2012 жылғы 14 наурыздағы №24-қ бұйрығымен бекітілген
Название2012 жылғы 14 наурыздағы №24-қ бұйрығымен бекітілген
страница5/8
Дата конвертации15.06.2013
Размер0.75 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8

Толтырылған күнi _____________________________________________

                                                   

Конкурстық құжаттамаға
                                                       5-қосымша

Бiлiктiлiгi туралы мәлiметтер
   (әлеуеттi өнiм берушi тауарларды сатып алу кезiнде толтырады)


1. Әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы ___________________________
__________________________________________________________________
      2. Әлеуеттi өнiм берушi соңғы бес жыл iшiнде ұсынған (өндiрген, конкурста сатып алынатындарға ұқсас тауарлардың көлемi, теңгемен

Тауардың
атауы

Тапсырыс
берушiлердiң
атауы мен
олардың
телефондарының
нөмiрлерi

Тауарды беру
орны мен күнi

Шарттың құны, теңге
(көрсетiлмесе де болады)

      3. Қызметкерлердiң бiлiктiлiгi мен тәжiрибесi (әлеуеттi өнiм берушiнiң осы конкурс (лот) бойынша мiндеттемелердi орындау үшiн қажет деп есептейтiн қызметкерлерi көрсетiледi)

Р/с
N

Тегi, аты, әкесiнiң аты

Лауазымы

Осы конкурста сатып алынатын жұмыстарды орындау саласындағы жұмыс өтiлi

Диплом, куәлiк және бiлiм туралы басқа құжаттары бойынша бiлiктiлiгi немесе мамандығы

Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы (бар болса)

Азаматтығы

      4. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзiндiк, кредиттiк және т.б.) қол жеткiзу туралы мәлiметтер. Төменде санамалау және растайтын құжаттардың көшiрмесiн қоса беру қажет.
________________________________________
      5. Ұсынымдар туралы мәлiметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды және жеке тұлғалардың пiкiрлерiн санамалау және қоса беру қажет
__________________________________________.
      Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.

      Қолы___________________________

                                                   

Конкурстық құжаттамаға
                                                       6-қосымша

Банктiк кепiлдiк

Банктiң атауы:____________________________________________________
                      (банктiң атауы мен деректемелерi)
Кiмге:____________________________________________________________
(мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен деректемелерi)

N_________кепiлдiк мiндеттеме
______________________________    ____ж. "___"______________
      (орналасқан жерi)
 
    Бiз бұдан әрi "Өнiм берушi" деп аталатын,_______________________,
                                    (әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы)
________________________________ұйымдастырған_____________________
(мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы)
сатып алу жөнiндегi конкурсқа қатысатындығынан және ______________
__________________________________________________________________
(тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң конкурс (лот/-тар)
бойынша атауын берудi (жұмыстарды орындауды, қызметтердi көрсетудi) жүзеге асыруға дайындығынан хабардармыз.
      ________ж. "___"______________ жоғарыда аталған конкурсты өткiзу жөнiндегi конкурстық құжаттамада әлеуеттi өнiм берушiлердiң банктiк кепiлдiк түрiнде конкурстық өтiнiмдi қамтамасыз етудi енгiзуi көзделген.
      Осыған байланысты бiз_______________________осымен өзiмiзге
                              (банктiң атауы)
Сiздiң талап етуiңiз бойынша Сiздiң ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнiм берушi:
      конкурсқа қатысуға түпкiлiктi мерзiм өткеннен кейiн конкурсқа қатысуға өтiнiмдi керi қайтарып алғандығын не өзгерткендiгiн және (немесе) толықтырғандығын;
      танылған конкурс қатысушысы өзiнiң конкурстық баға ұсынысын белгiленген мерзiмде тапсырмағандығын не керi қайтарып алғандығын;
      конкурстың жеңiмпазы етiп анықталған қатысушы мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарғандығын;
      мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгiленген мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындауға қамтамасыз етудi енгiзу және (немесе) енгiзу мерзiмi туралы талаптарды орындамағандығын не уақтылы орындамағандығын.
      Бұл кепiлдiк мiндеттеме конкурстық өтiнiмдер бар конверттердi ашқан күннен бастап күшiне енедi.
      Бұл кепiлдiк мiндеттеме Өнiм берушiнiң конкурсқа қатысуға конкурстық өтiнiмiнiң қолданылуының соңғы мерзiмiне дейiн қолданылады және, егер Сiздiң жазбаша талабыңызды бiз________ аяғына дейiн алмасақ, осы құжат бiзге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшiн жояды. Егер конкурстық өтiнiмнiң мерзiмi ұзартылған болса, онда бұл кепiлдiк мiндеттеме сондай мерзiмге ұзартылады.
      Осы кепiлдiк мiндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен мiндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледi.

   Кепiлгердiң қолы мен мөрi              Күнi мен мекен-жайы

                                                   

Конкурстық құжаттамаға
                                                      7-қосымша

Берешектiң жоқтығы туралы анықтама

      Банк (атауы)_______ жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының 2002 жылғы 30 шiлдедегi N 275 қаулысымен бекiтiлген Екiншi деңгейдегi банктердегi, кредиттiк серiктестiктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есептiң үлгi шот жоспарына сәйкес осы Банкте қызмет көрсетiлетiн банк алдында анықтама берiлген айдың алдындағы үш айдан артық созылған мерзiмi өткен берешегiнiң жоқтығын растайды (заңды тұлғаның толық атауы, тел., мекен-жайы, СТН, БСК және т.б. көрсету қажет).

      Күнi
      Қолы
      M.О.


                                                 

Конкурстық  құжаттамаға
                                                      8-қосымша

Конкурста сатып алу мәнi болып табылатын, жұмыстарды
     орындау жөнiндегi қосалқы мердiгерлер (қызметтер көрсету
    кезiндегi қоса орындаушылар) туралы мәлiметтер, сондай-ақ
          әлеуеттi өнiм берушi қосалқы мердiгерлерге (қоса
    орындаушыларға) беретiн жұмыстар мен қызметтердiң түрлерi
                (конкурстың толық атауын көрсету қажет)


Р/с
N

Қосалқы
мердi-
гердiң
(қоса
орын-
даушы) -
заңды
тұлға-
ның
атауы
не жеке
тұлға
болып
табы-
латын
қосалқы
мердi-
гердiң
(қоса
орын-
даушы-
ның)
- Т.А.Ә.

Қосалқы
мердiгер
(қоса
орын-
даушы)
салық
төлеу-
шiсiнiң
тiркеу
нөмiрi,
оның
толық
заңды
және
почталық
мекен-
жайы,
байланыс
телефоны

Техни-
калық
ерек-
шелiкке
сәйкес
орын-
далатын
жұмыс-
тардың
(көр-
сетi-
летiн
қызмет-
тердiң)
атауы

Техникалық
ерекшелiкке
сәйкес орында-
латын жұмыстар-
дың (көрсетiле-
тiн қызметтер-
дiң) ақшалай
мәндегi көлемi

Техникалық
ерекшелiкке
сәйкес орында-
латын жұмыстар-
дың (көрсетiле-
тiн қызметтер-
дiң) ақшалай
мәндегi көлемi

Осы қосалқы мердiгер (қоса
орындаушы) бойынша барлығы
теңге
көлемi-
нiң %

Осы қосалқы мердiгер (қоса
орындаушы) бойынша барлығы
теңге
көлемi-
нiң %

Барлық қосалқы мердiгерлер (қоса
орындаушылар) бойынша жиыны
теңге
көлемi-
нiң %

      Осымен конкурсқа (конкурстың толық атауын көрсету) қатысуға өтiнiм беретiн әлеуеттi өнiм берушiнiң қосалқы мердiгерi(лерi) (қоса орындаушысы(лары)) конкурс (конкурстың толық атауын көрсету) тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуға қатысудың шарттары туралы өзiнiң хабардар екендiгiн бiлдiредi және әлеуеттi өнiм берушiнiң қосалқы мердiгерлерiне (қоса орындаушыларына) қатысты бөлiгiнде конкурстық құжаттамада көзделген талаптарды бұзғаны үшiн жауапкершiлiктi өзiне қабылдайды.

Қосалқы мердiгер
(қоса орындаушы) -
заңды тұлғаның атауы
не жеке тұлға болып
табылатын қосалқы
мердiгер (қоса
орындаушы) Т.А.Ә.

Қосалқы мердiгер-
дiң (қоса
орындаушының)
уәкiлеттi өкiлi-
нiң Т.А.Ә.

Қолы


      Әлеуеттi өнiм берушi қосалқы мердiгерге (бiрлесе орындаушыға) беретiн жұмыстар мен қызметтердiң көлемi жұмыстар мен қызметтердiң жалпы көлемiнiң үштен екiсiнен аспауға тиiс.                         

                                                 

 Конкурстық құжаттамаға
                                                      9-қосымша

Әлеуеттi өнiм берушi бағаларының кестесi
(әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы әр лотқа жеке толтырылады)


N

Мазмұны

Тауарлар, жұмыс-
тар, қызметтер
атауы

1.

Қысқаша сипаты
2.

Шығарылған елi (жұмыстарды сатып
алу кезiнде алынып тасталады)
3.

Жасаушы зауыт (жұмыстар мен
қызметтердi сатып алу кезiнде
алынып тасталады)
4.

Өлшем бiрлiгi
5.

Баға_______бiрлiкке___________
ИНКОТЕРМС 2000 шарттары
бойынша _________
(белгiленген пунктi)
6.

Саны (көлемi)
7.

Барлық бағасы =__________
б., 5 х б. 6,
8.

Жалпы бағасы,_________ИНКОТЕРМС
2000 шарттары бойынша __________ белгiленген пунктi, әлеуеттi өнiм берушiнiң тасымалдауға
арналған, кеден бажын, ҚҚС және басқа төлемдер мен алымдарды, жинақтаушы бөлшектер мен мiндеттi қосалқы бөлшектер бағасын, бiр өлшем бiрлiгiне
пайдаланудың бастапқы мерзiмi iшiнде қызмет көрсетуге арналған барлық шығыстарды қоса алғанда,
басқа да шығыстар
Әлеуеттi өнiм берушi басқа шығыстарды да көрсетуге құқылы, оның iшiнде:
жеңiлдiктер берiлетiн жағдайда, оның көлемi Бiз Сiздердiң конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызға келiсемiз. Төлемнiң мынадай балама шарттарын ұсынамыз
__________________________________________________________________
                        (егер олар болса)
__________________________________________________________________
            (төлемнiң балама шарттары көрсетiледi)

немесе басқа шарттар (санамалау қажет:___________ ______________)
бұл ретте________________мөлшерде жеңiлдiктер ұсынамыз
__________________________________________________________________
(ақшалай мәнде жазбаша түрде көрсету қажет)
________________________      _______________________
     (Қолы)                      (лауазымы, тегi)

М.О.

007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» республикалық бюджеттік бағдарлама шеңберінде сервер және деректерді сақтау жүйесін сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алу туралы

шарттың жобасы

Астана қ.

2012 ж. «__» ____________

 
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

2012 жылғы 14 наурыздағы №24-қ бұйрығымен бекітілген iconІндетін атқарушысының 2012 жылғы 1
Астана қаласы Статистика департаменті бастығының міндетін атқарушысының 2012 жылғы 14 наурыздағы №23-қ бұйрығымен бекітілген
2012 жылғы 14 наурыздағы №24-қ бұйрығымен бекітілген icon«Бос жұмыс орындары жәрмеңкесі – 2012» іс-шарасын өткізудің қорытындысы С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰму ректоры А. Ақановтың 2012 жылғы 7 наурыздағы №184 бұйрығымен «Бос жұмыс орындары жәрмеңкесі – 2012»
С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰму ректоры А. Ақановтың 2012 жылғы 7 наурыздағы №184 бұйрығымен «Бос жұмыс орындары жәрмеңкесі – 2012»...
2012 жылғы 14 наурыздағы №24-қ бұйрығымен бекітілген icon2009 жылғы «20» наурыздағы №131-од бұйрығымен бекітіліп қолданысқа енгізілді
Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2009 жылғы «20» наурыздағы №131-од...
2012 жылғы 14 наурыздағы №24-қ бұйрығымен бекітілген iconОблыстық бюджеттердiң, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң тұқым шаруашылығын қолдауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидаларын
Егемен Қазақстан" 2012 жылғы 27 наурыздағы №121-122 (27195); 2012 жылғы 29 наурыздағы №124 (27197)"Казахстанская правда" от 27. 03....
2012 жылғы 14 наурыздағы №24-қ бұйрығымен бекітілген iconЗырян ауданы әкімдігінің 2012 жылғы 20 наурыздағы №1023 қаулысына Қазақстан Республикасының азаматтарын 2012 жылдың сәуір-маусымында және қазан
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 01 наурыздағы №274 жарлығын іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12...
2012 жылғы 14 наурыздағы №24-қ бұйрығымен бекітілген iconБілім беру ұйымдарында мемлекеттік аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі НҰСҚаулық
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы «5» наурыздағы №109 бұйрығымен бекітілген
2012 жылғы 14 наурыздағы №24-қ бұйрығымен бекітілген icon«2012 жылға докторлық диссертациялардың қорғау кестесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы №126 бұйрығымен бекітілген «Диссертациялық кеңес туралы үлгі Ереже»
«Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесін беру жөнінде 2012 жылға докторлық диссертацияларды қорғау бойынша...
2012 жылғы 14 наурыздағы №24-қ бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 19 желтоқсандағы №638 бұйрығымен бекітілген
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 19 желтоқсандағы №638 бұйрығымен бекітілген, ҚР Әділет министрлігінде 2008 жылғы...
2012 жылғы 14 наурыздағы №24-қ бұйрығымен бекітілген iconҚарағанды облыстық Мәслихаты XXIV сессиясының 2006 жылдың 14 желтоқсандағы № шешімімен бекітілген
Президентінің 2006 жылғы 30 наурыздағы «Республика Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған Бағдарламасы» №80 Жарлығы; Қазақстан Республикасы...
2012 жылғы 14 наурыздағы №24-қ бұйрығымен бекітілген iconАқмола облысы Есіл ауданы әкімдігінің Қаулысы есіл қ. №2012 жыл 2012 жылдың 23 ақпанындағы
Заңының 7 бабына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 19 маусымдағы №836 қаулысымен бекітілген, Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница