№ уроку Дата Тема і тип уроку Мета уроку Структура й основний зміст уроку Демонстрації, мате­ріальне забезпечення Уроку
Скачать 176.51 Kb.
Название№ уроку Дата Тема і тип уроку Мета уроку Структура й основний зміст уроку Демонстрації, мате­ріальне забезпечення Уроку
Дата конвертации19.12.2012
Размер176.51 Kb.
ТипУрок
7 КЛАС

2008/09 навчальний рік

(1 год на тиждень, усього 35 год, з них 3 год резервного часу)№ уроку

Дата

Тема і тип уроку

Мета уроку

Структура й основний зміст уроку

Демонстрації, мате­ріальне забезпечення Уроку

Домашнє завдання

1

2

3

4

5

6

7

Розділ 1. Починаємо вивчати фізику(9.год)

1/1
Фізика як при­роднича наука. Урок вивчення нового навчаль­ного матеріалу

Сформувати в учнів початкові уявлення про фізику, фізичні тіла та явища, методи дослі­дження фізичних явищ. Формувати в учнів уміння спостерігати та проводити навчальний експеримент


2/2
Наукові методи пізнання при­роди.

Лабораторна робота № 1. «Кабінет фізики та його облад­нання. Правила безпеки у кабіне­ті фізики». Комбінований урок

Ознайомити учнів з науковими методами пізнання природи; сформувати уявлення про експеримент як провідний метод до­слідження фізичних явищ; ознайомити учнів з досягненнями відомих учених-фізиків, експе­риментаторів та творців фізичних теорій


3/3
Фізичні

величини та їх

вимірювання.

Лабораторна

робота № 2

«Визначення

основних

характеристик

найпростіших

Вимірювальних

приладів».

Комбінований

урок

Формування поняття про фізичні величини, їх одиниці та способи вимірювання; ознайом­лення з основними вели­чинами СІ; формування умінь виконувати вимі­рювання за допомогою найпростіших засобів


4/4Світ, у якому ми живемо. Простір і час.

Лабораторна робота № 3 «Вимірювання часу».

Комбінований урок

Формування загальних понять про закономір­ності навколишнього світу, простір і час; оди­ниці часу; формування вмінь вимірювати час за допомогою метронома, секундоміра, годинника


5/5
Вимірювання простору. Лабораторна робота № 4 «Вимірювання лінійних розмі­рів тіл та площі поверхні». Комбінований урок

Удосконалення поняття про простір та можли­вості його вимірювання; формування вмінь ви­конувати вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні6/6
Об'єм та його вимірювання. Лабораторна робота № 5 «Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин та газів».

Комбінований урок

Формування поняття об'єму /та вироблення експериментальних на­вичок його вимірювання


7/7
Взаємодія тіл. Урок вивчення нового навчаль­ного матеріалу

Ознайомити учнів із по­няттям взаємодії тіл і її результатами, формувати поняття сили як міри взаємодії і сили тяжіння. Ознайомити з приклада­ми взаємодії заряджених тіл і взаємодії магнітів (на дослідах)


8/8
Енергія, види

енергії.

Комбінований

урок

З'ясувати зміст поняття енергії, понять потенці­альної і кінетичної енер­гій та закону збереження механічної енергії


9/9
Тематичне оцінювання.

Урок узагальнен­ня і системати-

зації знань

Удосконалення знань учнів, набутих під час

вивчення теми «Почи­наємо вивчати фізику»;

формування вмінь за­стосовувати отримані знання; формування науково-природничої картини світу


Розділ 2. Будова речовин (7 год)

10/1
Фізичне тіло і речовина. Будова речови­ни. Атоми і мо­лекули. Будова атома.

Урок вивчення нового навчаль­ного матеріалу

Сформувати поняття прр речовину, її по­дільність, про молекули та атоми. Розвивати вміння спостерігати явища, визначати хід та етапи проведення до­сліду. Вчити аналізувати результати дослідження і встановлювати причинно-насл ідкові зв'язки


11/2
молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія. Лабораторна робота № 6 «Дослідження

явища дифузії в рідинах і газах». Комбінований урок

про безперервний хаотичний рух молекул. Переконати учнів на прикладі явища дифузії у рідинах і газах у правильності уявлень про характер руху моле­кул. Експериментальним шляхом та використову­ючи набутий життєвий

досвід учнів, установити характер взаємозв'язку температури зі швид­кістю руху молекул. Підготувати учнів до виконання домашньої лабораторної роботи. Розвивати в учнів уміння спостерігати, уміння встановлювати послідовність етапів досліду


12/3
Взаємодія атомів і моле­кул. Агрегатні стани речовини. Фізичні власти­вості тіл у різних агрегатних станах. Урок вивчення нового навчаль­ного матеріалу,

■ ■ ■, ■

Пояснити фізичні властивості речовини в різних агрегатних станах, виходячи з молекулярно-кінетичних уявлень


13/4
Кристалічній аморфні тіла. Залежність лі­нійних розмірів твердих тіл від температури. Комбінований урок

Пояснити відмінності кристалічних і аморф­них тіл та залежність їх лінійних розмірів від температури. Показати, як може застосовуватися явище теплового розши­рення тіл


14/5
Маса тіла. Оди­ниці маси. Ви­мірювання маси тіла.

Лабораторна робота № 7 «Вимірювання маси тіла» Комбінований урок

Сформувати поняття маси. З'ясувати способи вимірювання маси, сфор­мувати навички користу­вання терезами


15/6
Густина речо­вини. Лабораторна

робота .№8 «Визначення густини твердих тіл і рідин» Комбінований урок

Формування поняття густини речовини та навичок її обчислення, закріплення навичок ко­ристування важільними терезами, мензуркою, масштабною лінійкою


16/7
Тематичне оцінювання.

Контрольна робота з теми «Будова атома». Урок контролю знань

Перевірити знання учнів з теми «Будова атома», рівень сформованості навичок розв'язування

ЯКІСНИХ І КІЛЬКІСНИХ

задач


Розділ 3. Світлові явища (15 год)

17/1
Світло. Оптичні

явища в природі.

Джерела і при-

ймачі світла.

Урок вивчення

. нового навчаль-

ного матеріалу

Сформувати в учнів

початкові уявлення про

світло. Ознайомити

їх із видами та при-

кладами практичного

використання джерел

світла. Розкрити наукове та світоглядне зна­чення світлових явищ. Розвивати інтерес до фізики, мотивувати ви­вчення світлових явищ


18/2
Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затем­нення.

Урок вивчення нового навчаль­ного матеріалу

Ознайомити учнів із по­няттям світлового про­меня. Формувати вміння спостерігати прямолі­нійне поширення світла та робити висновки за результатами спостере­жень. Навчити пояснюва­ти утворення тіні, півтіні, сонячного і місячного затемнень. Розвивати інтерес до природничо-наукових знань


19/3
Дисперсія

світла.

Спектральний

склад світла.

Кольори.

Лабораторна

робота № 9

«Утворення

кольорової гами

світла шляхом

накладання

променів різного

кольору».

Комбінований

урок

Сформувати знання про явище дисперсії світла; ознайомити учнів зі спектральним складом світла; навчити спосте­рігати явище дисперсії та утворення кольорової гами світла шляхом на­кладання променів різ­ного кольору. Звернути увагу учнів на практичне використання цього на­вчального матеріалу. Розвивати пізнавальні інтереси учнів


20/4
Відбивання

світла на межі

двох середовищ.

Закони відби-

вання.

Урок вивчення

нового навчаль-

ного матеріалу

Розширити і поглибити

знання учнів про світлові

явища. Сформувати

знання про явище

відбивання світла та

оборотність світлових

променів. Аналізуючи

досліди, розвивати вмін-

ня встановлювати зв'язки

між величинами, які пов'язують закони від-

бивання світла. Звернути увагу на практичне використання цього на­вчального матеріалу


21/5
Плоске дзерка-

ло. Дзеркальне

і розсіяне від-

бивання.

Урок вивчення

нового навчаль-

ного матеріалу

Розширити і поглибити

знання учнів про явище

відбивання світла та

побудову зображення

предмета в плоскому

дзеркалі. Формувати

уміння графічно викону­вати побудову оптичних зображень у плоскому дзеркалі та розв'язувати задачі на застосування законів відбивання світ­ла. Звернути увагу на практичне використання цього навчального мате­ріалу


22/6
Лабораторна

робота № 10

«Вивчення зако-

нів відбивання

світла за допо-

могою плоского

дзеркала».

Урок удоско­налення знань,

формування екс-

периментальних умінь

Удосконалити знання

та експериментальні

вміння щодо вивчених

законів відбивання світла

за допомогою плоского

дзеркала: навчити спо-

стерігати прямолінійне

поширення світла в од­норідному середовищі,

відбивання світла на межі

двох середовищ, будувати хід променів у плоско­му дзеркалі. Розвивати

вміння встановлювати закономірності на основі

дослідів


23/7
Поширення

світла в різних

середовищах.

Заломлення світ-

ла на межі двох

середовищ.

Комбінований

урок

Розширити і поглибити

знання учнів про явища,

що відбуваються на межі

розподілу двох прозорих

середовищ: відбивання,

заломлення, повного від-

бивання світла, відносний

показник заломлення, граничний кут повного відбивання, а також про використання цих явищ у рЬних оптичних приладах і системах. Формувати уміння спостерігати явище заломлення світла на межі двох середовищ, будувати хід променя в плоскопаралельній пластинці та призмі


24/8
Тематичне,

оцінювання.

Самостійна

робота.

Урок узагал ьнен-ня і системати­зації Знань

Удосконалити знання

учнів, набуті в процесі

вивчення законів від-

бивання та заломлення світла; формувати уміння застосовувати знання

на практиці та навички розв'язування задач; роз­вивати науковий світо­гляд учнів


25/9
Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зо­бражень, що дає тонка лінза. ' Урок вивчення нового навчаль­ного матеріалу

Розширити і поглибити знання учнів про явище заломлення світла та ви­користання цього явища в різних оптичних приладах і системах таких, напри­клад, як лінзи. Сформува­ти поняття про різні види лінз, оптичні властивості збиральної та розсію-вальної лінзи та формулу тонкої лінзи. Навчити учнів будувати хіц проме­ня в лінзах та зображення, утворені за допомогою лінз. Навчити розв'язувати задачі на застосування формули лінзи. Звернути увагу на практичне ви­користання цього навчаль­ного матеріалу


26/10

Лабораторна робота № 11

«Визначення фокусної відста­ні та оптичної сили лінзи». Урок удоско-палення знань, формування

експериментальних умінь

Удосконалити знання та експериментальні уміння щодо визна­чення головної фокусної відстані й оптичної сили лінзи, отримання зображень за допомогою збиральної лінзи; на­вчити досліджувати,

як змінюється зо­браження залежно від відстані предмета до лінзи. Розвивати уміння встановлювати закономірності на основі дослідів


27/11

■■•■.:
Фотометрія.

Сила світла.

Освітленість.

Комбінований

урок

Розвивати уявлення учнів

про світло та величини,

які його характеризують.

Дати поняття про основні

енергетичні характерис-

тики світла та їх одиниці.

Аналізуючи досліди,

розвивати вміння вста­новлювати зв'язки між

силою світла, відстанню

від поверхні до джерела

світла, кутом падіння

світлових променів та

оевітденістю. Звернути увагу на практичне використання цього на-

вчального матеріалу


28/12
Око і зір. Вади

зору. Окуляри.

Комбінований

урок

Розширити і поглибити

знання учнів про явище

заломлення світла

та про використання

цього явища в такій

оптичній системі як

око. Ознайомити учнів з

вадами зору та звернути

увагу на дотримання необхідних правил

для його збереження: тримати очі в чистоті та

берегти від ушкоджень,

запобігати осліпленню

потужними світловими

потоками,

не перенапружувати очі при малій освітленості, не соромитися корис­туватися окулярами, якщо в тому є потреба і пам'ятати, що користу­вання окулярами лише компенсує вади зору, а не усуває їх


29/13
Оптичні при­лади.

Комбінований урок

Розширити і поглибити знання учнів про явище заломлення світла та використання цього яви­ща в різних оптичних приладах і системах, таких як лінзи, лупа, мікроскоп, телескоп, бінокль, зорова труба тощо. Ознайомити учнів із призначенням, будо­вою та принципом дії зазначених приладів


30/14
Лабораторна робота Як 12 «Складання найпростішої зорової труби». Урок удоско­налення знань, формування екс­периментальних умінь

Удосконалити знання та експериментальні вмін­ня щодо користування лінзами та навчити збирати діючу модель зорової труби. Розвивати вміння встановлювати закономірності на основі дослідів


31/15
Тематичне оцінювання.

Контрольна робота з теми «Світлові яви­ща».

Урок контролю знань

Перевірити знання учнів з теми «Світлові явища», рівень сформованості навичок розв'язування задач на застосування формул на визначення сили світла, освітленості; будувати хід променів у плоскому дзеркалі; будувати зображення, утворені за допомогою лінз. Продовжити форму­вати в учнів узагальненні способи навчальної ді­яльності


32
Підсумковий

урок

Поглибити, узагальнити та систематизувати зна­ння учнів


33-35
Резерв

. ■ .

Похожие:

№ уроку Дата Тема і тип уроку Мета уроку Структура й основний зміст уроку Демонстрації, мате­ріальне забезпечення Уроку iconУроку Тема уроку І. Рости книголюбом! Книги міст у світ знань

№ уроку Дата Тема і тип уроку Мета уроку Структура й основний зміст уроку Демонстрації, мате­ріальне забезпечення Уроку iconТарці Є. В. Урок роздум. Тема уроку: Ембріональний розвиток людини. Функції плаценти. Мета уроку
Освітня: продовжити формувати знання учнів про ембріональний розвиток організмів на прикладі розвитку людини; розкрити особливості...
№ уроку Дата Тема і тип уроку Мета уроку Структура й основний зміст уроку Демонстрації, мате­ріальне забезпечення Уроку iconУрок №22. Тема Представление целых чисел в компьютере
Материалы и оборудование к уроку: презентация, конспект урока, карточки с практической работой, файл с решением задач по теме (для...
№ уроку Дата Тема і тип уроку Мета уроку Структура й основний зміст уроку Демонстрації, мате­ріальне забезпечення Уроку iconКонспект уроку Тема уроку: Джордж Ноел Гордон Байрон (1788—1824) — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості. Мета
З основними фактами біографії та тематикою і проблематикою творчості Джорджа Байрона; розкрити значення творчості поета у розвитку...
№ уроку Дата Тема і тип уроку Мета уроку Структура й основний зміст уроку Демонстрації, мате­ріальне забезпечення Уроку iconУроку: Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки»
...
№ уроку Дата Тема і тип уроку Мета уроку Структура й основний зміст уроку Демонстрації, мате­ріальне забезпечення Уроку iconПлан-конспект уроку з курсу з теми. Тема лекції: літературний процес 70-90-хроків ХІХ ст. Мета лекції: Навчальна
План-конспект уроку з курсу «Українська література 10 клас» з теми «Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст»
№ уроку Дата Тема і тип уроку Мета уроку Структура й основний зміст уроку Демонстрації, мате­ріальне забезпечення Уроку iconУроку Дата Тема. Мова і мовлення. (Вправи 1 )
Мета. Поглибити знання учнів про мову як найважливіший засіб людського спілкування; навчити дітей диференціювати зміст термінів...
№ уроку Дата Тема і тип уроку Мета уроку Структура й основний зміст уроку Демонстрації, мате­ріальне забезпечення Уроку iconБ. К. Тупоногов тифлопедагогические требования к современному уроку цифры, не относящиеся к тексту, являются номерами страниц с книги оригинала. Методические рекомендации
Т 85 Тифлопедагогические требования к современному уроку. Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 1999 г. — 40 с
№ уроку Дата Тема і тип уроку Мета уроку Структура й основний зміст уроку Демонстрації, мате­ріальне забезпечення Уроку iconПлан-конспект уроку з курсу з теми. Тема заняття Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст. Вступ. Мета заняття
План-конспект уроку з курсу «Українська література 10 клас» з теми «Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст. Вступ»
№ уроку Дата Тема і тип уроку Мета уроку Структура й основний зміст уроку Демонстрації, мате­ріальне забезпечення Уроку iconУроку: Є. Гуцало «Без дороги ходить дощ»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница