1 Hematoloji analizatorlar vasitəsilə təyin edilən mcv göstəricisi nəyi əks etdirir?
Название1 Hematoloji analizatorlar vasitəsilə təyin edilən mcv göstəricisi nəyi əks etdirir?
страница13/30
В В Меньшикова
Дата конвертации21.12.2012
Размер1.7 Mb.
ТипДокументы
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30

467) Əgər xəstənin 17 yaşı varsa, limfa düyünləri böyümüşdürsə, periferik qanda leykositoz 20.000, limfoblastlar 70%-dirsə, nə haqda fikirləşmək lazımdır?

A) Xroniki limfoleykoz

B) Limfoqranulematoz

C) Qeyri-Hodjckin limfoması

D) Kəskin limfoblast leykoz

E) Xroniki limfoleykoz


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


468) Leykozun hansı variantı üçün ilkin dovrlərdə DDL-sindromunun meydana çıxması xarakterdir?

A) Kəskin eritromieloz

B) Kəskin limfoblast leykoz

C) Kəskin promielositar leykoz

D) Kəskin mieloblast leykoz

E) Kəskin mielomonoblast leykoz


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


469) Bu mərhələlərdən hansı kəskin leykoza aid deyil?

A) İnkişaf mərhələsi

B) Residiv

C) Remissiya

D) Terminal mərhələ

E) Blast krizi


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


470) Kəskin leykozun diaqnozunu müəyyənləşdirmək üçün vacibdir?

A) Trombositopeniya

B) Mieloqramda blastların miqdarının artmasının aşkar edilməsi

C) Periferik qanda leykositoz

D) Leykopeniya

E) Anemiya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


471) Əgər xəstədə anemiya, trombositopeniya, periferik qanda blastoz aşkar edilirsə, hansı xəstəlik haqda fikirləşmək lazımdır?

A) Eritremiya

B) Aplastik anemiya

C) B-12 defisitli anemiya

D) Limfoqranulematoz

E) Kəskin leykozv


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


472) Neytrofillərdə qələvi fosfatazaya reaksiya nə üçün istifadə olunur?

A) Xroniki mieloleykoz və xroniki limfoleykozun differensial diaqnostikasına

B) Xroniki mieloleykoz və eritremiyanın differensial diaqnostikasına kömək edir

C) Xroniki mieloleykoz və mielodisplastik sindromun differensial diaqnostikasına

D) Xroniki mieleykoz və idiopatik mielofibrozun differensial diaqnostikasına

E) Xroniki mieleykoz və infeksion neytrofilyozun differensial diaqnostikasına


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


473) Eritremiyanın müalicəsində nə əhəmiyyət kəsb etmir?

A) Sitostatiklərlə müalicə

B) Şüa müalicəsi

C) Antikoaqulyantlar

D) Qanburaxma

E) Antiaqreqantlar


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


474) Böyüklərdə kəskin leykoz üçün nə xarakterikdir?

A) Xəstəlik limfa düyünlərinin böyüməsi ilə başlayır

B) Dalağın həddən artıq böyüməsi ilə müşayiət olunur

C) Əsasən mieloblast variantdır

D) Neyroleykemiya ilə müşayiət olunmur

E) Əsasən limfoblast variantdır


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


475) Mielodisplastik sindromun hansı variantının kəskin mieloblast leykoza transformasiya ehtimalı çoxdur?

A) Refrakter anemiya blast artıqlığı ilə

B) 5q-sindrom

C) Refrakter anemiya

D) Refrakter sitopeniya çox xətli displaziya ilə

E) MDS-klassifikasiya olunmayan


Ədəbiyyat: «Гематология» Новейший справочник. Под общей редакцией доктора медицинских наук,профессора К.М.Абдулкадырова. Москва, Санкт-Петербург 2004.


476) İonlaşdırıcı radiasiya hansı xəstəliklərin meydana çıxmasında əsas səbəb kimi əhəmiyyət kəsb edir?

A) Çoxsaylı mieloma

B) Kəskin mieloblast leykoz

C) Limfoqranulematoz

D) Limfosarkoma

E) Xroniki limfoleykoz


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


477) Kəskin leykoza şübhə olduqda ilk növbədə hansı müayinə həyata keçirilməlidir?

A) Retikulositlərin sayılması

B) Limfa düyünün biopsiyası

C) Dalaq və qaraciyərin USM-i

D) Dalağın punksiyası

E) Sümük iliyinin punksiyası


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


478) Leykozların klassifikasiyası nəyə əsaslanır?

A) Anamnestik məlumatlara

B) Xəstəliyin hüceyrə substratının yetişkənlik dərəcəsinə

C) Xəstənin yaşama müddətinə

D) Xəstəliyin klinik şəklinə

E) Aparılan müalicənin effektivliyinə


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


479) Leykozların kəskin və xroniki formalara bölünməsi nəyə əsaslanır?

A) Normal qan hüceyrələrinin sıxılma dərəcəsinə

B) Xəstəliyin davam etmə müddətinə

C) Hüceyrə substratının morfositokimyəvi xüsusiyyətlərinə (qanyaradıcı toxumanın anaplaziya dərəcəsinə)

D) Xəstənin yaşına

E) Xəsətliyin gedişinə


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


480) Filadelfiya xromosomunun aşkar edilməsi leykozların hansı növü üçün xarakterikdir?

A) Subleykemik mieloz

B) Kəskin mieloblast leykoz

C) Xroniki mieloleykoz

D) Xroniki limfoleykoz

E) Eritremiya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


481) Xroniki limfoleykoz zamanı polikimyəvi terapiyanın aparılması hansı halda məsləhət görülmür?

A) Leykositlərin miqdarının artması zamanı

B) Blast krizində

C) Limfoleykozun şiş variantında (şiş proqressiyası zamanı)

D) Xroniki limfoleykozun prolimfositar variantında

E) Rixter sindromunda


Ədəbiyyat: Лечение болезней внутренних органов.А.Н.Окороков Том 3, книга 2 Москва 2006.


482) Tük hüceyrəli leykozun müalicəsində nə məsləhət görülmür?

A) Xlorbutin

B) Rekombinat α-interferonla müalicə

C) Pentostatin

D) Polikimyəvi terapiyanın aparılması

E) Splenektomiya


Ədəbiyyat: Лечение болезней внутренних органов.А.Н.Окороков Том 3, книга 2 Москва 2006.


483) XLL zamanı qlükokortikoidlərlə müalicəyə əks göstəriş hansıdır?

A) İnfeksion-iltihabi proseslər

B) Postsitostatik sitopeniya

C) Autoimmun hemolitik anemiya və trombositopeniya

D) Xroniki limfoleykozun subleykemik variantı

E) Polikimyəvi terapiya kursları


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


484) Limfaqranulematozun III mərhələsi üçün xarakterikdir?

A) Qeyri-limfatik orqanların diffuz zədələnməsi

B) Qeyri-limfatik orqanlardan birinin lokal zədələnməsi

C) Diafraqmanın hər iki tərəfində müxtəlif limfa düyünlərinin zədələnməsi

D) Diafraqmanın bir tərəfində iki və daha çox nahiyələrin zədələnməsi

E) Bir nahiyənin limfa düyünlərinin böyüməsi


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


485) Limfaqranulematoz zamanı daha çox hansı qrup limfa düyünləri zədələnir?

A) Mezenterial limfa düyünləri

B) Boyun-körpücüküstü limfa düyünləri

C) Qasıq limfa düyünləri

D) Qoltuqaltı limfa düyünləri

E) Peritonarxası limfa düyünləri


Ədəbiyyat: Диагностика болезней внутренних органов.А.Н.Окороков Том 4 Москва 2006.


486) Uzun, qulaqların, ovucların hiperemiyası hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Qoşe xəsətliyi

B) Eritremiya

C) Dəmir defisitli anemiya

D) Qudpascer sindromu

E) Çoxsaylı mieloma


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


487) Kəskin promielositar leykoz çox zaman?

A) İmmun trombositopeniya ilə müşayiət olunur

B) DDL sindromuna gətirir

C) Leykositozla müşayiət olunur

D) Autoimmun anemiya ilə müşayiət olunur

E) Limfadenopatiya ilə müşayiət olunur


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


488) Kəskin leykoz diaqnozunun qoyulması üçün vacibdir?

A) Anemiyanın olması

B) Periferik qanda leykositozun olması

C) Leykopeniyanın olması

D) Trombositopeniyanın olması

E) Mieloqrammada blastların miqdarının artması


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


489) Kəskin leykozun hansı variantı üçün DDL sindromunun erkən meydana çıxması xarakterdir?

A) Kəskin promielositar leykoz

B) Kəskin monoblast leykoz

C) Kəskin eritromieloz

D) Kəskin mieloblast leykoz

E) Kəskin limfoblast leykoz


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


490) Əgər xəstədə limfa düyünləri böyümüşsə, periferik qanda leykositoz 20 000, limfoblastlar 70%-dirsə, o zaman nə haqda fikirləşmək olar?

A) Kəskin limfoblast leykoz

B) Limfaqranulematoz

C) Kəskin mieloblast leykoz

D) Brusellyoz

E) Xroniki limfoleykoz


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


491) Leykozogen effektə malik minimal şüalanma dozası hansıdır?

A) 0.4-0.5 Qr

B) 0.3-0.6 Qr

C) 0.5-0.6 Qr

D) 0.6-0.7 Qr

E) 0.1-0.2 Qr


Ədəbiyyat: «Гематология» Новейший справочник.Под общей редакцией доктора медицинских наук,профессора К.М.Абдулкадырова. Москва,Санкт-Петербург 2004.


492) BCR/ABL ximer geni hemoblastozlardan hansının patogenezində əsas rol oynayır?

A) Limfomav

B) Xroniki mieloleykoz

C) Həqiqi polisitemiya

D) Xroniki limfoleykoz

E) Subleykemik mieloz


Ədəbiyyat: «Гематология» Новейший справочник.Под общей редакцией доктора медицинских наук,профессора К.М.Абдулкадырова. Москва,Санкт-Петербург 2004.


493) Eritrositlərin çökmə sürətinin azalması nə zaman qeyd edilir?

A) Xroniki limfoleykoz

B) Essensial trombositemiya

C) Anemiya

D) Limfoqranulematoz

E) Həqiqi polisitemiya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


494) Xroniki mieloleykozun müalicəsi zamanı alınmış tam sitogenetik cavab hesab edilir?

A) Ph xromosomlu hüceyrələrin tam eliminasiyası

B) 5-34% bölünən hüceyrələrdə Ph - pozitiv metafaza aşkar edilir (hissəvi cavab)

C) Ph xromosom bütün analiz olunmuş metafazalarda persistə edir (cavab yoxdur)

D) Ph -pozitiv metafazalar 35%-dən çox, lakin 100%-dən aşağıdır (minimal cavab)

E) Ph-neqativ hüceyrələr ≥65% (böyük cavab)


Ədəbiyyat: «Гематология» Новейший справочник.Под общей редакцией доктора медицинских наук,профессора К.М.Абдулкадырова. Москва,Санкт-Петербург 2004.


495) Eritrositlərin çökmə sürətinin azalması nə zaman qeyd edilir?

A) Revmatoid poliartritdə

B) Eritrositozlarda

C) İmmun-iltihabi proseslərdə

D) İnfeksion xəstəliklərdə

E) Mielom xəstəliyində


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


496) t (15;17) sitogenetik anomaliyası hansı leykoz üçün xarakterdir?

A) Kəskin limfoblast leykoz

B) Xroniki mieloleykoz

C) Kəskin promielositar leykoz

D) Kəskin mielomonoblast leykoz

E) Kəskin monoblast leykoz


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


497) Adları çəkilən preparatlardan hansı antimetabolitlərə aid deyil?

A) 5-merkaptopurin

B) 6-tioquanin

C) Doksorubisin

D) Metotreksat

E) Sitozar


Ədəbiyyat: Лечение болезней внутренних органов. А.Н.Окороков. Том 3, книга 2 Москва 2006.


498) Mielom xəstəliyi üçün xarakter olmayan əlamət hansıdır?

A) Elektroferez zamanı M-qradientin aşkar edilməsi

B) Hiperproteinemiya

C) Sidikdə Bens-Cons zülalının aşkar edilməsi

D) Sümük iliyində differensasiya etməmiş blastların 20%-dən çox olması

E) Hiperkalsemiya


Ədəbiyyat: Диагностика болезней внутренних органов. А.Н.Окороков. Том 4 Москва 2006.


499) Berkitt limfomasının inkişafında hansı virusun rolu vardır?

A) Epşteyn-Barr virusu

B) Herpes virusu

C) İnsanın papilloma virusu

D) HTLV (insanın T- huceyrələrinin limfotrop virusu)

E) Parvovirus B19


Ədəbiyyat: Диагностика болезней внутренних органов. А.Н.Окороков. Том 4 Москва 2006.


500) Kəskin leykoz üçün hansı sindrom xarakter deyil?

A) İmmunodefisit

B) Hiperplastik

C) Hemorragik

D) Anemik

E) Hiperkalsemik


Ədəbiyyat: Диагностика болезней внутренних органов. А.Н.Окороков. Том 4 Москва, 2006.


501) Sitostatik xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Dalağın və qara ciyərin xeyli böyüməsi

B) Sümük iliyinin hiperhüceyrəli olması

C) Trombositozun olması

D) Qanyaranmanın depressiyası

E) Periferik qanda 50-70% blastozun olması


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


502) Mieloma xəstəliyi zamanı immunoqlobulinlərin hansı sinfi daha çox aşkar edilir?

A) İg E

B) İg A

C) İg D

D) İg G

E) İg M


Ədəbiyyat: Мари Э.Вуд, Пол А.Банн. Секреты гематологии и онкологии. Москва 1997.


503) Eritropoetinlə müalicəyə göstəriş nədir?

A) Dəmir defisitli anemiya

B) Hemolitik anemiya

C) Aplastik anemiya

D) Mielodisplastik sindrom

E) B12 defisitli anemiya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.


504) Mielodisplastik sindromlara nə aid deyil?

A) Refrakter anemiya həlqəvi sideroblastlarla

B) Xroniki mielomonositar leykoz

C) Refrakter anemiya

D) Refrakter anemiya blast artıqlığı ilə

E) Xroniki mieloleykoz


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30

Похожие:

1 Hematoloji analizatorlar vasitəsilə təyin edilən mcv göstəricisi nəyi əks etdirir? iconBAĞban nəYİ BİLMƏLİDİR

1 Hematoloji analizatorlar vasitəsilə təyin edilən mcv göstəricisi nəyi əks etdirir? iconAnkara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji

1 Hematoloji analizatorlar vasitəsilə təyin edilən mcv göstəricisi nəyi əks etdirir? iconI biznes İnzibatçılığı və Korporativ Sosial Məsuliyyət’ Beynəlxalq Elmi Konfransında Məruzə Üçün Qəbul Edilən Elmi Işlərin Siyahısı

1 Hematoloji analizatorlar vasitəsilə təyin edilən mcv göstəricisi nəyi əks etdirir? iconMcv, S. A. es una empresa creada en el año 1982 con el propósito de desarrollar, diseñar y fabricar equipos y sistemas relacionados con el Medio Ambiente

1 Hematoloji analizatorlar vasitəsilə təyin edilən mcv göstəricisi nəyi əks etdirir? iconПрайс-лист на лабораторные услуги
Общий анализ крови cbc (hgb, rbc, hct, mcv, mch, mchc, rdw, plt, mpv, pdw, pct, wbc) без лейкоцитарной формулы

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница