Тапсырыс берушінің толық атауы және поштасының мекенжайы
Скачать 159.16 Kb.
НазваниеТапсырыс берушінің толық атауы және поштасының мекенжайы
Дата конвертации21.05.2013
Размер159.16 Kb.
ТипДокументы
БАҒАЛЫҚ ҰСЫНЫС СҰРАНЫСЫ ТӘСІЛІМЕН КОМПЬЮТЕРЛІК

ТЕХНИКАҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КҮТІМ ЖАСАУ ТУРАЛЫ

МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫ ЖҮРГІЗУ ТУРАЛЫ

Электрондық хабарландыру


  1. Тапсырыс берушінің толық атауы және поштасының мекенжайы: «Павлодар қаласы қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Кривенко көшесі, 25, индекс 140000 .

  2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы және пошта адресі: «Павлодар қаласы қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Кривенко көшесі, 25, индекс 140000 .

3. Тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырушылардың атауы: компьютерлік техникаға қызмет көрсету күтім жасау туралы.

4. Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызмет көрсетулердің атауы, қысқаша мінездемесі, сонымен қоса талаптары және талап етілетін көлемі, орыны, мерзімі, сонымен қоса мерзім және төлем талабы:

Компьютерлік техниканы күтім жасау қызметтердің тізімі туралы мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың жобасының 1 қосымшасына сәйкес;

Компьютерлік техниканы күтім жасау қызметтері Қазынашылықта тіркелген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жеткізілуі керек. Қорытындылар шот-фактура, тауарлардың құжаттарымен рәсімделуі және Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Кривенко көшесі, 25, индекс 140000, кабинет 218 мекенжайына жеткізілуі керек.

төлем түрі: есеп айырысу шотына ауыстыру. Төлеу мерзімі: соңғы төлем келісім шарт бойынша 5 жұмыс күні ішінде қызмет көрсету актісіне екі жақты қол қойылғаннан кейін жасалады, жабдықтаушы шот фактурасын әкелгесін және бюджеттік қаржы мөлшеріне қарайды.

5. Потенциалды жабдықтаушылармен көрсетілген сапалы ұсыныстардың орыны мен басталу және аяқталу мерзімі: бағалық ұсыныстар 2009 жылдың 04-нен 11-ші желтоқсан дейін аралығында Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Кривенко көшесі, 25, индекс 140000 мекенжайы бойынша қабылданады .

6. Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызмет көрсетулерге байланысты барлық шығындарды потенциалды жабдықтаушының бағалық ұсынысқа қосуының қажеттігі туралы талаптар: Потенциалды жабдықтаушы тауарларды жеткізуге байланысты барлық шығындарды бағалық ұсынысқа қосуы қажет.

7. Тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартқа қол қоюдың талап етілетін мерзімі:

Компьютерлік техниканы қызмет жасау бойынша, қол қою мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартқа, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының көрсетілген келісім шартты жабдықтаушыға берген күнінен бастап бес жұмыстық күн ішінде.

Конкурсқа қатысуға тапсырысы бар конверт 2009 жылғы 14 желтоқсанда амыз 11: 00 сағатта ашылады. Келесі мекенжай бойынша: Павлодар қаласы, Қривенко көшесі, 25, 218 каб.

Қосымша ақпарат және анықтаманы 8 (7182) 321695 телефоны бойынша алуға болады.

Мемлекеттік сатып алуды

ұйымдастырудың уәкілетті өкілі

«Павлодар қаласы қаржы бөлімі» ММ

бастығы орынбасары С. Мұқанов

Электронное объявление

О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУП0К

УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ


1. Полное наименование и почтовый адрес заказчика: государственное учреждение «Отдел финансов города Павлодара», индекс 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, 25.

2. Полное наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок: государственное учреждение «Отдел финансов города Павлодара», индекс 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, 25.

3. Название осуществляемых государственных закупок товаров, работ, услуг: услуги по обслуживанию компьютерной техники.

4. Наименование, краткая характеристика, а также требуемый объем, место, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также срок и условия оплаты:

перечень услуг и объемы по обслуживанию компьютерной техники согласно приложения 1 к проекту договора о государственных закупках услуг по обслуживанию компьютерной техники;

услуги по обслуживанию компьютерной техники должны быть оказаны в течение 30 календарных дней с момента регистрации договора в Казначействе. Результаты должны быть оформлены счет - фактурой, накладной и предоставлены по адресу: индекс 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, 25, каб. 218;

форма оплаты: перечисление на расчетный счет поставщика. Сроки выплат: расчет по договору производится в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами акта оказанных услуг, предоставления поставщиком счета-фактуры и по мере выделения бюджетных средств.

5. Место и срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений: ценовые предложения принимаются в срок с 4 по 11 декабря 2009 года по адресу: индекс 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, 25, каб.218.

6. Требование о необходимости включения потенциальным поставщиком в ценовое предложение всех расходов, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг: потенциальным поставщикам необходимо в ценовое предложение включить все расходы, связанные с оказанием услуг по обслуживанию компьютерной техники.

7. Требуемый срок подписания договора о государственных закупках товаров, работ, услуг: срок подписания договора о государственных закупках услуг по обслуживанию компьютерной техники в течение пяти рабочих дней со дня предоставления организатором государственных закупок указанного договора поставщику.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться 14 декабря 2009 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, индекс 140000, город Павлодар, улица Кривенко, 25, каб. 218.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7182) 321695.

Уполномоченный представитель

организатора государственных закупок

товаров (услуг) заместитель начальника

ГУ «Отдел финансов города Павлодара» С. Муканов

Приложение 1

к проекту договора о государственных закупках услуг

по обслуживанию, содержанию и ремонту компьютерной техники


Перечень закупаемых услуг

по обслуживанию компьютерной техникип/п

Наименование услуг

Кол-во

шт

Цена за единицу,

тенге

Общая стоимость услуги,

Тенге

1

Восстановление данных с поврежденного носителя

3

5000

15000

2

Установка и настройка программного обеспечения

9

2500

22500

3

Ремонт лазерного принтера HP 1010 (замена термоузла в сборе)

3

8500

25500

4

Ремонт LCD монитора

3

5500

16500

5

Профилактика картриджа

13

700

9100

6

Чистка CD-ROM, DVD - ROM

15

700

10500

7

Ремонт блока питания АТХ

7

1000

7000

8

Ремонт жесткого диска

5

2700

13500
ИТОГО:119600


Уполномоченный представитель

ГУ «Отдел финансов города Павлодара» С . Муканов

Проект договора о государственных закупках товаров, работ, услуг:
Проект договора о государственных закупках

услуг по обслуживанию компьютерной техники
г. Павлодар «___» _________ 2009г.

Государственное учреждение «Отдел финансов города Павлодара», именуемое в дальнейшем Заказчик в лице начальника отдела финансов города Иманбаева Мереке Нургазиновича, с одной стороны __________________________

_______________________________________________________________________,

(полное наименование поставщика)

именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________

_______________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________

(Устава, Положения и т.п.)

с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и итогов государственных закупок услуг по обслуживанию компьютерной техники способом запроса ценовых предложений, прошедших «___» ___________ 2009 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках услуг по обслуживанию компьютерной техники (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется оказать Заказчику услуги по обслуживанию компьютерной техники (далее – Услуга) на сумму в размере ___________________

_________________________ (далее – цена Договора) по КБК 452001003149:

(сумма цифрами и прописью)

администратор программы 452 – Отдел финансов города Павлодара; программа 001 – обеспечение деятельности Отдела финансов; подпрограмма 003 – аппараты местных органов; специфика 149 – прочие услуги и работы.

2. В данном договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) «Услуги» - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, не имеющая вещественного результата;

4) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

5) «Поставщик» – физическое лицо осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых услуг (Приложение 1).

4. Поставщик обязуется оказать Услугу в течение 30 календарных дней с момента регистрации Договора в территориальном органе Казначействе, а Заказчик принять и оплатить Услугу. Форма оплаты: перечисление на расчетный счет Поставщика

5. Сроки выплат: Заказчик производит Поставщику авансовую (предварительную) оплату в размере 30 процентов от цены Договора в течение 3 рабочих дней с момента регистрации договора в территориальном органе Казначействе; окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами акта оказанных услуг и по мере выделения бюджетных средств.

6. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт оказанных услуг и счет-фактура.

7. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также информации, предоставленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

9. Оплата Поставщику за оказанные Услуги будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Договора.

10. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его ценовом предложении.

11. Никакие отклонения или изменения Услуги, предоставляемые поставщиком в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

12. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для оказания Услуги по Договору, то цена Договора соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

13. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

14. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременной предоставлению услуг, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.

15. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может оказать услуги в сроки указанные в п.4 настоящего Договора, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

16. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Поставщик не может предоставить Услуги в срок указанный в п.4 настоящего Договора, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

17. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

18. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

19. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

20. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

21. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

22. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

23. Договор о государственных закупках может быть расторгнуть на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договору по данным основаниям.

24. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по настоящему Договору или в связи с ним.

25. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26. Договор составлен на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

27. Договор составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

28. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

29. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

30. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

31. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

32. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик Поставщик

ГУ «Отдел финансов города Павлодара, т/факс 8(7182)323420

140000 Павлодарская область г.Павлодар ул.Кривенко,25

РНН 451500226737

ИИК 001130273

Код 4523002, КБЕ12

Департамент Казначейства по Павлодарской области

БИК 195301070

М. Иманбаев

(подпись)

М.П.


(полное наименование)

(адрес)

(телефон, факс)

РНН

ИИК

Банк

БИК

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.


Дата регистрации в территориальном органе казначейства: ________________________

Похожие:

Тапсырыс берушінің толық атауы және поштасының мекенжайы iconТапсырыс берушінің толық атауы және поштасының мекенжайы
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы және пошта адресі: «Павлодар қаласы қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Қазақстан...
Тапсырыс берушінің толық атауы және поштасының мекенжайы iconМекеменің толық атауы мен тапсырыс берушінің пошталық мекенжайы: «Железин ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»
...
Тапсырыс берушінің толық атауы және поштасының мекенжайы iconБағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы
Тапсырыс берушінің атауы: “Ақсу қаласы Еңбек селолық округі әкімінің аппараты” мемлекеттік мекемесі
Тапсырыс берушінің толық атауы және поштасының мекенжайы iconБағалық ұсыныстардың сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы
Тапсырыс берушінің атауы: “Ақсу қаласы Еңбек селолық округі әкімінің аппараты” мемлекеттік мекемесі
Тапсырыс берушінің толық атауы және поштасының мекенжайы iconКөрсетілетін қызметтің атауы
Тапсырыс берушінің толық атауы – «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы» мм, почталық мекен-жайы: Орал қаласы, Қ. Аманжолов...
Тапсырыс берушінің толық атауы және поштасының мекенжайы icon4 хабарландыру Тапсырыс берушінің атауы және пошта мекенжайы
Павлодар облысы өртке қарсы қызмет департаментінің баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен тауар, жұмыстар, қызметтердің мемлекеттік сатып...
Тапсырыс берушінің толық атауы және поштасының мекенжайы iconТапсырыс берушінің толық атауы (ұйымдастырушы)
Сыйлық терім, дәретханалық су, жұмсақ ойыншық, шарикті дезодорант, дойбы тасының, домино, әшекей
Тапсырыс берушінің толық атауы және поштасының мекенжайы iconМемлекеттік сауда жасаулардың жиынын бекітуі туралы тауарлардың, қызметтердің сауал тәсілімен баға ұсыныстардың шешімі Эфирге бейнефильм орналастыру «Өзекті сұқбат»
Тапсырыс берушінің толық аты және мемлекеттік сауда жасаулардың ұйымдастырушысының, олардың пошталық мекенжайы
Тапсырыс берушінің толық атауы және поштасының мекенжайы iconТапсырыс берушінің толық атауы (ұйымдастырушы)
«Шарбақты аудандық оқу бөлімі» мемлекеттік мекемесі бойынша құнды ұсыныстарға жұмыс және қызмет етуде сұраныс тәсілімен, мемлекеттік...
Тапсырыс берушінің толық атауы және поштасының мекенжайы iconТапсырыс берушінің толық атауы (ұйымдастырушы)
«Санаторий түріндегі Шалдай мектеп-интернаты» мемлекеттік мекемесі бойынша құнды ұсыныстарға жұмыс және қызмет етуде сұраныс тәсілімен,...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница