Жоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы»
Скачать 322.7 Kb.
НазваниеЖоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы»
страница1/2
Дата конвертации27.11.2012
Размер322.7 Kb.
ТипДокументы
  1   2
Жоба

Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты
Аќтоѓай « »________200 г .

Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы » Павлодар облысы, Мемлекеттік мекемесі аталынѓан тапсырыс беруші б±дан былай , мектеп директоры Кунакова Ольга Анатольевна арќылы , аудан єкімшілігініњ бекітілген ќаулысына , бір жаѓынан жєне аталынѓан жабдыќтаушы б±дан былай , арќылы _____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

( лауазым , фамилия , аты , уєкіл етілетті адамныњ єкесініњ аты ) зањ басќа жаѓынан , негізінде «Мемлекеттік сатып алу туралы »( б±дан єрі - Зањ ) жєне мемлекеттік сатып алу жиыныларыныњ тєсілмен ±сыныспен баѓалардыњ µтіп кеткен «--»-----200 жыл ќазіргі келісім-шартты жасады мемлекеттік сатып алу туралы ( б±дан јрі - келісім-шарт ) жєне тµменде айтылѓан келісімге келді :

Мемлекеттік мекемеде спортзал едендерініњ жµндеуімен ж±мысты орындауѓа міндеттенеді 1. Тапсырыс беруші ж±мысты , мердігерді пайдалануына береді Ќазаќстан Республикасы «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы» Павлодар облысы сметалыќтыњ – ќ±жатына сєйкес ( мемлекеттік мекемеде к‰рделі ж±мыс арќылы от жаѓатын жерді жµндеу жєне жылу ж‰йесін бµлмелерге µткізуімен Ќазаќстан Республикасы «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Аќтоѓай ауданы» Павлодар облысы) мµлшерде сомаѓа 7760000 тењге (жеті миллион жеті ж‰з алпыс мыњ ) тењге келесі шыѓындар бойынша:

464- Мемлекеттік мекеме «Аќтоѓай ауданыныњ білім беру бµлімі» (облыстыќ мањызы бар ќаланыњ)

011- к‰рделі ж±мыспен ќамту жєне кадрларды ќайта даярлау стратегиясын іске асыру шењберінде білім беру объектілерін к‰рделі аѓымды жµндеу.

027- Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.

029- Ауданнын(облыстыќ мањызы бар ќаланыњ) бюджет ќаржаты есебінен.

431- Ѓимараттардыњ, салулардыњ к‰рделі жµндеу ж±мыстары.

2. Ж±мыс сметалыќтыњ – ќ±жатпен орындалады (мемлекеттік мекемеде к‰рделі ж±мыс арќылы от жаѓатын жерді жµндеу жєне жылу ж‰йесін бµлмелерге µткізуімен Ќазаќстан Республикасы «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы » Павлодар облысы).

3. Осы келісім-шарт уайым санамаланѓан келесі тексерулер болады :

1) Тапсырыс беруші - Ќазаќстан Республикасы «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы » Павлодар облысы)

2) Бас мердігер (б±дан ірі – мердігер)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) субмердігерлік ( соисполнитель ) бет немесе ±йым білдіреді , келісім-шарт бар болушы жєне ( немесе ) келісім ж±мыстардыњ бµлім орындалуына мердігермен келісім-шартпен орын ( нысанда);

4) Нысанды - мемлекеттік мекемеде к‰рделі ж±мыс арќылы от жаѓатын жерді жµндеу жєне жылу ж‰йесін бµлмелерге µткізуімен Ќазаќстан Республикасы «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы» Павлодар облысы

5) Келісім-шарттыњ баѓасы жалпы сомасын келісім-шартта - білдіреді , мердігермен тапсырыс беруші кµрсетілген оныњ конкурс тапсырысы ќабылданѓан .

6) Келісім-шарт - азаматтыќ - Зањѓа с‰йенген акті , т±тќын аралыќ тапсырыс берушімен жєне сєйкестікте мердігермен Ќазаќстан Республикасыныњ Зањымен «Мемлекеттік сатып алу» Ќазаќстан Республикасыныњ басќа нормативті зањѓа с‰йенген актілерімен жєне ќ±рылыс жµндеулер . Барлыќ ќосымшалар жєне келісім-шартта µзгертулер , оныњ ќол ќоюынан кейін , µзгерту ќабыл алуы жолымен істелген бола алады. Сайып келгенде келісім-шарт тиісті т‰сіндірілмеу , жобалаушы аралыќ ќандай болмасын - кепіл болулар жасау ‰шін жєне мердігермен , тапсырыс берушілермен жєне субмердігерліктермен ;

7) Шаѓын материалдар , мердігер жєне субмердігерлік ж±мыстардыњ µндірісі ‰шін ќолданады. материал білдіреді ;

8) Машиналар жјне мердігер механизмдері барлыќ жабдыќтау білдіреді жєне субмердігерліктіњ , ж±мыстардыњ µндірісіне арналѓан учаскеде уаќытша орнында болады ;

9) Мезгіл жµндеуді - мезгіл , аѓымда к‰рделі ж±мыс арќылы от жаѓатын жерді жµндеу жєне жылу ж‰йесін бµлмелерге µткізуімен жµндеу ж±мыстарды шыѓарылады .

10) К‰ндер – к‰нтізбелік к‰ндер , айлар – к‰нтізбелік айлар .

11) µзгертулер – ж±мыстарды µзгерту , тапсырыс берушімен тап осылар келісім-шарт ќол ќоюынан кейін ;

12) Аќау –ж±мыс бµлігі , келісім-шарт б±зулары шарттарыныњ орындалуы;

13) дєуір жоюлар – жєне аќаулардыњ – дєуір жоюлар – жєне аќаулардыњ , табылѓандардыњ ж±мыстардыњ орындалу тексерулері барысында .

4. Кµрсетілген ќ±жаттар жєне шарттар , жала жабылѓан оларѓа тµмен, тап осы келісім-шартты ќ±растырады жєне ажырамас бµліммен оныњ есептеледі, атап айтќанда :

1) Ќазіргі келісім-шарт ;

2) Тізім - ж±мыс ;

3) Техникалыќ егжей-тегжейін ашу ;

4) Жобалы сметалыќ ќ±жаттарды ќамтамасыз етуі ;

5) сметалыќ есеп-ќисап жєне жергілікті смета туралы орындалатындарды ж±мыстардыњ кµлемдерінде .

6. Келісім-шарт ќазаќ жєне орыс тілінде ќ±растырылады .

Келісім-шарт ќарауы ќажеттілігі оќиєасында соттарды органдарда ќаралады, келісім-шарт данасы орыс тілінде . Бірі ќатысты келісім-шартќа ќайтадан жазу жєне басќа ќ±жатнама , жаќтарды ауысады , тап осы шарттарѓа тиісті талапќа сай болады.

7. Келісім-шарт туралы мемлекеттік сатып алу жасауларда келісім-шартќа µзгертулердіњ салу шарттары тиісті алдын ала ескеру туралы мемлекеттік сатып алу жасауларда .

Т±тќын келісім-шартќа µзгерту салуы туралы мемлекеттік сатып алу сапа µзгермейтіні шарты жанында жєне басќа шарттардыњ , негізделген келгендердіњ жабдыќтаушы тањдауына арналѓан , р±ќсат етіледі :

1) Бµлімде жаќтардыњ µзара келісуімен ж±мыстарѓа баѓа азаюлары жєне келісім-шарт баѓасы сєйкесті , егер келісім-шарт атќаруы барысында мемлекеттік ±ќсастар - ж±мыстарєа баѓа сауда жасауларында азаю жаѓына µзгерді ;

2) Арту бµлімінде келісім-шарт сомалары , егер жобалы - сметалыќ ќ±жатарѓа , µтіп кеткен мемлекеттік экспертизаны , µзгертулерді салынѓан жєне шешім ќабылданѓан сондай згерту сомасына аќшалардыњ ќосымша бµлісі туралы , ќабылданѓан ретінде , ќаражаттыќ жєне басќа Ќазаќстан Республикасыныњ зањ шыѓарумен айќындалады;

3) Азаю бµлімінде немесе артудыњ келісім-шарт баѓалары , байлаулыныњ азаюмен немесе ие болушы ж±мыстардыњ кµлемінде ќажеттілік арту ж±мыстардыњ шыѓаруыныњ ар жаѓында , кµрсетілгендердіњ подпунктіде

4) Ќазіргі пунктініњ , ж±мыс бірлігініњ артынан баѓа µзгермейтіні шарты жанында , кµрсетілгендердіњ т±тќын келісім-шартта туралы мемлекеттіктерді тап осы ж±мыстардыњ сауда жасауларында . Т±тќын келісім-шарт сондай µзгертуі туралы мемлекеттік ж±мыстарды сауда жасауларында сомалардыњ шектерінде р±ќсат етіледі , алдын ала ескерілгендердіњ тап осы ж±мыстардыњ тауып алуына арналѓан мемлекеттік сауда жасаулардыњ жылдыќ жоспарында ;

Енгізу т±тќын келісім-шарт туралы мемлекеттіктердіњ сауда жасауларда µзгертулер р±ќсат етіледі, жасай алады µзгерту ±стау шарттардыњ µткізілгендердіњ мемлекеттіктердіњ сауда жасаулардыњ жєне ( немесе ) ±сыныстар , келгенді негізбен ‰шін тањдауды жабдыќтаушыны , негіздерге , емес алдын ала ескерілгенмен пунктілермен 1 жєне 2 маќаланыњ 39 зањды .

8. Тапсырыс беруші аралыќ ресми ќатынас жєне мердігермен , нысанды жµндеуді с±раќтарыны тийды , жазбаша т‰рде тек ќана к‰шті болады .

9. Мердігер кµлемде - ±йымдармен келісім-шарттар отырѓыза алады емес кµбірек 2|3 жўмыстардыњ жалпы кµлемінен ( кµтерме баѓалары ), жєне ‰шінші бетке келісім-шарт тапсыра алмайды тапсырыс беруші жазбаша р±ќсаттары . Субмердігерліктердіњ барысы тапсырыс беруші аралыќ келісім-шарт шарттары алмастырмайды жєне мердігермен .

10. Олармен бірге жанында субмердігерліктердіњ учаскесінде мердігер µз ж±мыстары тиісті їелестіру ;

11. Тапсырыс беруші мердігерге жоба сметасын жєне к‰рделі жµндеу ќ±жттарын тапсырады Ќазаќстан Республикасы «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы » Павлодар облысы.

12 Мердігер жалдайды ќызметкерлердіњ мањызды лауазымдары , кµрсетілгендердіњ мєлімдеулерде мамандыќ туралы . Ауыстыру жанында б±ларды беттердіњ басќаларды мердігер сондай ауыстыруѓа тапсырыс беруші келісуі тиісті алу . Жања ќызметкерлердіњ мамандыѓы тиісті бірдей болу немесе ќызметкерлердіњ мамандыѓы жоѓарыраќ , саналѓандардыњ мєлімдеулерде мамандыќ туралы .

13. Мердігер Аќтоѓай ауданыныњ ж±мыссыз т±рѓындарыныњ санынан ж±мысќа алу 17- адамды міндеттенеді;

13.1 мердігер нысандарда ж±мыстардыњ µндіріс техника ќауіпсіздігі ‰шін толыќ жауап береді.

14. тапсырыс беруші , сонымен ќатар жобалы - сметалыќ ќ±жаттар жµдеушілері немесе - басќа орынѓа учаскеге р±ќсатты єрќашан болады , келісім-шартпен ж±мыстыњ орындалатын жерінде.

15. Оларѓа тапсырыс беруші жєне мердігер тиісті ќоса жіберу , т‰зу келіссіздер барысында р±ќсат ету ‰шін барлыќ келіспеушіліктер немесе таластар , кµрінушілер аралыќ олардыњ келісім-шартпен немесе орайлас.

16. Егер мердігер ж±мыстардыњ д±рыстауымен µз міндеттемелерін орындамаса , орындалѓандардыњ талаптардыњ - ќ±жаттардыњ б±зуымен , сонымен ќатар , егер мердігер ќабілетсізбен ќ±жаттармен жобалы - сметалыќпен сєйкестікте аќырына дейін ж±мысты орындайды , тапсырыс беруші жазбаша алдын ала жазып ќоюмен ж±мыстардыњ аялдамасы туралы мердігерге б±йрыќ ќайтара алады б‰тінде немесе оныњ бµлімініњ аялдама себептерініњ жоюына дейін .

17. Мердігер ‰ш ж±мыс к‰ні ішінде тапсырыс берушіге мектеп спортзалыныњ еденін к‰рделі жµндеу ж±мысы тєртібі мен орындалу мерзімі кµрсетілген ж±мыс кестесін бекітуге ±сынуы керек .

18. Егер кербездік - мажорлы жаѓдай орын алса немесе ауытќылары болса сонымен ќатар , егер ж±мыстардыњ орындалуы барысында ќосымша енбек шыѓыныњ талап ететін жасырын аќаулар болса тапсырыс беруші оларѓа ±сынылѓан ж±мыстардыњ орындалу мезгілін ±зартады Мердігер , алдын ала ескерілген азаматтыќ зањ сєйкестігі бойынша тапсырыс берушіге жазбаша хабарлауѓа тиісті .

19. Мердігер барлыќ м‰мкіншілікпен ж±мыстыњ орындалуын баќылаумен жєне баѓыттауѓа міндетті. Мердігер келісім шарт бойынша ж±мыстыњ Мердігер толыќ жауаптылыќты алып ж‰реді жєне ќ±ралдардыњ ар жаѓында , єдістермен , техникамен , ж‰йелілікпен жєне ж±мыстардыњ орындалу сапасымен баќылау ж‰зеге асырады , сонымен ќатар барлыќ ж±мыстардыњ ‰йлестігімен келісім-шартпен .

20. Мердігер єрекетке арналѓан тапсырыс берушімен жауаптылыќ алдыны алып ж‰реді жєне µз ќызметкер жіберілген ќателері , субмердігерліктіњ, ќызметкерлердіњ жєне субмердігерлік сенілген беттерініњ, сонымен ќатар басќа беттердіњ , келісім-шарт рамкаларында ж±мыстардыњ орындаушы бµлімдері , мердігермен келісім-шарт негізінде .

21. Ж±мысты тексеру ‰шін тапсырыс беруші сынаќ ж‰ргізуді жасай алады. Егер тексеруден кейін болса, не аќаулы сыналѓан ж±мыс , мердігер ж±мыстардыњ аќауын т‰зетеді .

Аќаулардыњ д±рыстау мезгілі н±сќауымен

22. Аќаулар туралы хабарландыру тапсырыс беруші туралы - табылѓан аќауларда мердігерді жазбаша ескертеді .

23 Аќы тµлеу алып , уаќыттардыњ дєуірі ішінде мердігер аќау міндетті жою , тапсырыс берушімен кµрсетілген.

24. Т‰рі : мердігер есеп айыратын шотына санап шыѓумен .

25. Т‰р жєне тµлеулердіњ мезгілдері :

- мµлшерде алдын ала аќы тµлеу 30% келісім-шарт жалпы сомалары ішінде 10 к‰нтізбелік к‰ндердіњ келісім-шарт нєтижесінен кейін мемлекеттік сатып алу жасауларда жєне тіркеудіњ оныњ ќаржы мекемесі органдарында ж‰зеге асады ;

-70% ќаражаттыќ ќ±ралдардыњ бµлісі µлшемімен , ай сайынѓы тµлемдер ж±мыстардыњ орындалу фактісімен біркелкі шегерумен алдыњѓы аќы тµлеу сомалары . Ж±мыстардыњ орындалу фактісімен тапсырыс берушімен жєне орындалѓан ж±мыстардыњ актілерініњ мердігерімен ќол ќойылѓан к‰ні есептеледі .

26. Ќажетті ќ±жаттар , аќы тµлеуге алдынѓандар : орындалѓан ж±мыстардыњ актісі (ай сайынѓы) Ќазаќстан Республикасы «М.Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы » Павлодар облысы.
Материалдардыњ аќы тµлеуіне тек ќана

27. Мердігер тµленген алдыњѓы аќы тиісті ќолдану , жабдыќтаудыњ жєне ењбек аќы тµлеуді , ќойылатын талапты ж±мыстардыњ орындалуына арналѓан келісім-шарт .

28. Келесі оќиѓалар тартады ‰шін мердігерге ж±мыстардыњ ±заќтыќ мезгілдерініњ µгертуініњ немесе аќшалы µтем µзінен:

Объекті учаскелерімен бјрімен 1) тапсырыс беруші пайдалануѓа р±ќсат етпейді , не ж±мыстардыњ орындалуы жібермейді . Мына оќиѓада тапсырыс беруші ќазіргі келісім-шартпен ж±мыстардыњ орындалу мезгілі міндетті ±зарту ;

Байќаулардыњ µткізуіне арналєан ж±мыстардыњ аялдамасына н±сќау

2) тапсырыс беруші мердігерге береді , емес келісім-шартпен жоспарланєан . Оќиѓада , егер тап осы байќаулар кµрсетпесе ќандай болмасынды аќаулар, онда байќау µткізуіне арналѓан ж±мыстардыњ аялдама уаќыты ж±мыстардыњ орындалу - мезгіліне істеледі ;

3) Алдыњѓы аќы тµлеу кідіреді ;

29. Мердігер тапсырыс берушіге кепіл болады , не ж±мыстыњ спортзал едендерініњ жµндеуімен мемлекеттікте мекеме «Ќазаќстан Республикасы «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы » Павлодар облысы келісім-шартпен сєйкес , жаќсы сапаныњ жєне техникалыќ егжей-тегжейін ашуларѓа жєне жобалы - сметалыќ ќ±жатнамаларды талапќа сай болады , не аќауларсыз ж±мыс орындалѓан болады , дењгейге дейін оныњ сапасы тµмен тїскендердіњ , жобалы - сметалыќ ќ±жатнама талаптарына лайыќтыны еместі . Ж±мыс мына талаптарѓа лайыќты емес, аќаулы ±стаушы - негізді жєне бекітілмеген µзгерту соныњ ішінде мойынѓа алады . Кепілдікте пайдалануѓа берілетін мердігермен ќанау ережелерініњ б±зу себебімен зиян тµлеу немесе аќау д±рыстауына кірмейді , ж‰зеге асырылѓандардыњ мердігермен емес ( немесе - техникалыќ ќызмет ету ), - ±стауы субмердігерлігімен , сонымен ќатар м‰мкін толыќ себебімен немесе б±зудыњ нормалы ќанау оныњ жанында . Тапсырыс беруші талабымен мердігер ќ±жаттар тиісті пайдалануына беру , ќазан жµндеу жанында ќолданылатын материалдардыњ сапасы куєланѓан .

Мердігер орындалатын ж±мыстардыњ ќанауына тапсырыс берушіге кепілдікті пайдалануына береді .

30. тапсырыс беруші немесе мердігер жасай алады келісім-шартты б±зу мезгілге дейін , кµрсетілгенді келісім-шартта , егер жаќпен басќа келісім-шарт шарттарыныњ мањызды б±зуы жетілгенсе , принципшіл шарттардыњ оныњ айырады , келісім-шартпен алдын ала ескерілгендердіњ .

31. келісім-шарт шарттарыныњ мањызды б±зуы ќосады µзінді келесі , біраќ саналѓан шектелмейді :

1) тапсырыс беруші жасай алады келісім-шартты б±зу , егер мердігер ж±мыстардыњ графикасын орындалу мезгілдері бір ретсіз ж±лса ;

2) мердігер аќаулар жоймайды , тапсырыс берушімен кµрсетілгендер уаќыттардыњ негізді дєуірі ішінде , тапсырыс берушімен айќынды ;

3) мердігер ж±мыстардыњ µндіріс ережелерімен , н±сќаулармен жєне жайлармен менсінбейді кµрсетілгендермен жобалы ќ±жаттар жєне келіскен .

32. Шек ќоюлардыњ келісім-шарт туралы мемлекеттік сатып алу жасауларда б±зылады табу оќиѓасында - кезењде бірдіњ келесі фактілерден :

1) б±зуы , маќаламен алдын ала ескерілгендердіњ 6 зањ ;

2) Мемлекеттік сауда жасаулардыњ ±йымдастырушысымен , зањмен алдын ала ескерілген кµмектесулер емес потенциалды жабдыќтаушыѓа кµрсету.

Егер келісім-шарт б±зылса , мердігер ж±мыстарды тоќтатуы тиісті, аныќталѓан ретте тапсырыс берушіге оныњ нысан консервациялауын жєне тапсыруды ќамсыздандырады.

33. Егер апат , єскери єрекеттер немесе ќандай болмасын басќа кербездік - мажорлы оќиѓа , болса тапсырыс берушіге немесе мердігерге , келісім-шарт тоќтата т±руын куєландырады, келісім-шарт орындалу тиісті, тапсырыс беруші тоќтатады . Ењ ќысќа мезгілдерге мердігер хабарландыру алуынан кейін тоќтата т±ру туралы объекті консервациялауын ќамсыздандырады жєне ж±мыстарды тоќтатады . Тапсырыс беруші мердігерге аќы тµлеуді µндіру ‰шін ж±мыстардыњ кµлемі барлыѓы , орындалѓандардыњ белгіленген к‰нге дейін нысанды аялдамалары жєне ж±мысќа арналѓан , байлаулылар нысаны консервациялаунады. .

34. Мердігер орындалѓан ж±мыстардыњ ќорѓанышын жєне барлыќ материалдарды міндетті ќамсыздандыру , байлаулылардыњ ж±мыстармен , зиян барлыќ тірлерінен , заќым келудіњ , климат т±нбалармен байлаулылардыњ , су басумен жєне ќалѓаны себептермен . Барлыќ шыѓынныњ , мердігермен апарылѓандар осымен орайлас жоѓарыда айтылѓанмен , тапсырыс беруші жаѓынан ќосымша тµлеуге жатпайды .Ќандай болмасын зиянныњ артынан.

35. Тапсырыс беруші жауапкершілікке алып ж‰рмейді немесе ќандай болмасын мердігер ж±мыстарыныњ заќым келулері жоѓарыда айтылѓан себептермен олардыњ толыќ аяќтауына дейін ќабылдамайды .

36. Мердігер жеткізулердіњ ±йымыныњ артынан жауапкершілікті алып ж‰реді , тасымалдаудыњ , ж‰к т‰сірудіњ жєне мердігермен барлыќ жеткізіліп т±рылушы материалдардыњ саќтауыныњ , нысанѓа тиісті жеткізілген болу керек . Жеткізулер тек ќана мердігер атына ж‰зеге асады. Емес жауапкершілікті мойнына алу тиісті емес тапсырыс беруші ќандай жаѓдайлар жанында шыєѓындардыњ артынан , байлаулылар жеткізумен , саќтаумен жєне транспорттыќ ќ±ралдардыњ тоќтау аќы тµлеуі . Ешќандай жеткізулер тапсырыс берушіге тиісті мекенделген болуы .

37. Мердігер тазалыќта учаске аумаѓын ±стайды . Ќ±рылыста ќоќыс барлыѓы мердігер учаскіден міндетті алыстату жєне учаскіні белгіленген уаќытта тазартуы шарт .

38. Мердігер барлыќ ж±мыстардыњ соњынан кейін , келісім-шартпен жала жабылѓандардыњ , ж±мыстардыњ аяќталѓаны туралы тапсырыс берушіге хабарландыру баѓыттайды . Тапсырыс беруші кешіктірмей немен келісім-шартќа сєйкес жеті к‰ндік мезгілге ж±мыстардыњ аяќталу баѓалауымен комиссияны таѓайындайды ( ж±мысшы комиссия ).

39. Ж±мысшы комиссия мердігер ќатысуымен µткізіледі .Ж±мысшы комиссия акті

40. датасы ж±мыстардыњ аяќтау датасымен есептеледі .

41. Ж±мысшы комиссия тізімді ќ±растырады жєне жоюдыњ олардыњ мерзімі кµрсетеді . белгіленген к‰ні келісім-шарт аяќтауы белгіленген к‰нмен жояды . Жою фактісі ќанауѓа нысан аќырѓы ќабылдауы актісімен барлыќтары - аныќталады ( Мемлекеттік комиссия актісімен ).

42. Кербездік - мажорлы шарттардыњ шыѓаруыныњ ар жаѓында , егер мердігер мезгілінде ж±мысты орындамаса , келісім-шартпен жала жабылѓандар мерзімін µткізу єрбір к‰нініњ артынан келісім-шарт баѓасыныњ 0,1 пайызын соманы айып т‰рінде зиянсыз келісім-шарт рамкаларында басќа µз ќ±ќыќ келісім-шарт баѓасынан шегереді .

43. Ќазіргі келісім-шарт байланысты ж±мыстардыњ белгіленген к‰нменнен бастап есептеледі 2009 жылдыњ 30 тамызына дейін кешіктірмей

44. Мердігер ќазіргі келісім-шартпен ж±мыстардыњ барлыќ т‰рлерін аяќтауын ќамсыздандыруѓа міндеттенеді .Соманы ќазіргі келісім-шартпен кµлемніњ артынан

орындалѓан.

45. Тапсырыс беруші мердігерге тµлеуге міндеттенеді , жала жабылѓанды ќазіргі келісім-шартта .

46. Аќырѓы аќы тµлеу ќазіргі келісім-шартпен міндеттемелердіњ мердігерімен толыќ орындалу шарты жанында ќазіргі келісім-шартпен мердігерде тапсырыс берушімен шыѓарылады жєне барлыќтардыњ оныњ міндеттемелердіњ аќаулардыњ д±рыстауы .

47. Мердігер т‰рде келісім-шарт атќару ќамтамасыз етуі міндетті енгізу , кµлемде жєне шарттарда , алдын ала ескерілгендердіњ конкурс ќ±жаттар.

48« М.Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Аќтоѓай ауданы » ММ 001130561 Аќтоѓай аудандыќ басќаруда ќаржы мекемесі Павлодар облыстыќ ќаржы департаменті ККМФКРК мемлекеттік ќабылдау комиссиясыныњ актісіне ќол ќоюына дейін ж‰зеге асады.

49. Мекенжай жєне жаќтардыњ реквизиттері :
Тапсырыс беруші Жабдыќтаушы
Ќазаќстан Республикасы Павлодар облысы

Аќтоѓай ауданы « М.Ќайырбаев жалпы білім

беретін орта мектебі » мемлекеттік мекемесі

код 4643008 . Аќтоѓай 140200

РНН 450300001112

БИК 195301070

ИИК 001130561 Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігі Павлодар облысыныњ ќазынашылыќ комитеті Аќтоѓай ауданыныњ ќаржы бµлімі

( ќол М.О )« »----------200 ж . . ( ќол М.О )« »----------200 ж .
Аудандыќ басќару ќаржысыныњ келісім – шарт жасалѓан к‰ні «______ » ___________ 2009 ж
  1   2

Похожие:

Жоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы» icon8 жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемесінің жалюзи сатып алу жөніндегі баға ұсынымдарын сұратуды пайдалана отырып сатушының таңдау жөнінде
Комиссия төрағасы: А.Қонақбаев «№8 жалпы орта білім беретін» мемлекеттік мекемесінің директоры
Жоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы» iconТауарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алу жөніндегі келісім шарты №
«Тараптар» деп аталатын, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңы және 2009 жылы өткен баға ұсыныстарын мемлекеттік...
Жоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы» iconШаруашылық тауарлары
«Екібастұз қалалық әкімдігінің білім бөлімінің №4 жалпы орта білім беретін мектеп» Мемлекеттік мекемесі мемлекеттік сатып алу бойынша...
Жоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы» iconАсхана жабдықтары
«Екібастұз қалалық әкімдігінің білім бөлімінің №4 жалпы орта білім беретін мектеп» Мемлекеттік мекемесі мемлекеттік сатып алу бойынша...
Жоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы» iconҚарақұдық аулы 18 мамыр 2009 жыл Қарақұдық орта жалпы білім беру мектебі мемлекеттік мекемесі
...
Жоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы» iconҚорытындысы бойынша № келісім
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен
Жоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы» iconСатып алынатын тауар түрлері
«Абай жалпы орта білім беретін мектеп» мм бағалы ұсыныстар арқылы азық-түлік алуға төмендегі тауарлар түріне мемлекеттік сатып алу...
Жоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы» iconТапсырыс берушінің толық атауы (ұйымдастырушы)
Жалпы орта білім беретін Жаңаауыл мектебі мемлекеттік мекемесі бойынша құнды ұсыныстарға жұмыс және қызмет етуде сұраныс тәсілімен,...
Жоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы» iconТапсырыс берушінің толық атауы (ұйымдастырушы)
Жалпы орта білім беретін Жаңаауыл мектебі мемлекеттік мекемесі бойынша құнды ұсыныстарға жұмыс және қызмет етуде сұраныс тәсілімен,...
Жоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы» iconСатып алынатын тауар түрлері Қысқаша сипатама
«Ленин жалпы орта білім беретін мектеп» мм бағалы ұсыныстар арқылы мектеп окушыларына жаз айларында жолдамалар алуга мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница