Монголын татварын алба Маягт тт-06(A)
Скачать 362.76 Kb.
НазваниеМонголын татварын алба Маягт тт-06(A)
страница2/2
Дата конвертации02.12.2012
Размер362.76 Kb.
ТипДокументы
1   2

Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

эдэлсэн орлогын дэлгэрэнгүй мэдээЗєвхєн татварын албан ажлын хэрэгцээнд

ÁÒÄ: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Татварын бàéöààã÷: |__|__|__|__|__|

Тэмдэг

Õ¿ëýýí àâñàí

îí.ñàð.ºäºð: __ __ . __ __ . __ __ТТД: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Овог:___________________ Нэр: ____________________

Тайлант хугацаа: он |__|__|__|__|


/мянган төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ

МӨР

Татвар төлөгч тайлагнасан

I

II

III

1. Албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэсэн орлогын нийт дүн

1

 0

 

2. Албан татвараас чөлөөлөгдөх орлогын нийт дүн (3мөр+41мөр+42мөр+4өр+...+53мөр+54мөр)

2

 

2.1 Хуулийн 16 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 1-д заасан хууль, тогтоомжид тусгайлан заасны дагуу олгож байгаа тэтгэвэр, тэтгэмж, тєлбєр, їзїїлж байгаа хєнгєлєлт, нєхєх олговор болон нэг удаагийн буцалтгїй тусламж-ийн орлого (4мөр+5мөр+6мөр+7мөр+...+39мөр+40мөр)

3

 

 

2.1.1  Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5 дугаар зїйлийн 5.1.1-5.1.5, 5.1.8-5.1.11-д заасан нєхєн олговор;

4

 

2.1.2  Боловсролын тухай хуулийн 43 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 4-д заасан мєнгєн тэтгэмж;

5

 

2.1.3  Галын аюулгїй байдлын тухай хуулийн 9 дїгээр зїйлийн 3 дахь хэсгийн 1, 3-т заасан тэтгэвэр, тэтгэмж, нэг удаагийн буцалтгїй мєнгєн тусламж;

6

 

2.1.4  Гїйцэтгэх ажлын тухай хуулийн 16 дугаар зїйлийн 5 дахь хэсэгт заасан нэг удаагийн буцалтгїй тусламж;

7

 

2.1.5  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 22 дугаар зїйлийн 6-д заасан нєхєн тєлбєр;

8

 

2.1.6 Дипломат албаны тухай хуулийн 20 дугаар зїйлийн 1-д заасан нэг удаагийн тэтгэмж;

9

 

2.1.7 Дотоодын цэргийн тухай хуулийн 14 дїгээр зїйлийн 1 дэх хэсэгт заасан тэтгэмж, нэг удаагийн буцалтгїй тусламж;

10

 

2.1.8 Хувь хїний хамгаалалтын тухай хуулийн 22 дугаар зїйлд заасан тэтгэмж;

11

 

2.1.9 Монгол Улсын Хувь хїний цэргийн їїргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зїйн байдлын тухай хуулийн 28 дугаар зїйлийн 5, 13-т заасан нэг удаагийн буцалтгїй тусламж, тэтгэмж;

12

 

2.1.10 Монгол Улсын Их хурлын тухай хуулийн 34 дїгээр зїйлийн 14 дэх хэсгийн1, 2 заасан тэтгэвэр, тэтгэмж;

13

 

2.1.11 Монгол Улсын Хилийн тухай хуулийн 36 дугаар зїйлийн 2-т заасан нэг удаагийн буцалтгїй тэтгэмж, 3-т заасан тэтгэмж мєн зїйлийн 6 дахь хэсэгт заасан нэг удаагийн мєнгєн урамшуулал;

14

 

2.1.12 Монгол Улсын хїний эрхийн їндэсний комиссын тухай хуулийн 22 дугаар зїйлийн 4 дэх хэсэгт заасан тэтгэмж;

15

 

2.1.13 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгїйдлийн тэтгэмжийн тухай хуулийн 2 дугаар зїйлд заасан тэтгэмж;

16

 

2.1.14 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох їйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан євчний тэтгэвэр, тэтгэмж, тєлбєрийн тухай хуулийн 4 дїгээр зїйлийн 1-4 заасан тэтгэмж, нєхєн тєлбєр;

17

 

2.1.15 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 2, 5 дугаар зїйлд заасан тэтгэвэр, тэтгэмж;

18

 

2.1.16 Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 19, 191, 20, 23 дугаар зїйлд заасан тэтгэмж, нєхєн олговор;

19

 

2.1.17 Ой хээрийг тїймрээс хамгаалах тухай хуулийн 11 дїгээр зїйлийн 3-т заасан нэг удаагийн буцалтгїй тусламж;

20

 

2.1.18 Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 35 дугаар зїйлийн 8 дахь хэсэгт заасан нэг удаагийн буцалтгїй тусламж;

21

 

2.1.19 Тагнуулын байгууллагын тухай хуулийн 25 дугаар зїйлийн 5 дахь хэсэгт заасан тэтгэмж, 26 дугаар зїйлийн 1, 2 дахь хэсэгт заасан тэтгэмж, нэг удаагийн тэтгэмж;

22

 

2.1.20 Татварын ерєнхий хуулийн 39 дугаар зїйлийн 4 дахь хэсгийн 3-т заасан нэг удаагийн буцалтгїй тусламж;

23

 

2.1.21 Тємєр замын тухай хуулийн 31 дїгээр зїйлийн 1 дэх хэсгийн 1, 31.3-т заасан нэг удаагийн мєнгєн тэтгэлэг;

24

 

2.1.22 Тєрийн албаны тухай хуулийн 29 дїгээр зїйлийн 2 дахь хэсэгт заасан нєхєн тєлбєр, 30 дугаар зїйлийн 2, 3, 4 дэх хэсэгт заасан нэг удаагийн буцалтгїй тусламж;

25

 

2.1.23 Тєрийн тусгай хамгаалалтын тухай хуулийн 16 дугаар зїйлийн 5 дахь хэсэгт заасан тэтгэмж, нэг удаагийн буцалтгїй тусламж;

26

 

2.1.24 Тєрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 11 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 3-т заасан нэг удаагийн буцалтгїй тусламж;

27

 

2.1.25 Улс тєрийн зарим албан тушаалд тэтгэмж олгох тухай хуулийн 1 дїгээр зїйлд заасан тэтгэмж;

28

 

2.1.26 Улс тєрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нєхєх олговор олгох тухай хуулийн 13 дугаар зїйлд заасан нєхєн олговор;

29

 

2.1.27 Хєгжлийн бэрхшээлтэй хувь хїний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5 дугаар зїйлийн 5.1.1-5.1.4-т заасан нєхєн олговор, мєнгєн тусламж;

30

 

2.1.28 Хєдєлмєрийн тухай хуулийн 42 дугаар зїйлд заасан тэтгэмж, 97 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсэгт заасан нєхєн тєлбєр;

31

 

2.1.29 Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 35 дугаар зїйлийн 2 дахь хэсэгт заасан тэтгэмж;

32

 

2.1.30 Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 3 дугаар зїйлийн 2 дахь хэсэгт заасан тэтгэмж, 19 дїгээр зїйлийн 1, 2, 3-т заасан нэг удаагийн тэтгэмж;

33

 

2.1.31 Шїїхийн тухай хуулийн 83 дугаар зїйлийн 5 тэтгэвэр, тэтгэмж, 84 дїгээр зїйлийн 3 дахь хэсэгт заасан нэг удаагийн буцалтгїй тэтгэмж;

34

 

2.1.32  Шїїхийн шийдвэр гїйцэтгэх тухай хуулийн 137 дугаар зїйлийн 1 дэх хэсгийн 2-т заасан нэг удаагийн буцалтгїй мєнгєн тусламж;

35

 

2.1.33 Эрїїл мэндийн тухай хуулийн 27 дугаар зїйлийн 2, 3 дахь хэсэгт заасан нєхєн тєлбєр, тэтгэмж;

36

 

2.1.34

37
2.1.35

38
2.1.36

39
2.1.37

40
2.2 Донорын олговор

41
2.3 Албан томилолтын зардал

42
2.4 Даатгалын нөхөн төлбөр

43
2.5 Засгийн газрын өрийн бичиг /бонд/-ийн төлбөр, хүү, анз

44
2.6 Хууль тогтоомжийн дагуу олгож байгаа хөдөлмөр хамгааллын болон дүрэмт хувцас, хор саармагжуулах ундааны үнэ, тэдгээртэй адилтгах бусад хангамжийн үнэ

45
2.7 Гамшигийн үед олон улсын байгууллага, гадаад улсын Засгийн газар, хуулийн этгээд, иргэнээс Монгол улсын Засгийн газар болон орон нутгийн байгууллага, хyулийн этгээд, иргэдэд үзүүлж байгаа тусламж

46
2.8 Хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 50-иас дээш хувиар алдсан хувь хүний орлого

47
2.9 Монгол улсын төрийн шагнал, Засгийн газрын шагнал, Монгол улсын ардын болон гавьяат цолтны шагнал, ШУ-ны нээлтийн шагнал

48
2.10 Хóâü õ¿í ººðèéí îðëîãî áîëîí áàíê, ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãààñ àâñàí çýýëèéí хєрєнгєºð àìüäðàí ñóóõ çîðèóëàëòààð àíõ óäàà õóâüäàà îðîí ñóóöíû áàðèëãà áàðèõ, ýñõ¿ë õóäàëäàí àâàõàä çàðöóóëñàí 30.0 ñàÿ òºãðºãººñ äýýøã¿é õýìæýýíèé õºðºíãºòýé òýíöýõ îðëîãî

49

 

2.11 Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэн борлуулах үйл ажиллагаанаас олсон орлого

50

 

2.12 Хувь хүн өөрийн хэрэгцээнд зориулан худалдан авсан нар, салхи, газрын гүний дулааны болон бусад сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, нүүрснээс хагас коксон түлш, хийн болон шингэн түлш гарган авах тоног төхөөрөмж, стандартад нийцсэн зуух, нам даралтын зуух, дулаалгын материал, цахилгаан болон хийн халаагуур худалдан авсан баримтаар нотлогдож байгаа төлбөрийн хэмжээтэй тэнцэх орлого

51
2.13 Мэргэжлийн сургуульд суралцагч хїїхдийн тєлбєрийí дїн

52
2.14 Сóðàëöàæ áàéõ õóãàöààíäàà õºäºëìºð ýðõëýëòèéí îðëîãîîñîî àëáàí òàòâàð òºëæ, óëìààð ñóðãàëòûí òºëáºð òºëñºí ìýðãýæëèéí ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷èéí òºëáºðèéí ä¿í

53

 

 

3. Албан татвараас хөнгөлөх татварын нийт дүн (55мөр+56мөр)

54

 

 

3.1 Хуулийн 24.1-д заасан хөнгөлөгдөх татвар

55

 

3.2 Хуулийн 24.5-д заасан хөнгөлөгдөх татвар (57мөр+58мөр+59мөр+60мөр)

56

 

 

3.2.1 Їр тарианы орлогод ногдуулсан татварын 50 %

57

 

3.2.2 Хїнсний ногооны орлогод ногдуулсан татварын 50 %

58

 

3.2.3 Жèìñ æèìñãýíий орлогод ногдуулсан татварын 50 %

59

 

3.2.4 Тýæýýëèéí óðãàìàëûí їйлдвэрлэлээс олсон орлогод ногдуулсан татварын 50 %

60

 

Тайлбар:

  1. Хувь хүний орлогын албан татвар тодорхойлох тайлан буюу ТТ-06(А) тайлангийн маягтын хамт тайлагнана.

  2. Тухайн тайлант хугацаанд татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлсэн орлого тус бүрээр дэлгэрэнгүйгээр нөхнө.


Мэдээ үнэн зөв гаргасан татвар төлөгч: . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /
Мэдээ нягтлан хїлээн авсан

татварын улсын байцаагч: . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /
20... оны... сарын ... өдөр

1   2

Похожие:

Монголын татварын алба Маягт тт-06(A) iconХууль 2002 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хот
Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төрийн алба /цаашид "төрийн алба" гэх/-ны ангилал, зарчим, төрийн албан тушаал, түүнд тавих шаардлага,...
Монголын татварын алба Маягт тт-06(A) iconХууль 2002 оны 06 дугаар сарын 28-ны єдєр Улаанбаатар хот
Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын тєрийн алба /цаашид "тєрийн алба" гэх/-ны ангилал, зарчим, тєрийн албан тушаал, тїїнд тавих шаардлага,...
Монголын татварын алба Маягт тт-06(A) iconБатлав. Монголын Арванбайт Боулингийн Холбооны Ерөнхийлөгч Н. Тамир
Цуврал тэмцээнийг Монголын Арванбайт Боулингийн Холбоо,Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн,апу трейдинг ххк-тай хамтран,апу компанийн...
Монголын татварын алба Маягт тт-06(A) iconАжилд орохыг хүсэгчийн өРГӨДӨл маягт
Анхаарах нь: -Òà àñóóëòàíä á¿ðýí ã¿éöýä, ãàðãàöòàé, òîâ÷èëñîí ¿ã áàéõã¿é, ¿íýí çºâººð õàðèóëíà óó!
Монголын татварын алба Маягт тт-06(A) iconАж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хуулийн албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх заалтууд

Монголын татварын алба Маягт тт-06(A) iconТатварын Ерөнхий Газрын даргын 2011 оны 03 сарын 17-ны ºдрийí 146 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт
Татвар төлөгчийн одоогийн хаяг
Монголын татварын алба Маягт тт-06(A) iconТатварын Ерөнхий Газрын даргын 2011 оны 12 сарын 09-ний ºдрийí 730 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт
Татвар төлөгчийн одоогийн хаяг
Монголын татварын алба Маягт тт-06(A) iconАжлын удирдамжийн маягт
...
Монголын татварын алба Маягт тт-06(A) iconТатварын Ерєнхий Газрын даргын 2011 оны 10 сарын 04-ний єдрийн 566 дугаар тушаалын 1 дїгээр хавсралт
Шїїхээс эрх зїйн маргааныг хянан шийдвэрлэхэд хураах тэмдэгтийн хураамжийн тайлан
Монголын татварын алба Маягт тт-06(A) iconI улирал Тест Монголын нийгэм эдийн засгийн газарзүйн судлах зүйл
Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн байгууламжаар дэлхийн улсуудыг юу гэж хуваадаг вэ?
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница