Тв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Скачать 326.94 Kb.
НазваниеТв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
страница2/3
Дата конвертации02.12.2012
Размер326.94 Kb.
ТипДокументы
1   2   3

6. ХАБАРЛАМА


6.1. Шартта көзделген хабарламалар жазбаша нысанда беріледі. Бұл хабарламалар алғанын растаған қолхат алу арқылы жеке қолға тапсырылады, сондай-ақ артынан жеке қолға не жіберілгені мен алғанын тіркеуді қамтамасыз ететін басқа тәсілмен бере отырып телефакс арқылы жіберіледі. Шарттың осы бабына сәйкес берілген барлық хабарламалар:

1) жеке қолға, пошта немесе курьер қызметі арқылы тапсырылса - алған күні;

2) телефакс/телеграф арқылы жіберілсе және факсты алғаны туралы алушының жазбаша растауы бар болса - факсимильді хабарламада көрсетілген мерзімде алынды деп саналады.

6.2. Тараптардың мекенжайы, телефакс немесе телефон нөмірі, банктік деректемелері өзгерген жағдайда, бұл туралы бірін бірі мұндай өзгерістерден кейін 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарландырулары тиіс.

6.3. Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолы қойылған болса, Тараптар факсимильді байланыс арқылы түскен құжаттарды қабылдайды және мойындайды.

7. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ


7.1. Тараптардың әрқайсысы осы шарт мәтінін, сондай-ақ Тараптардың осы шартты жасау кезінде және осы шарттан туындайтын міндеттемелерін орындау барысында бір-біріне берген және беретін бүкіл ақпарат көлемін құпия ақпарат (ал Қазақстан Республикасының заңнамасында жол берілетін шектерде - коммерциялық құпия) деп санауға келісті.

7.2. Тараптардың әрқайсысы осы шартты жасау кезінде және шарттан туындайтын міндеттемелерін орындау барысында рұқсат алған келесі Тараптың құпия ақпаратын ешқандай тәсілмен жарияламауға (үшінші тұлғалардың заңның тікелей нұсқауымен тиісті өкілеттігі бар жағдайларды не келесі Тарап құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге жазбаша нысанда келісім берген жағдайларды қоспағанда, кез келген үшінші тұлғаларға білдірмеуге) міндеттеме қабылдайды. Тараптар бұл міндеттемені осы шарттың қолданылу мерзімі ішінде және басқаша келісілмесе, қолданылуы тоқтатылған соң орындайды.

7.3. Тараптардың әрқайсысы келесі тарапқа шарттың осы бөлімін бұза отырып құпия ақпаратын жариялау арқылы соңғысына келтірген бүкіл шығынды толық көлемде өтеуді міндеттенеді.

8. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

8.1. Шарт, сондай-ақ шартта реттелмеген, алайда одан шығатын қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсініледі.

8.2. Тараптар арасында осы шарт бойынша немесе оған байланысты туындаған барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөз арқылы шешіледі.

8.3. Келісімге келмеген жағдайда, даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

9. БАСҚА ТАЛАПТАР


9.1. Осы шарт қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар осы шарт бойынша міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады. Тараптар арасындағы өзара есептесулер аяқталмаған жағдайда, шарт өзара есептесулер толық аяқталғанға дейін қолданылады.

Тараптар осы шартқа қол қойғаннан кейін осы шартта реттелген мәселелер бойынша бұрынғы келіссөздер мен хат-хабардың барлығы заңды күшін жояды.

9.2. Осы шарттың қолданылу мерзімінің аяқталуы Тараптардың ол бойынша міндеттемелерінің тоқтауына апарады, алайда Тараптарды шарт талаптарын орындауы кезінде орын алған болса, бұзушылықтар үшін жауапкершіліктен босатпайды.


9.3. Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін заңды күші бірдей екі данада жасалды.

9.4. Осы шарттың қосымшалары оның ажырамас бөліктері болып табылады, жазбаша рәсімделеді және Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолы қойылады.

9.5. Осы шарттың кез келген өзгертулері және/немесе толықтырулары жазбаша рәсімделеді және Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолы қойылады.

ДОГОВОР №__________

о закупке услуг по размещению интервью, репортажей и других видеосюжетов на ТВ
г. Алматы «___» _____________2010 г.
АО «Жилстройсбербанк Казахстана», именуемое в дальнейшем – «Заказчик», в лице __________, действующего на основании доверенности _____________, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании итогов закупок услуг по размещению интервью, репортажей и других видеосюжетов на ТВ способом запроса ценовых предложений от «___» __________________ 2010 года, заключили настоящий договор о закупке услуг по размещению интервью, репортажей и других видеосюжетов на ТВ (далее – Договор или настоящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению интервью, репортажей и других видеосюжетов (далее – рекламный материал) Заказчика на ТВ (далее - Услуги) в соответствии со сроками и другими условиями Договора, а Заказчик принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Медиа-планом, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору.

1.2. В стоимость Услуг входят все сопутствующие и дополнительные расходы, связанные с организацией, оформлением, доставкой и размещением рекламного материала.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

 1. подготовить и согласовать с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней все необходимые материалы для выпуска рубрики (темы, сценарий, тексты, а также смонтированные рубрики);

 2. в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего Договора подготовить и согласовать с Заказчиком Медиа – план по изготовлению и размещению рекламного материала, являющегося Приложением № 1 к Договору;

 3. оказать Услуги в строгом соответствии с условиями настоящего Договора, Медиа-планом и утвержденными материалами Заказчика;

 4. не искажать информацию, содержащуюся в рекламном материале, предоставленном Заказчиком;

 5. в случае не размещения рекламного материала или несоблюдения условий его размещения, а равно и уменьшения его объема или искажения информации или любого другого несоответствия, возникшего по вине Исполнителя (при этом Сторонами составляется акт, в котором указываются имеющие место несоответствия), обеспечить его повторное и бесплатное размещение в следующем выходе на ТВ, предусмотренных Договором, с полным соблюдением условий размещения рекламного материала;

6) в случае независящего от Исполнителя изменения сроков размещения рекламного материала, уведомлять об этом Заказчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до предстоящих изменений, одновременно предложив равноценное время для размещения рекламного материала Заказчика. Действие настоящего подпункта распространяется также на случаи проведения профилактических работ (на телеканалах);

7) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, подписывать и предоставлять Заказчику промежуточный (ежемесячный) акт приема-передачи оказанных Услуг;

8) в течение 10 (десяти) календарных дней по окончании каждого календарного месяца предоставлять Заказчику эфирные справки со всех телеканалов, в которых производится размещение рекламного материала по Договору;

9) принять к рассмотрению рекламации (претензии, замечания) Заказчика, заявленные по настоящему Договору, в случае не соответствия размещения рекламного материала условиям настоящего Договора и утвержденного Медиа-плана;

10) не нарушать исключительные авторские имущественные права Заказчика на рекламные материалы, используемые в процессе исполнения настоящего Договора. Не использовать рекламный материал Заказчика как целиком, так и частично, какими-либо иными способами, помимо указанного в условиях настоящего Договора, а также не передавать рекламный материал Заказчика без его на то письменного согласия третьим лицам;

11) в течение 5 (пяти) рабочих дней после полного исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору представить Заказчику отчетность по доле казахстанского содержанию по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору.

2.2. Исполнитель вправе:

   1. досрочно расторгнуть Договор, письменно предупредив Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней до фактической даты расторжения в случае несвоевременной и неполной оплаты Заказчиком по настоящему Договору, при этом Исполнитель обязуется оказать Услуги пропорционально объему, произведенной Заказчиком оплаты.

2.3. Заказчик обязуется:

1) в случае изменения объемов и сроков размещения рекламного материала уведомлять об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его выхода, одновременно предложив равноценные или другие согласованные с Исполнителем условия размещения рекламного материала Заказчика;

2) гарантировать, что переданный для размещения рекламный материал в соответствии с настоящим Договором по своему содержанию соответствуют законодательству Республики Казахстан и их размещение не нарушает каких-либо прав третьих лиц;

3) согласовать рекламный материал (темы, сценарий, тексты) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления его Исполнителем;

 1. согласовать и утвердить Медиа – план по изготовлению и размещению рекламного материала в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его предоставления Исполнителем;

 2. обеспечить достоверность публикуемого рекламного материала;

6) при предоставлении Исполнителем промежуточных (ежемесячных) актов приема-передачи подписывать их в течение 10 (десять) рабочих дней со дня их получения либо в этот срок направить Исполнителю обоснованные замечания и/или новый текст промежуточного (ежемесячного) акта приема-передачи оказанных Услуг. Замечания по указанному акту могут быть указаны Стороной в тексте предоставленного ей на подписание акта;

7) своевременно производить оплату за оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

  1. Заказчик вправе:

 1. осуществлять контроль над выполнением Исполнителем обязанностей, предусмотренных условиями настоящего Договора;

 2. предъявлять рекламации (претензии, замечания), в случае не соответствия размещения рекламного материала условиям настоящего Договора и утвержденного Медиа-плана;

 3. в случае не соответствия размещенного рекламного материала действительности по вине Исполнителя, требовать от Исполнителя внесения соответствующих изменений в рекламные материалы, не соответствующие действительности и размещения измененных рекламных материалов за счет Исполнителя, а также осуществления опровержения не соответствующего действительности ранее размещенного в Изданиях рекламного материала;

4) досрочно расторгнуть Договор, предупредив об этом Исполнителя за 30 (тридцать) календарных дней до фактической даты расторжения, при этом Заказчик обязуется полностью оплатить стоимость фактически оказанных Услуг.

  1. Стороны обязуются письменно извещать друг друга обо всех изменениях сведений, касающихся юридического адреса, банковских реквизитов по настоящему Договору, а также иных условий, влияющих на выполнение ими обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2.6. Необоснованный отказ от подписания промежуточного (ежемесячного) акта приема-передачи оказанных Услуг любой Стороной не допускается. Необоснованная задержка в подписании промежуточного (ежемесячного) акта приема-передачи оказанных Услуг на срок более 10 (десяти) календарных дней свидетельствует о фактическом согласии Стороны с условиями и положениями, указанными в данном акте;

Если Сторона не согласна с положениями и условиями, изложенными в этом промежуточном (ежемесячном) акте приема-передачи оказанных Услуг, она подписывает данный акт с обоснованными замечаниями.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость оказываемых Услуг по настоящему Договору составляет сумму в размере _________________, с учетом суммы НДС (далее – Общая сумма Договора).

Общая сумма Договора является твердой и изменению в сторону увеличения не подлежит. Все налоги и другие обязательные платежи в бюджет, а также прочие возможные расходы по Договору подлежат оплате Исполнителем за свой счет.

Если в период оказания Услуг ставка НДС в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве РК изменится в сторону уменьшения, Общая сумма Договора подлежит соответствующему уменьшению на сумму НДС по новой ставке, по которой облагается оборот от реализации оказываемых Услуг в связи с таким изменением налогового законодательства РК.

3.2. Оплата Общей суммы Договора осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- предоплата в размере 30 % (тридцати процентов) от общей суммы Договора в течение 5 (пяти) операционных дней со дня подписания Договора;

-промежуточная оплата в течение 10 (десяти) операционных дней после подписания промежуточных (ежемесячных) актов приема – передачи оказанных Услуг на сумму стоимости оказанных Услуг сверх стоимости предоплаты – до 90 (девяносто процентов) от общей стоимости Услуг и предоставления счет – фактуры;

- окончательная оплата в течение 10 (десяти) операционных дней со дня оказания Услуг в полном объеме и подписания общего по Договору итогового Акта приема – передачи оказанных Услуг в полном объеме и счет – фактуры.

 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

  2. В случае не соответствия размещенных рекламных материалов действительности по вине Исполнителя, Исполнитель в соответствии с рекламацией (претензией, замечанием) Заказчика вносит соответствующие изменения в рекламные материалы, не соответствующие действительности и размещает измененные рекламные материалы, предусмотренных Договором, за свой счет, а также осуществляет опровержение не соответствующего действительности ранее размещенного рекламного материала.

4.3. При нарушении Исполнителем положений Медиа-плана размещения рекламного материала, Исполнитель, в качестве компенсации, оказывает Услуги за свой счет в двойном объеме, согласовав при этом с Заказчиком дату и время размещения рекламного материала.

При нарушении Исполнителем условий настоящего пункта Договора Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере стоимости размещения не вышедших (несвоевременно вышедших) рекламных материалов.

Абзац первый настоящего пункта не распространяется на случаи изменения сетки вещания телеканалов, технических неполадок на телеканалах, подтверждаемых документально, когда каждый невыход в предусмотренное Медиа-планом время компенсируется Исполнителем однократным выходом в иное время, согласованное с Заказчиком.

4.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Исполнителя (за исключением расторжения в связи с нарушениями Заказчиком условий настоящего Договора), Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцати процентов) от Общей суммы Договора, а также возвращает Заказчику всю оплаченную по Договору сумму денег.

4.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика (за исключением расторжения в связи с нарушениями Исполнителем условий настоящего Договора и/или несоблюдение Исполнителем условий размещения), Заказчик оплачивает Исполнителю за фактически оказанные услуги.

4.6. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле казахстанского содержания Исполнитель выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму эквивалентную 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от общей суммы Договора за каждый рабочий день просрочки.

4.7. Заказчик имеет право удержать сумму неустойки при осуществлении оплаты по Договору.

4.8. За каждый операционный день просрочки оплаты Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от подлежащей оплате суммы.

4.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. В случае, если исполнение настоящего Договора становится невозможным по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, а именно: стихийных бедствий, изменений законодательства, войн, террористических актов, не зависящих от Сторон, чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, произошедших помимо их воли, и при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязанностей по настоящему Соглашению, их исполнение отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

К обстоятельствам непреодолимой силы не относится отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, работ или услуг, изменение курса национальной валюты по отношению к другим валютам и другие подобные обстоятельства, которые относятся к предпринимательскому риску.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в результате их действия, должна письменно уведомить об этом другую Сторону. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону ссылаться на указанные обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению.

5.3. Обстоятельства непреодолимой силы, носящие общеизвестный характер, дополнительных доказательств или уведомлений не требуют. Доказательства в отношении всех иных обстоятельств непреодолимой силы представляются заинтересованной Стороной.

5.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 60 (шестидесяти) календарных дней подряд с даты их возникновения, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление об этом другой Стороне не менее чем за 5 (пять) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора. При этом, Стороны осуществляют все взаиморасчеты до даты расторжения настоящего Договора.
6. УВЕДОМЛЕНИЯ

6.1. Уведомления, предусматриваемые Договором, даются в письменной форме. Эти уведомления вручаются лично под расписку о получении, а также направляются по телефаксу с последующей передачей нарочно либо иным способом, обеспечивающим фиксирование факта отправления и получения. Все уведомления, даваемые согласно настоящей статье Договора, считаются полученными:

1) если они вручаются лично, почтой, или через курьерскую службу - на дату получения;

2) если направляются по телеграфу/телефаксу и если имеется письменное подтверждение получателя о получении факса - в указанный в факсимильном сообщении срок.

6.2. В случае изменения Сторонами своего адреса, номера телефакса или телефона, банковских реквизитов они должны уведомить об этом друг друга не позже, чем через 3 (три) календарных дня после такого изменения.

6.3. Стороны принимают и признают документы, поступающие по факсимильной связи, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Каждая из сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан, - коммерческой тайной).

7.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в течение срока действия настоящего Договора и после прекращения его действия, если не будет оговорено иное.

7.3. Каждая из Сторон обязуется возместить другой стороне в полном объеме все убытки, причиненные последней разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение настоящей статьи Договора.
8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Договор, а также отношения, не урегулированные Договором, но из него вытекающие, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются посредством переговоров.

8.3. В случае не достижения согласия споры и разногласия разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. В случае, если взаиморасчеты между Сторонами не завершены, Договор действует до полного завершения взаиморасчетов.

После подписания настоящего Договора обеими Сторонами все предшествующие переговоры и переписка по вопросам, урегулированным настоящим Договором, утрачивают юридическую силу.

9.2. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении Сторонами условий Договора.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

9.4. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными лицами Сторон.

9.5. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

1   2   3

Похожие:

Тв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconТв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Л) тв-ға орналастыру қызметтерін (бұдан әрі – Қызметтер) шарт мерзімдері мен басқа да талаптарына сәйкес көрсетуді, ал Тапсырыс беруші...
Тв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconТв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Тв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама
Тв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» icon«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 2009 жылғы 22 шілдедегі №79 хаттама «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамында операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелер
Тв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» icon«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 2009 жылғы 22 шілдедегі №79 хаттама «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамында операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелер
Тв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconҚызметтерін сатып алу бойынша ашық тендердің
Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 91 мекенжайында орналасқан «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ (бұдан әрі Банк)
Тв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» icon«Қазақстанның ТҰРҒын үЙ ҚҰрылыс жинақ банкі» АҚ
ТҰРҒын үй жағдайларын жақсартуғА (ҚР аумағында): ҮЙ, жер телімін, ПӘтер сатып алу, ЖӨндеу, ҚҰрылыс, басқа банктегі ипотекалық кредитті...
Тв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconБАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама
Тв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconЖарнамалық құрылыстарды жалға алу және оған орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Жарнамалық құрылыстарды жалға алу және оған орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Тв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconАлдын ала және аралық тұрғын үй заемдарын алудың талаптары «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
...
Тв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconТалон жүйесі бойынша аи 92 мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы № Шарты Алматы қаласы 2011 ж
«Сатып алушы» деп аталатын, негізінде әрекет ететін, келесі тараптан, бірлесіп «Тараптар» деп аталатын, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница