Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы
Скачать 210.09 Kb.
НазваниеАстана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы
Дата конвертации02.12.2012
Размер210.09 Kb.
ТипДокументы
Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы

Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2007 жылєы 9 аќпандаєы N 341/43-ІІІ Шешімі. Астана ќаласыныѕ Јділет департаментінде 2007 жылєы 14 наурызда нормативтік ќўќыќтыќ кесімдерді Мемлекеттік тіркеудіѕ тізіліміне N 464 болып енгізілді

 
 

      Астана ќаласы јкімдігініѕ ўсынысын ќарап, 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ "Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы" Заѕыныѕ 6-бабын басшылыќќа ала отырып, Астана ќаласыныѕ мјслихаты ШЕШТІ
      Ескерту. Кіріспеге ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.05.28 N 226/35-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін    2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      1. Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі ќосымшаєа сјйкес бекітілсін.
      2. Осы шешім ресми жарияланєаннан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енеді.

      Астана ќаласы мјслихатыныѕ
      сессия тґраєасы

      Астана ќаласы мјслихатыныѕ
      хатшысы

      КЕЛІСІЛДІ

      Ќазаќстан Республикасы
      Ауыл шаруашылыєы Министрлігініѕ
      Астана ќаласы бойынша аумаќтыќ
      инспекциясыныѕ бастыєы (АШМАИ)

      "Астана ќаласыныѕ ауыл
      шаруашылыќ бґлімі" МБ
      бастыєы (АШБ)

      Астана ќаласыныѕ
      Ішкі істер департаментініѕ
      басшысы (ІІД)

      Астана ќаласыныѕ
      Мемлекеттік санитарлыќ
      эпидемиологиялыќ ќадаєалау
      департаментініѕ директоры (МСЭЌД)

      "Алматы" ауданыныѕ
      "Бірлік-Единство" ПИК
      Ассоциациясыныѕ тґраєасы (АПИКА)

      "Сарыарќа" ауданыныѕ
      "Парасат" ПИК
      Ассоциациясыныѕ тґраєасы (СПИКА)

Астана ќаласы мјслихатыныѕ 
2007 жылєы 9 аќпандаєы   
N 341/43-III шешімімен   
бекітілген        

Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау
ЕРЕЖЕСІ

      Осы Ереже "Ветеринария туралы", "Ќазаќстан Республикасындаєы  жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына, "Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Кодексіне жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќылмыстыќ кодекстеріне сјйкес јзірленген. Ереже Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау жјне ќала тўрєындарыныѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету маќсатында жануарлар ауруларына ќарсы алдын алу іс-шараларын ґткізу тјртібін реттейді.
      Осы Ереже барлыќ иттер мен мысыќтардыѕ иелеріне, меншік тїріне ќарамастан заѕды жјне жеке тўлєаларєа (Ќорєаныс министрлігі, Ўлттыќ ќауіпсіздік комитеті, Ішкі істер министрлігі, Президенттіѕ Кїзет ќызметі жјне Тґтенше жаєдайлар министрліктерініѕ мекемелері мен ўйымдары, сондай-аќ адамдарды ќўтќару, ќылмысќа ќарсы кїрес жјне ќоєамдыќ тјртіпті саќтау ќызметіндегілерден басќа), сондай-аќ иттер мен мысыќтарды серуенге алып шыєатын барлыќ тўлєаларєа (бўдан јрі - Иелер) ќолданылады.
      Ескерту. Кіріспеге ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.05.28 N 226/35-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін    2-тармаќтан ќараѕыз); 2009.08.26 N 243/37-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімдерімен.

1 тарау. Жалпы ережелер

      Осы Ереже Астана ќаласыныѕ аумаєында јрекет етеді.
      Осы Ережеде келесі тїсініктер ќолданылады:
      ит - їй жануары, сїт ќоректі, ќасќыр тектес жануарлар, кґлеміне, тїсіне жјне басќа да белгілеріне ќарамастан;
      мысыќ - їй жануары, сїт ќоректі, мысыќ тектес жануарлар, кґлеміне, тїсіне, жјне басќа да белгілеріне ќарамастан;
      жануардыѕ иесі - ит пен мысыќтыѕ асыраушы, кїтуші адам не болмаса иесініѕ келісіммен жалєа алушы жјне осыєан ўќсас јрекеттегі адам.
      иесіз жануарлар - тіркеуде жоќ, иелерін аныќтау мїмкін болмаєан, иелерінен адасќан не болмаса ќашып кеткен, иесі немесе жануарєа жауапты адам тарапынан ќараусыз жїрген жануарлар.
      иттер мен мысыќтарды серуенге шыєару - иесініѕ меншігі болып табылатын немесе басќа тўлєадан жалєа алып отырєан орын-жайдан тыс жерде болуы жјне иттер мен мысыќтардыѕ арнайы белгіленген аумаќтарда серуендеуі болып табылады.

2 тарау. Иттер мен мысыќтарды тіркеуге
алудыѕ тјртібі

      1. Астана ќаласыныѕ тўрєындарындаєы, кјсіпорындардаєы, мекемелердегі, ўйымдардаєы ќызметтік, кїзеттік, аѕшылыќ иттер жјне иелердіѕ ерекше жауапкершілігін ќажет ететін иттер, сол сияќты мысыќтардыѕ барлыќ тїрлері їй жануарларын бірдейлендіру тјртібімен ветеринарлыќ клиникаларда, Астана ќаласыныѕ ауыл шаруашылыќ жјне їй жануарларын тіркеу жїргізетін органда тізімдік есепке алынып, компьютерлік базаєа енгізілуі тиіс. Јрбір тіркеуден ґткен їй жануарларына бірдейлендіру реттік саны беріледі, бўл реттік сан оныѕ бїкіл ґмір сїру кезеѕіне саќталады. Ит пен мысыќты тіркеу барысында иелерініѕ есебінен ветеринарлыќ ќўжат жјне белгіленген їлгіге сјйкес реттік саны бар жетон беріледі.
      Тіркеу барысында иелер осы Ережемен таныстырылады. Жануарлар иелерініѕ Ережемен танысќандыєы тіркеу кітабына ќол ќойылумен рјсімделеді.
      Бірдейлендіру белгісі ретінде ќызмет тїріне тиісті лицензиясы бар ветеринарлыќ дјрігер тарапынан їй жануарларыныѕ терісіне енгізетін микрочип салуєа болады.
      Ескерту. 1-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      2. Барлыќ иттер їш айлыќ жасынан, мысыќтар екі айлыќ жасынан бастап алєашќы тіркеуден жјне жыл сайын ќайта тіркеуден ґтуі тиіс.
      3. Їй жануарын асырап алєан немесе иесініѕ мекен-жайы ґзгерген жаєдайда їй жануарлары екі апта мерзімінде тіркелуі керек.
      4. Ит пен мысыќты тіркеуден ґткізу жјне ќайта тіркеу кезінде иелері келесі ќўжаттар мен мјліметтер беруі ќажет: иесініѕ жеке басыныѕ тґл ќўжаты, салыќ тґлеушініѕ тіркеу нґмірі, мекен-жайы, байланыс телефоны, ит пен мысыќтыѕ туылєан кїні, тїрі, тїсі, жынысы, лаќап аты, ерекше белгілері немесе жануардыѕ сипаты.
      5. Їй жануарына эвтаназия ќолданылєанда немесе ґліп ќалєан жаєдайда ветеринарлыќ ќўжат пен жетон жануар бўрын тіркеу жїргізген органєа немесе мекемеге тапсырылады.
      6. Тіркеуші орган жануардыѕ шыєу (сатылу, жоєалу, ґлу, басќа бір адамєа тапсырылу) жаєдайларында тіркеуден шыєару їшін немесе ќайта тіркеуі їшін хабарлануы керек.

3 тарау. Иттер мен мысыќтарды ўстау

      7. Иттер мен мысыќтарды сатып алу мен сату, басќа бір адамєа тапсыру, барлыќ кґлік тїрлерімен ќала ішінде, ќаладан тысќары жерлерде, саяжай серіктестіктері аумаќтарында тасымалдау јрекеттері ќўтырма жјне басќа да жўќпалы ауруларєа ќарсы егілген уаќыты белгіленген жануардыѕ ветеринарлыќ ќўжаты болєан жаєдайда єана рўќсат етіледі. Иттер мен мысыќтарды ќаладан тысќары жерлерге тасымалдау кезінде жјне ќалаєа басќа елді мекендерден јкелген жаєдайда, иелері жануардыѕ денсаулыєы жјне егу жўмыстарыныѕ жїргізілгендігі жґнінде, яєни жўќпалы ауруларєа ќарсы 12 айдан аспаєан мерзімде не болмаса жолєа шыєардан 30 кїн бўрын егілгендігі жґніндегі мјлімет толтырылєан ветеринарлыќ кујлігініѕ болуы тиіс.
      Тўрєындарєа, кјсіпорындарєа, мекемелер мен ўйымдарєа тиесілі иттердіѕ барлыќ тїрлері їш айлыќ мерзімінен бастап, ќўтырма ауруына жјне эпизоотиялыќ кґрсеткіштерге сјйкес лептоспироз, микроспория ауруларына ќарсы егілуі жјне гельминттердіѕ болмауына тексерілуге тиіс немесе профилактикалыќ алдын-алу шаралары ќолданылуы тиіс.
      Мысыќтар туылєаннан екі айлыќ мерзімнен бастап адамдар мен жануарларєа бірдей жўќпалы ауруларєа, эпизоотиялыќ кґрсеткіштерге сјйкес микроспорияєа ќарсы егілуге, гельминттердіѕ болмауына тексерілуге тиісті.
      Ескерту. 7-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      8. Иттіѕ иесі ретінде (иелердіѕ ерекше жауапкершілігін ќажет ететін иттердіѕ тїрлерінен басќа) 14 жасќа толєан, ата-анасыныѕ жазбаша рўќсаты бар (итті ґз атына тіркеу їшін) тўлєа болуы мїмкін.
      9. Алынып тасталды - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      10. Иттер мен мысыќтарды ўстауєа санитарлыќ-гигиеналыќ, зоогигиеналыќ талаптарды жјне осы Ережені саќтаєан жаєдайда рўќсат етіледі:
      бір єана от басынан тўратын тўрєын їй-жайларда;
      бірнеше от басынан тўратын тўрєын їй-жайларда, тек ґзіне тиесілі аумаєында ўстауєа (пјтер тўрєындарыныѕ жазбаша келісімімен);
      мекемелерде, ўйымдарда, баќ шаруашылыќтары мен саяжайларда, коммерциялыќ емес бірлестіктерде жјне демалыс орындарында иттерді байлаулы тїрде немесе торда, яєни ќоршаєан ортаєа, адамдарєа ќауіпсіздік келтірмейтін жјне тыныштыќ саќталєан жаєдайда ўсталады.
      11. Ќаладаєы кґп ќабатты, кґп пјтерлі тўрєын їйдегі бір отбасына саны екіден кґп емес їлкен жјне орта мґлшердегі ересек иттер мен їш мысыќты, їш айлыќ мерзімге дейінгі кїшіктерді ўстауєа рўќсат етіледі. Їш айдан асќан кїшіктер мен мысыќтар жаѕа иелеріне берілуі немесе ќараусыз иттер мен мысыќтарды ўстаумен жјне аулаумен айналысатын мекемелерге тапсырылуы тиіс.
      Пјтерлерде иттер мен мысыќтардыѕ барлыќ тїрлеріне арналєан паналау орындарын ашуєа жол берілмейді. Ерекше жаєдайларда, жергілікті атќарушы органдарєа, пјтерлер иелері кооперативтеріне санитарлыќ-тўрмыстыќ талаптарды ескере отырып тиісті ўйымдар мен ќызметтерді ќатыстыра отырып, пјтерлерде жјне басќа да коммуналдыќ нысандарда иттер мен мысыќтарды, басќа да зоологиялыќ тїрлерді белгіленген саннан артыќ кґлемде ўстауєа рўќсат беруге, ўстауды шектеуге ќўќыќ беріледі.
      Ескерту. 11-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      12. Иттер мен мысыќтарды кґпшілік пайдаланатын (ас јзірлеуге арналєан бґлмелерде, кіреберістерде, баспалдаќ алаѕдарында, їйдіѕ шатырында, жертґлелерде, балконда жјне басќа да ќосалќы їй-жайларда) орындарда жјне їй маѕында (жеке тўрєын їй аумаєынан басќа), ќонаќ їйлер мен жатаќхана дјліздерінде ўстауєа рўќсат етілмейді.
      13. Ќонаќ їйлерде, ќонаќ їй јкімшілігініѕ рўќсатымен жјне санитарлыќ-гигиеналыќ жаєдайларды саќтаєан жаєдайда иелері итімен немесе мысыєымен бірге тўраќтай алады.
      14. Иттер мен мысыќтарды жекелеген тўрєын їй ќорында, єимараттарда, жјне оларєа тиесілі аумаќтарда жердіѕ заѕды иегерініѕ рўќсатымен немесе басќа да ґкілетті тўлєаныѕ келісімімен ўстауєа болады. Иттер жаќсылап ќоршалєан, яєни ќашып кете алмайтындай, адамдарєа не болмаса басќа жануарларєа шабуылдамауына ыѕєайлап жасалынєан аумаќта ўсталуы тиіс. Осы аумаќта иттіѕ барлыєы жґнінде кіреберісте 20х30 сантиметр кґлеміндегі, иттіѕ суреті бар "Ит кїзетеді! Охраняется собакой!" ескерту ќойылуы шарт.
      15. Жеке тўрєын їйлер ќорында гигиеналыќ-санитарлыќ жјне зоогигиеналыќ талаптар саќталєан жаєдайда саны екіден кґп иттерді ўстауєа рўќсат етіледі.
      16. Иттер мен мысыќтарды зообўрыштарда, балалар жјне жасґспірімдерге арналєан мекемелердіѕ "тірі бўрыштарында", жазєы жјне ќысќы сауыќтыру орталыќтарында (санаторийлер, демалыс їйлері, пансионаттар) санитарлыќ-эпидемиологиялыќ жјне ветеринарлыќ ќадаєалау органдарыныѕ рўќсатымен ўстауєа болады.
      17. Тіркелмеген (есепке алынбаєан) жјне жўќпалы ауруларєа ќарсы егілмеген иттер мен мысыќтарды ўстауєа тыйым салынады.
      18. Алынып тасталды - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.08.26 N 243/37-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      19. Иттер мен мысыќтардыѕ ќатысуымен ґткізілетін жарыстар, кґрмелер жјне таєы басќа кґпшілік шаралар санитарлыќ-эпидемиологиялыќ, ветеринарлыќ ќадаєалау ґкілдерініѕ жазбаша келісімімен жјне сол ауданныѕ Јкімініѕ рўќсаты бойынша ґткізіледі.
      20. Мемлекет аумаєынан селекциялыќ (асыл тўќымды) жјне ўлттыќ ќўндылыєы бар иттер мен мысыќтарды кинологиялыќ, фелинологиялыќ орталыќтардыѕ (клубтардыѕ) рўќсатынсыз не болмаса жолдамасынсыз шыєаруєа жол берілмейді.
      Ескерту. 20-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      21. Иттер мен мысыќтарды олардыѕ терісін пайдалану, етін ґѕдеу, сату, тўтыну їшін ґсіруге не болмаса аулауєа жол берілмейді.
      Ескерту. 21-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      22. Астана ќаласыныѕ аумаєында иттердіѕ тґбелесін ўйымдастыруєа жјне ґткізуге, жануарларєа ќарсы ќатыгез јрекеттер жасауєа мїмкіншілік беретін басќа да іс-шараларды ґткізуге жол берілмейді (ќызметтегі, кїзетке арналєан иттердіѕ жўмыс ќабілеттілігін тексеру маќсатында, иттердіѕ жараќат алмауын ескеретін, дўрыс тўќымдыќ сўрыптауєа арналєан арнайы ережелер бойынша тексерулерден басќа).
      Ескерту. 22-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.

4 тарау. Иесініѕ ерекше жауапкершілігін ќажет
ететін иттерді ўстау

      23. Адамдарєа жјне басќа жануарларєа ќауіп туєызуєа бейім, ўстауда ерекше жауапкершілікті ќажет ететін асыл тўќымды иттердіѕ есебін жїргізу маќсатында, осындай иттерді ґсіруге жјне ўстауєа кинологиялыќ клубтарда, бірлестіктерде жјне Астана ќаласындаєы ауыл шаруашылыќ жјне їй жануарларын тіркейтін органда, ветеринарлыќ клиникада тіркеуге алынєаннан кейін єана рўќсат етіледі. Итті тіркеу барысында иттіѕ иесін осы Ережемен таныстырып, танысќандыєы жґнінде ќолын ќойєызуы керек.
      24. Иесініѕ ерекше жауапкершілігін ќажет ететін ит тўќымдарыныѕ тїрлеріне: американдыќ стаффордшир терьері, стаффордшир бультерьері, ротвейлер, акита-ину, аргентиналыќ дог, питбультерьер, бультерьер, бульмастиф, бразильялыќ филдер, боксер, американдыќ бульдог, ризеншнауцер, аєылшындыќ мастиф, испандыќ мастиф, пиринейлік мастиф, тибеттік мастиф, ирландыќ волкодав, лабрадор, командор, берндік малшы иті, корольдік (їлкен) пудель, бельгиялыќ овчарка, доберман, оѕтїстік орыс овчаркасы, ортаазиялыќ овчарка, кавказдыќ овчарка, мјскеулік кїзет иті жјне сондай-аќ осы тўќымдардыѕ будандастырылуынан туєан, шоќтыєыныѕ биіктігі 50 сантиметрден жоєары иттер жатады. Иттіѕ ќай тўќымєа жататындыєы тегініѕ ќўжаттарына ќарап ажыратылады, ал даулы жаєдайда Астана ќаласындаєы ауыл шаруашылыќ жјне їй жануарларын тіркеу органыныѕ жанындаєы сараптау комиссияныѕ кґмегімен аныќталады.
      25. Иесініѕ ерекше жауапкершілігін ќажет ететін иттерді Астана ќаласыныѕ ауыл шаруашылыќ жјне їй жануарларын тіркейтін органымен келісусіз иеленуге, ќала аумаєына јкелуге, ўстауєа жјне ґсіруге рўќсат берілмейді.
      Ескерту. 25-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      26. Иесініѕ ерекше жауапкершілігін ќажет ететін иттерді ўстау їшін болашаќ иегер психоневрологиялыќ жјне нашаќорлыќ диспансерлік есепте тўрмаєандыєы туралы аныќтама ќўжатын кґрсету ќажет.
      27. Тіркеуден ґтпеген, иесініѕ ерекше жауапкершілікті ќажет ететін иттері бар иелер осы Ереже бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында ресми жарияланєан кїнінен бастап кинологиялыќ клубтарда, бірлестіктерде, Астана ќаласыныѕ ауыл шаруашылыќ жјне їй жануарларын тіркеу органында, ветеринарлыќ клиникада иттерін тіркетуі тиіс.
      Ескерту. 27-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      28. Балаларєа жјне 16 жасќа толмаєан жас ґспірімдерге, сонымен ќатар денсаулыќ жаєдайы ќоєамдыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ете алмайтын азаматтарєа иесініѕ ерекше жауапкершілігін ќажет ететін иттерді серуенге шыєаруєа рўќсат берілмейді.
      Ескерту. 28-тармаќќа жаѕа редакцияда - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      29. Иесініѕ ерекше жауапкершілігін ќажет ететін иттерді тўрєын-їй пайдалану органдарыныѕ жергілікті атќарушы органдармен келістірілген, иттерді серуендетуге арналєан арнайы орындарынан басќа ќоєамдыќ жјне кґпшілік демалыс орындарына јкелуге рўќсат берілмейді.
      Ескерту. 29-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.

5 тарау. Иттер мен мысыќтарды серуенге
шыєарудыѕ реті

      Иелері итті серуенге шыєарєанда келесі талаптарды орындауы тиіс:
      30. Иттердіѕ мінез-ќўлќы мен ќала жаєдайына ќалыптастырылуын баќылау маќсатында ќызметтік жјне аѕшылыќ тўќымды иттердіѕ, ерекше жауапкершілікті ќажет ететін иттердіѕ иелеріне иттерін Астана ќаласыныѕ кинологиялыќ клубтарында "Ќала жаєдайында басќарылатын ит" сынаќ курсынан ґткізуі ќажет. Сынаќтан ґткен жаєдайда иесіне ќала жаєдайында итті серуенге шыєаруєа рўќсат етілген ќўжат тапсырылады.
      31. Иттерді тўмылдырыќпен (декоративті тїрінен басќа) жјне ќысќа (1,5 метрге дейін) мойын жіппен, Ережедегі 40-тармаќта кґрсетілген орындардан басќа жерлерде, ќоршаєан ортаєа ешќандай ќолайсыздыќ келтірмейтіндей етіп ертіп жїруге жјне серуенге шыєаруєа болады.
      32. Иттерді тўмылдырыќсыз жјне мойын жіпсіз тек арнайы ќоршалєан аумаќтарда, жаттыќтыру алаѕдарында, жергілікті атќарушы органдары, пјтер иелері кооперативтері бекіткен еркін серуен алаѕдарында алып жїруге болады.
      33. Иттердіѕ иелері јрдайым иттіѕ мойнына аты, тїрі, иесініѕ мекен-жайы мен телефондары кґрсетілген жетон бекітілген ќарєыбау таєуы керек. Иесініѕ тілегі бойынша жетонда итке ќатысты басќа да мјлімет болуы мїмкін.
      34. Иттерді ќалалыќ ќоєамдыќ кґліктерде тасымалдау кґліктіѕ артќы алаѕдарында, жолаушылардыѕ мазасын алмайтын жаєдайда жїзеге асырылуы тиіс. Иттердіѕ декоративті тїрлерін жјне мысыќтарды сґмкеде, арнайы торларда (тасымалдауєа арналєан контейнерде), ќолда алып тасымалдауєа болады. Науќас иттер мен мысыќтарды ќоєамдыќ кґлікте тасымалдауєа жол берілмейді.
      Ескерту. 34-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      35. Иттерді тўрєын їйлердіѕ маѕында серуендету кезінде иттердіѕ иелері 23.00. мен 07.00. саєат аралыєында тыныштыќты саќтауды ќамтамасыз етуі тиіс.
      36. Тыйым салєан ескерту белгісі жоќ мекемелер мен азыќ-тїлік сатпайтын дїкендерде, поштада жјне таєы басќа орындарда иелері иттерін ќысќа мойын жіпте жјне тўмылдырыќта ертіп жїруге болады. Кјсіпорындарєа, ўйымдар мен мекемелерге нысандарєа итті ертіп келуге ќарсы ескерту белгілерін ќоюымен ќатар иттерді байлап ќалдыратын орындар жараќтауы ќажет.
      37. Итті ќысќа мойын жіппен жјне тўмылдырыќпен, ґздігінен шешіліп кетпейтіндей, иесі єимараттыѕ ішінде уаќытша болєан мерзімге, егер де ит басќа тўлєаларєа ќауіп тґнгізбейтін, ќоєамдыќ тјріпті бўзбайтын, ќозєалыстарєа жјне ґзіне зиян келмейтіндей жаєдайда байлаулы ќалдыруына болады. Осы кезде ит жїргіншілердіѕ жїріп тўруына кедергі болмауы керек.
      38. Ит ќоєамдыќ орындарда ќарєы баусыз тек ќана ќызметтік тапсырмаларды орындау кезінде єана жїре алады.
      39. Кґше ќиылыстары мен магистралды жолдардан ґткен кезде иттіѕ иесі (итте серуендеуге шыєарєан тўлєа) жол-кґлік оќиєаларын жјне итті кґліктіѕ басып кетпеуін болдырмау їшін мойын жібін ќысќартып ўстауы тиіс.
      Ескерту. 39-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      40. Иттердіѕ иелері келесі тыйымдарды саќтауєа тиісті:
      1) ќўтырма ауруына ќарсы егілмеген жјне токсоплазмозєа тексерілмеген иттерді серуендетуге;
      2) жануарларды рўќсат етілген немесе арнайы орындардан басќа, ауладаєы балалар ойнайтын, спорттыќ алаѕдарда, мектепке дейінгі жјне оќу орындарыныѕ аумаќтарында, емделу мекемелерініѕ, саябаќтар мен ќоєамдыќ демалыс орындарыныѕ алаѕындарында, тыйым салынєан ескерту белгісі бар жерлерде серуендетуге;
      3) иттерді ќалалыќ жаєажайда серуендетуге, кґпшілік шомылатын жерлерде жуындыруєа, тоєандарда, фонтандарда, су айдындары мен бґгеттерде шомылдыруєа;
      4) кґзі нашар кґретін адамды жетектеуші иттен басќа иттерді ќоєамдыќ тамаќтану кјсіпорындарына, азыќ-тїлік дїкендерініѕ сауда жасау жјне ґндірістік орындарына, сервистік ќызмет кґрсету мекемелері мен мјдениет мекемелеріне јкелуге, ўстауєа;
      5) халыќ кґп жиналатын орындарда жјне ќоєамдыќ шаралар ґтетін жерлерде адамдарды ќўтќаруєа арналєан тапсырманы орындау барысындаєы, ќылмыспен кїрес жјне ќоєамдыќ тјртіпті саќтауєа ќатысатын, сондай-аќ кґзі нашар кґретін адамды жетектеуші иттерден басќа жануарлармен бірге болуєа.
      Ескерту. 40-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.08.26 N 243/37-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін  2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      41. Иесі мас болєан жаєдайда итті ертіп жїруге жјне кґпшілік жїретін орындарда серуендетуге, кґлікте алып жїруіне рўќсат берілмейді.
      Ескерту. 41-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.

6 тарау. Ит пен мысыќ иелері

      42. Тіркелген иттер мен мысыќтар иесініѕ меншігі болып табылады жјне кез-келген меншік ретінде заѕмен ќорєалады.
      43. Ит немесе мысыќ Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысымен бекітілген аурулар тїрімен ауырєан деп танылєан жаєдайда, аумаќтыѕ бас мемлекеттік ветеринарлыќ инспектордыѕ шешімімен, немесе соттыѕ шешімі болєан жаєдайда єана иесінен алынып, жойылуы мїмкін. Егер де ит науќас емес деп танылса, онда ол иесіне ќайтарылуы тиіс. Сонымен ќатар, ит немесе мысыќ иелерінен адамєа жараќат келтірген жаєдайларда, ќауып алєанда, адамєа берілетін аурулардыѕ немесе ќауіпті аурулардыѕ болуын тексеру їшін алынуы мїмкін.
      44. Иттер мен мысыќтардыѕ иелері тґмендегі талаптарды орындауєа борышты:
      1) иттер мен мысыќтардыѕ ќоршаєан ортаєа ќолайсыздыќ келтірмейтін жјне ќауіпсіздік тудырмайтын, тыныштыќты жаєдайын ќамтамасыз ету;
      2) тўрєын їй-жайларда тыныштыќты ќамтамасыз ету;
      3) алаѕдарды, кіреберістерді, сатылыќ торларды, лифтілерді, балалар алаѕдарын, жолдарды, тротуар, шаєын гїлбаќтарды, демалыс аумаќтарын ластамау, ал ластанєан жаєдайда міндетті тїрде жедел тазалауды жїзеге асыру (ќаєаз немесе полиэтилен пакеттерін пайдалану);
      4) жануарларды тїрлеріне ќарай зоотехникалыќ, зоогигиеналыќ жјне ветеринарлыќ-санитарлыќ талаптарєа сјйкес ўстау, ќоєамдыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету;
      5) иттер мен мысыќтарды олардыѕ биологиялыќ ќажеттіліктеріне сай ўстау, оларєа ізгілікті ќарау, ќараусыз ќалдырмау, ґздерініѕ жануарларына ќажеттілігіне ќарай тамаќ беру, таза су ішуге жаєдай жасау, ўрмау;
      6) ветеринариялыќ мекемелер мамандарыныѕ талаптары бойынша иттер мен мысыќтарды баќылау їшін, диагностикалыќ зерттеу жјне емдеу, алдын-алу шараларын жїргізу їшін бґгетсіз берілуі керек;
      7) иттер мен мысыќтарды жыл сайын екі, їш айлыќ мерзімінен бастап ветеринариялыќ емханаларєа баќылау їшін жјне ќўтырма ауруына жјне басќа да инфекциялыќ ауруларєа ќарсы алдын алу шараларын ќолдануєа јкеліп отыру, ветеринарлыќ ќўжатына жазбаларды белгілеп отыру;
      8) жїйелі тїрде, тоќсанына кемінде бір рет иттер мен мысыќтарєа гельмиттерге жјне тері паразиттеріне ќарсы алдын-алу шараларын ќолданып отыруы керек;
      9) иттер мен мысыќтар ауырєанда немесе ауруєа кїдікті болєанда жедел тїрде ветеринарлыќ мекемелерге хабарласу, тексерістердіѕ ќорытындысы бойынша мамандардыѕ ўсыныстарын мїлтіксіз саќтау;
      10) ит немесе мысыќты одан јрі ўстауєа мїмкіндік болмаєан жаєдайда оны басќа тўлєаєа, жануарларды ќорєау мекемелеріне береді немесе ветеринариялыќ мекемеге тапсырады;
      11) їй жануарыныѕ ґліп ќалєан жаєдайларында немесе ќўтыру ауруына шалдыєуєа ўќсас белгілері болєан жаєдайда жедел тїрде ветеринарлыќ мекемелерге хабарлау ќажет жјне осы жануарлар ветеринарлыќ ќызмет мамандарыныѕ келуіне дейін оќшаулануы тиіс;
      12) ит немесе мысыќ белгісіз себептермен ґліп ќалєан жаєдайларда ветеринарлыќ мекемелерге немесе лицензияланєан ветеринарлыќ дјрігерлерге ґлудіѕ себептерін аныќтау їшін хабарласу ќажет.
      45. Ґліп ќалєан иттер мен мысыќтардыѕ ґлігін лаќтырып тастауєа, ќала аумаєына кґміп тастауєа рўќсат берілмейді.
      Иттер мен мысыќтардыѕ ґлігі ќараусыз жануарларды аулайтын жјне ґлген жануарлардыѕ ґлекселерін жинайтын ќызмет орындарына тапсырылуєа немесе жануарлар ґлексесін жоюмен айналысатын орындарєа тапсырылып, тиісті ќўжаттар алынуы керек.
      Ескерту. 6 тарау жаѕа редакцияда - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.

7 тарау. Иттер мен мысыќтардыѕ иелерініѕ
міндеттері

      Ескерту. 7 тарау алынып тасталды - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.

8 тарау. Ќараусыз жїрген иттер мен
мысыќтарды аулау

      61. Астана ќаласы аумаєындаєы ќараусыз иттер мен мысыќтар мамандандырылєан ўйыммен аулануєа жатады.
      Ескерту. 61-тармаќ жаѕа редакцияда - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2010.06.17 N 368/49-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      62. Ќараусыз жїрген иттер мен мысыќтарды аулау жергілікті атќарушы органдарымен аулаудыѕ жаєдайлары реттелген келісім-шарт жасаєан арнайы ўйымдар тарапынан жїзеге асады. Ќараусыз жїрген иттер мен мысыќтарды аулаумен айналысатын жўмыскерлердіѕ техникалыќ ќамтамасыз етілуі аулауды жїзеге асыратын ўйымєа жїктеледі.
      63. Ќараусыз жїрген иттер мен мысыќтарды аулау жўмыстарына арнайы оќыту курстарынан ґткен, психоневрологиялыќ жјне наркологиялыќ диспансерлерде тіркелмеген тўлєалар жіберіледі.
      64. Ќараусыз жїрген иттер мен мысыќтарды аулаумен айналысатын жўмыскерлер жјне арнайы кґліктіѕ жїргізушісі жануарларды аулау жјне тасымалдау кезінде ізгілікті саќтауы тиіс.
      65. Ауланєан ќараусыз иттер мен мысыќтар ќараусыз жїрген жануарларды уаќытша ўстайтын орынєа орналастырылады жјне сол жерде ќолданыстаєы заѕнамаєа сјйкес ўсталады. Ўстау мерзімі ґткеннен соѕ жануарлар басќа тўлєаєа беріледі немесе инъекция енгізу арќылы ґлтіріледі.
      Ескерту. 65-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2010.06.17 N 368/49-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      66. Ауланєан иттер мен мысыќтардыѕ иелері жануарларды аулау жґніндегі мамандандырылєан ќызметке немесе ќараусыз жануарларды уаќытша ўстауєа арналєан питомникке жануарларын ќайтару туралы ґтініш білдіре алады. Питомникте жануарларды ўстау бойынша барлыќ шыєындарды жануар иесі ґтейді.
      Ескерту. 66-тармаќ жаѕа редакцияда - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2010.06.17 N 368/49-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      67. Ќараусыз жїрген иттер мен мысыќтарды аулау кезінде:
      1) ауланєан їй жануарларын иемденуге, жеке тўлєалар мен ўйымдарєа сатуєа немесе беруге рўќсат етілмейді;
      2) пјтерлерден жјне жеке їйлердіѕ аумаќтарынан їй жануарларын ујкілетті органныѕ рўќсатынсыз жјне соттыѕ шешімінсіз алуєа тыйым салынады.
      68. Ќараусыз жїрген иттер мен мысыќтарды аулау кезінде оларды ґлтіруге немесе заќым келтіруге жол берілмейді. Иттер мен мысыќтарды аулау їшін тор, таяќша жјне тамаќ беру арќылы алдау тјсілдерін ќолдануєа рўќсат етіледі.
      Ескерту. 68-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      69. Ќараусыз жїрген їй жануарларын аулау уаќыты аулаумен айналысатын арнайы мекеменіѕ тіркеу журналында жазылєан жануардыѕ наќты ўсталєан уаќыты болып саналады. Тіркеу журналында жануардыѕ тїрі, жынысы, тїсі, ерекше белгілері жјне жануарєа ўсталєаннан кейінгі ќолданєан іс-јрекеттер жазылады. Тіркеу журналы аяќталєан соѕ бес жыл мерзімде саќталуы керек.

9 тарау. Ереженіѕ саќталуын баќылау

      Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережелерініѕ ќала тўрєындары, кјсіпорындар, мекемелер мен ўйымдар тарапынан саќталуын баќылауды Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ујкілеттілік берген мемлекеттік органдар: санитарлыќ-эпидемиологиялыќ жјне ветеринарлыќ ќадаєалау мекемелері, ішкі істер органдары, тўрєын-їй пайдалану органдары - пјтер иелерініѕ кооперативтері жїзеге асырады.
      70. Пјтер иелерініѕ кооперативтері Ережелердіѕ саќталуын баќылауды жїзеге асыру маќсатында:
      1) иттерді серуенге шыєару їшін кґлемі 15х15 метрден кем емес, пјтер иелерініѕ кооперативтеріне, тўрєын їй кооперативіне бекітілген немесе ќўрылыстан бос шаєын аудан (квартал) аумаєында немесе кооперативтердіѕ маѕындаєы аумаќта ќоршауы бар, арнайы белгілердіѕ орнатылуымен, жергілікті атќарушы органдармен келісілген орын белгілеуі ќажет;
      2) їй жануарлары иелерініѕ есебінен немесе коммуналдыќ ќызметтерге ќосымша тґлем енгізу арќылы иттерді серуенге шыєаруєа бекітілген аула аумаќтарыныѕ санитарлыќ жаєдайын ќамтамасыз етеді;
      3) жертґле, шатырларды жјне басќа да ќосалќы їй - жайлардыѕ кіре берістерін тўрєын їй ќорларын ўстаудыѕ, техникалыќ пайдаланудыѕ тјртібіне сјйкес ќараусыз жануарлардыѕ кіріп кетуіне жол бермейтіндей жабыќ ўстайды;
      4) ќараусыз жїрген їй жануарларын аулаумен айналысатын ўйымдарєа ґзініѕ аумаєында жїрген ќараусыз иттер мен мысыќтар туралы хабарлайды жјне оларды ўстауєа ќатысады;
      5) ветеринарлыќ ќызметтердіѕ мамандарына эпизоотияєа ќарсы іс-шараларды жїргізуге кґмек кґрсетеді;
      6) јкімшілік органдарєа Ережелердіѕ бўзылу фактілері бойынша хабарлайды.
      Ескерту. 70-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.11.06 N 273/39-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      71. Ішкі істер органдары:
      1) ќалада иттерді серуендету жјне кґлікте тасымалдау тјртібініѕ саќталуын баќылауды ќамтамасыз етеді;
      2) тўрєын-їй коммуналдыќ шаруашылыєы, ветеринарлыќ, санитарлыќ-эпидемиологиялыќ баќылау мекемелеріне азаматтар, ўйымдар мен мекемелер тарапынан осы Ережелердіѕ саќталуына баќылау жасауєа жјне саќталмаєан жаєдайларда јкімшілік жауапкершілікке тартуєа ќажетті кґмек кґрсетеді;
      3) иелерініѕ ерекше жауапкершілігін ќажет ететін иттері бар азаматтарєа, ўйымдарєа жјне кјсіпорындарєа оларды ќалаєа кіргізу, ќаладан шыєару, ўстау жјне кґбейту ќўќыєына келісім беруге ќатысады;
      4) ґздеріне берілген ґкілеттік шегінде азаматтардыѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз етуге шаралар ќолданады;
      5) алынып тасталды - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.08.26  N 243/37-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      Ескерту 71-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.08.26 N 243/37-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      72. Мемлекеттік ветеринарлыќ жјне санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалау органдары:
      1) жануарларды жўќпалы ауруларєа ќарсы егеді;
      2) ќаладан басќа жерлерге шыєар кезде жануарларєа ветеринариялыќ кујліктер береді;
      3) ќаѕєыбас їй жануарларын аулайтын ќызметтерге жўмысты ўйымдастыру жґнінде кґмек кґрсетеді;
      4) їй жануарларыныѕ иелері тарапынан ветеринарлыќ жјне санитарлыќ талаптардыѕ саќталуына баќылау жасайды;
      5) алынып тасталды - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.08.26  N 243/37-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      6) кинологиялыќ ќызметтер атќаратын клубтарєа жјне ќоєамдарєа, иттерді ўстайтын кјсіпорындарєа, ўйымдар мен мекемелерге ветеринарлыќ саладаєы нысандар ретінде ветеринарлыќ тіркеу ќўжаттарын береді;
      7) жануарлардыѕ ауруларын болдырмау їшін жјне ол аурулардыѕ адам аєзасына жўќтырмау їшін тўрєындар арасында аєарту жўмыстарын жїргізеді.
      Ескерту. 72-тармаќќа ґзгерту енгізілді - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.08.26 N 243/37-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.

10 тарау. Жануарлар иелерініѕ осы Ережелерді
бўзєандары їшін жауапкершілігі

      73. Алынып тасталды - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.08.26 N 243/37-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.
      74. Осы Ережені бўзєаны їшін жануар иесі Ќазаќстан Республикасыныѕ "Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќтар туралы" кодексініѕ 311-бабына сјйкес жауапкершілікке тартылады.
      75. Алынып тасталды - Астана ќаласы мјслихатыныѕ 2009.08.26 N 243/37-IV (ќолданысќа енгізілу тјртібін 2-тармаќтан ќараѕыз) Шешімімен.

11 тарау. Ќорытынды жаєдайлар

      76. Тіркелуге тиісті иттер мен мысыќтардыѕ иелері оларды осы Ереже кїшіне енгеннен бастап алты ай мерзім ішінде тіркетуі ќажет.
      77. Иттер мен мысыќтарды ќараусыз жїрген їй жануарларын уаќытша ўстау орындарына орналастыру жјне ўстау ќўќы аталєан орындар ќўрылєан уаќытта жїзеге асырылады.

Похожие:

Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы iconӨскемен қаласында иттер мен мысықтарды ұстау Ережесі 1-тарау. Жалпы ережелер
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы...
Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы iconҚұтырма (гидрофобия) – ауруды жұқтырған жануарлардың тістеуінен, тырнауынан және сілекейлеуінен дамитын адамдар мен жануарлардың табиғи ошақты ауруы. Құтырма ауруының вирусы ауру жануардың сілекейімен көп мөлшерде бөлінеді
Көптеген жағдайларда инфекцияның көзі иттер мен мысықтар болып табылады. Құтырманың табиғи ошағы қасқырдан, түлкілерден және басқа...
Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы icon«Астана-Теплотранзит» АҚ Басқармасының көтермелеу және тәртіптік жаза салу туралы ережесі
Ереже) Қазақстан Республикасының Азаматтық, Еңбек кодекстеріне, «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13...
Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы iconКонкурс өткізу ережесі мен агент банкке қойылатын талаптарды бекіту туралы
Азақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы icon1 бөлім. 1 тарау. Жалпы ережелер
Арал ауданының елді мекендерінде жануарларды ұстау және иттер мен мысықтарды серуендету
Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы iconЖоба Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесінің ережесі Жалпы ережелер 1 Осы білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау ережесі (бұдан әрi – Ереже) Қазақстан Республикасы «Білім туралы»
«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 12-жылдық білім беруге көшу бойынша іс-шаралар жоспары мен желілік кестесі...
Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы iconҚазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2010 жылғы 27 тамыздағы №428 бұйрығы «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы»
Сәйкестендіру құралдарын қолдану ережесі мен оларды дайындауға қойылатын талаптартарды бекіту туралы
Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы iconОқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру Ережесі
Ережесі (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының „Білім туралы” Заңының 5-бабы 25) тармақшасына сәйкес және білім беру ұйымдары...
Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы iconҚазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің бұйрығы 2010 жылғы 30 желтоқсан №360-НҚ Астана қаласы
Әуежайлар мен аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтерінің тарифтеріне (бағаларына, алым ставкаларына) уақытша төмендету...
Астана ќаласында иттер мен мысыќтарды ўстау Ережесі туралы iconҚазақстан Республикасының Бас прокуратурасы бұйрығы 2011 жылғы 12 шілде №60 Астана қаласы
Республикасы Бас Прокурорының «Арнайы есепке алудың жекелеген түрлерін жүргізу мен пайдаланудың ережелерін бекіту туралы» 2004 жылғы...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница