±ртаза.
$$$ 45

Ж. Аймауытовтыњ 1917 ж. «Сарыарқа» газетінде жарық кµрген мақаласы:

A) «Ана».

B) «Отан».

C) «Партия».

D) «Съезд».

E) «Сайлау».
$$$ 46

Философ, журналист Д. Амантай Бас редакторы саналатын республикалық апталық:

A) «Начнем с понедельника».

B) «Доживем до понедельника».

C) «Среда».

D) «Пятьница».

E) «Жас қазақ».
$$$ 47

Жастар ±йымыныњ 1918 жылы Қызылжарда шыѓарѓан басылымы, редакторы:

A) «Жас азамат», Қ. Кемењгер±лы .

B) «Ведомости», М. Ужгин.

C) «Семей жастары», Ж. Аймауытов.

D) «Жас Алаш», Ѓ. М±ратбаев.

E) «Туркестанский вестник», Ш. Ибрагимов.
$$$ 48

М. Дулатовтыњ «Біздіњ мақсатымыз» атты мақаласы жарық кµрген басылым:

A) «Торѓай».

B) «Орал».

C) «Қазақстан».

D) «Серке».

E) «Айқап».
$$$ 49

«Бірлік туы» газетінде 1918 жылы жарық кµрген «Т±ла бойлары қан сасиды» мақаласыныњ авторы:

A) С. М±қанов.

B) Х. Болѓанбаев.

C) М. Шоқай.

D) М. Дулатов.

E) Ж. Жабаев.
$$$ 50

«Қазақ» газетініњ авторы болѓан қырѓыз азаматы:

A) А. Тоқамбаев.

B) И. Арабаев.

C) Ш. Айтматов.

D) Т. Касымбеков.

E) Т. Қазақов.
$$$ 51

С. Сейфуллинніњ «Тар жол, тайѓақ кешу» тарихи-мемуарлық романы жарық кµрген журнал:
  1   2   3   4   5

Похожие:

Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы алғАШҚЫ Әскери дайындық
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен...
Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы француз тілі оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылыми министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы неміс тілі оқу бағдарламалары
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы «БАҒалау және бизнес» кафедрасы
«050908 Бағалау» мамандықтарына Мемлекеттік Білім Стандарттарына сәйкес және Білім және Ғылым Министрлігі жанындағы 06. 06. 2006...
Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі iconҚазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
«Психология» пәні бойынша тестік тапсырмалардың базасына енгізілген тақырыптар тізімі, қазақ тілінде білім алатын бөлім үшін
Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
...
Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы дене шынықтыру
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Ѓылым және Білім министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы сызу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница