Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
Скачать 149.59 Kb.
НазваниеПрактиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
Дата конвертации30.05.2013
Размер149.59 Kb.
ТипДокументы

Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
Нысан

ПМУ СҰ Н 7.18.3/22Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті
Экономика және менеджмент кафедрасы

5В050600 «Экономика» мамандықтарының студенттеріне арналған
өндірістік практиканы өту жөніндегі


БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Павлодар

Практиканы өту жөніндегі бағдарламалар мен әдістемелік нұсқауларды, практикалардың сабақтас бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ СҰ Н 7.18.3/22

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

____________ Н.Э. Пфейфер

20__ ж. «___» _________
5В050600 – Экономика мамандығының студенттеріне арналған өндірістік практиканы өту жөніндегі

БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Бағдарлама Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты мамандықтың ҚР МЖМБС 6.08.080-2010 және «Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесі. Кәсіптік практика. Негізгі ережелер» атты ҚР МЖМБС 5.03.005-2009 негізінде әзірленді.
Құрастырушылар: кафедра профессоры, т.ғ.к., доцент___ С.С. Донцов, э.ғ.к., доцент ___ С.А. Рахимова
Экономика және менеджмент кафедрасы

Кафедра отырысында ұсынылған

№ __ Хаттама 20__ ж. «___» _______

Кафедра меңгерушісі ________________ С.К. Кунязова
Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

№ __ Хаттама 20__ ж. «___» _______

ОӘК төрағасы ______________А.Б. Темиргалиева 20 __ ж. «___» _________
КЕЛІСІЛДІ:

Факультет деканы _______________ Т.Я. Эрназаров 20__ ж. «___»__________
МАҚҰЛДАНДЫ:

КПжЖОБ бастығы ____________ Н.Ж. Акимбекова 20 __ ж. « ___ » __________
ОҮЖжӘҚБ бастығы _______________ А.А. Варакута 20__ ж. «___»__________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

«___»______________20__ ж. №____Хаттама

1.Тәжiрибенiң мақсаттары, есептері және ұйымдастырлуы

Студенттер өндiрiстiк тәжiрибенi кәсіпорындарда және қызметтiң кез келген профильдері және ұйымдастыру - заңға сүйенген құрылымды салалардан тұратын халық шаруашылықтың салаларының ұйымдарындарда өтедi.

Өндiрiстiк тәжiрибенiң мақсаты - өндiрiстiк - шаруашылық, экономикалық - басқарушылық, өндiрiстегі маркетинг есептерiнiң шешiмдерін табу үшін студенттерді дайындау.

Өндiрiстiк тәжiрибенiң міндеттері:

- жоғары оқу орындарында алған теориялық бiлiмдердiң бекiту;

- жаттығу дағдылары және құзырларың алу, сонымен бiрге озық тәжiрибенi игеру;

- тәжiрибе бойынша есептеу нәтижесiн жазу үшiн қажеттi жаттығу материалының жинау, өңдеу және әзiрлеу.
2.Алғышарт және соңғы шарттары.

Тәжiрибенiң бағдарламасын игеру үшiн пәндердiң келесi тiзiмiн талқылануға керек: Экономикалық теория, микроэкономика, макроэкономика, менеджмент, маркетинг, кәсiпорын экономикасы.

Тәжірибеде алынған білім, дағдылар және құзыр бiлулер, сонымен бiрге жиналған материалдар дипломдық жұмыстың орындауы үшiн қолдануы керек,сондай-ақ келесі тәжірибелік жұмыстарда қажет болады.
3. Тәжiрибенiң өту графигі.

Жоғарыда келтірілген мамандық студенттерiнiң өндiрiстiк тәжiрибенiң өту графигі қосымша А мысалында келтiрiлген. Кәсiпорындардың аттары - өңдiрiстiк тәжiрибенiң объектілерi Б-ның қосымшасында келтiрiлген.
4.Тәжірибе құрылымы.

Өндiрiстiк тәжiрибенiң өтуiнiң ең маңызды мақсаттарының бiрi болып студенттің практик-маманның қызметтік міндеттерімен танысу табылады.

Студент тәжiрибесiнiң өтуi уақытында зерттелетiн тақырып бойынша әдебиеттi табады, алғашқы есеп беру материалдарын талдап жалпылайды, ұйымдастыру - технологиялық және экономикалық процесстердi талдайды, соның iшiнде қазiргi әдiстердiң ақпаратты өңдеулерi көмегiмен экономикалық есептеулерді алады және т.б. Есеп беру мәлiметтерiн зерттеу және талдауды өткiзу кезінде студент обьект зерртеуіне сын көзбен қарап, резервтерді ашып,өте жаңа мәлiметтер мен озық тәжiрибелермен қызықтыруға мiндеттi.

Университет жағынан студенттердiң өндiрiстiк тәжiрибесiн ұйымдастыру және оқу-әдiстемелiк басқару шығаратын кафедра арқылы iске асады. Кафедра меңгерушiсi сонымен бiрге кафедраның тәжірибе оқытушыларының немесе маман-практиктердi жетекшiлер ретiнде тағайындайды Тәжiрибенiң өткiзу тиiмдiлiгiң жоғарылату мақсатында жетекшi мамандар кәсiпорыннан тәжiрибенiң қосымша жетекшiсiн тағайындауы мүмкiн. Кәсiпорын (ұйым) - iс жүзiнде жеке тапсырманың талабына сәйкес бастапқы деректердiң жиынтығын мүмкiндiгiнше қамтамасыз етуге тиiстi өндiрiстiк тәжiрибенiң объектiсі. Кәсiпорындағы еңбек және өндiрiстi ұйымдастыру қазiргi заман талаптарына сәйкес келуi керек. Қәсіпорындарда қазiргi техникалық табыстардың (компьютеризация, автоматтандыру және механикаландыру) дұрыс қолдану болып табылады. Тәжiрибе уақытында студентке мүмкiндiгінше мiндеттi түрдегі мамандық бойынша уақытша бос штаттық қызметке орналасуға болады.

Білім берудің барлық формаларындағы студенттер тәжiрибенiң басталу алдындағы өткiзiлетiн конференцияларға қатысуы керек. Студенттердiң өндiрiстiк тәжiрибенiң есептерi және мақсаттарымен, жеке тапсырмалармен танысу, күнделiктердiң және жеке тапсырмаларын алуы, рәсiмдеу және есептеу нәтижелерiнiң өткiзу ретпен танысу - конференциялардың мақсаты болып табылады. Өндiрiстiк тәжiрибенiң аяқталу сонында қорытынды конференция жүргiзiледi.
5. Тәжiрибенiң бөлiмдерiн орындалауы бойынша жоба

Өндiрiстiк тәжiрибе жеке тапсырма орындауға қатысты материалдардың зерттеулерi мүмкін болатын ғылыми-зерттеу құрылымдарда, қәсіпорындық орындарда, фирмаларда жүргізіледі. Соңғы 3-5 жылдарға қажеттi статистикалық мәлiметтерге қоса студент есептеу нәтижесiн жазуға жеткiлiктi материалдар жинау керек.

Жеке тапсырмаға сәйкес студент мiндеттері:

 • Өңдеу және кәсiпорын қызметiнiң жоспарлауы, құрастыру және оның экономикалық стратегиясын iске асырудың процедураларының қолдану ережелерiмен таныстыру.

 • Негiзгi формалар және кәсiпорынның қамтамасыз етуi әдiстерiне қажеттi өндiрiстiк қорлармен, сонымен бiрге олардың қорларын басқаруды талқылануын зерттеп білу.

 • Еңбекақы және қызметкерлердi басқарудың қазiргi ұйымдастыру жүйенi оқып білу.

 • Кәсiпорынның инвестициялық және инновациялық менеджментi, оның шаруашылық жұмысының контроллингiнiң жүйесiмен таныстыру.

 • Басқару функциясының бөлiмше атқарылатын басқарулар кәсiпорынның қызметтік сипатын, саладағы оның жағдайын, өндiрiстiң технологиялық сұлбасын, ұйымдық құрылымын талқылау.

 • Кәсіпорын процесстерiндегі факторлардың әсер ету дәрежелерiн қызметiнiң жүзеге асыруының нақты шарттарын, iшкi және сыртқы ортаның күйiн талқылау.

 • Талдауды өткiзу үшiн өндiрiстегі өндірістік-шаруашылық жұмысындағы мәліметтерді жинау.

 • Кәсiпорында ағындағы еркiн бағдарланудың қабылдаулармен және әдiстерiмен ие болуға қолданылатын есептесудi игеру.

Қайта өңделген жинақтау мәлiметтiң тәжiрибесiнiң аяқтаулына, оның талдауын өткiзiлуi және есептеу нәтижесiнде көрсетуге керек бастапқы қорытындылар қарастырылуы керек.

Мамандық бойынша жұмыс iстейтiн сырттай оқу формаларындағы студенттер үшiн өндiрiстiк тәжiрибеден босауға мүмкiндiк ескерiлген.

Осы жағдайда студент тиiстi өтiнiшті жазып, сонымен бiрге жұмыс орнынан берiлетiн анықтаманы және оның кәсiби қызметiнiң сапа жөніндегі мiнездемені кафедраға беруi керек.

Студент тәжiрибе болғанда әр күн iстелiнген жұмысы туралы жазылатын күнделік жургізуі тиіс. Сонымен бiрге процессте студент айқындалған тәжiрибелердiң экономикалық жұмысының өте қызықты формаларын, шығарылған зерттеулер және тәжiрибелерін, олардың нәтижелерін, сондай-ақ басқа мәлiметтер және есептеу нәтижесiне қосқан ақпаратты бекiтедi.
6. Оқушының есеп беру құжаттамасының ресiмдеуiне талапты мiндеттерi

Студент тәжiрибе өткенде мiндеттi:

- уақытында тәжiрибенiң орнында болуы;

- келген уақытында тәжiрибенiң өту орны және ретті туралы жөн жобаны алу;

- кәсiпорындардағы тәжiрибе жетекшiсiмен бiрге тәжiрибенiң жетекшiлерi бар консультацияларының кәсiпорын және университетiнен уақытпен және орынмен жұмыстың жоспарын белгiлеп, тағайындау;

- жеке тапсырмаға және дипломдық жұмыстың тақырыбына сәйкес тәжiрибенiң бағдарламасын орындау;

- жұмыстың жаттығу мамандық дағдыларын өз бетiнше алуға ұмтылу.

- кәсiпорын өткiзiлетiн өндiрiстiк шараларға белсене қатысу;

- жұмыс iстейтiн iшкi тәртiптiң ережесiнiң кәсiпорындарында (ұйымда) қатал сақтану және оларға бағыну;

- коммерциялық құпияның сақтауы бойынша талапты орындау;

- істелiнген жұмысқа, кәсiпорынның штаттық қызметкерлерi секілді оның нәтижелерiне жауап беру;

- тәжiрибенiң қорытындылары бойынша оқушы мiнездемесi бар күнделiк кафедраға ұсынады және тәжiрибенiң жетекшiсiмен тексерiп кафедра меңгерушiсi ұйғарым жасалған комиссияның алдында қорғалады.
7. Тәжірибе қорытындыларын шығару тәртібі

Тәжірибе қорытындылары бойынша аттестаттау белгіленген талаптарға сәйкес ресімделген жазбаша есепті қорғау негізінде жүргізіледі. Бұл ретте жоғары оқу орындары мен кәсіпорындардағы жетекшілердің ұсынымы ескеріледі. Аттестаттау қорытындылары бойынша баға қойылады (үздік, жақсы, қанағатты немесе қанағатты емес).

Өндірістік тәжірибе күнделігі тәжірибе аяқталғаннан кейін студент ұсынатын негізгі құжаттардың бірі болып табылады. Университеттен тәжірибе жетекшісі кәсіпорын қызметіне сәйкес жеке тапсырманы күнделікке жазады.

«Тәжірибе мазмұны» бөлімінде студент кесте мен тапсырмаға сәйкес орындалатын жұмыстың жалпы мазмұнын баяндайды. Жұмыстың орындалу күні міндетті түрде көрсетілуі тиіс. Күнделікте жұмыс орны көрсетілуі тиіс, ол студенттің мамандығына сәйкес болуы қажет.

Тәжірибе аяқталғаннан кейін студенттің күнделігінде кәсіпорын мен университеттің тәжірибе жетекшілерімен тиісті жазбалар жасалады. Жазбалар (мінездеме, пікір) қолмен және тәжірибе өткен ұйымның мөрімен расталады. Тәжірибе нәтижелері бойынша есеп жасалады.

Есеп тәжірибеге берілген тапсырмаға сәйкес жинақталған мәліметтерді қамтуы тиіс. Есеп баяндау сипатында болуы қажет және кестелер, суреттер мен сұлбаларды, сондай-ақ қажет болған жағдайда нақты құжаттар түрінде қосымшаларды енгізеді.

Есеп кафедра меңгерушісінің өкімімен құрылған комиссия алдында қорғалады.

Студенттің тәжірибесі бойынша есептік құжаттама (тәжірибе бойынша күнделік пен есеп) оның университеттегі оқуы аяқталғанға дейін кафедрада сақталады.
8. Тапсырмаларды бағалау, қорытынды бағаны анықтау

тәртібі мен критерийлері

Өндірістік тәжірибе бойынша баға былайша қойылады.

Тәжірибе бойынша екі жетекші тағайындалған жағдайда (кәсіпорыннан және университеттен) олардың әрбіреуі тәжірибе нәтижелерін 100 баллдық көрсеткіш бойынша бағалайды. Бұл ретте кәсіпорыннан тәжірибе жетекшісі бағасының салмақ үлесі 40%, ал университеттен тәжірибе жетекшісі бағасының салмақ үлесі есепті қорғау нәтижелері бойынша қорытынды бағаның 60% құрауы тиіс.

Өндірістік тәжірибе нәтижесінің қорытынды бағасы (И) кәсіпорыннан тәжірибе жетекшісінің бағасын (П) және университеттен тәжірибе жетекшісінің бағасын (У) ескерумен мына формула бойынша есептеледі:

И = П х 0,4 + У х 0,6.
Егер студент 90-нан 100 баллға дейін алса, оған «үздік» бағасы қойылады.

Егер студент 75-тен 89 баллға дейін алса, оған «жақсы» бағасы қойылады.

Егер студент 50-ден 74 баллға дейін алса, оған «қанағатты» бағасы қойылады.

Егер студент 49 және одан аз балл алса, оған «қанағатты емес» бағасы қойылады.

Өндірістік тәжірибе нәтижелерін бағалаудың негізгі сапалы критерийлері:

 • тәжірибеде жүргізілген зерттеулердің өзектілігі мен жаңашылығы;

 • зерттеу тақырыбы бойынша зерделенген отандық және шетелдік әдебиеттің жеткіліктілігі;

 • орындалған жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы;

 • жеке тапсырмада қойылған міндеттерді орындау үшін жинақталған эмпирикалық мәліметтердің жеткіліктілігі;

 • алынған нәтижелерді талдау мен баяндау тереңділігі және негізі;

 • материалды баяндаудың нақтылығы мен сауаттылығы, есептік материалдарды ресімдеу сапасы (тәжірибе күнделігі мен есебі);

 • тәжірибе бойынша есепті қорғау барысында теоретикалық және практикалық сұрақтар бойынша сұхбат жүргізу қабілеті, қорғау сұрақтарына жауаптың тереңділігі мен нақтылығы.

Тәжірибеден өту нәтижелері бойынша қорытынды балл академиялық рейтингті анықтау және студент сабағының орташа баллын есептеу (GPA) барысында ескеріледі.

Сырқаттануына байланысты немесе басқа да себептер бойынша өндірістік тәжірибеден өтпеген студенттерге ректордың бұйрығымен бекітілген тәжірибеден өтудің жеке мерзімі белгіленеді.

Себепсіз өндірістік тәжірибеден өтпеген немесе қанағатты емес бағаны алған студенттер тәжірибеден ақылы негізде ректордың бұйрығымен бекітілген, шығарушы кафедра бекіткен мерзімде өтеді.


Ұсынылған әдебиеттер
1. СО ПГУ 7.07.2-10 Работы выпускные. Общие требования к организации выполнения, контролю, процедуре защиты и хранению. – Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, 2010. – 42 с.

2. МИ ПГУ 4.05.2-11 Нормоконтроль учебной документации. – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2011. – 20 с.

3. ПМУ ӘН 4.01.3-09 Оқу құжаттамаларын рәсімдеу ережелері мәтіндік құжаттарға қойылатын жалпы талаптар, 2009 – 63 б.

4. МИ ПГУ 4.06.2-11 Правила оформления учебной документации. Общие требования к графическим документам. – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2011. – 24 с.

5. МИ ПГУ 4.03.2-11 Библиографическое описание документа. Библиографические ссылки. Общие требования и правила составления. – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2011.- 24 с.

6. ПМУ ҰС 7.18.3-10 Мамандықтың және пәннің оқу-әдістемелік кешеніне қойылатын талаптар. – Павлодар: Торайғыров атындағы ПМУ, 2010. - 88 б.

7. ПМУ ҰС 7.05.3-09 Кәсіптік практикаларды ұйымдастыру мен өткізуге қойылатын жалпы талаптар, 2009.- 42 б.

А қосымшасы

(міндетті)
5В050600 – Экономика

мамандығы студенттерінің өндірістік тәжірибеден өту кестесі


Оқу нысаны

Кредиттер саны

Жұмыс көлемі,

апта (сағ.)

Курстар және семестрлер бойынша бөлу

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Жалпы орта білім базасында күндізгі оқу

2

5 (150)
*

Орта кәсіптік білім базасында күндізгі оқу

2

5 (150)


*Орта кәсіптік білім базасында сырттай оқу

2

5 (150)


пЖоғары кәсіптік білім базасында сырттай оқу

2

5 (150)


*
Б қосымшасы

(анықтама)
Өндірістік тәжірибе объектілері

кәсіпорындардың (ұйымдардың) атауы

«ПНБК» ЖШС

«Деколит» ЖШС

ПРП «ЕЭК» АҚ

«Fora Trade» ЖШС

«КОМЕК-ПВ» ЖШС Павлодар қаласы

«Шымкентпиво» ЖШС ПФ Павлодар қаласы

«Интерстройсервис и К» ЖШС

«Богатырь Көмір» ЖШС

«Еңбек - Павлодар» РМК

«ҚазТрансОйл» АҚ ВФ

«TRITIKUM» ЖШС

«Тэнгри» ЖШС

«Камбала-БАЛЫК» балық-өндірістік орталығы Арал қаласы

«БЛИК» ЖШС

«Спецпромразвитие» ЖШС

«Айдабол» ШҚ

«KSP Steel» ЖШС

«ПМХЗ» АҚ

«Офис-Стиль» ЖШС

«Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС Алматы қаласы

«Павлодар таратушы электр компаниясы» АҚ

Ақсу электр желілері

«Павлодар облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ

«First class Products» ЖШС

«GSM Қазақстан» ЖШС

«Қазақтелеком Kcell» АҚ

«АҚЖОЛ» ЖШС

«Қазақстан электролиз зауыты» АҚ

НПЦ ЭС «Иртыш-Стандарт»

«Север» ЖШС

«Резон» ЖШС

«Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Бақылау және әлеуметтік қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» ММ

«Қазақстан алюминийі» АҚ

«НПФ Қазақстан Халық Банкі» АҚ ПФ

«Уникод-КомСервис» ЖШС

«KEGOC» АҚ

Павлодар ТЭС
«№1 автобус паркі» КМК

«GREEN HOUSЕ DISTRIBUTION» ЖШС Павлодар қаласы

«ҚазРосЭнерго» ЖШС

«Шалхар-Инвест» ЖШС

«Павлодар облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ

«Қазпочта» АҚ

«BATYR-ПВ» ЖШС

«Промэнергоизоляция» ЖШС

«Ауыл суы» ЖШС Хмельницк ауылы

«Нива-ПВ» ЖШС

«Павлодарэнерго» АҚ

«Милана» фирмасы ЖШС

«Горэлектросеть» АҚ Екібастұз қаласы

«Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ

«SMASH UNION» ЖШС

«Ромат» ФК ЖШС

«BATYR-ПВ» ЖШС

«Мегаполис-Элит» ЖШС

«Екібастұз-Транснэк» ЖШС Екібастұз қаласы

«УМСР-ПВ» ЖШС

«Атман» ЖШС

«Эгида Строй company» ЖШС

«Қазэлектромотор» ЖШС Павлодар қ.

«Дамир-PV» ЖШС

«Минерал Трейд» ЖШС

«Трамвай басқармасы» АҚ Павлодар қ.

«Павлодар ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ

«ҚТЖ» АҚ филиалы «Павлодаское отделение дорог»

«Алға-А» АҚ

«Компания Фудмастер-Трейд» ЖШС филиалы Павлодар қ.

«MASTER» ЖШС

«Ремстрин» ЖШС Павлодар қ.

«Валентина» кондитер цехы ЖШС

«Павлодар ауданының әкімдігі» ММ

«Номат» ЖШС Павлодар қ.

«Нитра» фирмасы ЖШС

«Весна» ШҚ Ақтоғай ауданы, Харьковка ауылы

«Алипова К.Е.» ШҚ


«Павлодар қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі » ММ


Похожие:

Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы iconПрактиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
Барлық меншік түрлеріндегі ұйымдарда, мекемелерде, кәсіпорындардағы 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған...
Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы iconПрактиканы өту жөніндегі бағдарлама мен әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
Барлық меншік нысандарындағы ұйымдарда, мекемелерде және кәсіпорындарда 5В050900 «Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған
Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
Физика, математика және ақпараттық жүйелер факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған 2010 ж. № хаттама
Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
Физика, математика және ақпараттық жүйелер факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған 2010 ж. № хаттама
Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы iconПрактиканы өту бойынша жұмыс бағдарламасы мен әдістемелік нұсқаулары
Практиканы өту бойынша жұмыс бағдарламасы мен әдістемелік нұсқауларына бекіту парағы
Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
В070300 Ақпараттық жүйелер мамандығы студенттеріне Мамандыққа кіріспе пәнінен
Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы iconТәжірибе өту бойынша бағдарлама және әдістемелік нұсқаулық
«Менеджмент» мамандықтарының студенттеріне арналған өндірістік тәжірибесін өту бойынша
Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Зертханалық жұмыстың мәні опая курсында (2 семестр) құрастырылған, бағдарлама-калькуляторын модификациялау
Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
«Жылуэнергетикада және жылутехнологияда энергоүнемдеу» курсының мақсаты, көлемі және мазмұны
Практиканы өту жөніндегі бағдарлама және әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы iconӘдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығының студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница