Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп ¥лттық тестілеу орталығЫ
НазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министрліп ¥лттық тестілеу орталығЫ
страница1/5
Дата конвертации26.11.2012
Размер0.58 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІП

¥ЛТТЫҚ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫОқу жетістіктерін сырттай бағалау

Әлеуиетгік ғылымдар, экономика жэве бизкес

СҮРАҚ КІТ АПШАСЫ

2104-нүсқа

Байқау сынағы
СЖК - Лек - Аудитория № ОрынМамандық

шифры

Жауап парағының №

Студенттің қолы

АСТАНА - 2012

2104-нусца

Қ¥РМЕТТІ СТУДЕНТ!

 1. Тесг сынағына берілетін уақыт - 150 минут (2 сағат 30 минут).
  Тест тапсырушылар үшін тапсырма саны - 100.

 2. Берілген нұсқадағы әрбір тест тапсьфмасындағы сегіз жауаптың үшеуін
  таңдауды қажет етеді.

 3. Таңдаған жауабыңызды жауап парағындағы пәнге сәйкес сектордың тиісті
  дөңгелекшелерін толық бояу арқылы белгілеу керек.

 4. Есептеу жұмыстары ушін сұрақ кітапшасының бос орындарын
  пайдалануға болады.

 5. Жауап парагында көрсетілген секторларды мұқият толтьфу керек.

 6. Тест сынағы аяқталғаннан кейін сэдрақ кітапшасы мен жауап парағын
  аудитория кезекшісІне өткізу қажет.

8. Қатаң тиым салынады:

 • Сұрақ кітапшасын ауыстыруға;

 • Сұрақ кітапшасын аудиториядан шығаруға;

 • Анықтама материалдарын, калькуляторды, ұялы телефонды, сөздікті
  қолдануга.

9. Тестілеу уақытында ережені сақтамаған жағдайда, ҚР БҒМ өкілі мен

аудитория кезекшісі акт толтырып, студентті аудиториядан шығару және оның тестілеу нәтижесін жою туралы шешім қабылдайды.

Экономикалық теория

1. Экономикалық теория зерггейді:

^А) Адамның табиғатқа және затқа қатьшасын.

^В) Адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыру үшін қоғамдағы

шеісгеулі ресурстарды.

С^Өқцірістік факторларды. ^В) Адамның коғамға қатынасын»— ^Е) Өндіргіш күштердің қатынасын.

Ғ) Қоғамдық өндірістегі адамдар арасындағы қатынасты.

О) Адамдардың өзара қарым-қатынасын.

Н) Шаруашылық жүйесін жүргізуді. *-

2. Қазіргі нарықгық экономикаяың қоғамдағы пайдалылық рөлі:
А) Шағын орта бизнестің ұлғаюы.

В) Тұгынушы егемендік құқыгын бұзуы.

С).Өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы байланыс,

ТЭ) Экономикалық өсуді қатамасыз ету.

Е) Өндіруші егемендік құқығын бұзуы.

Ғ) Адамдардың тәуекелге бармауы.

О) Өндірушілердің өндірген өнІмінін жетістігі.

Н) Жеке меншік сауда саясатының дамуы.

3, ҚР-да 1991-1992 ж. мемлекет меншігінің реформасы қалай жүргізілді:

А) Мемлекеттік меншіктің болуы.

В) Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы.

С) Өндірістік қатынастардың жаңа түрін қалыптастыру, меншік иелерінің

жаңа тобын құру.

В) Нақты бір өнім өндірушілердің мамандануын білдіретін қоғамдық еңбек

бөлінісі, шаруашылық өндірілген өнімнің айырбасқа (сатуға) түсуі.

Е) Табиғи ресурстарға, жерге, үйге, өндІрІс құрал-жабдыкгарына меншік

формасьш өзгерту процесі.

Ғ) Мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру

О) Шаруашылық процестерін жургізу арқылы шектеулі ресурстарды

цайдаланатын өндірістік қатынастары.

Н) Нарыкгық экономикаға көшуге жағдай жасау үшін.

4. Мемлекетгің "кім үшін өндіру керек?" мәселесін шешудегі рөлі:

А) Экономикалық дағдарысты жоюға әрекет жасау.

В) Қоғамдағы тепе-теңдікті күшейтуге жағдай жасау.

С) Пайданың өсуін ынталандыру.

В) Кэсіпкерлер арасында пайданы бөлу.

Е) Қоғамдағы ақшалай табыстарды бөлу.

Ғ) Экономика тиІмділігінің өсуін ынталандыру.

2104-нүсңа 4

О) Табысы шектелген нақгы тұтынушыға көмек беру. (Н) Экономикалық турақтылыққа ыкдалын тигізу.

5. Меншіктің басқару құкығы:

А) Игіліктерді иеленуде ұйымдастыру құқыгы.

В) Игіліктерді қолдануды кім және қалай қамтамасыз етуді шешу құқығы.

С) ИгілІктерді пайдалану нәтижесіне ие болу құқығы."—

О) Игіліктерге міндеттелінген денелік (күш қуаттылық) талдау кұкыга.

Е) Игілікгерді мұрагерлікке беру к^қығы.

Ғ) Игіліктерді сыртқы ортаның зияндылығынан қорғау құкығы.

О) Игіліктің жұмыс қарқыньш басқару қ^кығы.

Н) Игіліктерді жатсындыру, өзгерту, тртлну немесе жойып жіберу құқығы.

6. Меншік субъектісі:
А) Бағалы қағаздар.
В) Ғимараттар.

С) Жер.

Ә) Өндіріс кұрал-жабдықгары. (Ё\ Мемлекет. УУ Басқару орындары.

С) Табиги ресурстар. (Н) Адам.

7. Тауар-бұл:

^А) Ақшаға айырбас заттың бірі.

В) Төлем құралының бірі. —^

С) Жаңа қун."

О) Айналым құральгаың бірі. ^" ;^Ё) Еңбек өнімІ.

Ғ) Еңбек нэтижесі.

О) Еңбек шығыны. - -(іЬ Айырбас үшін шығарылған еңбек өнімі.

8. Тауар категориясына дұрыс анықгама беріңіз:
А) Табыс көзі.

(В) Тугыну құнына ие зат.

С) Үлттық қаржы, қоғамдық табыс. ""^*"

ТТ) Айырбас құньша ие тауар. (Е) Қоғамньщ кажеттілігін қавағаттандыру қасиеті бар зат.

Ғ) Еңбек құралы.

С) Өндірушінің өзі тұгынатын еңбек өнімі.

Н) ¥лттық өнім, табыс, сауда.—-

9. Қолда қалған табыс:

А) Жұмыскерлердің акша сомасы.

2104-нусқа <■

В)Еңбекқұньт. —

,.С) Адамдардың жұмсай алатын табыстары. В) Тұрғындардың билігінде болатын табыс. Е) Хапық төлейтін салықгардың жалпы келемі. Ғ) Капитал құны. -О) Кәсіпкерлік тәуекелдіктІң құны. Н) Кәсіпкерлік тэуекелділігі мен капитал бағасына. —

10. Нарықтағы тауар ұсынысы тәуелдІ:
А) Сапа, пайдалылық және қажеттілікке.

В) Өзара алмастырылатын тауар бағаларының өсуіне.

С) Сапа, сұраныс және ұсынысқа.

О) Өндірілетін тауар ресурстарының бағасына.

Е) Сапа, саны, бағаға.

Ғ) Бәсеке күреске.

О) Орташа табысқа.

Н) Сұраныс көлеміне.

11. Тепе-теңдік баға графигі көрсетеді:
А) Сұраныс пен ұсыныс нүктесін.

В) Үсыныс багасын.

С) Сұраныс көлемі мен ұсыныс көлемінің теңдігін. ■

П) Артықшылықты.

Е)Баға мен сату келемінің арасындағы тікелей тәуелділікті көрсетеді.

Ғ) Нарықтық баға теңдік бағадан төмен болса, с^раныс көлемі ұсыныс

көлемінен артады.

О) Нарықтық баға теңдік бағадан жоғары болса, ұсыныс көлемі сұраныс

көлемінен артады.

ҒІ) Сұраныс бағасын.

12. Айналымдағы капиталдың формуласы:
А^ Тауарлы ақша.

В) ӨнеркәсіптІк. С) Ақшалай. Р) Ақша.

ё)т-А1-т...е~т"

Ғ) Өндірістік. О) А-Т-А. Н) Саудалық.

13. Капиталдың түріне негізгі және айнымалы болып бөлінуіне тән:
А) Тауарлы ақша.

В) Акционерлік меншік. С) Өндірістік. О) Ақшалай.

2104-нұсңа 6

Е) Қарыз.

Ғ) Коллективтік меншік.

О) Саудалық.

Н) Тауарлы.

14. Негізгі капитал: А) Өндіріс тауары.

В) ӨндІріс процесінде қ^ньгн өзгертпейтін капитал. (С) Бірнеше өндіріс процесіне қатысатын жэне өз кұнын жаңа өнімге белшектеп ауыстыру.

р) Натуралдық түрі толыгымен тұратын капитал.

і_Ё) Өндіріс процесінде өз құнын толық жоятын және оны жаңа өнімге толық аударатын капитал. Ғ) Қ^нды қағаз түріндегі капитал. О) Қосымша құн өндіру. Н) Айырбас к^нды өндіру.

15- Жиынтык (жалпы) табыс тең:

А) Қаражат кор жинақтау жиынтығына.

В) Экономикалық өнімдердің жиынтығына.

С) Таза экспортқа.

О) Капитал иелерінің жинаған ренталық төлемдерінің сомасына.

Е) Жұмысшылардың, тапқан теңгелерінің жалпы сомасына.

Ғ) Т¥Ө-нің табысына.

О) Инвестицияларға.

Н) Өндірушілердің пайда ретінде алатын теңгелерінің сомасына.

16. Егер экономика біртұгас жүйе түрінде талданса, онда ол жатады:
А) Сауда саясаты.

В) Еркін бәсеке.

С) Еркін кәсіпкерлік қызмет.

0) Микроэкономикаға.

Е) Позитивтік.

Ғ) Нормативтік.

О) Макроэкономикаға.

Н) Халықаралық экономикаға.

17. Қалыптасқан дәстүрлер мен әдет-ғұрьштар негізінде құрылатын,
көпукладтық экономиканы карастыратын экономикалық жүйе типін атандар:
А) Нарықтық.

В) Басқарушылық-әкімшілі.

С) Мемлекетгің нарық механизмдеріне араласуы.

О) Үрпақган ұрпаққа жалғасып отырған дэсгүр.

Ё) Салт дәстұр.

Ғ) Индустриалды.

2104-нүсқа -,

Ш.Аралас. /Н) ДэстүрлІ.

18. Капитал айналысы:

-А^ Капиталдьщ шеңбер айналымыньщ үнемі қайталануы жэне жаңаруы. В) Капиталдың ұцайы өндірісте болуында.

С) Техникалық құрылым өзгерістерін көрсететін қ^ндьіқ кұрылым " езгерістері.

0) Капиталдын, өндіріс және айналыс саласьгадагы козғалысы. Е) Тұгылған және өзгермелі капиталдар қатьгаасы. Ғ) Өндірістің техникалық кұрылымы.

{'(з) Капиталдың 3-сатыдан кезекті түрде өтуі езгермелі түрде 3-түрІне ауысуы. Н) Капиталдың айналыс саласьша өтуі.

19. Макроэкономикалық жағдайында Вальростык жалпы экономикалық
теңдігінің есебі бойынша:

А) Нарықтың барлығында да жетілмеген бэсеке күрес болады.

В) Салалық нарыктрда артықшылық ұсыныс жэне сұраныс болмайды.

С) Нарыкгық барлык түрінде жетілген бәсеке кұрес болады.

Б) Тауарларға және ресурстарға баға тұрақты.

Е) Потенциалдык Ж¥Ө-нің көлемі өссе.

Ғ) Өндіріс факторларының запастары өзгермейді.

О) Экономикалық толык жұмыс бастылық жағдайда дамыса.

Н) Нақты және потенциялды Ж¥Ө көмегі тең болса.

20.. ӨндірІстік капитал пайдаланылатын сфера: А)Айырбас құнды өндіру. В) Мәдениетте. -С) ІС^зметте.

Е} Саудада. Ғ) ёнеркәсіпте. О) Кәсіпорында. Н) Білімде.

2104-нусца 8

21. К.Жуглярдың орташа толқындарының себептері мен ерекшеліктері:

А) Басты қозғаушы кұш технологиялық өндірістегі технологиялық базаның

радикалды өзгеруі мен оның құрылымдық кайта к¥рылуы.

В) Экономикалық циклдардың себептері күрделі к^рьілыспен байланысты.

С) Энергия куаты мен материалдарға байланысты.

Б) Алтынның әлемдік қорының тербелісі.

Е) Ақша айналысындагы өзгерістер, кердиттік жүйенің мэселелеріне.

Ғ) ЖҮӨ-нің тербелісіне инфляцияға, жұмыссыздыққа әкеледі.

С) Ж¥Ө-нІң, инфляцияның, жұмысбастылықтың тербелісіне әкеледі.

Н) Халыкгьщ элеуметтік жағдайларының төмендеуІне экеледі.

22. Ашық инфляция қандай формаға бөлІнеді;

А) Ақша құндылығы мен кабілеттілігінің төмендеуі,

В) Жалпы баға деңгейі инфляция.

С) Өмір сүру құны.

И) Болжау, күткен, күтпеген инфляция.

Е) Қағаз ақша, бағаның өсуі,

Ғ) Баяу, қарқынды, ұшқыр инфляция.

О) Жұмыс, ақша, сэдэаныс тауар инфляци.

Н) Сұраныс, шығын, к^рылымдық инфляция.

23. Өндірістің төмендеуі мен фирманың жабылуы салдарына жүмыстан
босатылған адам:

А) Жұмыс күші саны ессе.

В) Жұмыссыздықгың циклдық формасына.

С) Жиынтық сұраныстың өзгеруіне байланысты,

Б) Жиынтық сұраныстын жетіспеуіне байланысты.

Е) Жұмыссыздықгың фрикциондық формасына.

Ғ) Жұмыссыздықгың маусымдық формасына.

С) Жұмыссыздыкгың қ^рылымдық формасына.

Н) Ж^мыссыздықгьщ жасьфын формасына,

24. Жылдық есептеудегі Ж¥Ө өзгеруінің қарқыны жоғары болса онда-ол:
А) Сақтанушы.

В) Өндіргіштің өсуі.

С) Экономикалық өсу.

В) Алыпсатарлық.

Е) Эмбарго.

Ғ) Жалпы іппсі өнім.

О) Икемділік.

Н) Өндіріс көлемін өлшеген кезде қос есепті болдьфмау.

25. Техника мен технологияның жетілдірілуі арқылы ұлггық экономиканы

өсІру - бұл:

А) Аралас жолмен өсу.

В) Үйымдастыру мен басқаруды жетілдіру.

С) Толық өнім.

О) Өндіргіш өсу,

Е) Ресурстарды пайдалаңу әдістерін жақсарту.

Ғ) Жұмыс күшінің және затгық капиталдың сапасын жақсарту.

С) Интенсивті өсу.

Н) Экстенсивті өсу.

Экономикалық теория ПӘНІНЕН СЬШАҚ АЯКТАЛДЫ

2104-нусқа

10 Макроэконом

1. Нақты ЖІӨ сипаты:

А) Түрақты бағадағы өнім шығару көлемін анықтайды

В) Номиналды ЖІӨ-нен әрқашанда үлкен

С) Номиналды ЖІӨ көлемі мен бағалар индексіне байланысты

О) Ағьшдық бағалар негізінде есептеледі

Е) Резиденттердің үлесін ескермейді

Ғ) Инфляция деңгейі ескерІледІ

О) Әрқашан Номиналды ЖІӨ-ге тең

Н) Меншіктен түскен табысты ескереді

2. Ласпейрсс және Пааше индекстерінің айырмашылықтарьт:
А) Таза экспорт тұрақтылығы ескеріледі

В) Инвестицияны ескереді

С) Қымбат тауарларды арзан тауарлармен алмастыру ескерілмейдІ

Б) Қымбат бағалар алынады

Е) Пааше индексін есептегенде ағымдағы жылдагы тауарларды түіыну

К¥рылымының өзгеруі ескеріледі

Ғ) Пааше индексін есептегенде ағымдағы кезендегі тауарлар қоржьшының

кұрылым ы алынады

С) Ласпейрес индексін есептеуде ағымдағы жылдағы тауарларды түгьгау

қңіылымынын өзгеруІ ескерілмейді

Н) Таза импорт т^рақгалығы ескеріледі

3. Макроталдаудың негізгі мәселесі:
А) биржалық инфрақұрылым дамыту
В) жеке субъектілердің қызметін талдау

С) ұлтгық экономикага әсер ететін негізгі факторларды анықтау

И) нарыкпгағы тауарлардың құрылуы

Е) макротұрақгылықгы қалыптастьфу

Ғ) тепе-теқ бағаыы бекіту

О) нарыктагы тепе-теңдііегі анықтау

Н) элеуметтік тенсіздік мэселесІ

4. Төменде берілгендердщ қайсысы сұраныс сілкінісімен байланысты:
А) Ақша сұранысының күрт өзгерісі

В) Ресурстарға бағаньщ күрт өсуі

С) Инвестициялық сұраяыстың тосьш өзгерісі

О) Табиғи апаттар

Е) ЖІӨ өзгерісі

Ғ) Ақша айналымы жылдамдығыньщ курт өзгерісі

О) Ақша ұсынысы

Н) Зақдылықтардағы өзгерістер


II

2104-нусқа

5. А8 қисығының жылжуына әкелуші факторлар:
А) тұгынушы талғамының өзгеруі

В) құқыктық нормалардың өзгеруі

С) тұгынушылар шығындарьшың өзгеруі

Б) мемлекеттік шығындардың өзгеруі

Е) тұгынушы табысының өзгеруі

Ғ) нарық қүрылымы

О) өндірістік ресурстардьщ баға деңгейінің өзгеруі

Н) инвестициялық шығындардың өзгеруі

6. Жиынтық сұранысқа әсер ететін багалык емес фактор:
А) Тауар бағасы

В) Халық саны

С) Валюталық бағам ауытқулары

О) Экспорт

Е) Ауа райы

Ғ) Салық

О) Тауардың арзандауы

Н) Тұгынушылар әл-ауқаты

7. Қысқа мерзімді кезеқде ағымдағы колда бар табыс өскен сайын:
А) Қор жинауға шекті бейімділік өседі

В) АРС өседі, АРЗ кемиді

С) АРС кемидІ, АР5 өседі

Ц) Тұгыну шьтғындары да, қор жинау да кемиді

Е) АРС және АРЗ кемиді

Ғ) Тұтыну шығындары жэне қор жинау өзгермейді

О) Огбасы табысының өсуімен тұтынуға кеткен шыгын бөлігі салыстырмалы

қысқарады және қор жинағы салыстырмалы өседі

Н) Отбасы табысының өсуімен түтынуға кеткен шығын бөлігі салыстырмалы

өседі және қор жинағы салыстырмалы қысқарады

8. Егер қолда бар табыс көлемі төмендесе,онда:

А) Тұгыну шығындары да, кор жинау көлемі қысқарады

В) Тұтыну шығындары және қор жинау өзгермейді

С) Қолда бар табыс көлемінІң төмендеуі пайыз мөлшерлемесінің өсуі

әсерінен, нэтижесінде үй шаруашылығының байлығы, соның әсерінен онын

тұтынуы да азаяды

О) Тұгыну шығындары да, қор жинау да өседі

Е) Тұгыну шығындары қысқарады, ал қор жинау көлемі өседі

Ғ) Тұшну шығындары өсіп, қор жинау көлемі қысқарады

О) Жиынтық ұсьшысы өседі

Н) Қор жинау өседі

21й4-н%ща 12

9. Неоклассикалық жэне кейнстік жөзқарася|)П ортақ үлгі:
А) ІЗ-ЬМ

В) Филипс пен Лаффер кңсыгы

С) Леонтьев үлгісі

О) Солоу үлгісі

Е) 18-ЬМ, АО-АЗ

Ғ) Кейн кресі

О)АО-А5 ''

Н) Лоренц қисыга

10. Банк жүйесінің бірінші деңгейіне мыналардыцчйвысы жатады?
А) Қор биржасы

В) Коммерциялық банк

С) Арнайы уйымдар

О) Орталық немесе ¥лттық банк

Е) ¥лтшқ банк

Ғ) Депознттік банк

О) Центр-Кредит банк

Н) Орталық банк

  1   2   3   4   5

Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп ¥лттық тестілеу орталығЫ iconҚазақстан республикасы білем және ғылым министрлігі ¥лттық тесгілеу орталығЫ
Тестілеу уақьпында ережені сақтамаған жагдайда, Қр бғМ өкілі мсн аудитория кезекшісі акт толтырып, студентгі аудиториядан шығару...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп ¥лттық тестілеу орталығЫ iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығы оқу жетістіктерін сырттай бағалау

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп ¥лттық тестілеу орталығЫ iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығы оқу жетістіктерін сырттай бағалау

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп ¥лттық тестілеу орталығЫ iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығы оқу жетістіктерін сырттай бағалау
Хіх ғасырда қазақ жерінде қолөнер және ауыл шаруашылық училищелерін ашуға көп күш жұмсаған ағартушы
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп ¥лттық тестілеу орталығЫ iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығы оқу жетістіктерін сырттай бағалау
Көлемі 5,6 л (қ. ж) хлорсутекпен массасы 11,2 г калий гидроксиді әрекеттескенде түзілген тұздың зат мөлшері
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп ¥лттық тестілеу орталығЫ iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығы оқу жетістіктерін сырттай бағалау
Ит жеккен шана қар үстімен 0,4 кН күштің әсерінен бірқалыпты қозғалады. Үйкеліс коэффициенті 0,2 болса, жүк тиелген шанасының массасы...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп ¥лттық тестілеу орталығЫ iconҚазақстан республикасы үкіметінің Қаулылары қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Республикалық біліктілікті растау және беру орталығы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Республикалық біліктілікті растау және беру орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп ¥лттық тестілеу орталығЫ iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы алғАШҚЫ Әскери дайындық
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп ¥лттық тестілеу орталығЫ iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «Қаржы орталығЫ» АҚ-тың кепілдігіне ресімделген
Азақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «Қаржы орталығЫ» АҚ-тың кепілдігіне ресімделген білім беру кредиттері
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп ¥лттық тестілеу орталығЫ iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы
«Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница