Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген
НазваниеҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген
страница2/9
Дата конвертации10.07.2013
Размер0.91 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімді беру тјртібі
18. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді јлеуетті жеткізушілер не олардыѕ ујкілетті ґкілдері мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа ќолма-ќол немесе 010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі № 804 каб. мекенжайы бойынша тапсырысты почталыќ байланысты пайдалана отырып, Е.М. Ұлтановқа"17" тамызда сағат 10:00-ге дейінгі мерзімде береді.

19. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурстыќ ґтінімдерді берудіѕ соѕєы мерзімі біткеннен кейін алєан барлыќ конкурстыќ ґтінімдер ашылмайды жјне конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерде кґрсетілген деректемелер бойынша оларды ўсынєан јлеуетті жеткізушілерге не алєаны туралы ќолхатпен јлеуетті жеткізушілердің тиісті ујкілетті ґкілдеріне жеке ґздеріне ќайтарылады.

20. Јлеуетті жеткізушілер немесе олардыѕ ујкілетті ґкілдері ўсынєан конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ жауапты адамы, ал тапсырыс беруші жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы бір тараптан јрекет еткен жаєдайларда конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќабылдау кїні мен уаќытын кґрсете отырып, тиісті журналєа тіркейді.

21. Осы конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ресімдеуге ќойылатын талаптары бўзылєан конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттер ќабылданбайды жјне тіркелмейді.

Конкурстыќ ґтінімдерді ґзгерту жјне оларды ќайтарып алу
22. Јлеуетті жеткізуші ґзініѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімін конкурстыќ ґтінімдерді берудіѕ соѕєы мерзімі біткенге дейін ґзі енгізген ќамтамасыз етуді ќайтарып алу ќўќыєын жоєалтпастан, ґзініѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімін ґзгертуі немесе ќайтарып алуы мїмкін. Ґзгеріс енгізу конкурсќа ќатысуєа ґтінімніѕ ґзі сияќты дайындалуы, желімделуі жјне ўсынылуы тиіс.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќайтарып алу туралы хабарлама, јлеуетті жеткізуші заѕды тўлєа болып табылєан жаєдайда јлеуетті жеткізуші ќол ќойєан жјне мґрімен бекітілген сатып алуды ўйымдастырушыныѕ атына еркін тїрде жазылєан ґтініш тїрінде ресімделеді.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімге ґзгеріс енгізу не конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќайтарып алу, егер оларды мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді берудіѕ тїпкілікті мерзімі аяќталєанєа дейін алєан болса, жарамды болып табылады.

23. Конкурсќа ќатысуєа ґтінім салынєан конвертті ўсынудыѕ тїпкілікті мерзімі аяќталєаннан кейін конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќайтарып алу сияќты, оларєа ґзгерістер мен (немесе) толыќтырулар енгізуге жол берілмейді.

24. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурстыќ ќўжаттамада белгіленген конкурсќа ќатысуєа ґтінімдердіѕ ќолданылу мерзімі аяќталєанєа дейін он кїнтізбелік кїннен кешіктірмей наќты уаќыт кезеѕіне арналєан ґтінімніѕ ќолданылу мерзімін ўзарту туралы јлеуетті жеткізушілердің сўрау салуын жасауєа ќўќылы. Јлеуетті жеткізуші мыналарды жоєалтпастан мўндай сўрау салудан бас тартуєа ќўќылы:

1) оныѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімініѕ мерзімі ішінде конкурс тјсілімен жїргізілетін мемлекеттік сатып алуєа ќатысу;

2) осындай ґтінімніѕ ќолданылу мерзімі аяќталєаннан кейін ол енгізген конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді ќайтарып алу.

25. Јлеуетті жеткізуші конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа оныѕ ќатысуымен байланысты барлыќ шыєыстарды кґтереді. Тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы, конкурстыќ комиссия, сараптама комиссиясы, сарапшы, конкурстық комиссия хатшы конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алудыѕ нјтижелеріне ќарамастан, осы шыєыстарды ґтеу жґніндегі міндеттемелерді кґтермейді.
4. Конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді конкурстыќ комиссияныѕ ашуы
26. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашуды келген барлыќ јлеуетті жеткізушілердің немесе олардыѕ ујкілетті ґкілдерініѕ ќатысуымен конкурстыќ комиссия Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі № 914 каб. мекенжайы бойынша 2011 жылєы "17" тамызда сағат 11:00-де жїргізеді.

Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ хабарландыруында (хабарламасында) жјне осы конкурстыќ ќўжаттамада белгіленген мерзімде жјне тјртіппен ўсынылєан јлеуетті жеткізушілердің ґтінімдер салынєан конверттер ашылуєа жатады.

Егер конкурсќа (лотќа) конкурсќа ќатысуєа арналєан бір єана ґтінім ўсынылса, онда конкурсќа ќатысуєа арналєан осы ґтінім де ашылады.

27. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу рјсіміне ќатысып отырєан јлеуетті жеткізушілердің ујкілетті ґкілдері Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 4-кіреберіс, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі № 914 каб. мекенжайы бойынша 2011 жылєы "17" тамызда сағат 10:55-ке дейін ґздерініѕ ќатысуын растай отырып, олардыѕ ґкілеттіктерін растайтын ќўжаттарды кґрсетуге жјне јлеуетті жеткізушілердің тіркеу журналына тіркелуге тиіс.

28. Јлеуетті жеткізушілер мен олардыѕ ујкілетті ґкілдері конкурстыќ комиссияєа конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу рјсімін жазу їшін пайдалануєа ниет етіп отырєан аудио жјне бейне жазбаныѕ техникалыќ ќўралдары туралы хабардар етуге тиіс.

29. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу жґніндегі конкурстыќ комиссияныѕ отырысына ќатысып отырєан јлеуетті жеткізушілердің жјне оныѕ ујкілетті ґкілдерініѕ мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ ујкілетті ґкілініѕ, конкурстыќ комиссияныѕ, конкурстыќ комиссия хатшысыныѕ ќызметіне араласуына жол берілмейді.

30. Конкурстыќ комиссияныѕ кґрсетілген отырысында:

1) осы конкурстыќ ќўжаттамада ол туралы мјліметтер кґрсетілген мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ ујкілетті ґкілі ал тапсырыс беруші жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы бір тараптан јрекет еткен жаєдайларда конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы ќатысушыларды мыналар туралы хабардар етеді:

конкурстыќ комиссияныѕ ќўрамы, конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы туралы;

конкурстыќ ќўжаттаманыѕ кґшірмесін алєан јлеуетті жеткізушілердің саны;

јлеуетті жеткізушілердің бар немесе жоќ екендігі, сондай-аќ мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ конкурстыќ ќўжаттаманыѕ ережелерін тїсіндіру жґніндегі јлеуетті жеткізушілермен кездесу ґткізгені;

конкурстыќ ќўжаттамаєа ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу фактісініѕ бар немесе жоќ екендігі, сондай-аќ себептері;

тиісті тіркеу журналына тіркелген конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді белгіленген мерзімде ўсынєан јлеуетті жеткізушілер;

2) конкурстыќ комиссияныѕ ґкілі не конкурстыќ комиссия мїшелерініѕ ќатарынан тґраєа белгілеген тўлєа:

конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашады жјне ґтінімде ќамтылєан ќўжаттардыѕ тізбесін жјне олардыѕ ќысќаша мазмўнын жария етеді;

3) конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы:

тиісті конверттерді ашу хаттамасын ресімдейді;

јлеуетті жеткізушінің ујкілетті ґкілдерін конкурстыќ комиссия отырысыныѕ кґрсетілген хаттамасыныѕ кґшірмесін ала алатын мерзім туралы хабардар етеді.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу жґніндегі конкурстыќ комиссия отырысыныѕ хаттамасына конкурстыќ комиссияныѕ отырысќа ќатысып отырєан барлыќ мїшелері, оныѕ тґраєасы, оныѕ орынбасары, сондай-аќ конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы јр бетіне ќол ќояды.

Конкурстыќ комиссияныѕ кґрсетілген отырысы хаттамасыныѕ кґшірмесін конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер салынєан конверттерді ашу жґніндегі конкурстыќ комиссияныѕ отырысына ќатысќан јлеуетті жеткізушіге немесе ујкілетті ґкіліне конкурстыќ комиссияныѕ кґрсетілген отырысы ґткізілген кїннен кейінгі екі жўмыс кїнінен кешіктірмей, ал ќатыспаєандарєа - олардыѕ жазбаша сўрауы бойынша сўрау алынєан кїннен бастап екі жўмыс кїнінен кешіктірмей ўсынылады.

5. Конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа ќатысуєа ґтінімдерді олардыѕ конкурстыќ ќўжаттама талаптарына
сјйкестігі мјніне конкурстыќ комиссияныѕ ќарауы жјне
јлеуетті жеткізушіні конкурсќа ќатысуєа жіберу
31. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќарауды конкурсќа ќатысуєа їміткер јлеуетті жеткізушілердің арасынан біліктілік талаптарына жјне конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келетін јлеуетті жеткізушілердің аныќтау жјне оларды конкурсќа ќатысушы деп тану маќсатында конкурстыќ комиссия жїзеге асырады.

32. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќарау кезінде конкурстыќ комиссия:

1) конкурсќа ќатысуєа їміткер јлеуетті жеткізушілерден конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќарауды, баєалауды жјне салыстыруды жеѕілдету їшін олардыѕ ґтінімдеріне байланысты материалдар мен тїсіндірулерді жазбаша нысанда сўратуєа;

2) конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерде ќамтылєан мјліметтерді наќтылау маќсатында тиісті мемлекеттік органдардан, жеке жјне заѕды тўлєалардан ќажетті аќпаратты жазбаша нысанда сўратуєа ќўќылы.

Конкурстыќ комиссияныѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келтіруге байланысты сўратулары мен ґзге де јрекеттеріне жол берілмейді. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келтіру деп конкурстыќ комиссияныѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімді жеткіліксіз ќўжаттармен толыќтыруєа, конкурсќа ќатысуєа ґтінімде ўсынылєан ќўжаттарды ауыстыруєа, тиісінше ресімделмеген ќўжаттарды сјйкес келтіруге баєытталєан јрекеттері тїсініледі.

Конкурстыќ комиссия конкурсќа ќатысуєа ґтінімді, егер онда ўсынылєан ґтінімніѕ мјнін ќозєамай тїзетуге болатын грамматикалыќ немесе арифметикалыќ ќателер болса, конкурстыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына жауап беретін деп ќарайды.

33. Конкурстыќ комиссия мынадай жаєдайларда јлеуетті жеткізушіні біліктілік талаптарына сјйкес емес деп таниды:

1) јлеуетті жеткізушінің жјне ол тартатын ќосалќы мердігердіѕ (бірлесіп орындаушыныѕ) біліктілік талаптарына сјйкестігін растауєа арналєан ќўжатты (ќўжаттарды) ўсынбаєан не тиісті тїрде ресімделмеген кїйде ўсынєан;

2) оныѕ сјйкестігін растауєа арналєан ќўжаттарда ќамтылєан аќпарат негізінде біліктілік талаптарына сјйкессіздік, сондай-аќ ол тартатын ќосалќы мердігердіѕ (бірлесіп орындаушыныѕ) біліктілік талаптарына сјйкессіздік фактісі аныќталєан;

3) біліктілік талаптары жґнінде жалєан аќпарат ўсынєан.

Јлеуетті жеткізушіні Заѕныѕ 9-бабыныѕ 1-тармаєына кґзделмеген негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сјйкес емес деп тануєа жол берілмейді.

Конкурстыќ комиссия соманыѕ бір процентінен астам мґлшерде ґтінімді ќамтамасыз ету енгізілген жаєдайда, енгізілген конкурсќа ќатысуєа ґтінімді осы конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келеді деп таниды.

34. Конкурстыќ комиссия мынадай жаєдайларда енгізілген конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді осы конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес емес деп таниды:

1) конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етудіѕ ќолданылу мерзімі жеткіліксіз болса;

2) конкурстыќ комиссияныѕ:

- конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді берген тўлєаны;

- ќатысу їшін ґтінімді ќамтамасыз ету енгізіліп отырєан конкурс тјсілімен тауарларды, жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алудыѕ атауын;

- ґтінімді ќамтамасыз етудіѕ ќолданылу мерзімін жјне (немесе) сомасын, сондай-аќ оны ўсыну шарттарын;

- конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз ету белгілеген тўлєаны;

- конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз ету пайдасына енгізіліп отырєан тўлєаны;

3) конкурстық өтінімді қамсыздандыруға конкурсқа (лотқа) берілген соманың бір пайыздан кем мөлшерінде енгізілсе.

Конкурсќа ќатысуєа арналєан ґтінімге енгізілген, конкурстыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына сјйкес келмейтін ќамтамасыз етуді ґзге негіздер бойынша тануєа жол берілмейді.

35. Конкурсќа ќатысуєа їміткер јлеуетті жеткізуші, егер:

ол жјне (немесе) оныѕ ќосалќы мердігері не бірлесіп орындаушы біліктілік талаптарына сјйкес емес деп айќындалса;

Заѕныѕ 6-бабыныѕ талаптарын бўзса;

конкурсќа ќатысуєа арналєан оныѕ ґтінімі конкурстыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына сјйкес емес деп айќындалса, конкурсќа ќатысуєа жіберілмейді (конкурсќа ќатысушы болып танылмайды).

Егер јлеуетті жеткізуші осы тармаќтыѕ 2) тармаќшасында кґзделген негіздемелер бойынша конкурсќа ќатысуєа жіберілмесе, онда:

конкурсќа ќатысуєа жіберу туралы хаттамада осындай јлеуетті жеткізушінің конкурсќа ќатысуєа ґтінімін кейінге ќалдыру негіздемесі кґрсетіледі;

Заѕныѕ 6-бабыныѕ талаптарын бўзєан јлеуетті жеткізуші туралы мјліметтер белгіленген тјртіппен мемлекеттік сатып алудыѕ жосыќсыз ќатысушыларыныѕ тізіліміне енгізілуге жатады.

36. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќарау нјтижелері бойынша конкурстыќ комиссия:

1) біліктілік талаптарына жјне конкурсќа ќатысуєа жіберілетін (конкурсќа ќатысушылар) конкурстыќ ќўжаттама талаптарына сјйкес келетін јлеуетті жеткізушіні айќындайды;

2) Заѕныѕ 17-бабыныѕ 4-тармаєына сјйкес конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген ґлшемдердіѕ проценттік мјнін ќолданады;

3) конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттаманы ресімдейді жјне конкурсќа ќатысуєа жіберілген јлеуетті жеткізушілердің (конкурсќа ќатысушылардыѕ) мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа конкурстыќ баєа ўсыныстарын беру кїнін, уаќытын, орнын белгілейді.

Мынадай өлшемдердi конкурстық құжаттамада көздеуге мiндеттi:

  1. әлеуеттi жеткізушіде:

өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың мәнi болып табылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер нарығында жұмыс тәжiрибесi;

өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың мәнi болып табылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң нарығында кәсiби бiлiктiлiк деңгейдегi мен жұмыс тәжiрибесi бар мамандар;

Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес ұсынылатын тауарларды отандық тауар өндiрушiлер үшiн ерiктi сертификаттауды жүргiзуiн растайтын құжат;

сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер бойынша мемлекеттiк стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментiнiң сертификатталған жүйесi (сертификатталған жүйелерi);

2) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң функционалдық, техникалық, сапалық сипаттамалары және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, оларға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстар;

3) қазақстандық мазмұн.

37. Қызметтердi мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi конкурсқа қатысатын әлеуеттi жеткізушінің жұмыс тәжiрибесiнiң болуы мәселесiн қараған кезде конкурстық комиссия осы конкурста сатып алынатын тауарларды беру, жұмыстарды орындау және қызметтердi көрсету нарығында ғана жұмыс тәжiрибесiн қарайды. Бұл ретте конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң бағасын шартты түрде әлеуеттi жеткізушінің бiр жылдан бастап, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң нарықтағы жұмыс тәжiрибесiнiң болған әрбiр жылға жарты пайызға (0,5%), бiрақ бес проценттен аспай азайтады. Бiр жылға дейiн жұмыс тәжiрибесi болған немесе ол болмаған жағдайда осындай процент белгiленбейдi. Осы өлшемнiң конкурстық өтiнiмiнiң шартты бағасына жиынтық пайыздық әсер бес пайыздан аспауға тиiс.

38. Конкурстық комиссия пайдалану шығыстарының, техникалық қызмет көрсету мен жөндеудiң ең аз құны бар конкурстық өтiнiмдi айқындайды және осындай конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасын екi пайызға азайтады. Осы өлшемнiң конкурстық өтiнiмнiң бағасына жиынтық пайыздық әсерi екi пайыздан аспауға тиiс.

39. Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасын әлеуеттi жеткізушінің бiршама басқа әлеуеттi жеткізушілерге қарағанда тиiстi бейiндi неғұрлым бiлiктi қызметкерлердi бергенi үшiн азайтады.

40. Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес отандық тауар өндiрушi үшiн ұсынылған тауарларды ерiктi сертификаттауды жүргiзудi растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия шартты түрде осындай конкурстық өтiнiмнiң бағасын екi пайызға азайтады.

41. Сатып алынатын қызметтердi мемлекеттiк стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментi жүйесiн сертификаттауды растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия осындай конкурстық өтiнiмнiң бағасын шартты түрде үш пайызға азайтады.

42. Әлеуеттi жеткізуші жеткiзiлетiн тауарлардың, орындалатын жұмыстардың, ұсынылатын қызметтердiң конкурстық құжаттамаға сәйкестiгiн қамтамасыз ете отырып, ұсынылатын тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтердiң пайдалану сипаттамаларына кепiлдiк берiлетiн кезеңдi көрсетедi. Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасынан, егер конкурстық өтiнiмде ұсынылатын кепiлдiк кезеңi конкурстық құжаттамада көрсетiлген базалықтан артық болған жағдайда, әрбiр жыл үшiн жарты пайызды (0,5%) алып тастайды. Бұл ретте осы өлшемнiң конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасына пайыздық әсерi үш пайыздан аспауға тиiс.

43. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң функционалдық, техникалық және сапалық сипаттамалары үшiн конкурстық өтiнiмдердiң шартты бағасына әсер ететiн бiр пайызды белгiлейдi. Осы өлшемдердiң конкурстық өтiнiмнiң бағасына жиынтық пайыздық әсерi бiр пайыздан аспауға тиiс.

44. Қазақстандық мазмұнның болуын қарастыру кезiнде конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң шартты бағасын қазақстандық мазмұнның әрбiр пайызы үшiн нөл бүтiн оннан бiр (0,1) пайызға азайтады.

Тауарларды әлеуеттi жеткізуші сатып алынатын тауардың отандық тауар өндiрушiсi болған жағдайда, конкурстық комиссия мұндай әлеуеттi жеткізушінің конкурстық өтiнiмiнiң бағасын қазақстандық мазмұн болғаны үшiн он пайызға шартты түрде азайтады.

Тауарда қазақстандық мазмұнның болуы CT-KZ нысанды тауардың шығуы туралы сертификатпен расталады.

Тауарларды, көрсетiлетiн қызметтердi әлеуеттi жеткізушінің қазақстандық мазмұны жалпы еңбекақы төлеу қорынан мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындауға жұмылдырылған Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбекақы төлеу құнының және осы конкурс (лот) бойынша жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу үшiн көзделген жалпы сомадан тiкелей де, қосалқы мердiгер шарттарын жасасу арқылы да тауарларды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындау үшiн әлеуеттi жеткізуші сатып алатын тауардың (тауарлардың) жалпы құнынан Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң жеткiлiктi қайта өңдеу немесе толық өндiру өлшемдерiне сәйкес тауарда (тауарларда) белгiленген қазақстандық мазмұнның үлесi (үлестерi) құнының пайыздық мазмұны ретiнде анықталады.

Конкурстық комиссия отандық тауар өндiрушiлердiң конкурстық өтiнiмiнiң бағасын он пайызға, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң отандық әлеуеттi жеткізушісінің - бес пайызға азайтады.

Конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттамаєа отырысќа ќатысќан барлыќ мїшелері, сондай-аќ конкурстыќ комиссияныѕ хатшысы ќол ќояды.

Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттамаєа ќол ќойылєан кїннен кейінгі бір жўмыс кїні ішінде кґрсетілген хаттаманыѕ кґшірмесін конкурсќа ќатысуєа ґтінім берген барлыќ јлеуетті жеткізушілерге береді немесе жібереді, сондай-аќ ќол ќойылєан хаттаманыѕ мјтінін тапсырыс берушініѕ www.stat.gov.kz веб-сайтына орналастырады.

Конкурстыќ комиссияныѕ конкурсќа ќатысуєа жіберу туралы шешімі Заѕныѕ 45-бабында белгіленген тјртіппен шаєымдалуы мїмкін.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «23» қыркүйек №267 бұйрығымен бекітілген
«Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде дербес компьютерлерді...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары»
«Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде серверлік жабдықтың...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының
Стратегиялық бағыт. Статистикалық әдіснаманы және статистикалық құралдарды жетілдіру
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconАтырау облысының Статистика департаментінің 2010 жылғы атқарған қызметі туралы есебі
Стратегиялық жоспарын, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Жауапты хатшысымен бекітілген Атырау облысының Статистика департаментінің...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген icon2011 жылғы 28 шілде №28-2/430 Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі 2011 жылғы 28 шілде
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 18 шілдедегі №817 қаулысымен бекітілген Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысатын...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Қаржы министрлігі жауапты хатшысының 2009 жылғы №
Республикасы Қаржы министрлігі жауапты хатшысының 2009 жылғы №
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының «03» шілде 2010 жылғы
Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімін жүргізуде қолданылатын сыныптамалар тізбесі
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген icon2012 жылғы № Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2012 жылға арналған операциялық жоспары
Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің жауапты хатшысының бұйрығымен бекітілді
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бұйрығы 2011 жылғы 11 шілде №360 Астана қаласы Радиациялық бақылауды жүргізу ережесін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Кодексі 192-бабының 4-тармағына...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2011 жылғы 2 тамыз №211 Астана қаласы
Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 24 тамыздағы №233 Көлік статистикасы бойынша жалпымемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница