Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Скачать 199.42 Kb.
НазваниеҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Дата конвертации29.11.2012
Размер199.42 Kb.
ТипДокументы

Қызметтерді

мемлекеттік сатып алу туралы № шарт
Көкшетау қ.     2009 ж. _____________

     

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» мемлекеттік мекемесі бастығы 22.05.08 ж. № 60 Ереженің негізінде іс-әрекет жасайтын Р.Е.Мұқатова тұлға бір тараптан және _________ бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын ___________ негізінде іс-әрекет жасайтын басқарушы директоры _________ тұлға, екінші тараптан Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрау салу әдісімен 2009 жылы ___ өткен мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі –Шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:

1. Өнім беруші сомасы ________ (______) тенге (бұдан әрі Шарттың бағасы) Тапсырыс берушіге жеткізуді міндетіне алды №1 қосымшаға сәйкес

2. Осы шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:

1) "Шарт" - Тапсырыс берушi мен Өнім беруші арасында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшалары мен және толықтыруларвмен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық акт.

2) "Шарттың бағасы" Тапсырыс беруші Шарттың шеңберiнде Өнiм берушiге өзiнiң шарттық мiндеттемелерiн толық орындағаны үшiн төленуге тиіс соманы бiлдiредi;

3) «Қызмет көрсету» – Тапсырыс берушінің мұқтажын қанағаттындыратын, заттық нәтижеге ие емес, қызмет;

4) Тапсырыс беруші –мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай ақ мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (үлестерінің) елу проценттен астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;

5) Өнім беруші - кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, Тапсырыс берушімен мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан шартта оның агенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум).

3.Бюджеттік бағдарламаның, кіші бағдарлама және ерекшеліктің атауы: 001 «Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету», 000 кіші бағдарлама, 149 ерекшелігі «Өзге де қызметтер мен жұмыстар».

4. Өнім беруші қызметті саны мен сапада Өнім берушінің конкурстық өтініміне және Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына сәйкес сатуды, ал Тапсырыс беруші қабылдауды және төлеуді міндетіне алады.

Ақы төлеу нысаны Өнім берушінің ЖСК-на аударым арқылы.

5. Төлеу мерзімі: Төлемдер көрсетілген қызметтердің актісі және ұсынылған шот-фактура негізінде қызметтерді қабылдап тапсыру күнінен бастап 10 жұмыс күн ішінде жүзеге асырылады.

6. Ақы төлеу алдындағы қажеттi құжаттар: шот-фактура және көрсетілген қызметтердің актісі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу талаптарын көздеуге тиіс.

Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1)осы көрсетілген қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген қызметтер бірлігі үшін бағаны өзгертпеу шартымен көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не артыру бөлігінде жол беріледі. Көрсетілітін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі:

2)егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау үдерісінде осыған ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде;

3) егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау үдерісінде осыған ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде;

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беріші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

7.Осы шарт шеңберінде берілетін көрсетілген қызметтер техникалық ерекшілікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс. Кепіл 1 жыл ішінде күшінде болады.

8.Өнiм берушi Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз,қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерiн, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді үлгiлерді немесе және Тапсырыс беруші немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс

9. Өнiм берушi, Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты, Шартты іске асыру мақсатынан басқа, пайдаланбауға тиіс.

10.Өнiм берушi аталған қызметті шарт күшіне енгеннен бастап 2008 ж. __________ дейiн көрсетуге тиіс.

11.Осы шарттың шеңберінде Өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген қызметтерді көрсетуге тиіс.

12.Өнiм берушiге ақы төлеу осы Шарттың 4 және 5 тармақтарында көрсетiлген көрсетілген қызметтерді нысанда және мерзiмде жүргiзiлетін болады. 

13. Тапсырыс беруші Шартта көрсеткен баға Тапсырыс берушінің конкурстық өтінімінде ол көрсеткен бағаға сәйкес келуге тиіс.

14. Қызметтерді көрсетуді Өнім беруші бағалар кестесінде көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге асыруға тиіс.

15.Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқұлар немесе өзгерістер Шарттың құжаттарына жіберілмейді.

16.Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша қызметтің кез келген бөлігін беру үшін қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың бағасы немесе беру кестесі немесе сол немесе өзгелері тиісті түрде түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Осы бап шеңберінде Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сауалдары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде көрсетілуге тиіс.

17.Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала келісімінсіз не толық не ішінара бермеуге тиіс.

18.Тапсырыс беруші тарапынан беруді орындауды кешiктiру оған жүктелетiн мынадай санкцияларға әкелуi мүмкiн: Шартты орындауды қамтамасыз етудi ұстап немесе тұрақсыздық айыбын төлеп Шарттын күшін жою.

19.Егер Шартты орындау кезеңінде Өнім беруші кез келген сәтте қызметтерді уақтылы көрсетуге кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тез арада кешігу фактісі, оның шамамен ұзақтығы және себебі (тері) туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауға тиісжәне өзінің қалауы бойынша Өнім берушунің Шартты орындау мерзімін ұзарта алады: бұл жағдайда мұндай ұзартуды тараптар Шарттың мәтініне түзетулер енгізу жолымен қол қойылуы тиіс.

20. Форс-мажорлық жағдайларын қоспағанда, егер Өнiм берушi Шартта көзделген мерзiмде қызметтерді көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзiнiң басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде, әрбір мерзімі өткен күн үшін шарттың бағасынан 0,01% соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.

21. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтірместен, Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады:

а) егер Өнiм берушi қызметтерді Шартта көзделген мерзімде (дерде) немесе Тапсырыс беруші берген осы Шартты ұзарту кезеңі ішінде көрсете алмаса;

б) егер Өнiм берушi Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаса.

22. Өнім беруші егер Шартты орындауды кешіктіру Форс-мажорлық жағдайларының нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды қамтамасыз етуден айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.

23. Осы шарттың мақсаты үшін форс-мажор Өнім берушінің есебіне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнім беруші тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери әрекеттерді, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго,сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін бірақ олармен шектелмейді.

24. Форс-мажорлық жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арадада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзге жазбаша нұсқаулар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздестіреді.

25. Тапсырыс беруші егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Щартты бұза алады. Бұл жағдайда Шарттың бұзу тез арада жүзе асады, және, Тапсырыс беруші қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнiм берушiге қатысты ешқандай қаржылық мiндеттемелер жүктемейді

26. Тапсырыс беруші Өнiм берушiге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебi көрсетілуге тиіс,күші жойылған шарттық мiндеттемелердiң көлемi , сондай-ақ Шартты бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.

27. Жоғарыда көрсетілген жағдайлар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнiм берушi Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

28. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған сондай-ақ ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін. Өнім берушіге мұндай негіздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемін талап ету құқығына ие емес.

29. Тапсырыс беруші мен Өнiм берушi тiкелей келiссөздер процессінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.

30. Егер осындай келiссөздер басталғаннан кейiн 21 (жиырма бiр) күн iшiнде Тапсырыс беруші мен Өнiм берушi Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келген осы мәселенi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешудi талап ете алады.

31.Мемлекеттік сатып алу шартты Қазақстан Республикасы резиденті емеспен жасасқан жағдайларда мемлекеттік сатып алу шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресімдеуге жол беріледі.

32. Шарт мемлекеттiк және/немесе орыс тiлдерiнде жасалады. Шарттың төрелікте қарау қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа д құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиiс.

33. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалуы тиiс.

34. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екiншi тарапқа жiберетiн кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып , хат,жедел хат, телекс немесе факс түрiнде жiберiледi.

35. Хабарлама жеткiзiлгеннен кейін немесе онда күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетiлсе), ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.

36. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.

37. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Өнiм берушi белгіленген тәтртіппен келісілген өзге де айыпқұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шарттар көзделуі мүмкін.

38. Осы Шарт Тапсырыс беруші мен Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде тіркеуден өткізгеннен кейін 2009 ж. 31 желтоқсаны қоса алғанда күшіне енеді.

39.Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші:
«Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» мемлекеттік мекемесі

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Горький к.,73

СТН 031400075278

ЖСК 000120200

БСК 195301070 ҚР ҚМ Қазынашылық Комитетінде

Бастық ________________ Р.Е.Мұқатова


Өнім беруші:
     Аумақтық қазынашылық органында тіркеу күн:______________

Осы көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы Шарт Тапсырыс берушінің көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруы үдерісінде Тапсырыс беруші мен Өнiм берушi арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді.Тапсырыс беруші осы Шартты пайдалана отырып, мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде өзінің көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартының жобасын әзірлеуге тиіс. Бұл ретте осы Шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес келуге тиіс.


Договор о государственных закупках

Услуг №
г.Кокшетау ___________ 2009 г.
Государственное учреждение «Департамент казначейства по Акмолинской области КК МФ РК», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Мукатовой Р.Е., действующей на основании Положения № 60 от 22.05.08 г., с одной стороны  и ___________ в лице директора _________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" и итогов государственных закупок, способом запроса ценовых предложений, прошедших ___ 2009 г. заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить услуги – на сумму _____ (_______) тенге (далее - цена Договора) согласно приложения № 1

2.В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) "Цена Договора" означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3)«Услуги»-деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, не имеющая вещественного результата;

4) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

5) "Поставщик" - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.

      3. Наименование бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета», бюджетной подпрограммы 000, специфика 149 «Прочие услуги и работы».

      4. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить услуги: в количестве и качестве в соответствии с конкурсной заявкой Поставщика и конкурсной документацией Заказчика. Форма оплаты путем перечисления на ИИК Поставщика.

      5. Сроки выплат: Платежи производятся в течение 10 рабочих дней со дня приемки-сдачи услуг на основании акта оказанных услуг и предъявленной счет-фактуры.

      6. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акт оказанных услуг.

      Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

      Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

      1) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых услуг, при условии неизменности цены за единицу услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров, услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных услуг;
      2) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках услуг предложил при условии неизменности цены за единицу услуги более лучшие сроки и (или) условия оказания услуг, являющихся предметом заключенного с ним договора о государственных закупках услуг;
      3) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на услуги и соответственно суммы договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые услуги изменились в сторону уменьшения.

      Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.
      7. Услуги, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации. Гарантия действительна в течение одного года.

      8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

      9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.
       10. Поставщик должен оказать услуги с момента вступления Договора до ____________ 2009 г.

      11. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

12. Оплата Поставщику за предоставленные Услуги будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Договора.

      13. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его конкурсной заявке.

      14. Никакие отклонения или изменения в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

      15. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для предоставления услуг по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.
      16. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
     17. Предоставление Услуг должна осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

      18. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора либо выплата неустойки за несвоевременную поставку.

      19. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременной предоставлению Услуг, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора

      20. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может оказать услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

      21. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

      а) если Поставщик не может предоставить Услуги в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

      б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

      22. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

      23. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

      24. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

      25. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
      26. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

      27. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

      28. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

      29. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

      30. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      31. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
      32. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

      33. Договор должен быть составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      34. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

      35. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

.      36. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

      37. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

      38. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 декабря 2009 года.

     39. Адреса и реквизиты Сторон:


Заказчик

     

Государственное учреждение «Департамент казначейства по Акмолинской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Горького, 73

Р РНН 031400075278

ИИК 000120200

БИК 195301070 в Комитете казначейства Министерства финансов РК г. Астана

Начальник ________________ Мукатова Р.Е.

Поставщик      Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений):
_____________________________________________      Настоящий Типовой договор о государственных закупках товаров/услуг регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком государственных закупок товаров/услуг. Заказчик, используя настоящий Договор, должен разработать на основании итогов государственных закупок свой окончательный проект договора о государственных закупках товаров/услуг. При этом любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, в том числе по государственным закупкам, конкурсной документации Заказчика, конкурсной заявке Поставщика и Протоколу об итогах конкурса. Выделенные в настоящем Договоре курсивом разъяснения должны заполняться Заказчиком.


Заң. қызм.б./ отдел юрид.службы _____________________

Бас есепші/ гл. бухгалтер _____________________

Похожие:

Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрау салу әдісімен 2009 жылы ақпанда өткен мемлекеттік...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрау салу әдісімен 2009 жылы өткен мемлекеттік сатып алу...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconМотор майын мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Өскемен қ. 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2008 жылдың өткізілген баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconБаға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен көлікті жалға алуды мемлекеттік сатып алу. Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақмола облысы бойынша қазынашылық Департаменті, мекен-жайы:...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconБаға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен металды есігі мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақмола облысы бойынша қазынашылық Департаменті, мекен-жайы:...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconБаға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен жанармай мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақмола облысы бойынша қазынашылық Департаменті, мекен-жайы:...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconБаға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен дөнгелек жөндеу мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақмола облысы бойынша қазынашылық Департаменті, мекен-жайы:...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconБаға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен Атбасар АҚБ ғимаратының ағымдағы жөндеуді мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақмола облысы бойынша қазынашылық Департаменті, мекен-жайы:...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconБаға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен гараж есігін ағымдағы жөндеуді мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақмола облысы бойынша қазынашылық Департаменті, мекен-жайы:...
Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconБаға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен қойма есігін ағымдағы жөндеуді мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақмола облысы бойынша қазынашылық Департаменті, мекен-жайы:...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница