Каталог элективных дисциплин специальности 5В050900 «Финансы»
НазваниеКаталог элективных дисциплин специальности 5В050900 «Финансы»
страница1/5
Дата конвертации12.06.2013
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
Каталог элективных дисциплин специальности 5В050900 «Финансы»
Код дисциплин

Название дисциплин

Содержание дисциплин


Кол-во кредитов

Цикл ООД


Компонент по выбору

1

Kul 2101


Мәдениеттану

Мәдениеттiң құрылымы мен үлгiсi. Материалдық және рухани мәдениет элементтерiнiң өзара байланысы. Тiлдiң, жазбаның, өнердiң, ғылымның қалыптасуы. Қазақстан мәдениетiнiң дамуы мен оның әлемдiк мәдениет кеңiстiгiне ену тарихы. Қоғамның ғаламдық мәселелерiнен шығу жолдары: қоршаған орта және адамзат экологиясы.

2

Культурология

Сущность, структура и типы восточных культур. Особенности формирования языка, письменности искусства, науки в странах Востока. Культура Казахстана как составная часть восточной культуры.

Psi 2101


Психология

Психология объекті және заты. Объективті және субъективі шыдықтың қатынасы. Психика және организм. Жанның психикасының белсенділігі. Тәртіп психикасы және іскерлігі. Субъективті шындық құрылымы. Тұлға және тлғааралық қатынастар. Ерік бостандығы, тұлғалық жауапкершілік, адам психикасындағы жалпы және жекелік.

Психология

Объект и предмет психологии. Соотношение субъективной и объективной реальности. Психика и организм. Активность психики души. Психика поведения и деятельности. Структура субъективной реальности. Личность и межличностные отношения. Свобода воли, личная ответственность, общее и индивидуальное в психике человека.

KSE 2101


Заманауи жаратылыстану концепциялары

Жаратылыстану мен гуманитарлық мәдениет. Күрделi жүйелер тарихы: кибернетика мен синергетика. Жаратылыстанудың тарихы. Қазiргi кездегi жаратылыстанудың көрiнiсi: әлемнiң физикалық, химиялық, астрономиялық, биологиялық көрiнiсi. Әлемнiң физикалық көрiнiсi: корпускулярлық және континуалдық тұжырымдама. Салыстырмалылық теориясының қағидалары. Әлемнiң химиялық көрiнiсi: химияның негiзгi заңдары, оның тұжырымдамалық жүйелерi мен даму заңдылықтары. Әлемнiң астрономиялық көрiнiсi: космогония мен космология тұжырымдамалары, Ғалам дамуының қазiргi кездегi теориялары. Әлемнiң биологиялық көрiнiсi: өмiрдiң пайда болу проблемасы, тiрi жүйелердiң дамуы мен пайда болуыны» проблемалары. Генетика мен эволюция. Антропогенездiң қазiргi кездегi теориялары. Адам: физиологиясы, денсаулығы, творчествосы, ой-өрiсi мен еңбекке деген қабiлетi. Бiрегей мәдениетке бастайтын жол.

Концепция современного естествознания

Естественнонаучная и гуманитарная культура. История сложных систем: кибернетика и синергетика. История естествознания. Панорама современного естествознания: физическая, химическая, астрономическая, биологическая картина мира. Физическая картина мира: корпускулярная и континуальная концепции. Принципы теории относительности. Химическая картина мира: фундаментальные законы химии, её концептуальные системы и закономерности развития. Астрономическая картина мира: концепции космогонии и космологии. Современные теории развития Вселенной. Биологическая картина мира. Проблема возникновения жизни. Принципы эволюции воспроизводства и развитие живых систем. Генетика и эволюция. Современные теории антропогенеза. Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность. Принципы универсального эволюционизма: путь к единой культуре.

2

DGYu 3102


Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Іс қағаздары пәні қоғам өмірінде үлкен қызмет атқарады. Іс қағаздарының саяси, тарихи, құқықтық, экономикалық маңызы өте зор. Бұл оқу құралының мақсаты қазіргі өмірімізде ең жиі қолднылатын ресми құжаттар туралы мәлімет беріп, оны тиісті орындарда өз тәжірибелерінде қолдана білуге жаттықтыру болып есептеледі.

1

Делопроизводство на гос. языке

Дисциплина тесно связана с такими науками как: социология, история, право, экономика и др. Целью этой дисциплины является знакомство с документацией, необходимой в работе.

OIS 3102

Интеллектуалды меншіктерді қорғау

Курста интеллектуалды меншіктің азаматтық заңмен реттейтін жеке меншікті емес заң ретінде қарастырылады. Интеллектуалдық меншікті қорғау туралы заң интеллектуалды меншік субъектілердің құзығушылығын және құқыты бұзғаны үшін жауапкершілікті күшейтеді және жоғарлатады. Студенттер интеллектуалды меншікті тіркеу және оларды пайдалану проблемеларымен танысады.

Охрана интеллектуальной собственности

Курс рассматривает как один из личных неимущественных прав регулируемых гражданским правом интеллектуальной собственность. Закон об охране интеллектуальной собственности повышает и усиливает ответственность за нарушение прав и интересов субъектов интеллектуальной собственности. Студенты знакомятся проблемами регистрации интеллектуальной собственности и их использования.

ЕР 3102


Электронды үкімет

Электрондық үкіметті қалыптастыру принциптері, электронды үкіметтерді қалыптастыруға сілтемелер, электронды үкіметті қалыптастыру ортасындағы мемлекеттік саясаттың стратегиясымен негізгі принциптері электорнды үкіметті құру бағытындағы халықаралық өзара әрекеттесу электронды үкіметті қалыптастырудың мүмкін жолдары, электронды үкіметке өтуге дайындықты бағалау

Электронное правительство


Принципы формирования электронного правительства: предпосылки формирования, стратегия и основные принципы государственной политики в сфере формирования, международное взаимодействие, возможные пути формирования, оценка готовности к переходу на электронное правительство.

3

EP 1103Экономикалық саясат

Экономикалық саясаттың пәнi, субъектiсi және объектiсi. Экономикалық саясаттың қағидалары, құралдары, мақсатының жиынтығы. Экономикалық саясаттың әдiстерi. Мемлекеттiң қаржы саясаты. Ақша- несие саясаты. Бюджеттiк - салықтық саясат. Әлеуметтiк саясат. Экологиялық саясат. Экономикалық саясаттың халықаралық аспектiсi. Экономикалық саясатты қалыптастырудың механизмi мен экономикалық шешiмдердi қабылдау.

2

Экономическая политика


Предмет, объект и субъекты экономической политики. Принципы, инструменты, совокупность целей экономической политики. Методы экономической политики. Финансовая политика государства. Денежно-кредитная политика. Бюджетно-налоговая политика. Социальная политика. Экологическая политика. Международные аспекты экономической политики. Механизм формирования экономической политики и принятие экономических решений.

IEU 1103Экономикалық iлiмдер тарихы

Экономикалық iлiмдер тарихының пәнi мен әдiстерi. Классикалық саяси экономияның пайда болуы мен дамуы. Маржинализм мен классикалық емес экономикалық теорияның қалыптасуы. Социологиялық идеялардың даму кезеңдерi. Неолиберализм. Кейнс теориясы. Институционализм. Кеңес үкiметi дәуiрiндегi ғалымдардың XX ғасырдың экономикалық теориясындағы еңбектерi. Қазақстандағы экономикалық көзқарастардың пайда болуы мен дамуы.

История экономических учений


Предмет и метод истории экономических учений. Возникновение и развитие классической политэкономии. Маржинализм и формирование неоклассической экономической теории. Неолиберализм. Кейнсианство. Институционализм. Эволюция социалистических идей. Вклад советских ученых в экономическую теорию ХХ века. Возникновение и развитие экономических взглядов в Казахстане.

ЕВ 1103

Экономикалық қауіпсіздік

Экономикалық қауіпсіздік пәні мен әдісі. Классикалық саяси экономияның пайда болуы мен дамуы. Маржинизм және неоклассикалық экономикалық теорияның қалыптасуы. Неолиберализм. Кейнсиандық. Институционализм. Социалистік идея эволюциясы. Кеңес ғалымдарының XX ғасырдың экономикалық теориясына қосқан үлесі. Қазақстандағы экономикалық көзқарастарды пайда болуы және дамуы.

Экономическая безопасность

Предмет и метод истории экономических учений. Возникновение и развитие классической политэкономии. Маржинализм и формирование неоклассической экономической теории. Неолиберализм. Кейнсианство. Институционализм. Эволюция социалистических идей. Вклад советских ученых в экономическую теорию ХХ века. Возникновение и развитие экономических взглядов в Казахстане.

4


VS 1104


Мамандыққа кiрiспе

Мамандыєққа кiрiспе пәнi оқу пәндерi арасында маңызды орын алады, ''Қаржы'' мамандығы студентерi үтуге тиiстi арнайы пәндердiң толық курсымен жалпылама түрде таныстаратын негiзгi теориялық пән болып саналады. Мамандыққа кiрiспе пәнiн өтудiң нәтижесiнде студент ақша, қаржы, несие, сақтандыру, салық салу ұғымдарымен таныса отырып, өздерiнiң таңдаған мамандықтарының маңыздылығына және қажеттiлiгiне кјз жеткiзе алады.2

Введение в специальность

Данный курс занимает важное место среди учебных дисциплин, является базовой теоретической дисциплиной, которая обзорно ознакомит студентов специальности «Финансы» с полным курсом спецдисциплин, который предстоит им пройти. В результате изучения дисциплины «Введение в специальность» студент освоит теоретические и практические вопросы природы денег, финансов, кредита, страхования, налогообложения, а также убедится в важности, необходимости и актуальности выбранной им специальности.

IRF 1104

Қаржы даму тарихы

Қаржы даму тарихының пәні. Қаржы ғылымының шығу тарихы. Мемлекеттің қаржы шаруашылығы. Мемлекеттің экономикадағы роліне эволюциялық көзқарастар. Бюджет теориясы.

История развития финансов

История финансов. История возникнования учения о финансах. Финансовое хозяйство государства. Эволюционные взгляды экономической роли государства. Теория бюджетов.

IRN 1104

Салық салу даму тарихы

Салық салудың шығу тарихы және оның нығайу кезеңдері. Салықтың жалпы теориялары. Жеке салықтар теориясы. Салық салудың даму сатылары. Салық салу принциптері мен негізгі ережелері.

История развития налогообложения

История возникновения налогов и этапы его развития. Общие теории налогообложения. Теория индивидуального налогообложения. Принципы и основные правила налогообложения.

5

OBJD 2105


ТҚН

ТЖ-ғы іс-әрекеттерге және бейбітшілік және соғыс кезіндегі тұрғындарды қорғау әдістеріне, ұйымдастыру негіздеріне, және құрқаруды жүргізу авария болдырмауға, және жаңа қирату жарақаттарын қолданғанда оларды болдырмауға үйрету. Травмалы жарақаттанғанда олардың түрін білуге көмек келгенше күттірмейтін көмекті көрсетуге үйрету. Қирау ошақтарын сипаттау. Құтқару және басқа да күттірмейтін жұмыстарын ұйымдастыру негіздерін анықтау

1

ОБЖД


Цель курса вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности, проектирование новой техники и технологических процессов в соответствии с современными требованиями по безопасности их эксплуатаций с учетом устойчивости функционирования объектов хозяйствования и технических систем. Научить действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, способам защиты населения, основам организации и проведения спасательных и неотложных работ.

BJDUCS 2105


ТЖ Тіршілік қауіпсіздігі

Өмір тіршіліктеріндегі қауіпсіздікті және зиянсыздықты шарттарындағы жағдайды жасау, шаруашылық техникалық жүйеде қазіргі заманның талабына сай жаңа техника және технологиялық процесстерді қауіпсіздік тұрғыда жобалау. Тұрғындарды қорғау әдістеріне және ТЖ зардаптарын және соңғы жаппай қирату құралдарды сипаттама беру.

БЖД в условиях ЧС


Дать характеристику способов защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций и современных средств поражения. Знание о местах распределения, умение и навыки поведения при ЧС мирного и военного времени. Оказание первой медицинской помощи при ЧС природного и техногенного характера. Знание ответственности руководителя предприятия при принятии мер по профилактике и ликвидации ЧС.

PBZChS 2105


Кәсіби қауіпсіздік

Радиация және химиялық барлау құралдарына қолдануды үйрету оларды жұмыс ісіне қосуды таныстыру, жұмысшылармен қызметкерлерді инженерлік қорғауды, сол сияқты өндіріс іс-әрекеттеріндегі шаруашылық объектілерін үйрету. Бөліп-орналастыруға дайындалған жерді білу, бейбітшілік және соғыс уақытында жаттыққан тәсілдерді игере білу, табиғи және техногендік сипаттағы бірінші медициналық көмек көрсете білу.
  1   2   3   4   5

Похожие:

Каталог элективных дисциплин специальности 5В050900 «Финансы» iconКаталог элективных дисциплин магистратуры по специальности 6N0501 Социология (научно-педагогическое направление)

Каталог элективных дисциплин специальности 5В050900 «Финансы» iconКаталог элективных дисциплин по специальности «фармация» на 2011-2012 учебный год Направление Фармацевт –аналитик
Физико-химические методы анализа в фармации – 2 кредита (курс фармацевтической химии)
Каталог элективных дисциплин специальности 5В050900 «Финансы» iconКаталог элективных дисциплин по специальности «фармация» на 2011-2012 учебный год
Отделения аналитической химии июпак. Номенклатурная комиссия ран (Российская Академия наук). Международная классификация, как система...
Каталог элективных дисциплин специальности 5В050900 «Финансы» iconКаталог элективных дисциплин
Изобразительное искусство и черчение для специальности 050107, 5В010700 Изобразительное искусство и черчение
Каталог элективных дисциплин специальности 5В050900 «Финансы» iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ
Каталог элективных дисциплин для 2 курса по стоматологическому факультету на 2012 – 2013 учебный год
Каталог элективных дисциплин специальности 5В050900 «Финансы» icon«Стратегиялық жоспарлау» пәні бойынша
Лист утвеждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании каталога элективных дисциплин по специальности
Каталог элективных дисциплин специальности 5В050900 «Финансы» iconКаталог элективных дисциплин по кафедре Философии, основ права и экономики для специальности «5В011500-Основы права и экономики»
Философии, основ права и экономики для специальности «5В011500-Основы права и экономики»
Каталог элективных дисциплин специальности 5В050900 «Финансы» iconУчебная программа (Syllabus) Дисциплина: Менеджмент Специальность 5В 050600
Специальность – 5В050600 «Экономика», 5В050700 «Менеджмент», 5В050800 «Учёт и аудит», 5В050900 «Финансы», 5В051100 «Маркетинг»
Каталог элективных дисциплин специальности 5В050900 «Финансы» iconЭкономики и права имени у. А. Джолдасбекова
Рабочая учебная программа составлена ст преподавателем Сахановой Л. Б. основании госо рк 08. 008-2008 специальности 050509 «Финансы»...
Каталог элективных дисциплин специальности 5В050900 «Финансы» iconДата рождения: 12 июня 1982г. Семейное положение
Образование: Неоконченное высшее по специальности «Финансы и Кредит» рбиу (чги); закончил пл№92, по специальности «Ювелир»
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница