Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген
НазваниеҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген
страница6/9
Дата конвертации10.07.2013
Размер0.91 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ауысу режиміндегі үзілулер Желі/Аккумуляторлар


Конкурстық құжаттамаға

3-қосымша

Конкурсќа ќатысуєа ґтінім

(заѕды тўлєалар їшін)

Кімге
__________________________________________________________________
  (мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ атауы кґрсетіледі)
Кімнен
__________________________________________________________________
         (јлеуетті жеткізушінің толыќ атауы кґрсетіледі)

      1. Конкурсќа ќатысуєа їміткер заѕды тўлєа (јлеуетті жеткізуші) туралы мјліметтер:

жоқ;

1.8.17

Жұмыс режимінде ауысу кезіндегі шығыс кернеуінің динамикалық өзгерулері Желі/Аккумуляторлар және керісінше

жоқ;

1.8.18

Пайдаланушы экраны және клавиатурасы

статустардың бейнелесуі кіріс және шығыс параметрлері, батарейлер қалпы, пайдаланушы және сервистік параметрлерін орнату, хабарландыру журналын қарап шығу;

1.8.19

Басқару, индикация және дыбысты ескертулер

барлық жұмыс режимінің жарықтық индикациясы мен ҮҚК қалпы.Апаттылық қалыпта дыбысты дабылды ескертулер индикациясы;

1.8.20

Коммуникациялық мүмкіндіктер

іштей орнатылған SNMP адаптер Ethernet (RG45) портімен статустер беру мүмкіндігі, шығыс және кіріс параметрлері, батарейлер қалпы, пайдаланушы және сервистік параметрлерін орнату, хабарландыру журналын қарап шығу;

1.8.21

Бағдарламалық қамтамасыз ету

БҚ ҮҚК Ethernet SNMP немесе WEB интерфейс арқылы қашықтықтан бақылау мен басқару;

1.8.22

Жұмыс температуралары

0C +40C дейін;

1.8.23

Сақтау температурасы

-25C тен +55C дейін;

1.8.24

Максималдық альтитуда

2000 м артық емес;

1.8.25

Салыстырмалы ылғалдық

5-95% конденсатсыз;

1.8.26

Акустикалық  шуыл

< 1 м: < 65 дБ;

1.8.27

Корпустын қорғау сыныбы (EN60529)

IP20 төмен емес;

1.8.28

Қауісіздік стандарты тиісінше

EN -50091-1;

1.8.29

Электромагнитті үйлесімділігінің сәйкестігі

EN-50091-2, IEC 62040-2

Јлеуетті жеткізушінің заѕды, почталыќ мекенжайы жјне байланыс телефондары
Заѕды тўлєаныѕ банктік деректемелері (СТН, БСК, ЖСК), сондай-аќ заѕды тўлєаєа ќызмет кґрсететін банктіѕ немесе оныѕ филиалыныѕ толыќ атауы мен мекенжайы
Заѕды тўлєаныѕ бірінші басшысыныѕ аты-жґні
      2._________________ (заѕды тўлєаныѕ толыќ атауы кґрсетіледі) осы ґтініммен конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа (конкурстыѕ толыќ атауын кґрсету ќажет) јлеуетті жеткізуші ретінде ќатысуєа ниет білдіреді жјне конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген талаптар мен шарттарєа сјйкес (тауарды(ларды) беруді, жўмыстарды орындауды, ќызметтер кґрсетуді - ќажетін кґрсету керек) жїзеге асыруєа келісім білдіреді.
      3. Јлеуетті жеткізуші осы ґтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ (бўдан јрі - Заѕ) 6-бабында кґзделген шектеулердіѕ бўзылуы жоќтыєын растайды.
      Осымен, сондай-аќ јлеуетті жеткізушінің Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген тјртіппен Заѕныѕ 37-бабыныѕ 9-тармаєында кґзделген (тауарды(ларды), жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді - ќажетін кґрсету керек) мемлекеттік сатып алу туралы шартты бўзуєа келісім білдіреді.
      4. Јлеуетті жеткізуші конкурстыќ ќўжаттамамен танысќандыєын жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа жјне конкурстыќ комиссияєа ґзініѕ ќўќыќтыќ ќабілеттілігі, біліктілігі, сапалыќ жјне ґзге де сипаттамалары туралы (берілетін тауарды(ларды), орындалатын жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді - ќажетін кґрсету керек) дўрыс емес аќпарат бергені їшін жауапкершілігі, олардыѕ авторлыќ жјне сабаќтас ќўќыќтарды саќтауы, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ ќолданыстаєы заѕнамасында кґзделген ґзге де шектеулерді саќтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
      Јлеуетті жеткізуші осы конкурсќа ќатысуєа ґтінімде жјне оєан ќоса берілетін ќўжаттарда мўндай дўрыс емес мјліметтерді бергені їшін ґзіне толыќ жауапкершілікті ќабылдайды.
     5. Осы конкурстыќ ґтінім___кїн ішінде ќолданылады.
     6. Біздіѕ конкурстыќ ґтінім жеѕді деп танылєан жаєдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ атќарылуын ќамтамасыз етуді шарттыѕ жалпы сомасыныѕ їш пайызын ќўрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстыќ ќўжаттамада шарттыѕ атќарылуын ќамтамасыз етуді енгізу кґзделген болса кґрсетіледі).
     7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сјтіне дейін конкурсќа ќатысуєа осы ґтінім Сіздіѕ оны жеѕді деп тапќан хабарламаѕызбен бірге біздіѕ арамыздаєы міндетті тїрдегі шарт рґлін орындайтын болады.
_________________________________________________
______________________________/__________________/
____________________________________________________________
(Заѕды тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің лауазымы, Т.А.Ј. жјне ќолы)
      Толтырылєан кїні ___________________________________
      М.О.

Конкурстық құжаттамаға

4-қосымша
Конкурсќа ќатысуєа ґтінім
(жеке тўлєа їшін)

Кімге
__________________________________________________________________
  (мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ атауы кґрсетіледі)
Кімнен
__________________________________________________________________
         (јлеуетті жеткізушінің атауы толыќ кґрсетіледі)

      1. Конкурсќа ќатысуєа їміткер жеке тўлєа (јлеуетті жеткізуші) туралы мјліметтер:

Жеке тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің жеке басын кујландыратын
ќўжатќа сјйкес Т.А.Ј.
Жеке тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің жеке басын кујландыратын
ќўжат деректері
Жеке тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің тіркелген мекенжайы
Жеке тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің іс жїзіндегі тўрєылыќты
мекенжайы
Тіркеу туралы кујліктіѕ, патенттіѕ
не Ќазаќстан Республикасыныѕ
заѕнамасына сјйкес конкурс мјніне
сјйкес келетін кјсіпкерлік ќызметпен
айналысуєа ќўќыќ беретін ґзге де
ќўжаттыѕ нґмірі
Жеке тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің банктік деректемелері (СТН, БСН, ЖСН), сондай-аќ жеке тўлєаєа ќызмет кґрсететін банктіѕ немесе оныѕ филиалыныѕ толыќ атауы мен мекенжайы
Жеке тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің байланыс телефондары,
почталыќ мекенжайы мен электрондыќ
почтасыныѕ мекенжайы (ол болєан
кезде)
      2. ___________ (жеке тўлєаныѕ Т.А.Ј. кґрсетіледі) осы ґтініммен конкурс тјсілімен мемлекеттік сатып алуєа (конкурстыѕ толыќ атауын кґрсету) јлеуетті жеткізуші ретінде ќатысуєа ниет білдіреді жјне конкурстыќ ќўжаттамада кґзделген талаптар мен шарттарєа сјйкес (тауарды(ларды) жеткізуді, жўмыстарды орындауды, ќызметтер кґрсетуді - ќажеттісін кґрсету керек) жїзеге асыруєа келісім білдіреді.
      3. Јлеуетті жеткізуші осы ґтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ (бўдан јрі - Заѕ) 6-бабында кґзделген шектеулердіѕ бўзылуы жоќтыєын растайды.
      Осымен, сондай-аќ јлеуетті жеткізушінің Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген тјртіппен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 37-бабыныѕ 9-тармаєында кґзделген (тауарды(ларды), жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді - ќажетін кґрсету керек) мемлекеттік сатып алу туралы шартты бўзуєа келісімін білдіреді.
      4. Јлеуетті жеткізуші конкурстыќ ќўжаттамамен танысќандыєын жјне мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа жјне конкурстыќ комиссияєа ґзініѕ ќўќыєы, біліктілігі, сапалыќ жјне ґзге де сипаттамалары туралы (берілетін тауарды(ларды), орындалатын жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді - ќажеттісін кґрсету) дўрыс емес мјліметтер бергені їшін жауапкершілігі, олардыѕ авторлыќ жјне сабаќтас ќўќыќтарды саќтауы, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ ќолданыстаєы заѕнамасында кґзделген ґзге де шектеулерді саќтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
      Јлеуетті жеткізуші осы конкурсќа ќатысуєа ґтінімде жјне оєан ќоса берілетін ќўжаттарды мўндай дўрыс емес мјліметтер бергені їшін ґзіне толыќ жауапкершілікті ќабылдайды.
5. Осы конкурстыќ ґтінім___кїн ішінде ќолданылады.
      6. Біздіѕ конкурстыќ ґтінім жеѕді деп танылєан жаєдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттыѕ атќарылуын ќамтамасыз етуді шарттыѕ жалпы сомасыныѕ їш пайызын ќўрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстыќ ќўжаттамада шарттыѕ атќарылуын ќамтамасыз етуді енгізу кґзделген болса кґрсетіледі).
      7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сјтіне дейін конкурсќа ќатысуєа осы ґтінім Сіздіѕ оны жеѕді деп тапќан хабарламаѕызбен бірге біздіѕ арамыздаєы міндетті тїрдегі шарт рґлін орындайтын болады.
__________________________________________________________________
(Жеке тўлєаныѕ - јлеуетті жеткізушінің Т.А.Ј. жјне оныѕ ќолы)

Толтырылєан кїні _______________________

Конкурстық құжаттамаға 5-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші тауарларды сатып алу кезінде толтырады)

 

1. Әлеуетті өнім берушінің атау________________________________________________

2. Әлеуетті өнім беруші соңғы бес жыл ішінде ұсынған (өндірген, конкурста сатып алынатындарға ұқсас тауарлардың көлемі, теңгемен

 

Тауардың атауы

Тапсырыс берушілердің

атауы мен олардың телефондарының нөмірлері

Тауарды беру орны мен күні

Шарттың құны, теңге

(көрсетілмесе де болады)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Қызметкерлердің біліктілігі мен тәжірибесі (әлеуетті өнім берушінің осы конкурс (лот) бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажет деп есептейтін қызметкерлері көрсетіледі)

 

Р/сТегі, аты, әкесінің аты

Лауазымы

Осы конкурста сатып алынатын жұмыстарды орындау саласындағы жұмыс өтілі

Диплом, куәлік және білім туралы басқа құжаттары бойынша біліктілігі немесе мамандығы

Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы (бар болса)

Азаматтығы

 

4. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзіндік, кредиттік және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау және растайтын құжаттардың көшірмесін қоса беру қажет.

____________________________________________________________________________________________________________________

5. Ұсынымдар туралы мәліметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды және жеке тұлғалардың пікірлерін санамалау және қоса беру қажет

____________________________________________________________________________________________________________________.

 

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын.

Қолы___________________________


Конкурстық құжаттамаға 6-қосымша
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «23» қыркүйек №267 бұйрығымен бекітілген
«Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде дербес компьютерлерді...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының м а. 2011 жылғы «21» қыркүйек №263 бұйрығымен бекітілген 007 «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары»
«Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде серверлік жабдықтың...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының
Стратегиялық бағыт. Статистикалық әдіснаманы және статистикалық құралдарды жетілдіру
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconАтырау облысының Статистика департаментінің 2010 жылғы атқарған қызметі туралы есебі
Стратегиялық жоспарын, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Жауапты хатшысымен бекітілген Атырау облысының Статистика департаментінің...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген icon2011 жылғы 28 шілде №28-2/430 Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі 2011 жылғы 28 шілде
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 18 шілдедегі №817 қаулысымен бекітілген Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысатын...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Қаржы министрлігі жауапты хатшысының 2009 жылғы №
Республикасы Қаржы министрлігі жауапты хатшысының 2009 жылғы №
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының «03» шілде 2010 жылғы
Тұрғын үй қоры статистикалық тіркелімін жүргізуде қолданылатын сыныптамалар тізбесі
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген icon2012 жылғы № Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2012 жылға арналған операциялық жоспары
Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің жауапты хатшысының бұйрығымен бекітілді
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бұйрығы 2011 жылғы 11 шілде №360 Астана қаласы Радиациялық бақылауды жүргізу ережесін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Кодексі 192-бабының 4-тармағына...
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жауапты хатшысының 2011 жылғы «15» шілде №192 бұйрығымен бекітілген iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігінің бұйрығы 2011 жылғы 2 тамыз №211 Астана қаласы
Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 24 тамыздағы №233 Көлік статистикасы бойынша жалпымемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница