Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Скачать 45.41 Kb.
НазваниеӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Дата конвертации15.06.2013
Размер45.41 Kb.
ТипДокументы

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Филология, журналистика және өнер кафедрасы
«Ұлы Отан соғысы кезіндегі қазақ әдебиетінің тарихы» пәнінен 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған пәнді оқыту бойынша


ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАР

Павлодар


Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор __________ Пфейфер Н.Э.

(қолы) (аты-жөні)

20__ж. «___»____________

Қ
ұрастырушы: _____________ф.ғ.к, доцент Муталиева Р.М.

( қолы) (аты-жөні)
Филология, журналистика және өнер кафедрасы

(кафедра атауы)
«Ұлы Отан соғысы кезіндегі қазақ әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған

Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқау
Кафедраның отырысында ұсынылды

20__ж. «___»______________,№__ Хаттама
Кафедра меңгерушісі _____________ Жүсіпов Н.Қ. 20__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)

Филология, журналистика және өнер факультетінің ОӘК мақұлданды

(факультет атауы)

20__ж. «___»______________, №____ Хаттама

ОӘК төрағасы _______________ Жұманқұлова Е.Н. 20__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)


МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы _____________ А.А.Варакута 20__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама

Курс бойынша қамтылатын тақырыптар

1-тақырып. Ұлы Отан соғысы кезіндегі поэзия

Ұ¦лы Отан соѓысы кезіндегі ќазаќ поэзиясында Жамбыл творчествосыныњ алатын орны. «Ленинградтыќ µрендерім», «Москваѓа», «Алынбас ќамал» µлењдері. Поэмалар. Н±рпейіс Байѓанин «Ер туралы жыр» (1942), Д.Єбілев «Майданбек»(1943), Ќ.Аманжолов «Аќын µлімі туралы ањыз» (1943) поэмаларындаѓы соѓыс жєне адам, Отан жєне ерлік.Ақындық ерекшелігін ашу, ол туралы әлемдік деңгейдегі ғалым,жазушылардың пікірін келтіру.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1], [7], [8], [16], [17].
2-тақырып. Баубек Б±лќышев (1917-1943) шыѓармаларындаѓы ерлік пен жауынгер арманын суреттейтін маќала- очерктер («Жауыздыќ пен махаббат», «¤мір мен µлім туралы», «Мен µмір с‰ргім келеді», «Заман біздікі», «Шыѓыс ±лына хат», «Тыњда, Кавказ»). Жазушы шыѓармаларындаѓы лирико-публицистикалыќ пафос.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1], [7], [8], [16], [17].
3-тақырып Ж±маѓали Саин шыѓармашылыѓы. «Есімде , Айдар µзені», «Т‰н ќатады партизан», «Дµнен», «Жауынгер сµзі», «Айтылмай келген аманат», «Жаралы партизан жырлары» µлењдері. «К‰ланда» (1940) поэмасы.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1], [7], [8], [16], [17].
4-тақырып. Мєлік Ѓабдуллин.

Майдандыќ жазбалары. «Меніњ майдандас достарым».Оның очерктеріндегі патриоттық сезім, халықтар достығы идеясы.Майдандық көріністер, жауынгерлер ерліктерінің суреттелуі.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1], [7], [8], [16], [17].
5-тақырып. Ѓабит М‰сірепов.

«Аќ иыќтар» (1941), «Ер Ана»(1942), «Аќлима»(1945) т.б. єњгімелері мен «Ќазаќ батыры» повесі (1945). Қайрош бейнесін талдау. Оның майдандас жолдастары. Повестің көркемдігі.

Ұсынылатын әдебиеттер:[4], [5], [6].
6-тақырып. М±хтар Єуезов .

«Абай» романыныњ бірінші кітабыныњ шыѓуы (1942).Абай бейнесі. Құнанбай бейнесін сомдауы, оны бүгінгі көзқараспен қарастыру.Романның көркемдігі, сюжет ерекшелігі.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1], [3], [6], [16].


7-тақырып. Жамбыл Жабаев (1846-1945).

Аќынныњ алѓашќы кездегі µлењ-жырлары. Алѓашќы айтыстары («Кємшат ќызѓа», «Жаныс аќынѓа», Бµлек ќызбен, Айк‰міспен ќаѓысулары.). Жамбылдыњ Ќ±лмамбетпен, Сарыбаспен, Досмаѓамбетпен, Шашубаймен айтыстары. «¤теген батыр», «С±раншы батыр» поэмалары.

Ұсынылатын әдебиеттер: [7], [8], [16].
8-тақырып. Иса Байзаќов (1900-1946) .

Шыѓармашылыќ µмірбаяны. Байзаќов – импровизатор аќын. Поэмалары. «Ќ±ралай с±лу» (1925), «Ќойшыныњ ертегісі» (1925). Б±л екі поэмаѓа тєн ортаќ белгілер мен ерекшеліктер.

«Алтай аясында» (1933) поэмасы. Шыѓармадаѓы оќиѓа желісі. Аќынныњ образ жасау шеберлігі. Балаѓаз, Жоламан, Ќырмызы, Ќ±сан. «Аќбµпе» поэмасы (1940). Таќырыбы, сюжеті. Ємірхан, Тєуке, Аќбµпе образдарыныњ даму жолдары. Аќбµпе образыныњ аќын творчествосындаѓы ‰лкен жетістік екені. Аќын поэмаларыныњ тіл байлыѓы.

Ұсынылатын әдебиеттер:[7], [16], [17].
Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі:

 1. Дәдебаев Ж. Қазіргі қазақ әдебиеті. А. 2002

 2. Әбдезұлы Қ. Әдебиет және өнер. А. 2002

 3. Әуезов және әлем әдебиеті. А.2001

 4. Мүсіреповтің көркемдік әлемі. А. 2002.

 5. Мұқанов С., Мүсірепов Ғ. – қазақ әдебиетінің классиктері. А. 2002

 6. Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. А.2002

 7. Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы.А.2002

 8. Жамбыл. Таңдамалы шығармалары.А.1996Қосымша әдебиет 1. Ергөбеков Қ. Жазушы шеберханасы. А. 2002

 2. Джуанышбеков Н. Творчество Ауэзова в контексте сравнительного литературоведения. А.2002

 3. Кәкішев Т. Сайыс. А. 2001

 4. Майтанов Б. Сөз сыны . А. 2002

 5. Серікқалиев З. Алтын жамбы. А. 2001

 6. Ысқақұлы Д. Сын өнері .А.2001

 7. Тілепов Ж. Тарих жєне әдебиет. А.2001

 8. Қазақ әдебиетінің тарихы. А.1967.3-том,1-том.

 9. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті.А.1996

Похожие:

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Бағдарлама 20 ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген
Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Бағдарлама оқу жұмыс бағдарламасының негізінде құралып, 2011 ж бекітілген
Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Павлодар облысының биогеохимиялық потенциалы және оның антропогендік модификациясы пәні бойынша
Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Б051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттеріне арналған «Нарықтық экономиканың негіздері»
Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Міндеті: Тәуке ханның тұсындағы адамдардың құқықтары мен бостандықтарына талдау жасау
Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығының студенттеріне арналған
Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Тақырып 3 Аспап жасау кәсіпорынның және өндірісті материалдық-техникалық қамтамасыз етудің айналмалы құралдары
Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
«Қазақ тілінің функционалды стилистикасы» 5В020700- «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне арналған пәнді оқыту бойынша
Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
Пәнді оқытудың мақсаты – берілген саланың болашақ инженер-механигіне білікті жылу техникалық дайындық беру
Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы iconӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
«Қазіргі қазақ тілі» пәнінен 050207, 5В020700 «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне арналған пәнді оқыту бойынша
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница