Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика (Под редакцией В. В. Меньшикова), М.: Лабинформ-рамлд, 1999
НазваниеƏdəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика (Под редакцией В. В. Меньшикова), М.: Лабинформ-рамлд, 1999
страница13/28
Дата конвертации21.12.2012
Размер1.7 Mb.
ТипДокументы
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28

499) Berkitt limfomasının inkişafında hansı virusun rolu vardır?

A) Epşteyn-Barr virusu

B) Herpes virusu

C) İnsanın papilloma virusu

D) HTLV (insanın T- huceyrələrinin limfotrop virusu)

E) Parvovirus B19
Ədəbiyyat: Диагностика болезней внутренних органов. А.Н.Окороков. Том 4 Москва 2006.
500) Kəskin leykoz üçün hansı sindrom xarakter deyil?

A) İmmunodefisit

B) Hiperplastik

C) Hemorragik

D) Anemik

E) Hiperkalsemik
Ədəbiyyat: Диагностика болезней внутренних органов. А.Н.Окороков. Том 4 Москва, 2006.
501) Sitostatik xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Dalağın və qara ciyərin xeyli böyüməsi

B) Sümük iliyinin hiperhüceyrəli olması

C) Trombositozun olması

D) Qanyaranmanın depressiyası

E) Periferik qanda 50-70% blastozun olması
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
502) Mieloma xəstəliyi zamanı immunoqlobulinlərin hansı sinfi daha çox aşkar edilir?

A) İg E

B) İg A

C) İg D

D) İg G

E) İg M
Ədəbiyyat: Мари Э.Вуд, Пол А.Банн. Секреты гематологии и онкологии. Москва 1997.
503) Eritropoetinlə müalicəyə göstəriş nədir?

A) Dəmir defisitli anemiya

B) Hemolitik anemiya

C) Aplastik anemiya

D) Mielodisplastik sindrom

E) B12 defisitli anemiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
504) Mielodisplastik sindromlara nə aid deyil?

A) Refrakter anemiya həlqəvi sideroblastlarla

B) Xroniki mielomonositar leykoz

C) Refrakter anemiya

D) Refrakter anemiya blast artıqlığı ilə

E) Xroniki mieloleykoz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
505) Splenomeqaliyaya münasibətdə düzgün olan nədir?

A) Subleykemik mieloz zamanı daha çox ifadə olunmuşdur

B) Xroniki limfoleykoz zamanı daha çox ifadə olunur

C) Kəskin leykozlar zamanı qeyd olunmur

D) Yalnız mieloproliferativ xəstəliklər zamanı meydana çıxır

E) Yalnız limfoproliferativ xəstəliklərdə meydana çıxır
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
506) Limfoqranulematoz zamanı hərarət üçün nə xarakterikdir?

A) Sadalananlar hamısı düzgündür

B) Tərləmə ilə müşayiət olunur

C) Gecikmiş stadiyalarda daimi xarakter daşıyır

D) Dalğavaridir

E) İlkin mərhələlərdə indometasinlə aradan götürülür
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
507) Limfoqranulematoz zamanı nə baş verir?

A) Hərarət tərləmə ilə müşayiət olunmur

B) Bioptatlarda Berezovski-Şterenberq-Rid hüceyrələri aşkar edilir

C) Sümük iliyinin köçürülməsi məsləhət görülür

D) Yalnız limfa düyünləri zədələnir

E) Oumprext hüceyrələri aşkar edilir
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
508) Limfa düyünlərinin böyüməsi hansı xəstəlik üçün xarakterik əlamət deyil?

A) Kəskin limfoblast leykoz

B) Limfoma

C) Limfoqranulematoz

D) Xroniki mieloleykoz

E) Xroniki limfoleykoz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
509) Əgər xəstədə 3,5 qramdan artıq gündəlik proteinuriya, sidikdə Bens-Djons zülalı,

hiperproteinemiya varsa, hansı xəstəlik haqda fikirləşmək lazımdır?

A) Nefrotik sindrom

B) Xroniki qlomerulonefrit

C) Valdensrem makroqlobulinemiyası

D) Mielom xəstəliyi

E) Berkitt limfoması
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
510) Mielom xəstəliyi zamanı meydana çıxan yüksək özüllük sindromu nə ilə xarakterizə olunur?

A) Sadalananların hamısı

B) Selikli qişaların qanaması

C) Hemorragik retinopatiya

D) Ətrafların distal hissələrinin qanqrenası

E) Mikrosirkulyasiyanın pozulması
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
511) Mieloma xəstəliyi zamanı hiperkalsemiyaya nə aiddir?

A) Azotemiyanı artırır

B) Sadalananların hamısı

C) Ürəkbulanma, qusma, yuxululuqla xarakterizə olunur

D) Mielom osteolizi ilə əlaqədardır

E) Böyrəklərin tubulyar aparatına zədələyici təsir göstərir
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
512) Sitostatik xəstəlik zamanı nə baş verir?

A) Trombositopeniya meydana çıxır

B) Qanyaranmanın depressiyası baş verir

C) Anemiya meydana çıxır

D) Sadalananların hamısı düzgündür

E) Neytropeniya meydana çıxır
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
513) Kəskin leykozlar zamanı nə müşahidə oluna bilər?

A) DDL-sindromu meydana çıxa bilər

B) Sümük iliyində blast hüceyrələrinin miqdarı 10%-dən yuxarı olur

C) Hepato-splenoneqaliya meydana çıxa bilər

D) Sadalananların hamısı düzgündür

E) Anemiya normo-hiperxrom xarakter daşıyır
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
514) İdiopatik mielofibroz üçün xarakterik olmayan nədir?

A) Osteoskleroz

B) Qaraciyərin böyüməsi

C) Dalağın böyüməsi

D) Limfa düyünlərinin böyüməsi

E) Trombositoz
Ədəbiyyat: «Гематология» Новейший справочник.Под общей редакцией доктора медицинских наук,профессора К.М.Абдулкадырова, 2004.
515) Kəskin leykoz zamanı hansı orqanlarda leykoz infiltratları əmələ gələ bilər?

A) Qaraciyər

B) Sadalananların hamısında

C) Dəri, beyin qişaları

D) Limfa düyünləri

E) Bağırsaq
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
516) Kəskin leykozlarda kimyəvi terapiyanın nəticəsi nə ola bilər?

A) Sadalananların hamısı

B) Tam klinik-hematoloji remissiya

C) Mielotoksik aqranulositoz

D) Qeyri-tam klinik-hematoloji remissiya

E) Tam rezistentlik
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
517) Kəskin leykozlar zamanı sitostatik proqramların seçilməsi nədən asılı deyil?

A) Mutasiyanın növündən

B) Xəstənin yaşından

C) Xəstənin cinsindən

D) Leykoz hüceyrələrinin morfoloji xarakteristikasından

E) Xəstəliyin mərhələsindən
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
518) Eritremiyanın fəsadları hansılardır?

A) Sümük iliyinin hipoplaziyası

B) Damarların trombozu

C) Mielofibrozun inkişafı

D) Sadalananların hamısı

E) Kəskin leykozun inkişafı
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
519) Paraproteinemik hemablastozlar zamanı nə baş verir?

A) Monoklonal İg sintez olunur

B) Yüksək hərarət qeyd olunur

C) Limfaadenopatiya qeyd olunur

D) Poliklonal immunoqlobulinopatiya meydana çıxır

E) Şis hüceyrələri mieloid sıraya aiddir
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
520) Mielom xəstəliyi zamanı sekresiya olunan patoloji immunoqlobulinlər hansılardır?

A) İgD

B) İgG

C) İgA

D) İgE

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии.Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
521) Eritremiyanı eritrositozlardan fərqləndirən cəhət hansıdır?

A) Bazofillərin mütləq miqdarının artması

B) Sadalananların hamısı

C) Trombositlərin iri formalarının aşkar edilməsi

D) Neytrofillərdə qələvi fosfatazanın miqdarının artması

E) Trombositozun olması
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
522) İdiopatik mielofibroza münasibətdə düzgün olmayan nədir?

A) Trombositlərin miqdarı 400000 və daha çox arta bilər

B) Xəstələrin hamısında dalağın ölçüləri böyüyür

C) Müalicədə prednizolonla kompleks şəklində sitostatiklərdən istifadə olunur

D) Leykositlərin miqdarı 100000 və daha çox artır

E) Mieloproliferativ xəstəliklərə aiddir
Ədəbiyyat: «Гематология» Новейший справочник. Под общей редакцией доктора медицинских наук, профессора К.М.Абдулкадырова, 2004.
523) Eritremiya üçün nə xarakterik deyil?

A) Trombositoz

B) Pletora

C) Trombositopeniya

D) Eritrositoz

E) Leykositoz
Ədəbiyyat: «Гематология» Новейший справочник. Под общей редакцией доктора медицинских наук, профессора К.М.Абдулкадырова, 2004.
524) Filadelfiya xromosomu:

A) 22-ci cüt xromosomun uzun çiyninin itirilməsi ilə xarakterizə olunur

B) Xroniki limfoleykoz zamanı aşkar edilir

C) Yalnız qranulositar sıranın hüceyrələrində aşkarlanır

D) Xroniki mieloleykoz zamanı mütləq əlamətdir

E) 12-ci xromosomun trisomiyası ilə xarakterizə olunur
Ədəbiyyat: К.М.Абдулкадыров, С.С.Бессмельцев, О.А.Рукавицын «Хронический миелолейкоз», Санкт-Петербург, 1998.
525) Mielodisplastik sindrom üçün xarakter olmayan nədir?

A) Kəskin mieloblast leykoza keçid mümkündür

B) Sümük iliyində sideroblastların yüksək miqdarı qeyd edilir

C) Pansitopeniya qeyd edilə bilər

D) Sümük iliyində mieloblastların miqdarı artır

E) Sümük iliyində limfoblastların yüksək miqdarı qeyd edilir
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
526) Xroniki mieloleykoz üçün xarakterik olmayan nədir?

A) Eozinofil-bazofil assosiyası

B) Limfositoz

C) Mieloproliferativ xəstəliklərə aid olması

D) Dalaq və qaraciyərin böyüməsi

E) Trombositoz
Ədəbiyyat: К.М.Абдулкадыров, С.С.Бессмельцев, О.А.Рукавицын «Хронический миелолейкоз», Санкт-Петербург, 1998.
527) Xroniki limfoleykozun formalarına nə aiddir?

A) Sümük iliyi forması

B) Şiş forması

C) Prolimfositar forma

D) Sadalananların hamısı

E) Splenomeqalik forma
Ədəbiyyat: Диагностика болезней внутренних органов. А.Н.Окороков. Том 4 Москва 2006.
528) Nekrotik enteropatiya nə zaman meydana çıxa bilər?

A) Bütün sadalanan hallarda

B) Sitostatik xəstəlik zamanı

C) İmmun aqranulositoz zamanı

D) Kəskin leykozlar zamanı

E) Dərman aqranulositozu zamanı
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
529) Xroniki limfoleykoz:

A) Bir çox hallarda sitostatik müalicə tələb etmir

B) Hemoblastozların ən çox rast gəlinən növlərindən biridir

C) Xoşxassəli gedişi ilə seçilir

D) Sadalananların hamısı düzdür

E) Ahıl və yaşlılarda daha çox rast gəlinir
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
530) Eritremiyanın diaqnostikasının laborator kriteriyalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Hemotokritin yüksəlməsi

B) Trombositoz

C) Eritrositlərin çökmə sürətinin yüksəlməsi

D) Eritrositlərin miqdarının qadınlarda >5,9 · 1012/l olması

E) Eritrositlərin miqdarının kişilərdə >6,6 . 1012/l olması
Ədəbiyyat: Диагностика болезней внутренних органов. А.Н.Окороков. Том 4 Москва 2006.
531) Dərman qəbulu ilə şərtlənən immun aqranulositoz üçün nə xarakterik deyil?

A) Ağır infeksiyalar

B) Diareya

C) Nekrotik enteropatiya

D) Yüksək hərarət

E) Hepatosplenomeqaliya
Ədəbiyyat: Диагностика болезней внутренних органов. А.Н.Окороков Том 4 Москва 2006.
532) Xroniki mileoleykozu idiopatik mielofibrozdan fərqləndirən cəhət hansıdır?

A) Əksər hallarda uzun illər boyunca xoşxassəli gedişli olması

B) Qələvi fosfataranın yüksək aktivliyi

C) Tez bir zamanda mielofibrozun inkişafı

D) Şiş hüceyrələrində filadelfiya xromosomunun aşkar edilməsi

E) Dalağın ölçülərini həddən artıq böyüməsi
Ədəbiyyat: К.М.Абдулкадыров, С.С.Бессмельцев, О.А.Рукавицын «Хронический миелолейкоз», Санкт-Петербург, 1998.
533) Kəskin aqranulositozun klinik əlamətlərinə nə aiddir?

A) Zəiflik

B) İnfeksion proseslər

C) Nekrotik enteropatiya

D) Sadalananların hamısı

E) Bədən hərarətinin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под общей редакцией академика А.И.Воробьева, Москва 2007.
534) Bu xəstəliklərin hansında sümük iliyi transplantasiyasından az istifadə edilir?

A) Xronik limfoleykoz

B) Xronik mieloleykoz

C) Limfoqranulomatoz

D) Kəskin mieloid leykoz

E) Kəskin limfoid leykoz
Ədəbiyyat:Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева
535) Neytropeniyalı xəstənin tam izolyasiyası mütləqdirmi (neytrofil <500 1 mkl-də)?

A) Bəli

B) Steril bokslarda yerləşdirilməlidir

C) Təcili empirik antibakterial terapiya lazımdır

D) Antifunqal müalicə aparılmalıdır

E) Xeyr
Ədəbiyyat: М.Э. Вуд, П.А.Банн. Секреты гематологии и онкологии. 2001.
536) Kəskin leykozda böyrək çatışmazlığına səbəb nədir?

A) Sepsis

B) Böyrəklərin leykemik infiltrasiyası

C) Aminoqlikozidlərin istifadəsi

D) Hiperurikemiya

E) Vena daxilinə yeridilən rentgenkontrast preparat
Ədəbiyyat: М.Э. Вуд, П.А.Банн. Секреты гематологии и онкологии. 2001.
537) Bu hemoblastozların hansında blast krizi baş vermir?

A) Xronik mieloleykoz

B) Xronik monositar leykoz

C) Xronik mielomonositar leykoz

D) Xronik limfoleykoz

E) Həqiqi polisitemiya (osteomielofibroz)
Ədəbiyyat: Ф.Э.Файнштейн и др. Болезни системы крови. Ташкент.: Медицина, 1980
538) Neytropeniyalı (neytrofil <500 1 mkl) pasientlərə təcili nə təyin edilməməlidir?

A) Antifunqal preparatlar

B) Antibiotik

C) İmmunokorreksiya

D) Dieta

E) İmunoterapiya
Ədəbiyyat: М.Э. Вуд, П.А.Банн. Секреты гематологии и онкологии. 2001.
539) Bu xəstəliklərin hansında sümük iliyində mütləq limfositoz müşahidə edilir?

A) İnfeksion mononukleozda

B) Limfoqranulomatozda

C) Kəskin limfoblast leykozda

D) Xronik limfoleykozda

E) Limfomada
Ədəbiyyat: М.Э. Вуд, П.А.Банн. Секреты гематологии и онкологии. 2001.
540) Botkin-Qumbrext hüceyrələri nə zaman rast gəlinir?

A) Limfoqranulomatoz

B) Limfoma

C) İnfeksion mononukleoz

D) Xronik limfoleykoz

E) Kəskin limfoblast leykoz
Ədəbiyyat: Ф.Э.Файнштейн и др. Болезни системы крови. Ташкент.: Медицина, 1980
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28

Похожие:

Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика (Под редакцией В. В. Меньшикова), М.: Лабинформ-рамлд, 1999 iconƏdəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г
Г. Долор младший, Т. Фишер, Д. Адельман. «Клиническая иммунология и аллергология» 2000 г
Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика (Под редакцией В. В. Меньшикова), М.: Лабинформ-рамлд, 1999 iconКнига вторая. Под общей редакцией генерал-лейтенанта Б. И. Грибанова воронеж 1999
Тепляков А. К., Каменский Ю. Н., Постников О. В., Михалев О. Ю., Кириченко В. В., Минина Г. Б., Плющ Л. А., Стерликов В. Н., Голдаевич...
Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика (Под редакцией В. В. Меньшикова), М.: Лабинформ-рамлд, 1999 iconƏdəbiyyat: Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология: национальное руководство» 2009г

Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика (Под редакцией В. В. Меньшикова), М.: Лабинформ-рамлд, 1999 iconКлинико-лабораторная оценка метаболических нарушений при воздействии повышенного и пониженного давления и подходы к их коррекции 14. 03. 10 клиническая лабораторная диагностика 14. 03. 08 авиационная, космическая и морская медицина
Работа выполнена на кафедре клинической биохимии и лабораторной диагностики фгвоу впо «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова»...
Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика (Под редакцией В. В. Меньшикова), М.: Лабинформ-рамлд, 1999 iconИ. Л. Тишаковой А. Г. под редакцией Тихомирова А. С. г. Таганрог, I982 год в электронном виде книга
Х. Райхман. «Полеты на планерах по маршрутам». Досааф СССР. Пер с немецкого-Козловского И. Л. Тишаковой А. Г. под редакцией Тихомирова...
Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика (Под редакцией В. В. Меньшикова), М.: Лабинформ-рамлд, 1999 iconКлиническая лабораторная диагностика
Структута и функция органов, тканей, клеток на просмотр: "++" в корректировку!
Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика (Под редакцией В. В. Меньшикова), М.: Лабинформ-рамлд, 1999 iconПрограмма по изобразительному искусству под редакцией Б. М. Неменского
В основе рабочей программы лежит рекомендованная Министерством образования и науки РФ программа по изобразительному искусству под...
Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика (Под редакцией В. В. Меньшикова), М.: Лабинформ-рамлд, 1999 iconКомплекс молекулярно-генетических методов для мониторинга Вич-инфекции 14. 03. 10 клиническая лабораторная диагностика

Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика (Под редакцией В. В. Меньшикова), М.: Лабинформ-рамлд, 1999 iconКафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности
Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности / Под редакцией проф. Ю. В. Зайцева. (Серия "Биография кафедры". Вып...
Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика (Под редакцией В. В. Меньшикова), М.: Лабинформ-рамлд, 1999 iconУчебное пособие Под редакцией Заслуженного деятеля науки рф, д т. н., профессора Николаева А. Б. Москва 2009 удк 004. 438
Программирование в Turbo Pascal Учебное пособие. /Под редакцией Заслуженного деятеля науки рф, д т н., профессора Николаева А. Б....
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница