Решение №291/16. 12. 2010г., постановено по Г. д. №834/2010г на Районен съд-С
Скачать 51.13 Kb.
НазваниеРешение №291/16. 12. 2010г., постановено по Г. д. №834/2010г на Районен съд-С
Дата конвертации13.06.2013
Размер51.13 Kb.
ТипРешение
Производството е образувано по въззивната жалба на „. БИ АЙ Л. Е. Г. С., подадена чрез процесуалният представител А. Б. А. срещу решение № 291/16.12.2010г., постановено по Г.д. № 834/2010г. на Районен съд-С..

С обжалвания съдебен акт районния съд е отхвърлил предявеният „. БИ АЙ Л. Е. с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление Г. С., р-н Лозенец, У. Х. №5., .2, представлявано от изпълнителния директор В. А. Г., чрез пълномощника А. А., срещу солидарните длъжници „. 1 П. Е. със седалище и адрес на управление :Г., У. М. №., В. .5, А., общ.С., обл.С., БУЛСТАТ ....., представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Т. И. Ч. с ЕГН* и Т. И. Ч. с ЕГН*, положителен установителен иск с правно основание чл.422, ал.1 ГПК, за съществуването на вземането предмет на издадените заповеди за изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК с №972/08.07.2009г. по ч.Г.д.№588/2009г. по описа на Смолянския районен съд, и №272/28.10.2009г. по в.ч.Г.д.№452/2009г. по описа на Смолянския окръжен съд, представляващо задължение по издадения и авалиран запис на заповед от 16.04.2007г. за сумата от 8 536,63 EUR /осем хиляди петстотин тридесет и шест еуро и шестдесет и три цента/, като неоснователен. С решението си районния съд е осъдил „. БИ АЙ Л. Е. да заплати на „. 1 П. Е. сумата от 800 лв. /осемстотин лева/, представляваща разноски по делото за заплатено адвокатско възнаграждение, както и на Т. И. Ч. с ЕГН * с А.Г., ул. „. М. №., В. . 5, А., сумата от 800 лв./осемстотин лева/, представляваща разноски по делото за заплатено адвокатско възнаграждение.

Недоволен от резултата въззивния жалбоподател навежда доводи за незаконосъобразност на постановения съдебен акт. Твърди се в жалбата, че съдът по никакъв начин не е изследвал видно от мотивите си, наличието или липсата на връзка между цитираното каузално правоотношение и процесното менителнично правоотношение. Приемайки, че записът на заповед е гаранция/обезпечение/ на договор за лизинг, не е установил каква част от паричните задължения по договора е изпълнена и каква не е, за да бъде приложена гаранционната функция на записа.

От анализа на чл. 11 от договора за лизинг се правел единствения извод, че задължаването по менителничния ефект фактически и логически е трябвало да бъде извършено след сключване на договора за лизинг, в качеството му на каузална сделка.За да може да съществуват записи на заповед , които да представляват гаранция по договор за лизинг те трябва да бъдат издадени точно с това намерение. Нито върху лицевата страна на записа на заповед, нито в друг приложен по делото документ се установявало, че той служи като гаранция по договора за лизинг. В този смисъл самият договор не можел да служи като годно доказателство, тъй като в него се регламентира задължение за издаване на няколко броя записи на заповед на обща стойност, без това да води до несъмнен извод, че те са били издадени, респ. издадени с намерение да представляват гаранция по каузално правоотношение между страните.

Неправилен бил и извода на съда досежно възможността ищецът в качеството на лизингополучател да прекрати /развали/ цитирания договор, респ. да започне принудително изпълнение срещу предоставените от ответника обезпечения само в хипотезата на чл. 16 от договора.Според твърдението в жалбата очевидно и при този довод съдът не бил взел предвид, че посочената договорна разпоредба уреждала една договорна възможност, а не задължение на ищеца-лизингодател, при което не отнемала възможността на последния да предприеме действията по чл. 15 от договора или да предприеме друго правнорегламентирано действиеза защита на своите права, стига то да не противоречи на императивна правна норма. Неспецифичното разширяване на съдържанието на мотивите с обвинения от страна на съда за упражняване на принуда от страна на ищеца, за недобросъвестно поведение и злоупотреба с права били единствените допълнителни доводи, за подкрепа на доказателствения извод, че "вземането, предмет на установяване в настоящото производство не съществува.

Предвид тези доводи се иска отмяна на атакуваното решение и по същество уважаване на исковата претенция.

В срок е постъпил отговорот Т. Ч. лично и като представител на „. 1 П. Е., в който се оспорва въззивната жалба. Съображенията за това са, че в случая се касае за договорни правоотношения, но ищцовата страна не се позовава на него, защото отношенията им били преуредени с допълнително споразумение.

Самото издаване на изпълнителен лист от съда било неоснователно, тъй като в записа на заповед възоснова на който е издадена заповедта за изпълнение е предвидено предявяването за плащане да се извърши до 20.06.2010г. В този срок въззиваемият извършил плащане в размер на 10 000 лв, което не било отчетено от съда.Неоснователно бил издаден изп. лист за сумата в размер на 10 000 лв., преведена на въззивния жалбоподател с платежно нареждане от 16.09.2011г. Отново се твърди, че тази сума произтича от договора за лизинг, като записа на заповед бил издаден са същите суми, които се дължат по договора.

Иска се оставяне в сила на първоинстанционното решение.

В съдебно заседание жалбоподателят не изпраща процесуален представител.

Въззиваемият Ч. лично, а за търговското дружество-А. М. оспорват подадената въззивна жалба на изложените в отговора основания. Претендира се заплащане на деловодни разноски.

След преценка на събраните по делото доказателства, като взе предвид и доводите изложени във въззивната жалба и отговора съдът направи следните фактически и правни изводи:

Въззивната жалба е подадена от надлежна страна, при наличие на правен интерес от търсената защита срещу годен за обжалване съдебен акт, при което е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е неоснователна. Това е така по следните съображения: По фактическата обстановка: Въззивния съд изцяло възприема фактическата обстановка, установена от районния съд и върху нея изгражда правните си изводи. Решаващия състав споделя правните изводи в мотивите на районния съд и на основание чл. 272 ГПК препраща към тях относно приетото, че представения запис на заповед, послужил като основание за развитие на производството има гаранционно-обезпечителна функция, издаден е на основание чл. 11, ал.4 от договора за финансов лизинг между страните. Липсва друго основание за издаването му, още повече, че той е издаден именно за една трета от общото задължение по договора на лизингополучателя. След като това у установено по делото и при липса на основания за превръщането на вземането по договора в предсрочно ликвидно и изискуемо, то в нарушение на съглашението между страните лизингодателят е упражнил превратно правата си. В случая е налице злоупотреба с права. Не отговаря на истината твърдението във въззивната жалба, че като цяло решението на районния съд било мотивирано в противоречие с практиката на ВКС. Именно защото съдът е изследвал връзката между абстрактната и каузалната сделка е стигнал до извод за недължимост на самостоятелно основание по абстрактната.

Решението на районния съд следва да бъде потвърдено, а жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на въззиваемия деловодни разноски в размер на 800лв.

Мотивиран от горното Окръжен съд С. в настоящия си съдебен състав

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 291/16.12.2010г., постановено по Г.д. № 834/2010г. на Районен съд-С..

ОСЪЖДА „. БИ АЙ Л. Е. с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление Г. С., р-н Л., У. Х. №5., .2, представлявано от изпълнителния директор В. А.Г. ДА ЗАПЛАТИ НА „. 1 П. Е. със седалище и адрес на управление :Г., У. М. №., В. .5, А., общ.С., обл.С., БУЛСТАТ ...., представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Т. И. Ч. с ЕГН* деловодни разноски пред въззивната инстанция в размер на 800 лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в месечен срок от връчване препис на страните.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ

Похожие:

Решение №291/16. 12. 2010г., постановено по Г. д. №834/2010г на Районен съд-С iconРешение №1472/25. 02. 2010г., постановено по нахд №1272/2009 г по описа на Районен съд-Б
А. Щ. Ч. пълномощника А. Щ. против решение №1472/25. 02. 2010г., постановено по нахд №1272/2009 г по описа на Районен съд-Б
Решение №291/16. 12. 2010г., постановено по Г. д. №834/2010г на Районен съд-С iconРешение №4516 2009 г., постановено по гр д. №852 по описа за 2009 г на Районен съд. Б., по реда на чл. 258 и сл. Гпк
Производството е образувано по въззивна жалба от против решение №4516 2009 г., постановено по гр д. №852 по описа за 2009 г на Районен...
Решение №291/16. 12. 2010г., постановено по Г. д. №834/2010г на Районен съд-С iconПроизводството е образувано по въззивна жалба от Л. А. К., И. В. К. и Ю. В. К. против решение №1008/12 2009 г., постановено по гр д. №389 по описа за 2007 г на Районен съд-С
Производството е образувано по въззивна жалба от Л. А. К., И. В. К. и Ю. В. К. против решение №1008/12 2009 г., постановено по гр...
Решение №291/16. 12. 2010г., постановено по Г. д. №834/2010г на Районен съд-С iconРешение №1660/24. 02. 2012 г., постановено по гр д.№1923 по описа за 2011 г на Районен съд Б., в частите, в които съдът е
Образувано е по въззивна жалба от адвокат А. А., като пълномощник на Н. К. В., Егн *, К. Н. В., Егн и Д. Н. В., Егн и тримата с адрес...
Решение №291/16. 12. 2010г., постановено по Г. д. №834/2010г на Районен съд-С iconРешение №70 гр. Смолян, 02. 07. 2010г. Виметонанарод а административен съд смолян в публично заседание
Женаварова к н а Х. д. №62/2010г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Решение №291/16. 12. 2010г., постановено по Г. д. №834/2010г на Районен съд-С iconС решение №130/04. 01. 2010 г., постановено по гр д. №135/09 г., Кърджалийският районен съд е осъдил „И. „ Е., със седалище и адрес на управление гр. Х., В.№х, да отстъпи на М. Р. С. с Егн от С., О., Н. Р. М
М. Р. С първоинстанционният съд е осъдил ответното дружество да заплати на ищците, направените по делото разноски от 50. 00 лева...
Решение №291/16. 12. 2010г., постановено по Г. д. №834/2010г на Районен съд-С iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
Образувано е по частна жалба на А. В. А. от Г. С. против Разпореждане №693 от 11. 03. 2011 год на Районен съд Г. С. постановено по...
Решение №291/16. 12. 2010г., постановено по Г. д. №834/2010г на Районен съд-С iconРайонен съд чирпан
Днес, 06. 12. 2010 година, в Районен съд гр. Чирпан, Комисия, назначена със Заповед №150 от 29. 10. 2010 г на Административния ръководител-Председател...
Решение №291/16. 12. 2010г., постановено по Г. д. №834/2010г на Районен съд-С iconПротокол № от /Сафина Л. Н./ Приказ № от 2010г. 2010г. 2010г
Охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения (в отрывках). При анализе...
Решение №291/16. 12. 2010г., постановено по Г. д. №834/2010г на Районен съд-С iconЗаседание р гр.(15. 00 ) 16. 03. 2010г заседание р гр. 16. 04. 2010г заседание р гр. 02. 03. 2010г заседание р гр
Слова «органы государственной власти», «органы местного самоуправления», «должностные лица», «государственные служащие» и «решения»,...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница