Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген
НазваниеҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген
страница3/9
Дата конвертации10.07.2013
Размер0.91 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6. Конкурсќа ќатысуєа жіберілген јлеуетті жеткізушілердің конкурстыќ баєа ўсыныстарын ресімдеуі
45. Конкурсќа ќатысуєа жіберілген јлеуетті жеткізушілер (конкурсќа ќатысушылар) ўсынатын конкурстыќ баєа ўсыныстары мынадай тїрде ресімделеді:

1) конкурстыќ құжаттамаға 9-қосымшаға сәйкес баєа ўсынысы сатып алынатын тауарлардың бағасынан басқа оларды сақтандыруға арналған шығыстарды, сондай-ақ қызмет көрсету шарттарында көзделген өзге шығыстарды қамтуы, басып шығарылуы немесе ґшірілмейтін сиямен жазылуы жјне оєан јлеуетті жеткізуші ќол ќоюы  жјне оныѕ мґрімен (жеке тўлєа їшін ондай бар болса) бекітілуі тиіс;

2) конкурстыќ баєа ўсынысында јлеуетті жеткізушінің грамматикалыќ ќателерді тїзетуі ќажет болатын жаєдайларды ќоспаєанда, жолдар арасында ешќандай ґндірме, ґшірілген сґздер немесе толыќтырулар болмауєа тиіс;

3) отандыќ јлеуетті жеткізушілердің конкурстыќ баєа ўсыныстары теѕгемен берілуге тиіс.

46. Јлеуетті жеткізуші конкурстыќ баєа ўсынысын конвертке желімдейді, оныѕ беткі жаєында јлеуетті жеткізушінің толыќ атауы, сондай-аќ мынадай мазмўндаєы мјтін кґрсетілуге тиіс: ''007 «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СТАТИСТИКА АГЕНТТІГІНІҢ КҮРДЕЛІ ШЫҒЫСТАРЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ СЕРВЕРЛІК ЖАБДЫҚТЫҢ КЕШЕНІН (БЛЕЙД-БАҒАНА) КОНКУРС ТӘСІЛІМЕН МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОНКУРС -(конкурстыќ баєа ўсыныстарын ашатын кїні мен уаќытын кґрсету ќажет) ДЕЙІН АШУЄА БОЛМАЙДЫ". Конкурсќа ќатысушыныѕ конкурстыќ баєа ўсынысын ќайтарып алу не ґзгерістер мен (немесе) толыќтырулар енгізуі сияќты, бірден артыќ конкурстыќ баєа ўсынысын беруіне жол берілмейді.
7. Конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарын конкурстыќ комиссияныѕ баєалауы мен салыстыруы жјне конкурс жеѕімпазын аныќтау
47. Конкурсќа ќатысуєа жіберу туралы хаттамада белгіленген кїні, уаќытта жјне орында конкурстыќ комиссия конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау жјне салыстыру бойынша отырыс ґткізеді.

Конкурстыќ комиссия конкурсќа ќатысуєа жіберу туралы хаттамада белгіленген мерзім аяќталєанєа дейін конкурстыќ баєа ўсыныстары бар конверттер ўсынєан конкурсќа ќатысушылар туралы мјліметтерді конкурстыќ баєа ўсыныстарын тіркеу журналына хронологиялыќ тјртіппен енгізеді.

Конкурстыќ комиссия отырысында конкурстыќ комиссия тґраєасы не тґраєа конкурстыќ комиссия мїшелерініѕ ќатарынан белгілеген тўлєа:

конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстары бар конверттерді оларды тіркеудіѕ хронология тјртібімен ашады;

конкурстыќ баєа ўсыныстарын ўсынєан конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарын хронологиялыќ тјртібімен жария етеді;

конкурстыќ комиссияныѕ хатшысына ашылєан конкурстыќ баєа ўсыныстары салынєан конверттерді береді.

48. Конкурсќа ќатысушылар жјне (немесе) олардыѕ ујкілетті ґкілдері конкурстыќ баєа ўсыныстары бар конверттердіѕ мазмўнымен танысуєа ќўќылы.

Конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау жјне салыстыру жґніндегі конкурстыќ комиссия отырысына конкурсќа ќатысушылар жјне (немесе) олардыѕ ујкілетті ґкілдері аудио жјне бейне тїсірілімдер жїргізу ќўќыєымен ќатысуєа ќўќылы. Бўл ретте конкурсќа ќатысушылар жјне (немесе) олардыѕ ујкілетті ґкілдері конкурстыќ комиссияны кґрсетілген техникалыќ ќўралдарды ќолдану туралы хабардар етуге тиіс

Конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау мен салыстыру рјсімін жеѕілдету їшін конкурстыќ комиссия јр тїрлі валютада берілген конкурстыќ баєа ўсыныстарыныѕ барлыќ баєаларын Ќазаќстан Республикасыныѕ валютасына - конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау жјне салыстыру жґніндегі конкурстыќ комиссияныѕ отырысы болатын кїнге Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкі белгілеген ресми баєам бойынша теѕгеге аударады.

Конкурстыќ комиссия:

1) конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурс тјсілімен тауарларды,
жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді осы мемлекеттік сатып алуды жїзеге асыру їшін бґлінген сомадан асатын конкурстыќ баєа ўсыныстарын кері ќайтарады;

2) егер оныѕ баєасы демпингтік болып табылса, конкурсќа ќатысушыныѕ конкурстыќ баєа ўсынысын кері ќайтарады;

3) егер осы тармаќтыѕ 1) жјне 2) тармаќшаларында кґрсетілген негіздемелер бойынша конкурстыќ баєа ўсыныстары кері ќайтарылєаннан кейін конкурсќа ќатысушылардыѕ екі жјне одан кґп конкурстыќ баєа ўсыныстары конкурсќа ќатысатын болса, конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттамада белгіленген ґлшемдердіѕ проценттік мјнініѕ олардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарына ќатысты ќолдану арќылы осы конкурсќа ќатысушылардыѕ шартты баєасын айќындайды;

4) еѕ тґмен шартты тґмен шартты баєа негізінде конкурстыѕ жеѕімпазын аныќтайды.

49. Конкурсќа ќатысушылардыѕ конкурстыќ баєа ўсыныстарын баєалау мен салыстыру жјне конкурс жеѕімпазын аныќтау нјтижелері бойынша конкурстыќ комиссия конкурс тјсілімен тауарларды, жўмыстарды, ќызмет кґрсетулерді мемлекеттік сатып алу нјтижелері туралы хаттама ресімдейді. Тауарларды, жўмыстарды, ќызмет кґрсетулерді мемлекеттік сатып алу нјтижелері туралы хаттаманыѕ јрбір бетіне конкурстыќ комиссияныѕ тґраєасы жјне отырысќа ќатысќан барлыќ мїшелері, сондай-аќ хатшысы ќол ќояды.

50. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы ол туралы мјліметтер конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді тіркеу журналына енгізілген јлеуетті жеткізушінің жазбаша сўрау салуын алєан кїннен бастап бір жўмыс кїнінен кешіктірмей оєан конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алу нјтижелері туралы хаттаманыѕ кґшірмесін ќайтарусыз негізде ўсынуєа міндетті.
8. Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ќамтамасыз етуді ќайтару
51. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы јлеуетті жеткізушіге енгізілген конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді мынадай жаєдайлардыѕ бірі туындаєан кїннен бастап їш жўмыс кїні ішінде ќайтарып береді:

1) осы јлеуетті жеткізуші ґзініѕ конкурсќа ќатысуєа ґтінімін конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді ўсынудыѕ тїпкілікті мерзімі ґткенге дейін кері ќайтарып алєан;

2) конкурсќа ќатысуєа рўќсат беру туралы хаттамаєа ќол ќойылєан. Аталєан жаєдай конкурсќа ќатысушылар деп танылєан јлеуетті жеткізушілерге ќолданылмайды;

3) конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алудыѕ нјтижелері туралы хаттамаєа ќол ќойылєан. Аталєан жаєдай конкурс жеѕімпазы деп айќындалєан конкурсќа ќатысушыєа ќолданылмайды;

4) мемлекеттік сатып алу туралы шарт кїшіне енген жјне конкурс жеѕімпазы конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ орындалуын ќамтамасыз етуді енгізген;

5) јлеуетті жеткізушінің конкурсќа ќатысуєа ґтінімініѕ ќолданылу мерзімі ґткен.

52. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы конкурсќа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді мынадай жаєдайларда:

1) јлеуетті жеткізуші конкурсќа ќатысуєа ґтінімдерді табыс етудіѕ тїпкілікті мерзімі ґткеннен кейін конкурсќа ќатысуєа ґтінімді кері ќайтарып алса не ґзгертсе жјне (немесе) толыќтырса;

2) конкурсќа ќатысушы деп танылєан јлеуетті жеткізуші ґзініѕ конкурстыќ баєа ўсынысын белгіленген мерзімде табыс етпесе не кері ќайтарып алса;

3) конкурстыѕ жеѕімпазы деп айќындалєан јлеуетті жеткізуші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса;

4) конкурстыѕ жеѕімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстыќ ќўжаттамада белгіленген, мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ орындалуын ќамтамасыз етуді енгізу жјне (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамаса не уаќтылы орындамаса ќайтармайды.

9. Конкурс ќорытындылары бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт

     

53. Конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алу ќорытындылары туралы хаттамаєа ќол ќойылєан кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде Заѕныѕ талаптарына сјйкес тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 10-қосымшаға їлгі шарт негізінде кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады.

54. Тапсырыс беруші шарт бойынша ґз міндеттемелерін толыќ жјне тиісінше орындаєан сјттен бастап бес жўмыс кїні ішінде енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ орындалуын ќамтамасыз етуді ќайтарады.

55. Заѕныѕ 37-бабыныѕ 5, 7-тармаќтарында кґзделген жаєдайларда шарт бір ќаржы жылынан артыќ мерзімге оны жасасу туралы ережелерді ќамтуы тиіс.

56. Шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартќа ґзгерістер енгізу туралы жаєдайларды ќамтуы тиіс.

57. Егер јлеуетті жеткізуші Заѕда белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу туралы шартты тапсырыс берушіге ўсынбаса немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген жаєдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауды ќамтамасыз етуді енгізбеген жаєдайда мўндай јлеуетті жеткізуші мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасудан жалтарєан болып саналады.

58. Јлеуетті жеткізуші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарєан деп танылєан жаєдайда тапсырыс беруші:

1) ол конкурсќа ќатысуєа енгізген ґтінімді ќамтамасыз етуді ўстап ќалады жјне тиісті мјліметтерді ујкілетті органєа ўсынады жјне мўндай јлеуетті жеткізушіні мемлекеттік сатып алудыѕ жосыќсыз ќатысушысы деп тану туралы талап-арызбен сотќа жїгінеді;

2) мўндай јлеуетті жеткізушіні мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуєа мјжбїрлеу туралы, сондай-аќ мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтаруымен келтірілген шыєындарды ґтеу туралы талап-арызбен сотќа жїгінуге ќўќылы.

                                                   

Конкурстық құжаттамаға

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі


ЛотТапсырыс

берушінің

атауы

Тауарлардың атауы

Өлшем

бірлігі

Саны,

көлемі

Тауарларды жеткізу

шарттары


Тауарларды жеткізу

мерзімі

Тауарларды жеткізу

Орны, монтаж және жолға қою жүргізілетін жұмыстары

Аванстық

төлем мөлшері,

%

Сатып алуға

бөлін-

ген сома,

теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ҚР Статистика агенттігі

серверлік жабдықтың кешенін (блейд-бағана)


дана


1

DDP Астана қ. ИНКОТЕРМС 2000


2011 жылдың 31 тамызына дейін


Астана қ., Орынбор көшесі, 8, "Министрліктер үйі ғимараты " 4 кіреберіс

706 б.

30


56 911 000,00
ИТОГО:


56 911 000,00
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «23» қыркүйек №267 бұйрығымен бекітілген
«Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде дербес компьютерлерді...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары»
«Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде серверлік жабдықтың...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының
Стратегиялық бағыт. Статистикалық әдіснаманы және статистикалық құралдарды жетілдіру
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconАтырау облысының Статистика департаментінің 2010 жылғы атқарған қызметі туралы есебі
Стратегиялық жоспарын, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Жауапты хатшысымен бекітілген Атырау облысының Статистика департаментінің...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген icon2011 жылғы 28 шілде №28-2/430 Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі 2011 жылғы 28 шілде
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 18 шілдедегі №817 қаулысымен бекітілген Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысатын...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Қаржы министрлігі жауапты хатшысының 2009 жылғы №
Республикасы Қаржы министрлігі жауапты хатшысының 2009 жылғы №
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының «03» шілде 2010 жылғы
Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімін жүргізуде қолданылатын сыныптамалар тізбесі
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген icon2012 жылғы № Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2012 жылға арналған операциялық жоспары
Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің жауапты хатшысының бұйрығымен бекітілді
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бұйрығы 2011 жылғы 11 шілде №360 Астана қаласы Радиациялық бақылауды жүргізу ережесін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Кодексі 192-бабының 4-тармағына...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2011 жылғы 2 тамыз №211 Астана қаласы
Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 24 тамыздағы №233 Көлік статистикасы бойынша жалпымемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница