СӨЖ тапсырмалары
Скачать 78.59 Kb.
НазваниеСӨЖ тапсырмалары
Дата конвертации30.11.2012
Размер78.59 Kb.
ТипДокументы
СӨЖ тапсырмалары:

 1. Карно циклі, оның салдары.

 2. Жабық жүйедегі процестердің өтуін және бағытын анықтау үшін термодинамикалық потенциалдарды қолдану.

 3. Сипаттамалық функциялар. Гельмгольц энергиясының және Гиббс энергиясының күй параметрлеріне тәуелділігі.

СОӨЖ тапсырмалары:

 1. Термодинамиканың екінші бастамасы.

 2. Энтропия, оның әртүрлі процесстер кезінде: ұлғаю, заттарды қыздыру, идеал газдардың араласуы, фазалық өтулерде өзгеруін есептеу.

 3. Сипаттамалық функциялар, олардың процесстің бағытының критерийі ретінде салыстырмалы сипаттамалары.

 4. Заттардың стандартты абсолютті энтропиялары мен жылу сыйымдылықтарының температураға тәуелділігі негізінде әртүрлі температурада химиялық реакциялардың энтропиясының өзгерісін есептеу.

 5. Әртүрлі процестің Гиббс және Гельмгольц энергияларының өзгерісін есептеу.

 6. Есептер шығару. № 4-15, 22-30. [5] 94-98 б.

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Идеал және реал газдардың химиялық потенциалдары. Ұшқыштық (фугитивтік) коэффициенті.

 2. Химиялық потенциалды сипаттауының әдістері.

 3. Химиялық айнымалы, оның физикалық мағынасы және өзгеру шектері.

 4. Химиялық реакцияның тепе-теңдік константасының физикалық мағынасы және өзгеру шегі.

 5. Гетерогенді химиялық жүйелердегі тепе-теңдік шарттары. Газ/идеалды, реалды/-сұйық/идеал, реал ерітінді/, газ-қатты фаза, сұйық-қатты фаза жүйелеріндегі тепе-теңдік константалары.

СОӨЖ тапсырмалары:

 1. Химиялық потенциал, оның термодинамикалық функциялармен және жүйе құрамымен байланысы.

 2. Моль саны өзгермей және өзгеріп жүретін реакциялардың тепе-теңдік концентрацияларын есептеу.

 3. Ле Шателье – Браунның жылжымалы тепе-теңдік принципі. Химиялық тепе-теңдікке температураның, қысымның және компоненттердің бастапқы концентрацияларының әсері.

 4. Тепе-теңдіктегі қоспа құрамын, өнімнің шығымын, бастапқы заттардың өзгеру деңгейін, ыдырау дәрежесін, диссоциация дәрежесін есептеу.

 5. Стандарттық өлшемдердің көмегімен тепе-теңдік константасын есептеу.

 6. Есептер шығару. №1-5,11-12; [5] 238-241 б.

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тұрақты температурадағы бір компонентті, екі компонентті және көп компонентті гомогенді жүйелердегі тепе-теңдік жағдайды сипаттайтын теңдеудің термодинамикалық дәлелі және талдауы.

 2. Бір компонентті жүйе. Күкірт күйінің диаграммалары.

СОӨЖ тапсырмалары:

 1. Гиббстың фазалар ережесі.

 2. Клаузиус – Клапейрон теңдеуі. Әртүрлі фазалық ауысулар үшін dР/dТ қисықтарының еңкею таңбасы

 3. Фазалық өтулер жылуын есептеу.

 4. Есептер шығару. № 6-8,11-12 [5] 137-139 б.

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Менделеевтің ерітінділер туралы ілімі. Осы ілімді қазіргі заманға сай қолдану.

 1. Бөлшектер арасындағы әрекеттесудің ролі. Алыстағы және жақындағы әрекеттесудің күші. Сольватация құбылысы.

 1. Аддитивті (Энтальпия, көлем, жылу сыйымдылық) және аддитивті емес (Гиббс энергиясы, идеалды ерітінділердің энтропиясы) қасиеттер.

 2. Идеалдықтан ауытқу ерітіндідегі молекулалар арасындағы әрекеттесу нәтижесі.

 3. Еріген заттың молекулалық массасын және молекулалық күйін криометрлік және эбулиометрлік мәліметтерден анықтау.

 4. Ерітінділердің осмостық қысымы.

 5. Ерітінді компоненттерінің активтілігін, активтілік коэффициенттерін анықтау.

СОӨЖ тапсырмалары:

 1. Эбулиометрия (ерітіндінің қайнау температурасының жоғарылауы).

 2. Криометрия (ерітіндінің қату температурасының төмендеуі).

 3. Вант-Гоффтың изотондық коэффициенті.

 4. Қайнау температурасы (бу қысымы) – құрам, әртүрлі типті диаграммаларда сұйық фазаның құрамының бу фазасы құрамына тәуелділігі.

 5. Рауль заңы. Реалды ерітіндідегі будың қысымы. Рауль заңынан оң және теріс ауытқу.

 6. Қайнау диаграммасы бойынша практикалық есептер жүргізу.

 7. Есептер шығару. №2-5, 15-17, 46-47, 64 [5] 165-172 б.

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Шектеулі еритін сұйықтар. Күй диаграммалары, бөліну қисықтары, диаграмма өрістері сипаттамасы.

 2. Алексеевтың ерігіштік диаграммасы бойынша фазалардың құрамы және мөлшерін анықтау. Кртикалық еру температурасы.

 3. Экстракция. Екі еріткіште әр түрлі молекулалық күйле болатын заттың таралу константасы.

 4. Балқымамен тепе-теңдік екі компонентті қатты жүйелер.

СОӨЖ тапсырмалары:

 1. Жоғары және төменгі кризистік температуралары бар жүйелер.

 2. Таралу коэффициенті және таралу константасы, олардың айырмашылығы мен өзара байланысы.

 3. Үш компонентті жүйелер.

 4. Есептер шығару. № 5-12; [5] 137-139 б

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Екі компонентті жүйелердің балқу диаграммалары.

 2. Бір эвтектикалы жүйелер, компоненттері химиялық әрекеттесетін (конгруэнтті және инконгруэнтті балқу нүктелері бар қосылыстар түзетін) жүйелер.

 3. Қатты ерітінділердің фазаларға бөлінуі.

 4. Балқу диаграммаларындағы фазалық аудандар, әртүрлі фазалық аудандардағы, фазалық айналу сызықтарындағы, нонвариантты нүктелеріндегі еркіндік дәреже саны.

 5. Әртүрлі типті балқу диаграммаларының орындалу шарттары.

 6. Нодалар, рычаг ережесі.

СОӨЖ тапсырмалары:

 1. Әртүрлі типті екі компонентті жүйелердің балқу диаграммалары, олардың орындалу шарттары.

 2. Балқу диаграммаларындағы фазалық аудандар, әртүрлі фазалық аудандардағы, фазалық айналу қисықтарындағы, нонвариантты нүктелердегі еркіндік дәреже саны.

 3. Балқу диаграммасы бойынша практикалық есептер шығару.

3. Есептер шығару. №20-24; [5] 203-204 б

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Электролиттік диссоциацияланудың себептері. Кристалдық тор энергиясы. Гидратациялану және сольваттану процесстері, сольваттану энергиясы.

 2. Иондық атмосфера. Дебай-Гюккельдің шекті заңы.

 3. Электрофоретикалық және релаксациялық эффектілер.

 4. Сулы ерітінділердегі сутек және гидроксил иондарының қозғалғыштығы.

 5. Электролит ерітінділерінің электр өткізгіштігін өлшеу әдісі. Электр өткізгіштікті өлшеу көмегімен еру көбейтіндісін, диссоциациялану константасын және дәрежесін анықтау.

 6. Кондуктометриялық титрлеу.


СОӨЖ тапсырмалары:

 1. Әлсіз қышқылдар мен негіздердің диссоциациялану константасы және дәрежесі.

 2. Активтік коэффициент, активтілік коэффициенттің электролиттердің концентрациясына тәуелділігі.

 3. Иондық күш.

 4. Ерітінділердің меншікті және молярлы электрөткізгіштігін есептеу.

 5. Тасымалдау саны.

 6. Кольрауш заңы. Иондардың шекті электрөткізгіштігі.

 7. Есептер шығару № 1-20; [5] 273-275 б.

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Металл-ерітінді шекарасында потенциал айырмасының пайда болуының механизмі.

 2. Электродың, гальваникалық элементтің, электродтық процесстің сызбанұсқасын жазу ережелері.

 3. Диффузиялық потенциалдар, түзілу механизмі, электролиттің активтілігіне және табиғатына тәуелділігі.

 4. Диффузиялық потенциалды есепке алу және жою әдістері.

 5. ЭҚК өлшеу арқылы тепе-теңдік константасын және электродты реакциялардың термодинамикалық функцияларын анықтау.

 6. Ерітіндінің рН-ін және активтік коэффициентін анықтау.

СОӨЖ тапсырмалары:

 1. Электродтық потенциал. Нернст теңдеуі.

 2. Стандартты электродтық потенциал бойынша реакция бағытын, тепе-теңдік константаларын анықтау.

 3. Электрохимиялық тізбектерді құру және ЭҚК есептеу.

 4. Гальваникалық элементтер термодинамикасы. ЭҚК-тің температуралық коэффициенті.

 5. Реакцияның термодинамикалық сипаттамаларын есептеу.

 6. Есептер шығару № 21-35; [5] 275-278 б.СӨЖ тапсырмалары:

 1. Потенциометрия: термодинамикалық функцияларды, электролиттердің активтік коэффициенттерін, ерітінділердің рН анықтау үшін ЭҚК өлшеуді қолдану.

 2. Техникада электролиздің маңызы. Металдардың коррозиясы, оларды электрохимиялық әдіспен қорғау.

 3. Поляризацияланатын және поляризацияланбайтын электродтар.

 4. Катодты және анодты поляризация.

СОӨЖ тапсырмалары:

 1. Фарадей заңдары.

 2. ЭҚК бойынша термодинамикалық функцияларды, электролиттердің активтік коэффициенттерін, ерітінділердің рН анықтау.

 3. Есептер шығару № 36-50; [5] 278-281 б.

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Күрделі реакциялардың өтуінің кезеңдері және лимитикалық кезеңі.

 2. Автокаталитикалық реакциялар. Индукция периоды.

 3. Қайтымды, параллель, түйіндес – күрделі реакциялардың кинетикалық теңдеулері.

СОӨЖ тапсырмалары:

 1. Химиялық реакцияның жылдамдығы.

 2. Кинетикалық қисықтардың тәжірибелік жолмен алыну әдістері.

 3. Массалар әрекеттесу заңы.

 4. Химиялық реакцияның молекулалығы мен реттілігі.

 5. Химиялық реакцияның жылдамдық константасы, оның физикалық мағынасы, өлшем бірліктері.

 6. Жабық жүйелердегі 1, 2, 3 – ші ретті формальды қарапайым гомогенді бір бағытта өтетін реакциялардың кинетикалық теңдеулері.

 7. Жартылай ыдырау периоды.

 8. Химиялық реакцияның ретін және жылдамдық константасын анықтау әдістері.

 9. Есептер шығару. №1-28; [5] 331-336 б.

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Активтендіру энергиясын және экспонента алдындағы көбейткішті түсіндіру.

 2. Эффективті қақтығысу саны және бимолекулалық газдық реакцияның жылдамдығы.

 3. Абсолют жылдамдықтар теориясы.

 4. Процес жылдамдығына еріткіштің әсері.

 5. Тәжірибелі мәндерден активтендіру энергиясын, активтендіру энтропиясын және экспонент алдындағы көбейткішті есептеу.

СОӨЖ тапсырмалары:

 1. Химиялық реакцияның жылдамдығына температураның әсері. Вант-Гофф ережесі.

 2. Активтену энергиясы. Аррениус теңдеуі.

 3. Активтену энергиясын анықтау әдістері.

 4. Процесс сатыларының лимиттеуші сатысын анықтау.

 5. Есептер шығару. №45-50; [5] 340-341 б

Лабораториялық жұмыс №6. «Күрделі эфирдің сабындалу реакциясының жылдамдық константасын анықтау»

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тізбекті реакция жылдамдығының уақыт ұзақтығына тәуелділігі.

 2. Жалындаудың жылуы және тізбектік механизмі.

 3. Тізбекті реакцияның жылдамдығына концентрацияның (қысымның) және температураның әсері.

 4. Диффузиялық коэффициент және оның температураға, заттың табиғатына, агрегаттық күйіне тәуелділігі.

СОӨЖ тапсырмалары:

 1. Фотохимиялық реакциялар. Фотохимия заңдары.

 2. Тізбекті реакциялар. Химиялық ауысулардың тізбекті механизмі және оның элементар сатылары.

 3. Тармақталмаған және тармақталған тізбекті реакциялардың кинетикасы.

 4. Тізбекті реакциялардың элементар сатысының жылдамдық константасын анықтау әдістері.

 1. Гетерогенді химиялық процесстердің жылдамдық константасын анықтау.

 2. Есептер шығару. № 82-84,99-100,102-105; [5] 347- 352 бСӨЖ тапсырмалары:

 1. Каталитикалық реакция жылдамдығының температураға тәуелділігі.

 2. Процестің диффузиялық және кинетикалық лимитарлық кезеңі.

 3. Ферменттердің құрылысы туралы негізгі көріністер. Олардың жоғары активтілігінің және селективтілігінің себептері.

 4. Биологиялық процестерде және химиялық технологияның жаңа салаларында ферментативті катализді қолдану.

СОӨЖ тапсырмалары:

 1. Гомогенді және гетерогенді катализ. Гетерогенді катализ теориясы.

 2. Қышқылдық және негіздік катализ.

 3. Гетерогенді катализдің негізгі теориялары.

Похожие:

СӨЖ тапсырмалары iconСӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмалары: (76 сағат)

СӨЖ тапсырмалары iconСӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмалары
Фольклортанудың әдебиеттану, тіл, этнография, тарих, археология, философия ғылым салаларымен байланысы
СӨЖ тапсырмалары iconСӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмалары
Мәдібай Қ. Зар заман ағымы. А., 1997., Омаров Б. Шортанбай мұрасы. – А., 1997
СӨЖ тапсырмалары iconСӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмалары
...
СӨЖ тапсырмалары iconСтуденттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары: (76 сағат) СӨЖ №1. Терминдердің анықтамаларын жазыңыз
Табиғи ортаға бейімделу. Индивидтерге қажетті өнімдерді жасай және тарата отырып, қоғамды табиғи ортамен байланыстырады
СӨЖ тапсырмалары iconСӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмалары: Қазақ хандығының құрылуы қарсаңындағы қоғамдық-әлеуметтік жағдай және жыраулар поэзиясы (конспект)
Негізгі әдебиеттер: Х. Сүйіншәлиев Қазақ әдебиетінің тарихы. – Алматы. «Санат», 2006
СӨЖ тапсырмалары iconСӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмалары
Дифтонг және монофтонг дауыстылар. Олар туралы пікірлер. Дауыстылардың жiктелуi. Дауыстылардың айтылуы мен жазылуындағы ерекшелiктер....
СӨЖ тапсырмалары iconСтуденттердің орындайтын өзіндік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ) 1-модуль. Құқық негізі
Сабақтың мақсаты: Құқықтың пайда болуы оның мәні мен ерекшеліктерін, құқық нормаларының мораль нормаларымен ара-қатынасын студенттердің...
СӨЖ тапсырмалары iconХимия пәнінен мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 2011-2012 оқу жылы 8- сынып тапсырмалары
А жас химик, ас үйдегі құбылыстарды бақылай отырып, химиялық құбылыстардың тізбесін жасады
СӨЖ тапсырмалары iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Кредиттік оқыту жүйесінде студенттердің өзіндік жұмысын (СӨЖ) ұйымдастыру маңызды орын алады. Оқытушылардың СӨЖ ұйымдастырудағы негізгі...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница