Авторефераты Қазақтан Республикасы Алматы, 2009
НазваниеАвторефераты Қазақтан Республикасы Алматы, 2009
страница4/4
Дата конвертации05.11.2012
Размер0.5 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. Дулатов М. Ахмет Байтурсунович Байтурсунов (библиографический очерк) // Труды Общества изучения Киргизского края. - Оренбург.-1922.- Вып. 3.-С. 15-22; Әуезов М. Ахаңның елу жылдық тойы (юбилей). // Ақ жол: Жалын.-1991.-17 б; Шонанов Т. Ахмет Байтурсунович Байтурсунов в области народного просвещения и литературы. // Ұлттық рухтың ұлы тіні. -Алматы: Ғылым.-1999.- 39 б; Сейфуллин С. Ахмет Байтұрсынұлы 50-ге толды. // Ұлттық рухтың ұлы тіні.- Алматы: Ғылым.-1999.- 67б.

 2. Тогжанов Г. «О Байтурсунове и о байтурсуновщине» - Алма-Ата: ОГИЗ. -1932. - С. 2.

 3. Сапаргалиев М. Возникновение Казахской Советской государственности. - Москва. - 1948. С.- 148; Елагин А. Социалистическое строительство в Казахстане в годы гражданской войны 1918-1920 годы. - Алма-Ата: Наука. -1966. С.-307.

 4. Сыздықова Р. Ахмет Байтұрсынов. - Алматы. - 1999. - 18 б; Шәріпов Ә., Дәуітов С. Ахмет Байтұрсынұлы. Шығармалары. - Алматы: Жазушы. - 1989.- 9-38 б.б.

 5. Қозыбаев М.Қ. Ахмет Байтұрсынұлы – ХХ ғасырдың ұлы реформаторы // Отан тарихы.- 1998. - № 3.- 22-22 – бб.; Қойгелдиев М.Қ. Алаш қозғалысы. Алматы:Санат. -1995. - 365 б; Мажитов С.Ф. Проблемы истории историографии народно-освободительного движения ХVIII-ХХ вв. в Казахстане. - Алматы: Мектеп. - 2007, - С.350; Аманжолова Д. Казахский автономизм и Россия.- Москва: Молодая Россия. -1994. - С. 212.

 6. Момынова Б. «Қазақ» газетіндегі қоғамдық-саяси лексика: педагог.ғ.к. авторефераты. п.ғ.к. – Алматы, 1995. – 13 б; Сақов Қ. «Қазақ» газетіндегі ұлттық-саяси мәселелердің жазылуы: филол.ғ.к. авторефераты. – Алматы. - 2000. – 12б; Иманбекова Б. Ахмет Байтұрсынұлының ой-пікірлерін педагогикалық колледждердің оқу-тәрбие үрдісіне енгізу жолдары: пед.ғ.к. авторефераты. – Алматы.- 2000. – 14б.

 7. Атабаев Қ. Мерзімді басылым Қазақтан тарихының дерек көзі (1870-1918 жж.) Алматы: Қазақ Университеті. - 2000. - 118б; Мұсағалиева А. Халық Ағарту Комиссариаты қорының құжаттары: Республика зиялыларының қызметі мен көзқарасы жөніндегі дерек 1920-1936 жж.: т.ғ.к. авторефераты. – Алматы.- 2000. - 14 б.

 8. Әшкеева Қ.А. Байтұрсыновтың философиялық көзқарасы: филос.ғ.к. авторефераты. – Алматы.- 2003. - 17 б.

 9. Имаханбетова Р. Ахмет Байтұрсынұлының өмірбаяны, шығармашылығы (мұрағат деректері негізінде): филол.ғ.к. авторефераты.- Алматы. - 2006. – 22-23 б.б.

 10. Қойгелдиев М.Қ. Ұлттық саяси элита. -Алматы:Жалы. - 2004, - 136 б; Мажитов С.Ф. Национально-освободительная война 1916 г. // Исторический опыт защиты отечества. - Алматы. 1999. – С. 139-162.

 11. ҚР ОММ. 81-қ. 1-т. 1652 -іс. – 1- п.

 12. Абай атындағы ҚазҰПУ. Жизнеописание. -Т1. Б - № 6 (б). 209-іс. – 58 п.

 13. Қазақстан КП Орталық комитеті комиссиясының А. Байтұрсыновтың шығармашылығының мұрасы бойынша қорытындылары // Социалистік Қазақстан. -1999. – 26 шілде.

 14. Қазақ. -1913.- №2.

 15. Қойгелдиев М.Қ. Алашорда // Егемен Қазақстан. 1992. – 18 қаңтар.

 16. ҚР ОММ. 14-қ. 3-т. 19-іс. – 5-п.

 17. Протоколы ревкома по управлению Киргизским краем (1919-1920 гг.) - Алматы: Ғылым. - 1993. - С. 9.

 18. Ленин В.И. Библиографическая хроника. - Москва. 1976. – Т.7. - С. 541.

 19. ҚР ОММ. 14-қ. 3-т. 19 -іс. – 4-п.

 20. ҚР ОММ. 81-қ. 4-т. 8- іс. – 290 -п.

 21. ҚР ОММ. 81-қ. 1-т. 56- іс. – 6- п.

 22. ҚР ОММ. 81-қ. 1-т. 61- іс. – 38 -п.

 23. ҚР ПМ. 141-қ. 1-т. 1034 -іс. – 370- п.

 24. Дулатов М. Аудармалар, естеліктер, құжаттар мен деректер. - Алматы: Мектеп.- 2004,- 442 б.


ДИССЕРТАЦИЯ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР


 1. Қазаққа «қазақ» атын қайтарды // Ақиқат. – 1998. - № 6. - 69-70 бб.

 2. Аталы жұртымыздың аты деп... // Саясат. – 1998. - № 2. – 78-81 бб.

 3. Ахаң және «Қазақ» газеті // Қазақ тарихы. - № 2 . 39-42 бб.

 4. А. Байтұрсынов қоғам және мемлекет қайраткері // Қазақ тарихы. – 1998. - № 3. – 75-78 бб.

 5. Қайраткердің төңкеріске көзқарасы // Қазақ мектебі. – 1998. - № 2 . 39-42 бб.

 6. Неизвестные стороны жизни А. Байтурсынова // «Қазақ қыздарының бүгіні, ертеңі» атты халықаралық ғылыми конференциясы. – Алматы, 2001 ж. 15 маусым.- Алматы: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты. 2001. - 587-589 бб.

 7. А. Байтұрсыновтың 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс тұсындағы саяси қызметі // «Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс: тарихи оқиғаға жаңа көзқарас» (Көтерілістің 90 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжрибелік конференция материалдарының мақалалар жинағы).- Алматы, 2006 ж. 16 маусым. – Алматы. 2006.– 143-146 бб.

 8. А. Байтұрсыновтың халық ағарту саласына қосқан үлесі // Халықаралық ғылыми конференциясы. – Алматы, 2007 ж. 21-22 сәуір.-Алматы: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты, 2007. – 432-437 бб.

 9. А. Байтұрсыновтың Қырғыз (қазақ) әскери төңкерістік комитетіндегі қызметі (1919-1920 жж.) //Отан тарихы. – 2007. - № 2. – 92-105 бб.

 10. А. Байтұрсынов патша және тоталитарлық жүйенің қуғын-сүргінінде // ҚазҰУ Хабаршысы. – 2008. - № 2 (45). – 92-105 бб.

РЕЗЮМЕ
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история (История Республики Казахстан)
ТУРГАРАЕВА ГУЛЬФАРА МАХАМБЕТОВНА
Общественно-политическая и государственная деятельность Ахмета Байтурсынова (1872-1937 гг.)
Актуальность проблемы. Исследования посвящена целостному изучению общественно-политической и государственной, научно-педагогической, а также публицистической деятельности представителя национально-освободительного движения Алаш начало ХХ века, человека трудной и сложной судьбы А. Байтурсынова.

Цель и задача исследования. Основной целью диссертационной работы является изучение периода жизни и деятельности А. Байтурсынова, исследование его общественно-политической и государственной деятельности с позиции современной исторической науки. Для достижения цели поставлены следующие задачи:

 • осветить и ввести в научный оборот неизвестные стороны об общественно-политической деятельности жизни А. Байтурсынова;

 • определить факторы, повлиявшие на политическое мировоззрение А. Байтурсынова и раскрыть его общественно-просветительский, педагогический путь;

 • рассмотреть его редакторскую и журналистсткую деятельность по созданию газеты «Казах»;

 • дать оценку государственной деятельности А. Байтурсынова, его вкладу в развитие народного хозяйства;

 • исследовать особенности общественно-политической деятельности А. Байтурсынова в период двух революций 1917 года, связанные с организацией Алашской автономии;

 • раскрыть новый демократический взгляд на политику советской власти в отношении казахских национальных деятелей, в том числе и А. Байтурсынова.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впервые в отечественной исторической науке, на основе вводимых в научный оборот неопубликованных архивных материалов, была совершена попытка по-новому рассмотреть формирование и развитие политической мысли, общественно-политической и государственной деятельности А.Байтурсынова. Новизна и значимость работы выражается в следующем:

 • впервые в исторической науке исследована многогранная деятельность и научное наследие видного государственного деятеля;

 • системно, научно и объективно изложены биография А. Байтурсынова как ученого и политического деятеля;

 • выявлены причины, повлиявшие на формирования деятеля А. Байтурсынова, как государственного и общественного деятеля, его вклад в развитие социально-экономической, культурной жизни Казахстана;

 • Основные результаты исследования. В ходе исследования были достигнуты следующие результаты:

 • выявлены исторические факторы формирования мировоззрения и становления общественно-политической деятельности А. Байтурсынова;

 • введены в научный оборот новые архивные материалы о жизни и деятельности А. Байтурсынова;

 • доказано, что в период первой русской революции 1905-1907 гг. А. Байтурсынов вел актиную агитацию через свои произведения против колониальной политики царской России;

 • впервые проводятся анализ и дана оценка государственной деятельности А. Байтурсынова;

 • показано историческое значение создания А. Байтурсыновым национальной газеты «Казах»;

 • исторически обосновано, что на политической арене А. Байтурсынов проявил себя как идейный вдохновитель, теоретик агитатор-пропагандист, организатор движения «Алаш»;

 • подвергнут анализу период жизни деятельности А. Байтурсынова при Советской власти, его политическая, государственная и просветительская работа по ликвидации неграмотности;

 • дана оценка исторической личности, весомому вкладу в развитие национальной культуры и становлению казахской национальной государственности.

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

resume
Of the thesis submitted scientific degree of candidate of historical sciences on specialty 07.00.02- History of the Homeland (History of the Republic of Kazakhstan)
Turgaraeva gulfara
Socio-political and state activity of Ahmet Baituгsynov (1872-1937 )
Actuality of the problem. The research is devoted to the integrated study of his socio-political and state, scientific and educational and journalistic activities of the representative of the national liberation movement Alash at the beginning of XX century, a man of difficult and complex destiny A. Baitursynov.

The purpose and objective of the research. The main purpose of the thesis is to study the period of Baitursynov’s life, explore his socio-political and public activities from a modern historic science.

To achieve this goal the following tasks were put:

- to highlight and put into scientific circulation unknown aspects about the social and political activities of Baitursynov’ life;

- to identify the factors that influenced the political world outlook of A. Baitursunov and reveal his social and educational, pedagogical way;

- consider his editorial and journalistic activity in creating the newspaper «Kazakh»;

- to assess the state of A. Baitursynov who made contributions to the development of the national economy

- to explore peculiarities of socio-political activities of A. Baitursynov during two revolutions of 1917, related to the organization of Alash autonomy;

- to open a new democratic look at the policies of the totalitarian system in relation to the Kazakh national figures, including A. Baitursynov.

The scientific novelty of the dissertation research is that the nation's first historical science, on the basis of input into scientific use of unpublished archival materials there was an attempt to consider a new formation and development of political thought, socio-political and public activities of A. Baitursynov.

The novelty and significance of the work are as follows:

 • for the first time in the history of science versatile, multi-sided activity and scientific legacy of a prominent statesman of his time was studied;

 • the biography of a statesman who has made a significant contribution to the development of the republic was presented systematically, scientifically and objectively;

 • the reasons that influenced to A. Baitursynov as a state and public figure, his personal contribution to the development of socio-economic, cultural life of Kazakhstan were identified

Basic results of research. the following results were achieved during the research

 • the influence of environment on the formation of world outlook and the formation of public political activity of A. Baitursynov;

 • available materials about the life and activities of A. Baitursynov are complemented by new facts on the basis of further study of archival materials;

 • during the first Russian revolution of 1905-1907 A.Baitursynov led an active campaign through his works against the colonial policy of tsarist Russia;

 • studies of state activity of A. Baitursynov were made for the first time;

 • historical significance of creating by A. Baitursynov national newspaper «Kazakh» was shown:

 • on the political arena A. Baitursynov distinguished himself as an ideological inspiration, theorist agitator-propagandist, organizer of the movement «Alash»;

 • conducting during Soviet power political , state and educational work on liquidation of illiteracy ;

 • an estimate of historic personality was given, to meaningful contribution to development of national culture and the formation of the Kazakh national statehood.

Structure of the thesis. The research consists of an introduction, two chapters, conclusion and list of used literature.ТҰРҒАРАЕВА ГҮЛФАРА МАХАМБЕТҚЫЗЫ
Ахмет Байтұрсыновтың қоғамдық-саяси және мемлекеттік қызметі

( 1872 – 1937 жж. )


07.00.02 – Отан тарихы

(Қазақстан Республикасының тарихы )

Тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми

дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның

авторефераты
23.10.2009 қол қойылды. Пішімі 60х841/16.

«SvetoCopy» қағазы. Көлемі 1,5 п.л. RISO басылымы.

Таралымы 100 дана. Тапсырыс № 41.

«Тарих тағылымы» баспасы

050008, Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 175 үй

Байланыс тел.: +7 (727) 277 53 49
1   2   3   4

Похожие:

Авторефераты Қазақтан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009

Авторефераты Қазақтан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009

Авторефераты Қазақтан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009

Авторефераты Қазақтан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты Қазақстан Республикасы Алматы, 2009

Авторефераты Қазақтан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясында орындалды

Авторефераты Қазақтан Республикасы Алматы, 2009 iconДиссертация авторефераты Қазақстан Республикасы Алматы, 2009
...
Авторефераты Қазақтан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009
Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның
Авторефераты Қазақтан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009
Педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның
Авторефераты Қазақтан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2010
Түркістан қаласы мен агломерациясының әлеуметтік-демографиялық жағдайы (1867-2009 жж.)
Авторефераты Қазақтан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009
Сыр бойы ақын-жыраулары тіліндегі көнерген аталымдардың функционалды-семантикалық сипаты
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница