Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп
НазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министрліп
страница1/4
Дата конвертации26.11.2012
Размер0.58 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІП

¥ЛТТЫҚ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫОқу жетістіктерін сырттай бағалау

Әлеуиетгік ғылымдар, экономика жэве бизкес

СҮРАҚ КІТ АПШАСЫ

2104-нүсқа

Байқау сынағы
СЖК - Лек - Аудитория № ОрынМамандық

шифры

Жауап парағының №

Студенттің қолы

АСТАНА - 2012

2104-нусца

Қ¥РМЕТТІ СТУДЕНТ!

 1. Тесг сынағына берілетін уақыт - 150 минут (2 сағат 30 минут).
  Тест тапсырушылар үшін тапсырма саны - 100.

 2. Берілген нұсқадағы әрбір тест тапсьфмасындағы сегіз жауаптың үшеуін
  таңдауды қажет етеді.

 3. Таңдаған жауабыңызды жауап парағындағы пәнге сәйкес сектордың тиісті
  дөңгелекшелерін толық бояу арқылы белгілеу керек.

 4. Есептеу жұмыстары ушін сұрақ кітапшасының бос орындарын
  пайдалануға болады.

 5. Жауап парагында көрсетілген секторларды мұқият толтьфу керек.

 6. Тест сынағы аяқталғаннан кейін сэдрақ кітапшасы мен жауап парағын
  аудитория кезекшісІне өткізу қажет.

8. Қатаң тиым салынады:

 • Сұрақ кітапшасын ауыстыруға;

 • Сұрақ кітапшасын аудиториядан шығаруға;

 • Анықтама материалдарын, калькуляторды, ұялы телефонды, сөздікті
  қолдануга.

9. Тестілеу уақытында ережені сақтамаған жағдайда, ҚР БҒМ өкілі мен

аудитория кезекшісі акт толтырып, студентті аудиториядан шығару және оның тестілеу нәтижесін жою туралы шешім қабылдайды.

Экономикалық теория

1. Экономикалық теория зерггейді:

^А) Адамның табиғатқа және затқа қатьшасын.

^В) Адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыру үшін қоғамдағы

шеісгеулі ресурстарды.

С^Өқцірістік факторларды. ^В) Адамның коғамға қатынасын»— ^Е) Өндіргіш күштердің қатынасын.

Ғ) Қоғамдық өндірістегі адамдар арасындағы қатынасты.

О) Адамдардың өзара қарым-қатынасын.

Н) Шаруашылық жүйесін жүргізуді. *-

2. Қазіргі нарықгық экономикаяың қоғамдағы пайдалылық рөлі:
А) Шағын орта бизнестің ұлғаюы.

В) Тұгынушы егемендік құқыгын бұзуы.

С).Өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы байланыс,

ТЭ) Экономикалық өсуді қатамасыз ету.

Е) Өндіруші егемендік құқығын бұзуы.

Ғ) Адамдардың тәуекелге бармауы.

О) Өндірушілердің өндірген өнІмінін жетістігі.

Н) Жеке меншік сауда саясатының дамуы.

3, ҚР-да 1991-1992 ж. мемлекет меншігінің реформасы қалай жүргізілді:

А) Мемлекеттік меншіктің болуы.

В) Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы.

С) Өндірістік қатынастардың жаңа түрін қалыптастыру, меншік иелерінің

жаңа тобын құру.

В) Нақты бір өнім өндірушілердің мамандануын білдіретін қоғамдық еңбек

бөлінісі, шаруашылық өндірілген өнімнің айырбасқа (сатуға) түсуі.

Е) Табиғи ресурстарға, жерге, үйге, өндІрІс құрал-жабдыкгарына меншік

формасьш өзгерту процесі.

Ғ) Мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру

О) Шаруашылық процестерін жургізу арқылы шектеулі ресурстарды

цайдаланатын өндірістік қатынастары.

Н) Нарыкгық экономикаға көшуге жағдай жасау үшін.

4. Мемлекетгің "кім үшін өндіру керек?" мәселесін шешудегі рөлі:

А) Экономикалық дағдарысты жоюға әрекет жасау.

В) Қоғамдағы тепе-теңдікті күшейтуге жағдай жасау.

С) Пайданың өсуін ынталандыру.

В) Кэсіпкерлер арасында пайданы бөлу.

Е) Қоғамдағы ақшалай табыстарды бөлу.

Ғ) Экономика тиІмділігінің өсуін ынталандыру.

2104-нүсңа 4

О) Табысы шектелген нақгы тұтынушыға көмек беру. (Н) Экономикалық турақтылыққа ыкдалын тигізу.

5. Меншіктің басқару құкығы:

А) Игіліктерді иеленуде ұйымдастыру құқыгы.

В) Игіліктерді қолдануды кім және қалай қамтамасыз етуді шешу құқығы.

С) ИгілІктерді пайдалану нәтижесіне ие болу құқығы."—

О) Игіліктерге міндеттелінген денелік (күш қуаттылық) талдау кұкыга.

Е) Игілікгерді мұрагерлікке беру к^қығы.

Ғ) Игіліктерді сыртқы ортаның зияндылығынан қорғау құкығы.

О) Игіліктің жұмыс қарқыньш басқару қ^кығы.

Н) Игіліктерді жатсындыру, өзгерту, тртлну немесе жойып жіберу құқығы.

6. Меншік субъектісі:
А) Бағалы қағаздар.
В) Ғимараттар.

С) Жер.

Ә) Өндіріс кұрал-жабдықгары. (Ё\ Мемлекет. УУ Басқару орындары.

С) Табиги ресурстар. (Н) Адам.

7. Тауар-бұл:

^А) Ақшаға айырбас заттың бірі.

В) Төлем құралының бірі. —^

С) Жаңа қун."

О) Айналым құральгаың бірі. ^" ;^Ё) Еңбек өнімІ.

Ғ) Еңбек нэтижесі.

О) Еңбек шығыны. - -(іЬ Айырбас үшін шығарылған еңбек өнімі.

8. Тауар категориясына дұрыс анықгама беріңіз:
А) Табыс көзі.

(В) Тугыну құнына ие зат.

С) Үлттық қаржы, қоғамдық табыс. ""^*"

ТТ) Айырбас құньша ие тауар. (Е) Қоғамньщ кажеттілігін қавағаттандыру қасиеті бар зат.

Ғ) Еңбек құралы.

С) Өндірушінің өзі тұгынатын еңбек өнімі.

Н) ¥лттық өнім, табыс, сауда.—-

9. Қолда қалған табыс:

А) Жұмыскерлердің акша сомасы.

2104-нусқа <■

В)Еңбекқұньт. —

,.С) Адамдардың жұмсай алатын табыстары. В) Тұрғындардың билігінде болатын табыс. Е) Хапық төлейтін салықгардың жалпы келемі. Ғ) Капитал құны. -О) Кәсіпкерлік тәуекелдіктІң құны. Н) Кәсіпкерлік тэуекелділігі мен капитал бағасына. —

10. Нарықтағы тауар ұсынысы тәуелдІ:
А) Сапа, пайдалылық және қажеттілікке.

В) Өзара алмастырылатын тауар бағаларының өсуіне.

С) Сапа, сұраныс және ұсынысқа.

О) Өндірілетін тауар ресурстарының бағасына.

Е) Сапа, саны, бағаға.

Ғ) Бәсеке күреске.

О) Орташа табысқа.

Н) Сұраныс көлеміне.

11. Тепе-теңдік баға графигі көрсетеді:
А) Сұраныс пен ұсыныс нүктесін.

В) Үсыныс багасын.

С) Сұраныс көлемі мен ұсыныс көлемінің теңдігін. ■

П) Артықшылықты.

Е)Баға мен сату келемінің арасындағы тікелей тәуелділікті көрсетеді.

Ғ) Нарықтық баға теңдік бағадан төмен болса, с^раныс көлемі ұсыныс

көлемінен артады.

О) Нарықтық баға теңдік бағадан жоғары болса, ұсыныс көлемі сұраныс

көлемінен артады.

ҒІ) Сұраныс бағасын.

12. Айналымдағы капиталдың формуласы:
А^ Тауарлы ақша.

В) ӨнеркәсіптІк. С) Ақшалай. Р) Ақша.

ё)т-А1-т...е~т"

Ғ) Өндірістік. О) А-Т-А. Н) Саудалық.

13. Капиталдың түріне негізгі және айнымалы болып бөлінуіне тән:
А) Тауарлы ақша.

В) Акционерлік меншік. С) Өндірістік. О) Ақшалай.

2104-нұсңа 6

Е) Қарыз.

Ғ) Коллективтік меншік.

О) Саудалық.

Н) Тауарлы.

14. Негізгі капитал: А) Өндіріс тауары.

В) ӨндІріс процесінде қ^ньгн өзгертпейтін капитал. (С) Бірнеше өндіріс процесіне қатысатын жэне өз кұнын жаңа өнімге белшектеп ауыстыру.

р) Натуралдық түрі толыгымен тұратын капитал.

і_Ё) Өндіріс процесінде өз құнын толық жоятын және оны жаңа өнімге толық аударатын капитал. Ғ) Қ^нды қағаз түріндегі капитал. О) Қосымша құн өндіру. Н) Айырбас к^нды өндіру.

15- Жиынтык (жалпы) табыс тең:

А) Қаражат кор жинақтау жиынтығына.

В) Экономикалық өнімдердің жиынтығына.

С) Таза экспортқа.

О) Капитал иелерінің жинаған ренталық төлемдерінің сомасына.

Е) Жұмысшылардың, тапқан теңгелерінің жалпы сомасына.

Ғ) Т¥Ө-нің табысына.

О) Инвестицияларға.

Н) Өндірушілердің пайда ретінде алатын теңгелерінің сомасына.

16. Егер экономика біртұгас жүйе түрінде талданса, онда ол жатады:
А) Сауда саясаты.

В) Еркін бәсеке.

С) Еркін кәсіпкерлік қызмет.

0) Микроэкономикаға.

Е) Позитивтік.

Ғ) Нормативтік.

О) Макроэкономикаға.

Н) Халықаралық экономикаға.

17. Қалыптасқан дәстүрлер мен әдет-ғұрьштар негізінде құрылатын,
көпукладтық экономиканы карастыратын экономикалық жүйе типін атандар:
А) Нарықтық.

В) Басқарушылық-әкімшілі.

С) Мемлекетгің нарық механизмдеріне араласуы.

О) Үрпақган ұрпаққа жалғасып отырған дэсгүр.

Ё) Салт дәстұр.

Ғ) Индустриалды.

2104-нүсқа -,

Ш.Аралас. /Н) ДэстүрлІ.

18. Капитал айналысы:

-А^ Капиталдьщ шеңбер айналымыньщ үнемі қайталануы жэне жаңаруы. В) Капиталдың ұцайы өндірісте болуында.

С) Техникалық құрылым өзгерістерін көрсететін қ^ндьіқ кұрылым " езгерістері.

0) Капиталдын, өндіріс және айналыс саласьгадагы козғалысы. Е) Тұгылған және өзгермелі капиталдар қатьгаасы. Ғ) Өндірістің техникалық кұрылымы.

{'(з) Капиталдың 3-сатыдан кезекті түрде өтуі езгермелі түрде 3-түрІне ауысуы. Н) Капиталдың айналыс саласьша өтуі.

19. Макроэкономикалық жағдайында Вальростык жалпы экономикалық
теңдігінің есебі бойынша:

А) Нарықтың барлығында да жетілмеген бэсеке күрес болады.

В) Салалық нарыктрда артықшылық ұсыныс жэне сұраныс болмайды.

С) Нарыкгық барлык түрінде жетілген бәсеке кұрес болады.

Б) Тауарларға және ресурстарға баға тұрақты.

Е) Потенциалдык Ж¥Ө-нің көлемі өссе.

Ғ) Өндіріс факторларының запастары өзгермейді.

О) Экономикалық толык жұмыс бастылық жағдайда дамыса.

Н) Нақты және потенциялды Ж¥Ө көмегі тең болса.

20.. ӨндірІстік капитал пайдаланылатын сфера: А)Айырбас құнды өндіру. В) Мәдениетте. -С) ІС^зметте.

Е} Саудада. Ғ) ёнеркәсіпте. О) Кәсіпорында. Н) Білімде.

2104-нусца 8

21. К.Жуглярдың орташа толқындарының себептері мен ерекшеліктері:

А) Басты қозғаушы кұш технологиялық өндірістегі технологиялық базаның

радикалды өзгеруі мен оның құрылымдық кайта к¥рылуы.

В) Экономикалық циклдардың себептері күрделі к^рьілыспен байланысты.

С) Энергия куаты мен материалдарға байланысты.

Б) Алтынның әлемдік қорының тербелісі.

Е) Ақша айналысындагы өзгерістер, кердиттік жүйенің мэселелеріне.

Ғ) ЖҮӨ-нің тербелісіне инфляцияға, жұмыссыздыққа әкеледі.

С) Ж¥Ө-нІң, инфляцияның, жұмысбастылықтың тербелісіне әкеледі.

Н) Халыкгьщ элеуметтік жағдайларының төмендеуІне экеледі.

22. Ашық инфляция қандай формаға бөлІнеді;

А) Ақша құндылығы мен кабілеттілігінің төмендеуі,

В) Жалпы баға деңгейі инфляция.

С) Өмір сүру құны.

И) Болжау, күткен, күтпеген инфляция.

Е) Қағаз ақша, бағаның өсуі,

Ғ) Баяу, қарқынды, ұшқыр инфляция.

О) Жұмыс, ақша, сэдэаныс тауар инфляци.

Н) Сұраныс, шығын, к^рылымдық инфляция.

23. Өндірістің төмендеуі мен фирманың жабылуы салдарына жүмыстан
босатылған адам:

А) Жұмыс күші саны ессе.

В) Жұмыссыздықгың циклдық формасына.

С) Жиынтық сұраныстың өзгеруіне байланысты,

Б) Жиынтық сұраныстын жетіспеуіне байланысты.

Е) Жұмыссыздықгың фрикциондық формасына.

Ғ) Жұмыссыздықгың маусымдық формасына.

С) Жұмыссыздыкгың қ^рылымдық формасына.

Н) Ж^мыссыздықгьщ жасьфын формасына,

24. Жылдық есептеудегі Ж¥Ө өзгеруінің қарқыны жоғары болса онда-ол:
А) Сақтанушы.

В) Өндіргіштің өсуі.

С) Экономикалық өсу.

В) Алыпсатарлық.

Е) Эмбарго.

Ғ) Жалпы іппсі өнім.

О) Икемділік.

Н) Өндіріс көлемін өлшеген кезде қос есепті болдьфмау.

25. Техника мен технологияның жетілдірілуі арқылы ұлггық экономиканы

өсІру - бұл:

А) Аралас жолмен өсу.

В) Үйымдастыру мен басқаруды жетілдіру.

С) Толық өнім.

О) Өндіргіш өсу,

Е) Ресурстарды пайдалаңу әдістерін жақсарту.

Ғ) Жұмыс күшінің және затгық капиталдың сапасын жақсарту.

С) Интенсивті өсу.

Н) Экстенсивті өсу.

Экономикалық теория ПӘНІНЕН СЬШАҚ АЯКТАЛДЫ

2104-нусқа

10 Макроэконом

1. Нақты ЖІӨ сипаты:

А) Түрақты бағадағы өнім шығару көлемін анықтайды

В) Номиналды ЖІӨ-нен әрқашанда үлкен

С) Номиналды ЖІӨ көлемі мен бағалар индексіне байланысты

О) Ағьшдық бағалар негізінде есептеледі

Е) Резиденттердің үлесін ескермейді

Ғ) Инфляция деңгейі ескерІледІ

О) Әрқашан Номиналды ЖІӨ-ге тең

Н) Меншіктен түскен табысты ескереді

2. Ласпейрсс және Пааше индекстерінің айырмашылықтарьт:
А) Таза экспорт тұрақтылығы ескеріледі

В) Инвестицияны ескереді

С) Қымбат тауарларды арзан тауарлармен алмастыру ескерілмейдІ

Б) Қымбат бағалар алынады

Е) Пааше индексін есептегенде ағымдағы жылдагы тауарларды түіыну

К¥рылымының өзгеруі ескеріледі

Ғ) Пааше индексін есептегенде ағымдағы кезендегі тауарлар қоржьшының

кұрылым ы алынады

С) Ласпейрес индексін есептеуде ағымдағы жылдағы тауарларды түгьгау

қңіылымынын өзгеруІ ескерілмейді

Н) Таза импорт т^рақгалығы ескеріледі

3. Макроталдаудың негізгі мәселесі:
А) биржалық инфрақұрылым дамыту
В) жеке субъектілердің қызметін талдау

С) ұлтгық экономикага әсер ететін негізгі факторларды анықтау

И) нарыкпгағы тауарлардың құрылуы

Е) макротұрақгылықгы қалыптастьфу

Ғ) тепе-теқ бағаыы бекіту

О) нарыктагы тепе-теңдііегі анықтау

Н) элеуметтік тенсіздік мэселесІ

4. Төменде берілгендердщ қайсысы сұраныс сілкінісімен байланысты:
А) Ақша сұранысының күрт өзгерісі

В) Ресурстарға бағаньщ күрт өсуі

С) Инвестициялық сұраяыстың тосьш өзгерісі

О) Табиғи апаттар

Е) ЖІӨ өзгерісі

Ғ) Ақша айналымы жылдамдығыньщ курт өзгерісі

О) Ақша ұсынысы

Н) Зақдылықтардағы өзгерістер


II

2104-нусқа

5. А8 қисығының жылжуына әкелуші факторлар:
А) тұгынушы талғамының өзгеруі

В) құқыктық нормалардың өзгеруі

С) тұгынушылар шығындарьшың өзгеруі

Б) мемлекеттік шығындардың өзгеруі

Е) тұгынушы табысының өзгеруі

Ғ) нарық қүрылымы

О) өндірістік ресурстардьщ баға деңгейінің өзгеруі

Н) инвестициялық шығындардың өзгеруі

6. Жиынтық сұранысқа әсер ететін багалык емес фактор:
А) Тауар бағасы

В) Халық саны

С) Валюталық бағам ауытқулары

О) Экспорт

Е) Ауа райы

Ғ) Салық

О) Тауардың арзандауы

Н) Тұгынушылар әл-ауқаты

7. Қысқа мерзімді кезеқде ағымдағы колда бар табыс өскен сайын:
А) Қор жинауға шекті бейімділік өседі

В) АРС өседі, АРЗ кемиді

С) АРС кемидІ, АР5 өседі

Ц) Тұгыну шьтғындары да, қор жинау да кемиді

Е) АРС және АРЗ кемиді

Ғ) Тұтыну шығындары жэне қор жинау өзгермейді

О) Огбасы табысының өсуімен тұтынуға кеткен шыгын бөлігі салыстырмалы

қысқарады және қор жинағы салыстырмалы өседі

Н) Отбасы табысының өсуімен түтынуға кеткен шығын бөлігі салыстырмалы

өседі және қор жинағы салыстырмалы қысқарады

8. Егер қолда бар табыс көлемі төмендесе,онда:

А) Тұгыну шығындары да, кор жинау көлемі қысқарады

В) Тұтыну шығындары және қор жинау өзгермейді

С) Қолда бар табыс көлемінІң төмендеуі пайыз мөлшерлемесінің өсуі

әсерінен, нэтижесінде үй шаруашылығының байлығы, соның әсерінен онын

тұтынуы да азаяды

О) Тұгыну шығындары да, қор жинау да өседі

Е) Тұгыну шығындары қысқарады, ал қор жинау көлемі өседі

Ғ) Тұшну шығындары өсіп, қор жинау көлемі қысқарады

О) Жиынтық ұсьшысы өседі

Н) Қор жинау өседі

21й4-н%ща 12

9. Неоклассикалық жэне кейнстік жөзқарася|)П ортақ үлгі:
А) ІЗ-ЬМ

В) Филипс пен Лаффер кңсыгы

С) Леонтьев үлгісі

О) Солоу үлгісі

Е) 18-ЬМ, АО-АЗ

Ғ) Кейн кресі

О)АО-А5 ''

Н) Лоренц қисыга

10. Банк жүйесінің бірінші деңгейіне мыналардыцчйвысы жатады?
А) Қор биржасы

В) Коммерциялық банк

С) Арнайы уйымдар

О) Орталық немесе ¥лттық банк

Е) ¥лтшқ банк

Ғ) Депознттік банк

О) Центр-Кредит банк

Н) Орталық банк


13

2104-нрсқа

Е) Салық механизмі колданылмауы

Ғ) Мемлекетгік шығындарды қысқарту

0) Мемлекетгік шығындарды азайтып, салық салу деңгейін артгыру

Н) Салық азаюы мен мемлекет шыгандарьшын, өсуін

14. ЬМ қисығы графиктегі көлбеуі жатыңқы болса:

А) Тармақтары жоғары бағытгалған

В) Пайыз мөлшерлемесі икемдІ

С) Ещс 0-ге тең

Б) Теріс көлбеулі

Е) Горизонтал

Ғ) Оң көлбеулі

О) Пайыз мөлшерлемесі аз өзгергенде табыс көбірек өзгерсді

Н)Кему

15.15- ҺЫ үлгісінің ішкі айнымалылары:

А)е

В)к


V.

себебі:

щ

11. Номиналды пайыз мөлшерлем
А)Ж¥Өөзгеруі

В) Салық өзгеруі

С) Инфляция қарқыньшың өзгеруі

О) Сыйақы мвлшерлемесінің өзгеруі

Е) ПаЙыз мөлшерлемесІ мен инфляция қарқыньшьщ өзгерулерІ

Ғ) Нақгы пайыз мөлшерлемесінің өзгеруі

О) ЖІӨ өзгеруі

Н) Жұмыссыздық қарқынының өзгеруі

12. Тепе-тендік пайыз мөлшерлемесі мен ақша массасынық ауытку себебі:
А) Түлъшу шығындары мультшшикаторы

В) Депозиттер

С) Ақша нарыгындағы экзогенді айньшалыларға байланысты

1У) Қор жинағы

Е) Ақша ұсынысының өзгеруі

Ғ) Табыс деңгейінің өзгеруі

О) Банктік резерв нормасы

Н) Мемлекеттік сатып алу шығындары

13. Инфляцияға карсы фискалды саясат ерекшелігі:
А) Салық пен мемлекет шығындарыньщ көбеюін
В) Салық салу деңгейін арттыру

С) Салық пен мемлекет щығындарының азаюын О) Саяық салу деңгейін азайту

О)а Н)Ү

16. Құрылымдық жұмыссыздық:
А) ¥зак мерзімді

В) Өз еркімен байланысты

С) Кейбір мамандыкгарға сүраныс өзгергенде пайда болады

ТУ) ӨндІрІстегі технологиялық өзгерістерге байланысты

Е) Экономикалық цикл фазасына байланысш

Ғ) Басқа жүмыс орнын іздеумен байланысты

С) Циклдық өрлеу кезеңінде болмайды

Н) Кэсіптілік деңгейІне байланысты баска жұмыс орнын іздсумен

байланысты

17. Қүрылымдық жүмыссыздық:

А) Экономикалық күлдырау кезінде калыптасады

В) Баска жұмыс орнын күтуге байланысты босағандар

С) ӨндІрістегі технологиялық өзгерістермен байланысты

О) Мамандығы «ескіріп», кажет емес болған түлғалармен сипатталады

Е) К^ісқа мерзімді сипатқа ие

Ғ) Өндірістегі технологиялык өзгерІстерден тәуелсіз

О) Мекемедегі қысқартуға байланысты босағандар

Н) Ерікті түрдегі жұмыс ауыстьфуда туындайды

2104-нұсқа

14


18. Шығын инфляциясы ненің нәтижесінде дамиды:
А) АБ қисығының онға жылжуынъщ

В) А8 қисығының солға жылжуының

С) АБ қисығының солга жылжуының

Б) АО мен А8 қисықтарының бір мезгілде солға жылжуының

Е) АЗ қисығының оңга жылжуының

Ғ) Жиынтық ұсыныс қисығының солга жылжуының

0) Жиынтық ұсыныстың азаюынан

Н) Кэсіпорынның жалпы өнІміңің қысқаруы

19. Фискалды саясат төлем балансы жағдайына келесі бағытга әсер етеді:
А) Пайыз мөлшерлемесі арқылы

В) Пайда арқылы

С) Табыс деңгейі мен пайыз мөлшерлемесі арқылы

О) Мультипликатор арқылы

Е) Заң арқылы

Ғ) Қосымша қ^н арқылы

С) Мүлік салығы арқылы

Н) Табыс деңгейіне эсер арқылы

20. Нақты айырбас бағамына әсер ететін факторлар:
А) фирма бағаларыньщ өзгеруі

В) ақша массасының тұрақтылығы

С) мемлекетгік салықгардың өзгеруі

Э) тауар құнының өзгеруі

Е) жиынтық ұсыныстың өзгеруі

Ғ) инвестицияның сұранысы

О) ақша өтімділігінІң өзгеруі

Н) мемлекеттік жинақтьщ өзгеруі

21. Шет ел мемлекеттерінде ынталандырушы бюджет-салық саясат жүргізу
нәтижесінде:

А) Таза экспорт туракты

В) Таза импорт түрақты

С) Инвестиция деңгейін төмендетеді

Б) ӘлемдІк пайыз мөлшерлемесін өзгертеді

Е) ӘлемдІк пайыз мөлшерлемесін өсіреді

Ғ) Инвестиция деңгейі тұрақты

О) Жалақыны өсіреді

Н) Пайыз мөлшерлемесІн өзгертпейді

22. Еркін айналым бағамының кемшілігі:
А) Бағалар төмендейді

В) Сұраныс тұрақты С) Импорт шектеулі

2104-нусқа \5

ҮУ) ¥сыныс тұрақты

Е) Тұрақсыздық

Ғ) Экспорт т^рақты

О) Белгісіздік

Н) Сауданың нашарлауы

23. Р.Солоу моделІ бойынша бір жұмысбасты есепке алғанда шығару
көлемінін тұракгы өсуі келесімен түсІндіріледІ:

А) Технологиялық прогреспен

В) Халық санының өсуімен және жинакгау нормасының өсуімен

С) Халык саныньщ өсуімен

Т>) Халық санының өсуімен жэне технологиялық процеспен

Е) Жинақтау нормасының есуімен

Ғ) Инвестиция өсуімен

О) Мультипликативтік әсермен

Н) Ғылыми жетістіктерін өндіріске ендірумен

24. Экономикалық өсудің интенсивті факторлары:
А) Өндіріс құралдары

В) Технологиялық прогресс

С) Ж^мыскерлер санының өсуі

Ц) Қорлардьщ шығындарын азайту

Е) Еңбек шыгынынын артуы

Ғ) Жалақы, салық

О) Ресурстарды тиімді орналастыру

Н) Капитал шығынының артуы

25. Экономикалық өсуді тежеуші факторлар;
А) Ресурстарды тиімді орналастыру

В) Әлеуметтік саясат

С) Инвестиция

П) Экологиялық шектеулер

Е) Жұмысбастылық

Ғ) Үкіметтің тиімсіз экономикалық саясаты

О) Ресурстык шектеулер

Н) Техникалық прогресс

Ма кроэко но м ика ПӘШНЕН СЬШАҚ АЯҚТАЛДЫ


22

2104-нускр

25. Қаржылық турақгылықтың түрлері:

А) Қаржы-несиелік жүйесіндегі қарым-қатынас

В) КәсІпорынның ағымдығы қаржылық турактылығы

С) Қалыіпы емес қаржылық жағдайы

В) Тұрақсыз қаржылық жағдай, дағдарыстық жағдай

Е) Кәсіпорынның салыстырмалы қаржылық тұрақгылығы

Ғ) Салық салу саясатындағы тұрақсыздық

О) Кэсіпорынның абсолютгі қаржылық тұракшлығы

Н) Кәсіпорынның инвестициялық-инновациялық жағдайы

Кәсіпорын экономнкасы ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ

сңа 23

Халықаралық экономика

1. Халықаралык экономиканын макроэкономикалық бөлімінде
қарастырылады:

А) Шекті пайдалылық теориясы.

В) Өндіріс ресурстарының ауысымы.

С) ЕлдІң төлем балансы.

Э) Протекционистік саясат.

Е) Қоғамдык қажетгІ еңбек шығындары.

Ғ) Таза сауда теориясы.

О) Ашық экономика үлгілері.

Н) Халықаралык қаржы-несие және валюта қатынастары.

2. Нарықгарды даму эволюциясына қарай тізбекте:
А) Валюта нарығы.

В) Ақша нарығы. С) Еқбек нарығы.

Ішкі нарық. Е) Өндіріс факторларының нарығы. Ғ) Тауарлар нен қызметтер нарығы. О) Халықаралық нарық. Н) ¥лтгык нарық.

3. Экспорт импорттан жоғары болса, онда:

А) Елде пассивті тауар сальдосы қальштасады.

В) Елде активтІ тауар сальдосы қалыптасады.

С) ¥лтгык жинақгың қыскаруы қалыптасады.

Б) Мемлекет экспортты ынталандыру саясатын жүргізеді.

Е) Сыртқы сауданьщ оң сальдосы орын алады.

Ғ) Шетелдік сектор жинағының артуы қалыптасады.

О) Шетелдік сектор жинағьшың азаюы калыптасады.

Н) Сыртқы сауданың теріс сальдосы орын алады.

4. Халықаралық сауданың баламалы теориялары:
А) Масштаб эффектісі теориясы.

В) Меркантелистік теория.

С) Абсолютті артықшылық теориясы.

О) Бэсекелестік артыкшылық теориясы.

Е) Өндіріс факторларыньщ қатынасы теориясы.

Ғ) Салыстьфмалы артықшылық теориясы.

О) Өндіріс шығындары теориясы.

Н) Өнімнің өмірлік циклІ теориясы.

5. Сыртқы сауданың классикалық теорияларындағы ортақ жорамалдар:
А) Тұтынушылардың талғамдары мен жоғары бағалаулары әртүрлі.


24

2104-мүсқа

В) Жалгыз өндіріс факторы - еңбек.

С) Жетілген бәсеке жағдайындағы сауда.

Р) Баға бойынша сұраныстың толық икемсіздігі.

Е) Әрбір елде өндіріс факторларының көлемі шектелген.

Ғ) Құнның еңбек теориясы.

С) Екі өндіріс факторы - еңбек пен капитал.

Н) Өндіріс факторларьгның толығыменен қолданылуы.

6. Фактор интенсивтІлігі дегенІмІз:

А) БелгілІ бір тауарды өндіруге өндірІс факторларының салыстырмалы

шығынын аныкгайтын көрсеткіш.

В) Елдердің өндірІс факторларымен салыстырмалы қамтамасыз етілуін

көрсететін керсеткіш.

С) Бір тауар - капиталсыйымды, 2-ші тауар - еңбексыйымды екендігін

көрсететін көрсеткіш.

ТУ) 1-ші тауарға қарағанда 2-ші тауар неғұрлым капиталсыйьшды екендігін

көрсетеді.

Е) Әрбір ел бір тауарды шетелге қараганда төмен бағамен өндіріп,

айырбастауы.

Ғ) 1-ші тауарға қарағанда 2-пгі тауар неғурлым еңбексыйымды екендігін

көрсетеді.

О) Салыстъфмалы түрде альтернативті төмен құнмен тауарлар мен

қызметгер өндіру мүмкІндігі.

Н) Бір ел екІншІ елге қарағанда бір немесе бірнеше тауарларды төмен

шығынмен өндіруі.

7. Сауданың факторлық шарты:

А) Тауарлық сауда шартын экспорттық секторлардың енІмділігінің индексіне

көбейту арқьілы есептеледі.

В) Толығымен экспорттан түскен ақша есебінен тауарларды импортгаудағы

елдің потенциалын көрсететІн индекс.

С) Сауданың тауарлык шартын экспорттың сандық индексІне көбейту

арқылы есептеледі.

V) Экспортгық секторда өнімділіктІң өсу бірлігіне алынған импорт көлемін

көрсетеді.

Е) Экспортган алынатын кірістердің өсуіне қарай импортгық потенциалдың

аріуын көрсетеді.

Ғ) Белгілі бір тауардың экспорттық және импорттық бағаларының қатынасы.

О) Толығымен алғандағы экспорттық және импорттық бағалар индексі.

Н) Бір немесе бірнеше өндіріс факторларының өнімдІлігімен импорттық

бағаларды байланыстыратын индекс.

8. Халықаралық саудаға ықпал ету көзқарасы тұрғысынан экономикалық
өсудің тшггерІ:

А) Сауданың нейтралдық өсуі.

2104-нусца

В) Экстенсивті өсу.

С) Аралас өсу.

О) Интенсивті өсу.

Е) Импорт алмастырушылық өсу.

Ғ) Техникалық өсу.

О) Экспорт кеңейтуші өсу.

Н) Сандык өсу.

9. Рыбчинский теоремасыньщ мәні, қай жылы жэне кіммен шығарылған:

А) 1955 жылы.

В) Т.Рыбчинский.

С) 1941 жылы.

V) Халықаралық саудадағы спецификалық өндірІс факторлары арасындағы

байланысты дәлелдеді. Е) П. Самуэльсон. Ғ) Дж. Стюарт Милль.

О) В. Столпер

Н) Өндіріс факторлары ұсынысының өсуі және өндірістің ұлғаюы

арасындағы арақатынасты дәлелдеді.

10. Масштаб экономикасының үлгісі:

А) Өндіріс факторларының қайтарымдылығы бойынша бірдей немесе ете

жақын елдердің арасындағы сауда.

В) Фактор бірлігі шығындарының өсуі кезіндегІ өндірісті дамыту өндірістің

өсуіне кебІрек әкелетінін көрсетеді.

С) Импортпен бэсекелесетін салалар үшін спецификалык факторлар

иелерІнщ табыстары қысқарады.

ТУ) Технологиялық бір-біріне жақын немесе бірдей өнім өндіретін елдер

арасындағы сауданы түсіндіреді.

Е) Өқціріс факторы үшеу - капитал мен жер (спецификалық факторлар) және

еңбек (мобильді фактор).

Ғ) Еркін сауда мен абсолютгі артыкдіылық негізІнде ұлттық өндірісті

дамытуга болады.

О) Сауда нәтижесіқце экспорттық салалар ұшін спецификалық факторлар

иелері табыстарын жоғарылатады.

Н) Халықаралық сауда бағасы өсіп келе жатқан тауарларды өндіру үшін

қолданылатын интенсивтІ фактор иесінің табыстарының өсуіне алып келеді.

11. Әртүрлі елдерде қолданылатын лицензияны тарату механизмі:

А) Қаржы нарығы.

В) Анық талғамдар жуйесі.

С) Техникалық шектеулер.

И) Биржалық сауда.

Е) Аукцион арқылы.

Ғ) Экспортты еркін шектеу.

2104-нусқа

С) Бағалық емес негізде ляцензияны тарату. Н) Әкімшілік.

12. Кедендік баж салықтарьшың атқаратын қызметтері:
А) Протекционистік.

В) Реттеу.

С) Ынталандырушылық.

Б) Баланстық.

Е) Техникалық шектеулер.

Ғ) Фискалдық.

О) Қайта бөлу.

Н) Мемлекетік сатьш алымдар.

13. Өтем қалыпты деп есептеледі, егер де ол:
А) Тиімсіз.

В)Тез.

С) Жеткілікті.

В) Тиімді.

Е) Қайтарымсыз.

Ғ) ЖеткілІксіз.

О) Кепілденбеген болып табылса.

Н)Баяу.

26
ұ

14. Шетелдік инвестициялармен

формалары:

А) Тұтынушы кооперативтері.

В) Туынды компаниялар.

С) Ассоциацияланған компаниялар.

V) Филиалдар.

Е) Картельдер.

тср.

Ғ) Жауапкершілігі шектелген серікгес

О) Синдикаттар.

Н) Біріккен кэсІпорьшдар.

15. Жапоядық еңбек моделіне тән сипатгар:

А) Еңбек кушінің мобильділігінің жоғарылауы.

В) Мемлекеттік реттеу қаталдығы.

С) Еңбек ақьшың заңды жоғары деңгейін бекіту.

Б) Еңбекті қорғаудың жоғары деңгейі.

Е) Шетел азаматтары үшін кәсіби дискриминация.

Ғ) Жұмыс берушінің ж^мысқа алу мен босату мәселесіндегі еркіндігі.

О) Экономиканың элеуметгік бағытгалуы.

Н) Адам капиталына ішкі фирмалық инвестидиялар.
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп iconҚ азақстан Республикасы Тәуелсіздігінің
«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік тапсырысын орналастыру туралы» Қазақстан Республикасы Білім және...

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау және аттестаттау комитеті
Республикасы БжҒм білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитеттің заң ғылымы жөніндегі с сараптама кеңесімен 2006...

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы
...

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 19 қаңтардағы кеңейтілген Алқа мәжілісі аясында ректорлар

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница