Программа: Биология Окутуучу Аты: Карабекова Жамиля Усенгазиевна e-mail
Скачать 143.62 Kb.
НазваниеПрограмма: Биология Окутуучу Аты: Карабекова Жамиля Усенгазиевна e-mail
Дата конвертации20.12.2012
Размер143.62 Kb.
ТипПрограмма


Бөлүм (факультет/

институт):

Биология бөлүмү


Кафедра/

программа:

Биология

Окутуучу

Аты:

Карабекова Жамиля Усенгазиевна

E-mail:

Karabekova.bpi@mail.ruКеңсе

(иш орду):

413 - кабинет

Иш сааттары:
Сабактын аталышы:

Зоология

Сабак

Коду:

BIO – 205 Зоология

Тили:

Кыргыз тили

Жылы:

2011 - 2012

Сөзсүз окутулуучу

/тандалуучу

Сөзсүз окутулуучу


Семестр:

1; 2

Ар апта сааттары

2;2;

Кредит:

(Т П К) 2; 2; 3.Убактысы:

855 - 1035

1330 - 1510

Дарскана (окуу бөлмөсү):

413

Окутуу жолу жана техникасы:

Теориялык жана практикалык сабактар

Сабактын кыскача мүнөздөмөсү:

Зоология жалпы биологиялык профессионалдык дисциплина катары – анатомия, морфология, паразитология, гельминтология, эпизоотология, гидробиолгоия, зоогеография, экология дисципилиналардын окуп үйрөнүүнүн башаты жана биологиялык киришүүсү ошондой эле жалпы зоология – мал чарбачылык, айбанчылык, аарычылык, балык чарбасы, жылаан чарбасы,жибек курттарды өстүрүүчү жана башка чарбалар жөнүндө жалпы түшүнүк берүү болуп эсептелет. Зоология табигый фундаменталдык илим катары студенттердин диалектикалык жана материалдык ой жүгүртүүлөрүнүн калыптануусуна жардам берет.

Сабактын максаты:

Зоология сабагынын биология бөлүмүндө окутуунун максаты жалпы биологиянын негизги дисциплиналарынын бири катары студенттерге жаныбарлардын сырткы жана ички түзүлүштөрүн, кыймыл – аракеттерин, көбөйүшүн, өсүп – өөрчүшүн, таралышын бири – бирине болгон мамиле катнаштарын (байланышын), ар кандай чөйрөдө жашоого ыңгайланышын, алардын келип чыгышын, жаратылыштагы маанисин, коомго жана ар түрдүү чарбачылыкка тийгизген пайдалуу жана зыяндуу жактары боюнча материалдарды окутуу жана түшүндүрүү.

Жалпы зоологиянын негиздерин берүүдө зоология илиминин теориялык негиздерине гана таянбастан, мал – чарба жана айыл – чарба адистерине, медиктерге, экологдорго, гидрологдорго, авиаторлорго жана башка адистерге керектүү жаныбарлар жөнүндөгү пайдалуу маалыматтарга ошондрй эле зыяндуу жактарын курстун негизги милдети.

Окуу жыйынтыгы:

(алынгын билим жана сабак аягындагы мүмкүнчүлүктөр)

Зоология курсун окуунун негизинде студент жаныбарлардын эволюциясы, келип чыгышы, түзүлүшү, тиричилиги жана алардын биосферадагы ролу жөнүндө теориялык жана практикалык билимге ээ болушат

Талап кылынуучу (негизги) окуу куралы жана материал

1. Кузнецов Б.А., Чернов А. З. Курс зоология. М.: 1989; 2. Лукин Е.И.Зоология. М.: Высшая школа, 1989. 3. Бейшебаев К.К.Зоология. Бишкек, 2004; 4. Абылкасымова Т.А., Чоров М.Ж. Зоология. Бишкек, 2001. 5. Касиев С.К. жана башка. Омурткасыздардын зоологиясы. Бишкек, 2004. 6. Кыдыралиев А. Кыргыз жергесиндеги жаныбарлар дүйнөсүндө. 7. Абылкасымов Т. А. Омурткалуулардын зоологиясы боюнча практикум. Бишкек, 2005. 8. Веселов Е.А.и др. Практикум по зоологии. М.: 1977. 9. В.А. Догель Зоология б/п 197

Кошумча окуу куралы жана материал

Таблица, муляж, нымдуу, туруктуу, макро жана микро препараттар, тушкалар, катырылган препараттар.

Баалоо системасы

1 ара сынак-25%, 2 сынак-25%, финал сынак-50%

Төрт балдуу баалоо шкаласы

Беш балдуу баалоо шкаласы

(Кыргыз системасы)

Пайыздоо

Сабак баасы

Сабак баасы

Коэффициент

92-100

AA

4.0


5

Эң жакшы

86-91

BA

3.5

80-85

BB

3.0


4

Жакшы

73-79

CB

2.5

67-72

CC

2.0


3

Орто

60-66

DC

1.5

55-59

DD

1.0

50-54

FD

0.5


2

Начар

00-49

FF

0.0
F1

0.0

2

Катышкан жок


Академикалык мерчем

Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттик журналына кыскача баяндап бериңиз

Сабак планы:

Дата

Омурткасыз жаныбарлардын зоологиясы

 1. Апта
Теория. Киришүү Зоология жаныбарлар жөнүндөгү илимдердин системасы катары.

Практикалык сабак – омурткасыз жана омурткалуу жаныбарлардын түзүлүшүн окуп үйрөнүүдө керектелүүчү оптикалык приборлордун механикалык түзүлүшүн жана алар менен иштөөнүн эрежелерин үйрөтүү.

 1. Апта
Теория. Эң жөнөкөй түзүлүштөгү же бир клеткалуулардын жалпы мүнөздөмөсү жана систематикасы. Саркомастигофорлор тиби.

Практикалык сабак – саркодалуулар жана шапалактуулар класстарынын өкүлдөрү менен микроскоп аркылуу таанышып алардын түзүлүшүн сүрөттөрүн тартуу.

 1. Апта
Теория. Споралуулар, Книдиспорийлер, Микроспорадиялар жана Инфузориялар типтери. Алардын түзүлүштөрү, негизги өкүлдөрү, мааниси. Жөнөкөйлөрдүн филогениясы (келип чыгышы).

Практикалык сабак – споралуулардын жана инфузориялардын түзүлүшүн, жашоо – циклын, көбөйүүсүн убактылуу жана туруктуу микро – препараттардын микроскоп жана таблицалар аркылуу окуп үйрөнүү жана сүрөткө тартуу.

 1. Апта
Теория. Көп клеткалуу жаныбарлардын жалпы мүнөздөмөсү. Губкалар, ичеги көңдөйлүүлөр, гребневиктер типтери. Алардын жалпы түзүлүштөрү, негизги класстары: гидроиддер, сцифоиддер, кораллполиптери. Келип чыгышы жана мааниси.

Практикалык сабак – таблицалардын, муляждардын, препараттардын жардамы менен төмөнкү түзүлүштөгү көп клеткалуулар менен таанышуу.

 1. Апта
Теория. Жалпак курттар тиби. Турбелляриялар, моногенеялар, трематоддор. Класстары, систематикасы, практикалык мааниси.

Практикалык сабак – жалпак курттардын класстарынын негизги өкүлдөрүн макро жана микро препараттарды микроскоп аркылуу өздөштүрүү

 1. Апта
Теория. Тасма курттар классынын мүнөздөмөсү, түзүлүшү, негизги өкүлдөрү, мал чарбачылыгында жана медицинадагы мааниси. Жалпак курттардын келип чыгышы.

Практикалык сабак - макро жана микро препараттар менен микроскоптон тасма курттардын түзүлүшүн көрүү.

 1. Апта
Теория. Жумуру курттар тибинин жалпы мүнөздөмөсү жана классификациясы. Нематоддор же анык жумуру курттар классынын оорчундуу түркүмдөрү: аскаридалар, чүчөктөр, трихинеллалар. Скребни же тикен баштар тиби.

Практикалык сабак – нымдуу, туруктуу жана убактылуу препараттарды пайдалануу менен топуракта, сууда эркин жашоочу жана өсүмдүктөрдун жана жаныбарлардын мите нематоддору менен микроскоп аркылуу, таанышып түзүлүшүн сүрөткө тартуу.

 1. Апта
1чи ара сынак

 1. Апта
Теория. Муунак курттар тиби. Типтин жалпы мүнөздөмөсү, негизги класстары жана мааниси. Полихеттер жана олигохеттер класстарынын түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрү. Алардын жаратылыштагы мааниси. Сүлүктөр классы. Медициналык сүлүктүн мааниси.

Практикалык сабак. Муунак курттарды окуп – үйрөнүүдө аз кылкандуулар классынын негизги өкүлү – сөөлжан жана сүлүктөр классынын өкүлү медициналык сүлүк куртунун тирүү объектисинин сырткы жана ички түзүлүшү менен таанышуу.

 1. Апта
Теория. Муунак буттуулар тиби. Типтин жалпы мүнөздөмөсү, классификациясы. Раксымалдар классынын мүнөздөмөсү, сырткы жана ички түзүлүшү, негизги классчалары.

Практикалык сабак – катырылган препараттардын жардамы менен муунак буттуулардын түзүлүшүн үйрөнүү.

 1. Апта
Теория. Жөргөмүшсымалдар классынын жалпы мүнөздөмөсү. Жөргөмүш сымалдардын түркүмдөрү: чаяндар, жөргөмүштөр, алардын жашоо түрлөрү, өкүлдөрү, практикалык мааниси. Кенелер түркүмү, негизги түркүмчөлөрү; алардын мал чарбасындагы жана талаачылыктагы мааниси.

Практикалык сабак – катырылган препараттар, сүрөттөр, таблицалар

 1. Апта
Теория. Трахеялуулар типчесинин мүнөздөмөсү. Көпаяктуулар классы, классификациясы. Кумурска сымалдар классынын түзүлүшү.

Практикалык сабак - курт – кумурскалардын түзүлүшүн катырылган препараттар менен кол лупасынын жана микроскоптун жардамы менен окуп үйрөнүү.

 1. Апта
Теория. Кумурска сымалдардын систематикасы жана классификациясы, негизги өкүлдөрү.

Практикалык сабак – катырылган препараттар, сүрөттөр, таблицалар аркылуу кумурска сымалдардын систематикасы менен таанышуу.

 1. Апта
Теория. Жаратылыштагы жана адам үчүн практикалык мааниси жана ролу. Жаныбарлардын жана адамдардын ооруларын козгогучтар жана таратуучу курт – кумурскалар. Айыл – чарба өсүмдүктөрүн жана талаа зыянкечтери. Мал чарбасына зыян келтирүүчү каскактар менен күрөшүүнүн негизги методдору. Муунак буттуулардын филогениясы.

Практикалык сабак – оору козгогучтар (бит, кене, бүргө), жана тала зыянкечтери менен катырылган жана нымдуу препараттар аркылуу таанышуу.

 1. Апта
Теория. Моллюскалар тиби, жалпы мүнөздөмөсү, систематикасы жана мааниси. Курсак буттуулар, кошкапкалуулар жана башбуттуулар класстары. Негизги өкүлдөрү. Айыл чарбасындагы мааниси. Моллюскалардын үй жаныбарларына тоют катары колдонулушу. Ийнетерилүүлөр тиби. Жалпы мүнөздөмөсү, систематикасы. Тинтүүрчөндөр тиби, алардын классификациясы.

Практикалык сабак – нымдуу препараттар аркылуу лупанын жардамы менен моллюсканын дене түзүлүшүн байкоо, таблицанын жана сүрөттөрдүн жардамы менен ийнетерилүүлөрдүн түзүлүшүн окуп үйрөнүү.

 1. Апта
Ара сынак

Эскетүүлөр:
Мүмкүнчүлүгү жок (майып) студенттер үчүн билдирүү


Академикалык мерчем

Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттик журналына кыскача баяндап бериңиз

Сабак планы:

Дата

Омурткалуу жаныбарлардын зоологиясы

 1. Апта
Теория. Хордалуулар тиби. Жалпы мүнөздөмөсү жана систематикасы. Баш сөөксүздөр жана личинка хордалуулар типчелеринин мүнөздөмөсү, систематикасы, биологиясы.

Практикалык сабак – ланцетниктин мисалында башсөөксүздөрдүн түзүлүшүн окутуу

 1. Апта
Теория. Омурткалуулар типчеси. Жалпы мүнөздөмөсү жана классификациясы. Тегерек ооздуулар классы жана алардын систематикасы.

Практикалык сабак – Муляждар, таблицалар аркылуу жалпы тегерек ооздуулар менен таанышуу.

 1. Апта
Теория. Балыктар классы. Балыктар алгачкы суучул омурткалуу жаныбарлардын жогорку формасы катары жалпы түзүлүшү жана классификациясы.

Практикалык сабак – Тирүү балыктарды пайдалануу менен ички жана сырткы түзүлүшү менен тааныштыруу. Кабырчыктары боюнча лупа жана микроскоп аркылуу алардын жашын аныктоо.

 1. Апта
Теория. Кемирчектүү балыктар классы – акулалар жана скаттар түркүмдөрүнүн мисалында класстын түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрү.

Практикалык сабак – таблицалардын жардамы менен кемирчектүү балыктардын түзүлүшү менен таанышуу, сүрөтүн тартуу.


 1. Апта
Теория. Сөөктүү балыктар классы – негизги классчалары. Балыктардын чарбалык мааниси. Төмөнкү баш сөөктүүлөрдүн филогенеясы.

Практикалык сабак – семинар.


 1. Апта
Теория. Жерде – сууда жашоочулар же амфибиялар. Класстын жалпы мүнөздөмөсү, классификациясы, негизги түркүмдөрү. Амфибиялардын келип чыгышы жана алардын мааниси.

Практикалык сабак – кадимки көл бакасынын нымдуу препараттарынын мисалында жана муляж, таблицалардын жардамы менен амфибияларды түзүлүшү менен таанышуу.


 1. Апта
Теория. Сойлоп жүрүүчүлөр же рептилиялар классы. Жалпы мүнөздөмөсү, түзүлүшү, систематикасы. Рептилиялардын келип чыгышы жана эволюциясы жана практикалык мааниси.

Практикалык сабак – рептилилялардын кээ бир түрлөрүнүн нымдуу препараттары (кескелдирик, жылаан) муляждар, таблицалар аркылуу түзүлүшүн өздөштүрүү.

 1. Апта
1 – Ара сынак

 1. Апта
Теория. Канаттуулар классы. Жалпы мүнөздөмөсү, түзүлүшү, көбөйүүсү,учууга жөндөмдүүлүгү.

Практикалык сабак – кургатылган тушкалар, муляждар, таблицалардын жардамы менен канаттуулардын түзүлүшүн окуп билүү.

 1. Апта
Теория. Канаттуулардын классификациясы алардын өкүлү негизги отряддары.

Практикалык сабак – канаттуулардын систематикасы менен зоологиялык музейден тааныштыруу.


 1. Апта
Теория. Канаттуулардын келип чыгышы, экологиясы сезондук миграциялар, практикалык мааниси. Аңчылык – промыселдик куштар жана аларды туура пайдалануу жана коргоо. Жапайы канаттууларды өстүрүү.

Семинар сабагы.

 1. Апта
Теория. Сүт эмүүчүлөр классы. Жалпы мүнөздөмөсү жана түзүлүшү.

Практикалык сабак – муляждардын, таблицалардын жардамы менен сүт эмүүчүлөрдүн ички жана сырткы түзүлүшүн окуп үйрөнүү.

 1. Апта
Теория. Сүт эмүүчүлөр классынын систематикасы.

Практикалык сабак – зоомузей.

 1. Апта
Теория. Сүт эмүүчүлөрдүн келип чыгышы, негизги экологиялык типтери, экологиясы, жашоосунун жылдык циклы. Сүт эмүүчүлөрдүн практикалык мааниси.

Практикалык сабак – семинар.

 1. Апта
Теория Кыргызстандын жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө.Аларды коргоо жана рационалдуу пайдалануу. Кызыл китепке кирген жаныбарлар.

Практикалык сабак – кыргызстандын фаунасы боюнча чыккан кадастрлар, альбомдордор, атластар, жаныбарлардын праспектилери жана Кызыл китеп менен тааныштыруу.

 1. Апта
Ара сынак

Эскетүүлөр:
Мүмкүнчүлүгү жок (майып) студенттер үчүн билдирүүПохожие:

Программа: Биология Окутуучу Аты: Карабекова Жамиля Усенгазиевна e-mail iconПрограмма: Биология Преподаватель фио: Карабекова Джамиля Усенгазиевна e-mail
...
Программа: Биология Окутуучу Аты: Карабекова Жамиля Усенгазиевна e-mail iconПрограмма по курсу «биохимия и молекулярная биология» Специальность 011600 «Биология»
Требования Государственного стандарта высшего обрвзования по специальности «Биология»
Программа: Биология Окутуучу Аты: Карабекова Жамиля Усенгазиевна e-mail icon0001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Төртінші пән аты Талапкердің қолы 2008 биология
Жер бетінде өсетін барлық ағаштар, бұталар шөптесін өсімдіктер тіршіліктің мына формасына жатады
Программа: Биология Окутуучу Аты: Карабекова Жамиля Усенгазиевна e-mail iconРабочая программа дисциплины «Геоботаника» Направление: «Биология», 020200. 68
Рабочая программа составлена на основании государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования для направления...
Программа: Биология Окутуучу Аты: Карабекова Жамиля Усенгазиевна e-mail iconПояснительная записка программа учебной дисциплины «Биология»
Программа учебной дисциплины «Биология» составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)...
Программа: Биология Окутуучу Аты: Карабекова Жамиля Усенгазиевна e-mail iconРабочая программа по курсу «Биология» (для специальностей 050704, 050503, 050709). Рабочая программа по курсу «Основы педиатрии»
...
Программа: Биология Окутуучу Аты: Карабекова Жамиля Усенгазиевна e-mail iconПрограмма по курсу Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс (68 часа/2 часа в неделю)
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственная стандарта общего образования, программы...
Программа: Биология Окутуучу Аты: Карабекова Жамиля Усенгазиевна e-mail iconРоссийской федерации
Учебно-методический комплекс. Рабочая учебная программа для студентов специальностей “Биология» и «Биоэкология» и направления «Биология»...
Программа: Биология Окутуучу Аты: Карабекова Жамиля Усенгазиевна e-mail iconАвтобиография жана публикациялар Аты, атасынын аты, фамилиясы: Салиева Калыйпа Талипбаевна Туулган күнү, айы, жылы
Кандидаттык диссертациянын аты жана жетекчинин аты-жөнү (PhD): Суусуз эритмелердеги ацетамид менен органикалык эмес туздардын өз...
Программа: Биология Окутуучу Аты: Карабекова Жамиля Усенгазиевна e-mail iconАвтобиография жана публикациялар Аты, атасынын аты, фамилиясы: Айгүл Мирбековна Усубалиева Туулган күнү, айы, жылы
Кандидаттык диссертациянын аты жана жетекчинин аты-жөнү (PhD): «өсүмдүк тамак аш продуктуларында жездин, цинктин, кадмийдин жана...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница