Дүниеде бәрі қатынастылы, салыстырмалы дейтін қағида: a релятивизм
НазваниеДүниеде бәрі қатынастылы, салыстырмалы дейтін қағида: a релятивизм
страница2/4
Дата конвертации09.11.2012
Размер0.75 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4

Е) Натурфилософиялық концепциясында

3«Мемлекет», «Тет-а-тет», «Федон» кімнің еңбектері:

A) Платон

B) Конт

С) Аристотель

Д) Гегель

Е) Сократ

1Ғылыми рационалдықтың классикалық емес қағидаларында пайда болған бетбұрыс:

A) Адамға деген бетбұрыс

B) Тарихқа деген бетбұрыс

С) Құдайға деген бетбұрыс

Д) Қоғамға деген бетбұрыс

Е) Табиғатқа деген бетбұрыс

1Ортағасырлық Батыс Еуропалық философиясының негізгі идеясы:

A) ғарыштық орталықтық

B) теологиялық орталықтық

С) антропологиялық орталықтық

Д) эмпирикалық

Е) рационалистік

2Қай Жаңа заман философы өкіметті заң шығарушы, атқарушы және одақтық федерацияға бөледі?

A) Р.Декарт

B) Ф.Бэкон

С) Т.Гоббс

Д) Дж.Беркли

Е) Дж.Локк

5Пьер Гассендидің басты еңбегі қалай аталады?

A) «Ақыл туралы»

B) «Философия жинағы»

С) «Материя мен қозғалыс туралы»

Д) «Философиялық принциптер»

Е) «Философиялық хаттар»

2И.Фихте бойынша «меннің» қандай екі түрі бар?

A) Теориялық мен және практикалық мен

B) Субъективтік мен және объективтік мен

С) Жекелік мен және универсалдық мен

Д) Жекелік мен және абсолюттік мен

Е) Өзіндік мен және жалпылық мен

419ғ. қай Батыс Еуропа философы философияны «ғылымдардың ғылымы емес» басқа дара нақты ғылымдардың методологиясы деп санады?

A) С.Кьеркегор

B) А.Бергсон

С) А.Шопенгауэр

Д) Ф.Ницше

Е) Ф.Энгельс

5Қай 19ғ. Батыс Еуропа философы фундаментальды онтология ілімін дамытты?

A) А.Бергсон

B) М.Хайдеггер

С) Ж.П.Сартр

Д) Э.Гуссерль

Е) С.Кьеркегор

2Қазақ ағартушыларының басты қарастырған мәселесі:

A) материалистік

B) метафизикалық

С) гуманизм

Д) теологизм

Е) ирационалдық

3Полани, Кун, Лакатос, Фейерабенд позитивизмнің қандай формасының өкілдері болды?

A) Логикалық позитивизмнің

B) Лингвистикалық талдаудың

С) Махизнің

Д) Кейінгі позитивизмнің

Е) Эмпириокритицизмнің

4Болмыс:

A) қоршаған орта

B) алғашқы қазіргі, болашақ өмірдің жиынтығы

С) бүкіл әлемдік тіршілік

Д) санадан тыс және обьекті түрде өмір сүретін, дамитын бізді қоршаған ортаны бейнелейтін категория

Е) адам тіршілігінің жемісі

4Сананың ең жоғарғы сатысы:

A) Теріске шығару

B) Мақұлдау

С) Мән

Д) Таным

Е) Ұғыну

4Сократтың пікірінше:

A) Философияның зерттеу объектісі-табиғат

B) Философтар мемлекет құрылымының төменгі сатысында тұрады.

С) Мемлекетті математик басқарып, құлдар мен олардың иелерінің арасындағы қатынастарды реттеп отыруы тиіс.

Д) Философтың мемлекет ісіне араласпағаны дұрыс

Е) Мемлекетті философ басқармағанша, ол бақытсыздықтардан арыла алмайды.

5Неосфера туралы Э.Леруа мен П.Пейяр де Шарден түсініктеріне қарағанда В.Вернадский түсінігі несімен айрықшаланады?

A) Діни философиялық ыңғайларымен

B) Теологиялық бағытымен

С) Ғылыми-жаратылыстық мазмұнымен

Д) Неосфера ұғымын Вернадский қарастырған жоқ.

Е) Ешқандай ерекшеленбейді.

3Әрбір ғылыми білімнің болжамдық сипатынбелгілейтін қандай принципті К.Поппер алға қойды?

A) борыш атқару принципі

B) фаллибилизм принципі

С) адамгершілік принципі

Д) тарих принципі

Е) даму принципі

2«Философия» термині мынаны білдіреді:

A) Даналыққа құштарлық

B) Пайдасы жоқ пікірлер

С) Абстрактілік пайымдаулар

Д) Құдай туралы пайымдаулар

Е) Ақыл арқылы игерілетін біртұтас

1Мифологиялық дүниеге көзқарас-бұл

A) Қиял-ғажайып жаратылыстар туралы, батырлардың, құдайлардың және т.б. іс-әрекеттері туралы халықтардың ертектері, аңыздары.

B) Көркем әдебиеттің, сурет, мүсін және т.б. өнерлердіңболуының белгілі жолы

С) Мифологиялық дүниеге көзқарастың практикалық маңыздылығы ешқашан да болған жоқ, яғни оның пайдасы жоқ.

Д) Діннің дамуының ерекшеленген түрі

Е) Қоғамдық сананың дамуының ерекше сатысы, дүниені қабылдаудың тарихы бастапқы түрі

5Кімнің көзқарасы бойынша Дао дүниетаным болып табылады?

A) Лао-Цзы

B) Платон

С) Сократ

Д) Аристотель

Е) Конфуций

1Жаратылыстан тіршілік ретінде жеке құдайды мойындайтын философиялық ілім:

A) Тендр

B) Теология

С) Теизм

Д) Тезис

Е) Түйсік

3Американдық прагматизм өкілдерін көрсетіңіз:

A) Гегель, Фейербах, Хайдеггер

B) Пирс, Джемс, Дьюи

С) Әль-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд

Д) Конфуций, Лао-Цзы, Мо-Цзы

Е) Данилевский, Сорокин, Соловьев

2XXғ. Философиясының қандай бағыты шын философиялық әдіс деп рационалдық тұрғыдан сынауды айтады?

A) сыншыл рационализм

B) экзситенциализм

С) фрейдизм

Д) герменевтика

Е) позитивизм

1XXғ.философиясының қай бағытының өкілдері қазіргі заманғы антропологиялық дағдарыс жайындағы мәселелерді алға қояды:

A) Философиялық герменевтика

B) Сыншыл рационализм

С) Структурализм

Д) Экзистенциализм

Е) Поспозитивизм

4Герменевтиканың негізін салушы, XXғ. Философы:

A) Г.Парсонс

B) К.Леви-Строс

С) И.Лакатос

Д) Э.Гусерль

Е) Г.Гадамер

5Агностицизмнің өкілдерін ата:

A) Кант, Платон

B) Юм, Кант

С) Кант, Гегель

Д) Платон, Гегель

Е) Пифагор, Платон

2Кант бойынша барлық білімнің бастамасы:

A) Сезім

B) Ақиқат

С) Ақыл-ой

Д) Тәжірибе

Е) Эмоциялар

1Перапатиктер мектеін кім басқарғанда шәкірттер саны 2000ға жетті:

A) Теофраст

B) Анисимус

С) Диоген

Д) Бэкон

Е) Перкли

1Буддизм ілімінің нигилистер мен субъективті идеалистердің ағымы:

A) Деваяна

B) Локаята

С) Сутра

Д) Махаяна

Е) Дхарма

4Әл-Газали қандай идеяны бөлді?

A) Неоплатонизм

B) Суфизм

С) Неоаристотелизм

Д) Калам

Е) Шығыс перипатетизм

2Пико делла Мирандолла философиясындағы адамның басты ерекшелігі:

A) Ақылдылығы, парасаттылығы

B) Адамгершілік қабілеттілігі

С) Шығармашылық еңбектенуге қабілеттілігі

Д) Өз тағдырын айқындаудағы еркіндігі

Е) Мырзалар жолымен жүруге бейімділігі

4Қай жаңа заман философы «Монадология» еңбегінің авторы болып табылады?

A) Р.Декарт

B) Дж. Локк

С) Дж. Беркли

Д) Г.Лейбниц

Е) Д.Юм

4Қай Ағартушылық заманының философы өзінің қандай еңбегінде адамды жануардан, жануарды өсімдіктен, өсімдікті органикалық дүниеден, ал оны органикалық емес дүниеден пайда болды деді?

A) Ф.Вольтердің «Философиялық хаттары»

B) Ш.Монтескьенің «Парсы жазбалары»

С) Д.Дидроның «Табиғат жүйесі»

Д) И.Гердердің «Адамзат философиясының тарихына арналған идеалар»

Е) Ж..де Ламетридің «Адам – машинасы»

5Пайымның категориялары тәжірибеге дейін берілген және өзіндік заттар дүниесіне ешқандай қатынасы жоқ дейтін И.Кант философиясына тән белгі?

A) Гилозоизм

B) Монизм

С) Реализм

Д) Пантеизм

Е) Априоризм

5«Өмір сүру» философиясының негізгі өкілі

A) Монтоскье

B) Сартр

С) Шпенглер

Д) Тоинби

Е) Спиноза

2Абай Құнанбаев өзінің философиясында қандай приципті жариялайды?

A) «Мақсат қолданған тәсілдерді ақтайды»

B) «Білім-күш»

С) «Ешқашан тұтқынға берілме»

Д) «Бәрі де судай ағып жатыр»

Е) «Адам бол»

5В. Соловьевтің философиясындағы басты категория біртұтастық:

A) табиғи

B) диалектикалық

С) негативті

Д) білім

Е) тарихи

4Үш өлшемнен тұратын материяның атрибуты

A) мөлшер

B) уақыт

С) кеңістік

Д) масса

Е) қозғалыс

3Диалектикаға қарама-қарсы методты көрсетіңіз

A) анализ

B) синтез

С) метафизика

Д) индукция

Е) дедукция

3Қай 19ғ. неміс философы шындықты идеализмде де емес, материализмде де емес, антропологияда деп уағыздады?

A) Г.Гегель

B) Ф.Шеллинг

С) Л.Фейербах

Д) И.Кант

Е) И.Фихте

3.Өз бетінше түсіндірілмейтін феномендер дүниесі феноменологияның қандай әдісінің нәтижесі болып табылады?

A) Феноменологиялық редукция

B) Интенционалдық

С) Априорлық

Д) Трансцендентальды редукция

Е) Эйдетикалық

1Гадамер герменевтиканы қалай түсінеді?

A) интуиция ретінде

B) болмыс туралы ілім және танымды ұғыну теориясы ретінде

С) мәдени және ғылыми құндылықтардың саласы ретінде

Д) «билікке ерік» ретінде

Е) сатушыларға, финансистерге, тілмаштарға қамқоршылықты көрсету.

2Діни дүниеге көзқарастың ең дұрыс анықтамасы:

A) Дін мәңгілікті танып білудің ерекше жолы

B) Діни сана тек қана сауатсыз адамдарға тән

С) Дін қоғамдық сананың ерекше түрі, құдайға сену арқылы әлеуметтік қатынастарды бір тәртіпке келтіру

Д) Діни дүниеге көзқарас адамдарды бірлікке жеткізетін жалғыз ғана жол

Е) Дін-бұл сағым, дүниені қиялды түрде түсіну, адамның өзін-өзі жұбатып, жайбарақатыққа жетуінің жолы, өзін-өзі алдауының жолы.

3Инь мен янь негіздері қандай философияға тән?

A) Ерте Қытай философиясына

B) Ерте Үнді философиясына

С) Қазақ философиясына

Д) Антика философиясына

Е) Араб философиясына

1Жаңа заман дәуір философиясы:

A) Платон

B) Анаксимен

С) Демокрит

Д) Бэкон

Е) Кузанский

4XVIIIғ. ағартушылық философиясының басты шарты неде:

A) Діни мифологиялық санаға сын тұрғыдан қарау

B) Ғылыми зердеден үміт күту және әлеуметтік прогреске сену

С) Жетілген праволық мемлекет жайындағы идея

Д) Ғылымның практикамен байланысы, оның қоғамдық пайдалылығы

Е) Гуманизм идеясын насихаттап тарату

2Л.Фейербах материализмнің қай түрін дамытты?

A) Метафизикалық

B) Антропологиялық

С) Стихиялық

Д) Диалектикалық

Е) Механистік

2Қай 19ғ. Батыс Еуропа философиялық ағымы философияны толып жатқан бос, пайдасыз ойлардан азат етіп, тек қана дұрыстарын, пайдалыларын қалдыруды көздеді?

A) Экзистенциализм

B) Феноменология

С) Структурализм

Д) Позитивизм

Е) Иррационализм

4Структуралды антропология ілімінің негізін салушы, франсуз ғалым кім?

A) Аристотель

B) М.Қашғари

С) Гегель

Д) К.Леви-Строс

Е) Конфуций

4Ғылыми-техникалық ойдың өрістерінің нәтижесінде зат пен сана сезімінен басқа «үшінші әлем» пайда болады деп қорытынды жасаған:

A) Ч.Моррис

B) Ч.Куайн

С) К.Поппер

Д) О.Карнап

Е) О.Нейрат

3Құдайды табиғатпен тең санап, табиғатты құдайдың бейнесі деп таныған философиялық бағыт:

A) Шовинизм

B) Реализм

С) Пантеизм

Д) Идеализм

Е) Неотомизм

3«Сенім, өйткені абсурдты», « Жан-туа біткен христиан» деген пікірлердің авторы, ортағасыр философы:

A) Фома Аквинсий

B) Боэций

С) Ориген

Д) Августин

Е) Тертуллиан

5Құбылыстар арасындағы тұрақты байланыс пен қатынастардың қайталануын бейнелейтін ұғым:

A) Әдіс

B) Мүмкіндік

С) Сан

Д) Себеп

Е) Заң

5Санхиттер:

A) Діни салт текстер жинағы

B) Философиялық бөлім

С) Гимн өлеңдері

Д)Діни өлеңдер

Е) Жүріс-тұрыс ережелері

5Қандай орта ғасырлық философтың айтуынша философия аяқталған жерде теология болады?

A) Скотт

B) Фрейд

С) Авенариус

Д) Бэкон

Е) Бонавентура

5Ежелгі Иран дінінің пайғамбары:

A) Моисей

B) Иса

С) Заратустра

Д) Мұхаммед

Е) Будда

3Утопия еңбегінің авторы:

A) Леонардо да Винчи

B) Мишель Монтень

С) Томазо Компанелла

Д) Томас Мор

Е) Макиавелли

4Фейербах бойынша қандай категория қоғамдық дамуды айқындайды?

A)Ұждан

B) Сүйіспеншілік

С) Міндет

Д) Ойлау

Е) Ұлттың өзі-өзін тануы

3Төменде келтірілгендің қайсысы тікелей өмір мәнділік, экзистенциялық мәселелерге жатады?

A) космосқа ұшу мәселесі

B) бейсаналық мәселесі

С) экологиялық мәселесі

Д) ми құрылымы мәселесі

Е) өмір мен өлім мәселесі

5Ш.Уалихановтың философиялық көзқарасы қандай бөлімде көрініс табады?

A) гносеология

B) дін философиясында

С) тарих философиясында

Д) онтология

Е) аксиология

2Адамның біртұтастығына жету үшін және Ресейдегі қоғамдық өмірді жаңарту үшін славянофилдер қандай идеяны ұсынды?

A) қауым идеясын, оның рухани негізі ретінде орыс православиелік шіркеу болу керек

B) өркениеттердің қақтығысуы туралы идеяны

С) коммунизм идеясын

Д) адам жаны көшіп-қонып тұрады деген идеяны

Е) «алтын орта жол» туралы идеяны

1Гуссерль-өкілі:

A) Феномонология

B) Персонализм

С) Постмодернизм

Д) Структурализм

Е) Экзистенциализм

1Материяның өмір сүру тәсілі:

A) уақыт, масса

B) тыныштық

С) уақыт, кеңістік, қозғалыс

Д) кеңістік, масса

Е) қозғалыс, даму, тыныштық

3Дүниенің танымдылық мәселесін агностиктер қалай шешіп отыр?

A) Дүниенің принципиалды танымдылығын мақұлдайды

B) Дүниенің танымдылығын жоққа шығарады

С) Білімнің анығына күмәнданады

Д) Құдайға үміттенеді

Е) Бұл мәселемен айналыспайды

2Философияның функциялары:

A) болмыс пен ойлау, мәңгі мен өткінші туралы абстрактылы теориялық ойға салыну

B) Қоршығын шындықты ғылыми түсіндіру

С) барлық ғылымдардың ғылымы болу, қоғамдық сананың барлық формаларының үстінен қарау

Д) дүниеге көзқарастық, логикалық, гносеологиялық, методологиялық, аксиологиялық, гуманистік

Е) өмірдің барлық жағдайларына сай келетін ғылыми

4Әрбір ғылыми білімді жоққа шығарудың мүмкіндігін мойындайтын қандай принципті К.Поппер алға қойды?

A) жалпыға бірдей байланыс принципін

B) құдайға сену принципін

С) фальсификация принципін

Д) эстетика принципін

Е) этика принципін

3Экзистенциализмнің негізін салушы «Немесе-немесе» атты шығарманың авторы:

A) Карл Ясперс

B) Мартин Хайдеггер

С) Серен Кьеркегор

Д) Гамлет

Е) Жан-Поль Сартр

3Вульгарлық материализмнің көзқарасы:

A) Таным-идеалды заттарды құрастырып шығару

B) Қоршаған дүние-түйсіктердің жиынтығы (комплексі)

С) Объективтік ой түрлері қоғамның дамуын билеп тұрады

Д) Сана-объективтік шындықтың заңдарының жалпы идеалдық бейнеленуі

Е) Қалай бауыр өтті шығарса, солай бас миы ойды шығарады

5Дүниетанымның тарихи алғашқы типі:

A) ғылыми

B) діни

С) философиялық

Д) мифологиялық

Е) қарапайым

4«Көктем және күз» еңбегінің авторы

A) Конфуций

B) Махавира

С) Мэн-Цзы

Д) Дхиша

Е) Сюн-Цзы

3Неотомизмді дамытушы идеалардың негізін қалаған философ

A) Платон

B) Аврелий Августин

С) Уильям Оккам

Д) Фома Аквинский

Е) Лейбниц

4Ресейдегі XIXғ. Славянофилдік бағытының өкілдерін көрсетіңіз:

A) Конфуций, Мо-цзы

B) Хомяков А.С., Киреевский И.В.

С) Аристотель, Платон

Д) Кант, Гегель

Е) Белинский В.Г., Чернышевский А.Г.

2Ғылыми мәдениеттің ең жоғарғы құндылығы және адам да сол арқылы әлемде өзін бағдарлайды деп есептейтін бағыт:

A) Футурология

B) Антисциентизм

С) Сциентизм

Д) Модернизм

Е) Неопозитивизм

3XXғ. қай ойшылы жатсыну себебін социотехникалық және технологиялық факторларынан көреді, ал жатсынуды жоюдың мүмкіндігін еңбектің гуманизациялану процесімен байланыстырады:

A) Фромм

B) Хабармес

С) Печчей

Д) Поппер

Е) Белл

5Рассел, Витгенштейн, Остин, Куайн, Гемнель, Карнап қай бағыттың өкілдері болады?

A) Феноменологияның

B) Неотомизмнің

С) Экзистенциализмнің

Д) Герменевтиканың

Е) Аналитикалық философияның

5Дуализм ...

A) бір ғана бастама

B) бестік

С) екі жақтылық

Д) төрттік

Е) үштік

3Қазақ дүниетанымының «араласу» категориясының философиялық мағынасы:

A) Терең ғылыми ізденіске, өзіндік ой қалыптастыруға бейімділік.

B) Өмір кеңістігінде өз отандастарыңмен және бүкіл адамзаттың өкілдерімен бейбіт және ынтымақты өмір сүре білу

С) Логика заңдарына сәйкес ақылды пайымдай білу

Д) Күнделікті өмірде өзіңнің, отбасыңның алаңсыз өмір сүруін қамтамасыз ететін деңгейде жұмыс істей білу

Е) Субъектіні қоршаған ортаны танып-білуге қабілеттілік.

2Ойлау қабілеттері, заңдары мен формалары туралы ғылым:

A) Аксеология

B) Логика

С) Этика

Д) Онтология

Е) Эстетика

2Упанишаданың басты тезисі:

A) Брахман-сансрамен мазмұны тең ұғым

B) Брахман-санадағы ой

С) Брахман-бар әлемнің генетикалық, түпнегіздік бастамасы және соңы

Д) Брахман-азаптан құтылу жолдарының бірі

Е) Брахман-атманнан жоғары

3Сопылық ілімде кемелденудің неше сатысы бар

A) 2

B) 1

С) 4

Д) 5

Е) 3

3Еркін ойлау мен адамның индивидуалдық дамуын насихаттау қай Қайта өрлеу философиясының принципіне тән?

A) Гуманизм

B) Пантеизм

С) Утопизм

Д) Сенсуализм

Е) Антропоцентризм

1Рационализмнің бағытының негізін салушы:

A) Декарт

B) Бэкон

С) Локк

Д) Спиноза

Е) Барух

1Қай ағартушылық заман философы «Адам-машина» еңбегінің авторы?

A) Ф.Вольтер

B) Д.Дидро

С) К.Гельвеций

Д) Ж.де Ламетри

Е) Ш.Монтескье

4Қайшылықтар дүниені қозғаушы күш болып табылады және қайшылықтарсыз даму жоқ деп ұйғарған кім?

A) Вольтер

B) Гегель

С) Аристотель

Д) Фихте

Е) Шеллинг

2Г.Спенсер қандай ілімді қоғамның органикалық теориясы деп, оны социологиялық көзқарастарға негіз етті?

A) Ғылым

B) Эволюция

С) Философия

Д) Таным

Е) Сана

2«Үрей метафизикасын» пайымдауға тырысқан алғашқы философы:

A) Шопенгауэр

B) Бергсон

С) Ницще

Д) Фромм

Е) Фрейд

1Ежелгі Қазақстандағы христиан дінінің тармақтары:

A) нестроиандық және яковистік

B) православие және баптизм

С) кушиттік дін және ираншылдық

Д) пятидесятниктер және иеговистер

Е) католик діні және протестант діні

1Болмыс туралы философиялық ілім:

A) антропология

B) социология

С) гносеология

Д) аксиология

Е) онтология

5Тепе-теңдік, пара-парлық

A) Эквиваленттік

B) Дербестік

С) Энтелехия

Д) Эгоцентрилік

Е) Тұрақтылық

1И.Кант бойынша тәжірибенің қай түрі тәжірибеге дейінгі білімді көрсетті?

A) Трансцендентальды

B) Апостериорлық

С) Аналитикалық

Д) Синтетикалық

Е) Априорлық

5«Өзара түсінісу, келісу немесе түсініспеу сияқты құбылыстар тілдік негізден туындайды» деп есептейтін XXғасырдағы философиялық бағыт:

A) неопозитивизм

B) структурализм

С) постпозитивизм

Д) герменевтика

Е) феноменология

4Постмодернистік философиядағы «субъектінің өлімі» концепциясының авторы:

A) Ясперс

B) Бергсон

С) Фуко

Д) Ницше

Е) Хайдеггер

3Философиялық танымның негізгі бөлімі:

A) өнертану, лингвистика, шығыстану

B) Онтология, гносеология, философиялық антропология

С) софистика, эклектика, догматизм

Д) Материализм, скептицизм, позитивизм

Е) Идеология, космология, мифология

2Философияның негізгі сұрағының бір түрі:

A) Марста өмір бар ма?

B) Бостандық дегеніміз не?

С) Теңдік дегеніміз не?

Д) Қайда барамыз?

Е) Қайсысы бірінші: материя немесе рух?

5Қытай философиясындағы бағыттардың бірі:

A) джайнизм

B) суфизм

С) конфуцийшылдық

Д) буддизм

Е) перипатетизм

3Жаңа заман дәуірінде материализмнің қай түрі өріс алды?

A) Антропологиялық

B) Диалектикалық

С) Стихиялық

Д) Механистік

Е) Метафизикалық

2Орыс космизімінің атасы:

A) Чихевский

B) Вернадский

С) Флоренский

Д) Федоров

Е) Холодный

4Неопозитивизм өкілдерінің қайсысы фальсификациялау принципін ұсынады:

A) К.Поппер

B) Б.Рассел

С) Л.Витгенгштейн

Д) Р.Карнан

Е) П.Фейерабенд

1Герменевтика сөзін философияда алғаш қолдана бастағандар:

A) неміс философтары

B) франсуз философтары

С) орыс философтары

Д) ағылшын философтары

Е) қазақ философтары

1Экзистенциализм философиясының тең ортасында болмыстың қай формасы қойылған?

A) қоғам болмысы

B) мәдениет болмысы

С) жеке адам болмысы

Д) сана болмысы

Е) табиғат болмысы

1Материализм дегеніміз не?

A) болмыстың негізі деп материяны мойындайтын философиялық көзқарас

B) экономиканы саяси қондырманың негізі деп табу

С) маталармен байланысты саланың бір нәрсесі

Д) идеяны күллі нәрсенің алғашқы бастамасы деп мойындайтын философиялық көзқарас

Е) жоғарғы ақыл-ойды дүниенің жаратушысы деп табу.

1Кант мына тану мүмкіндігін жоққа шығарды:

A) Адамның

B) Қоғамның

С) Әлем мен құбылыстың

Д) Табиғаттың

Е) Өзіндік заттардың

5Милет мектебі өкілдерінің қайсысы ауаны дүниенің алғашқы бастамасы деп атады?

A) Руссо

B) Анаксимен

С) Фалес

Д) Анаксимандр

Е) Макиавелли

2Буддизм философияның түсінігі бойынша, архаттар дегеніміз:

A) Нирванаға жетпеген адам.

B) Надандар мен ақымақтар

С) Сөзі де, ісі де сабырлы, тілектерден ада, азат дана адам.

Д) Ойы тұрақсыз, ақиқат дхамманы білмейтін, сенімі толқымалы адам.

Е) Құштарлық сезімдерін жеңе алмаған адам.

3Фома Аквинскийдің ойынша:

A) Осы екеуінің құқықтары бірдей

B) Азаматтық қоғам шіркеуден жоғары.

С) Бұл міндетті құдай атқарады.

Д) Қоғамның билігі құдайдың қолында емес

Е) Рухани билікті Жерде Рим папасы жүргізеді.

5«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» деп аталатын трактатының авторы кім?

A) Ибн-Рушд

B) Ибн-Сина

С) Әл-Фараби

Д) Әл-Бируни

Е) Әл-Кинди

3Гелиоцентрлік теорияны жасаған:

A) Дж. Бруно

B) Леонардо да Винчи

С) Монтен

Д) Н. Кузанский

Е) Коперник

5Канттың «өзіндік зат» ұғымы нені білдіреді

A) заттың жасырын мағынасы

B) құдай

С) құбылыс

Д) заң

Е) басқаларға ашылмаған тұлға

1Неокантшылдық бағыттың бірі

A) Локаята

B) Легистер мектебі

С) Баден мектебі

Д) Даосизм

Е) Буддизм

3«Өмірді түсіну үшін оның ағаштармен қатар өсімдік әлеміне және жануарларға қатыстылығын түсіну керек» сөзін кім айтты?

A) Пирс

B) Гегель

С) Ясперс

Д) Сартр

Е) Ницше

5Орта Азия философтары

A) Омар Хайям, Оккам

B) Скот, Әл-Хорезми

С) Авиценна, Әл-Фараби, Оккам

Д) Әл-Кинди, Әл-Фараби

Е) Р.Бэкон, Оразмский

4«Өзіндік референция» және «Ерекшелену», «Өзге» атты еңбектерінің авторы:

A) Делиз

B) Рорти

С) Кун

Д) Фуко

Е) Деррида

5Парменидтің «Еш уақытта жоқ нәрсені бар деп дәлелдей алмаймыз» деген пікірін жоққа шығаратын ұғым:

A) материя

B) тіршілік ету

С) бейболмыс

Д) зат

Е) болмыс

3«Жан» деген ұғымның ғылыми синонимін көрсетіңіз?

A) психика

B) сезімдер

С) ақыл-ой

Д) сана

Е) инстинкт

1«Қозғалыс-ұзындық, енділік, тереңдік сияқты нақты қасиет»-деп жазған:

A) Гассенди

B) Дидро

С) Ламетри

Д) Гольбах

Е) Гельвеций

2Ф.Шеллинг бойынша объективті идеяның, әлемдік рухтың нақты бейнесі дегеніміз:

A) Сана

B) Жан

С) Табиғат

Д) Адам

Е) Дүние

3Витгенштейн өзінің «Философиялық зерттеулер» атты негізгі шығармасында философияны қалай түсіндіреді?

A) метафизика ретінде

B) адам туралы ілім ретінде

С) құдай болмысының дәлелденуі ретінде

Д) тілдегі сөйлемдердің мағынасын айқындауға бағытталған белсенділік ретінде.

Е) дүниеге көзқарастың түрі ретінде

4Философия пәнінің ең толық анықтамасы:

A) Философияның зерттеу пәні-дүниенің өткіншілігі

B) Философияның зерттеу пәні-адамның өмірі

С) Философия болмыстың салыстырмалылығын анықтайды.

Д) Философияның зерттеу пәні- ойлау заңдылықтары

Е) Философия-бар болып отырғанды, оның заңдылықтарын зерттейді.

5Гносеология дегеніміз:

A) Болмыс туралы ілім

B) Ақиқат синонимі

С) Таным туралы ілім

Д) Философиялық-антрополдогиялық идея

Е) Көне грек мифологиясының құдайы.

1Гуманизм философиясының басты ерекшелігі:

A) рационализм

B) антропоцентризм

С) теоцентризм

Д) космоцентризм

Е) иррационализм

2Позитивизм философиясының негізін салушы:

A) Кант

B) Спенсер

С) Гоббс

Д) Локк

Е) Конт

5Ғылымды дінге бағындыруға әрекет жасайтын көзқарас. Ғылым, білім орнына діни сенімді уағыздайды.

A) Неотомизм

B) Фидеизм

С) Пантеизм

Д) Шовинизм

Е) Фрейдизм

2Структурашыл Леви-Строс әр түрлі елдердің мифтерін зерттегенде нені іздеп көрсеткісі келді?

A) әр мифтің ерекшеліктерін

B) өтіріктің, фантазияның бар болуын

С) жалпы структураның (құрылымның) болуын

Д) елдердің арасындағы айырмашылықты

Е) олардың бірі-бірінен айырмашылығын

3Неопозимивизмдегі верификацияның мағынасы:

A) ғылыми және ғылыми емес білімдерді ажырату

B) ақыл жүйесін сөйлем жүйесінен шығару

С) барлық ғылыми тұжырымдардың өз мағынасының тиянақтылығы

Д) сөйлем мағынасын тәжірибелік фактілерге біріктіру

Е) ғылыми ой жүйелерінің мағынасын интуиция арқылы тану

4Таным процесінің басында Хайдеггер мынаны көреді

A) Адасу

B) Таным

С) Сана

Д) Сезім

Е) Уайымдау

5Материяның ең қарапайым бөлшектері атом болып саналады деп анықтаған философ

A) Анаксимандр

B) Демокрит

С) Гераклит

Д) Фалес

Е) Анаксимен

2Абай бойынша, адам өзінде мынаны тәрбиелеу керек:

A) Адамгершілікті

B) Игілікті

С) Жануарларға деген сүйіспеншілікті

Д) Ерікті

Е) Өзіне деген махаббатты.

1Платонның таным теориясын сипаттаңыз:

A) скептицизм

B) эмпиризм

С) еске түсіру теориясы

Д) схоластика

Е) агностицизм

3Жайнизмнің мақсаты:

A) Табиғатты зерттеуде объективтілікке ұмтылу

B) Жанды денеден ажырату, еркіндік беру

С) Жан мен тәннің үйлесімділігіне жету

Д) Тақуалық өмірді уағыздау

Е) Дүниенің материалдық бастауын іздеу

2Қытай философиясында көк аспан қалай белгіленді?

A) и

B) ян

С) тянь

Д) дао

Е) тэ

3Ортағасырлық философиясының ішкі бүтіндігіне қарамастан мынадай кезеңдерге бөлінеді:

A) Апологетиктер және реализм

B) Аверроизм және патристиктер

С) патристиктер және схоластиктер

Д) Реализм және номинализм

Е) Схоластиктер және номинализм

3Ислам діні мыналардың қайсысына тиым салады?

A) Философияға

B) Пұтқа табынушылыққа

С) Ғылымға

Д) Кибернетикаға

Е) Өнерге

2Білімнің үш түрін Білім, ойлаудың негізгісі Жадылық білім Интуиция деп кім бөлді?

A) Фихте

B) Спиноза

С) Ньютон

Д) Юм

Е) Беркли

5Қарама-қарсылықтың күресімен бірлік заңын абсолюттік идея негізінде түсіндірген философ:

A) Гегель

B) Маркс

С) Энгельс

Д) Кант

Е) Декарт

1Экзистенциализмнің қай өкілі философияны ғылымға қарсы қойды?

A) М. Хайдеггер

B) Ж.П.Сартр

С) А. Камю

Д) К. Ясперс

Е) Г. Марсель

5Қазақ қоғамдық ойындағы кімнің шығармашылығы тарих философиясының мәселелерін жүйелі зерттеудің жарқын үлгісі болып табылады?

A) М.Дулатұлы

B) С.Торайғыров

С) Ы.Алтынсарин

Д) А.Құнанбаев

Е) Ш. Құдайбердіұлы

1В.Соловьев философиясының орталық идеясы:

A) Ғылымдық

B) Рационализм

С) Тарихи қабылдау

Д) Әлемнің материалдық бірлік идеясы

Е) Жалпы бірлік

5Мына ойшылдардың қайсысы танымның мәні мен маңызын түсіну үшін үңгір туралы мифті мысал келтіреді?

A) Шопенгауэр

B) Кант

С) Маркс

Д) Платон

Е) Ницше

4Дұрыс ойлау заңдары мен формаларын зерделейтін ғылым қалай аталады?

A) психология

B) лингвистика

С) физиология

Д) логика

Е) социология

4Ш.Монтескье географикалық бағытты қай әлеуметтік-гуманитарлық ғылымында негіздеді?

A) Социологияда

B) Этикада

С) Психологияда

Д) Саясаттануда

Е) Эстетикада

1Қарама-қарсылықтың күресімен бірлік заңын абсалюттік идея негізінде түсіндірген философ:

A) Кант

B) Энгельс

С) Гегель

Д) Маркс

Е) Декарт

3Постмодернистік философиясының қандай белгісі, қай дәстүрді жаңғыртады?

A) идеализмді

B) материалистік

С) ақындық ойды

Д) натурализмді

Е) сенсуализмді.

3Дуалистік пікірді көрсетіңіз:

A) Бір-біріне тәуелсіз материалдық және рухани субстанциялар бар.

B) Мен ойлаймын, олай болса мен өмір сүремін

С) Объективтік дүние атомдардан тұрады

Д) Тіршілік ету-сезім мүшелерімен қабылданған болу дегеніміз

Е) Қоғамдық болмыс қоғамдық сананы анықтайды

1Мифологиялық дүниеге көзқарас-бұл:

A) Мифологиялық дүниеге көзқарастың практикалық маңыздылығы ешқашан да болған жоқ

B) Көркем әдебиеттің, сурет, мүсін және т.б. өнерлердің болуының белгілі жолы

С) Қоғамдық сананың дамуының ерекше сатысы, дүниені қабылдаудың тарихи бастапқы түрі

Д) Діннің дамуының ерекшеленген түрі

Е) Қиял-ғажайып жаратылыстар туралы, батырлардың, құдайлардың және т.б. іс-әрекеттері туралы халықтардың ертектері, аңыздары

3Қытай мемлекетінің әлеуметтік идеалы «Ізгілікті, асыл ер адам» концепциясын құрушы:

A) Лао Цзы

B) Конфуций

С) Мо Цзы

Д) Гаутама

Е) Шан Ян

2Құдайдың бар екендігінің бес дәлелін келтірген ортағасырлық ойшыл:

A) Дунс Скот

B) Уильям Оккам

С) Платон

Д) Августин Аврелий

Е) Фома Аквинский

5Аристотель еңбектерін араб тіліне аударып, оған түсініктемелер жазған ертедегі Қазақстан жерінен шыққан әйгілі философ:

A) Ахмеь Йассауи

B) Әл-Кинди

С) Жүсіп Баласағұни

Д) Ахмет Иүгінеки

Е) Әл-Фараби

5«Құдай дүниені жаратады, бірақ қоғам өміріне араласпайды» деген ағартушылық ілім:

A) пантеизм

B) теизм

С) деизм

Д) монотеизм

Е) атеизм

3Неміс идеалистік философиясының негізін салушы И.Канттың зор еңбегі неде:

A) Құқықтың жеткілікті негізі ретінде моральды қарастыру

B) Эстетикалық сананың автономдығын дәлелдеу

С) Агнотицизм тұрғысын дәйекті түрде дамыту

Д) Диалектиканың принциптерін дамыту

Е) Таным процесінің мәнділік сипатын дәлелдеу, яғни гносеологияны бірінші философияның дәрежесіне дейін көтеру

5Экзистенциализм ағымының өкілі болып саналатын дат философы:

A) Кассиер

B) Кьеркегор

С) Поппер

Д) Шелер

Е) Гартман

2Философияның өзіндік ерекшелігі:

A) жинақталған білім

B) практикалық білім

С) қарапайым білім

Д) жеке білім

Е) нақты білім

1Адам санасын «таза тақтаға» теңестірген жаңа заман философы:

A) Т.Гоббс

B) Дж.Локк

С) Ф.Бэкон

Д) Б.Спиноза

Е) Д.Беркли

2Аристотель құрған мектеп қалай аталған?

A) Схолия

B) Лицей

С) Академия

Д) Университет

Е) Колледж

2Упанишаданың басты тезисі:

A) Брахман-азаптан құтылу жолдарының бірі

B) Брахман-санадағы ой

С) Брахман-сансарамен мазмұны тең ұғым

Д) Брахман-бар әлемнің генетикалық, түпнегіздік бастамасы және соңы.

Е) Брахман-атманнан жоғары.

4Пико делла Мирандолла философиясындағы адамның басты ерекшелігі:

A) Мырзалар жолымен жүруге бейімділігі

B) Ақылдылығы, парасаттылығы

С) Шығармашылық еңбектенуге қабілеттілігі

Д) Адамгершілік қабілеттілігі

Е) Өз тағдырын айқындаудағы еркіндігі

5Қай Жаңа заман философы өкіметті заң шығарушы, атқарушы және одақтық федерацияға бөледі?

A) Т.Гоббс

B) Дж. Беркли

С) Дж.Локк

Д) Р.Декарт

Е) Ф. Бэкон

3XXғ. Огюст Конт шығарған қандай философиялық бағыт позитивтік, яғни «дұрыс болымды» білімнің ролін арттырып жіберді?

A) позитивизм

B) интуитивизм

С) фрейдизм

Д) марксизм

Е) прагматизм

1Қай 19ғ. Батыс Еуропа философы фундаментальды онтология ілімін дамытты?

A) М.Хайдеггер

B) С. Кьеркегор

С) А. Бергсон

Д) Ж.П.Сартр

Е) Э.Гуссерль

1Шәкәрімнің 1898-1928жж. жазған негізгі философиялық шығармасының бірі- «Үш ...»

A) адасу

B) жолдас

С) сана

Д) адамгершілік заңдар

Е) анық

5Нақтылы теориялық-танымдық мағынада герменевтиканы қалай түсіндіруге болады?

A) бәрінің бәріне қарсы жүргізілген соғысы

B) бөтен адамның сырын түсіну өнері

С) текстерді талқылау, түсіндіру

Д) саяси насихат

Е) өмірді, оның өзіне қарап, түсіндіру

3Неопозитивизмде орталық орын алатын мәселе:

A) Әдеп

B) Ақыл-ой

С) Таным

Д) Логикалық-лингвистикалық анализ

Е) Болмыс

4Гуссерль - өкілі

A) Экзистенциализм

B) Постмодернизм

С) Феноменология

Д) Персонализм

Е) Структурализм

3Болмыс:

A) Санадан тыс және обьекті түрде өмір сүретін, дамитын бізді қоршаған ортаны бейнелейтін категория

B) бүкіл әлемдік тіршілік

С) қоршаған орта

Д) адам тіршілігінің жемісі

Е) алғашқы қазіргі, болашақ өмірдің жиынтығы

1Сезімдік танымның формалары

A) елестету, ой-тұжырым, ұғым

B) қабылдау, түйсік, елестету

С) қабылдау, түйсік, пікір

Д) түйсік, елестету, ұғым

Е) елестету, ой-тұжырым, қабылдау

2Қай 19ғ. неміс философы шындықты идеализмде де емес, материализмде де емес, фнтропологияда деп уағыздады?

A) Ф. Шеллинг

B) И.Фихте

С) Г.Гегель

Д) Л.Фейербах

Е) И.Кант

4Соловьев көзқарасы бойынша адамның әлеуметтік және діни өмірінің біртұтас сұраныстарына байланыста жалпы дүниеге көзқарас негізі не?

A) Идеология

B) Философия

С) Ғылым

Д) Христиандық

Е) Мәдениет

4«Постиндустриальды қоғам» терминінің авторы кім?

A) К.Поппер

B) Д.Белл

С) М.Вебер

Д) Э.Фромм

Е) Э.Дюркгейм

2Дүниетанымның тарихи алғашқы типі:

A) қарапайым

B) діни

С) мифологиялық

Д) ғылыми

Е) философиялық

3Орталық Азия философтары:

A) Ф.Бэкон, Оразмский

B) Омар Хаям, Оккам

С) Авиценна, Әл-Фараби, Оккам

Д) Д.Скот, Әл-Хорезми

Е) Әл-Кинди, Әл-Фараби

5Қайта өрлеу дәуірінде жеке адамның қандай қасиеті жоғары бағаланатын:

A) Коммуникабельділік (яғни қандай да болсын адамның тілін тауып араласуға қабілеті)

B) Бәрін ішіне сақтайтын, сыр бермейтін және елеусіз адам болу

С) Өзгеше мінезді және бірегей индивидуальды адам болу

Д) Орташа (жаман да емес, жақсы да емес) және бір мөлшерлік болу

Е) Діншілдік

3Жан-Жак Руссоның философиялық толғаныстарының бірі:

A) Адамның рухани бостандығы

B) Адам тағдыры

С) Ғылыми дүниеге көзқарасқа жол ашу

Д) Ақыл-ойдың табиғи дамуына жол ашу

Е) Моральды діннің қамқорлығынан азат ету

2Гегельдің қай еңбегінде пайым мен зерденің диалектикалық арақатынасы айқын көрсетілген:

A) «Таза зердеге сын»

B) «Рух феноменологиясы»

С) «Табимғат философиясы»

Д) «Философиялық ғылымдарының энциклопедиясы»

Е) «Логика ғылымы»

5Л.Фейербахтың негізгі идеясы:

A) Бақытты өмір туралы

B) Адам өзі үшін

С) Антропологиялық материализм

Д) Жұбату философиясы

Е) Еркіндік туралы

3Шәкәрімнің пікірінше, ұждан дегеніміз:

A) адамның адамгершілік негізі

B) құдайлық категория

С) әлемнің абсолютті бастауы

Д) жанның субстанциалдық негізі

Е) адамдардың өзара қарым-қатынасының негізі

420ғ.философиясының қай бағытының өкілдері қазіргі заманғы антропологиялық дағдарыс жайындағы мәселелерді алға қояды:

A) Структурализм

B) Философиялық герменевтика

С) Постпозитивизм

Д) Экзистенциализм

Е) Сыншыл рационализм

4Философия адамға:

A) Жаратылыстану ғылымдарын алмастыратын білім береді

B) Теологиялық ұстанымдар жаттатады

С) Математикалық ережелер ұсынады

Д) Ақылды, ғылыми ойлау еркіндігін береді

Е) Тұлғалық еркіндікті тежеуші қағидалар үйретеді

4Аңыздарды білдіретін философиялық термин:

A) синто

B) мәдениет

С) миф

Д) биология

Е) дін

3Адамның санасы мен жан дүниесі-логосқа бағынышты, - деген ойшыл.

A) Анаксимен

B) Гераклит

С) Сократ

Д) Платон

Е) Гегель

2Буддизм философиясының түсінігі бойынша, архаттар дегеніміз:

A) Сөзі де, ісі де сабырлы, тілектерден ада, азат дана адам.

B) Құштарлық сезімдерін жеңе алмаған адам

С) Нирванаға жетпеген адам

Д) Ойы тұрақсы, ақиқат дхамманы білмейтін, сенімі толқымалы адам.

Е) Надандар мен ақымақтар

1Конфуцийдің тұжырымдауынша, халықты:

A) Қорқытып, найзаның ұшымен ғана билеу керек

B) Асыл қасиеттер арқылы басқарып, түзеуге болады

С) Заң арқылы басқарған тиімді

Д) Өзіне өзін басқартқан дұрыс

Е) Ағартушылық арқылы, ғылымды жетілдіре отырып басқару керек.

2Схоластика қандай ұғымды білдіреді?

A) Мектеп

B) Бақыт

С) Ұйым

Д) Қоғам

Е) Топ

1Қай жаңа заман философы «Монадология» еңбегінің авторы болып табылады?

A) Р.Декарт

B) Д.Юм

С) Дж. Локк

Д) Дж. Беркли

Е) Г.Лейбниц

5«Үрей метафизикасын» пайымдауға тырысқан алғашқы философ:

A) Фрейд

B) Ницше

С) Шопенгауэр

Д) Бергсон

Е) Фромм

3Ресейдің европалық үлгі бойынша қажеттілікті мойындауы қайсысына тән:

A) Батыстық

B) Славянофильдік

С) Анархизм

Д) Евразиялық

Е) Халықтық

120ғ. философиялық бағыт дүниені тану үшін тілді түсінуді зерттеу қажет деп санайтын:

A) Ғылым философиясы

B) экзистенциализм

С) неотомизм

Д) герменевтика

Е) «өмір философиясы»

4Постпозитивизмдегі демаркация білімдерді ажыратуды білдіреді:

A) философияны діннен

B) ғылыми және ғылыми емес

С) философиялық және ғылыми

Д) философиялық және философиялық емес

Е) ғылыми білімді діннен

2«Өзіндік референция» және «Ерекшелену», «Өзге» атты еңбектерінің авторы:

A) Кун

B) Рорти

С) Деррида

Д) Делиз

Е) Фуко

3Хайдеггердің біздің болмысты танудағы ұғымдарымызға салыстырмалы қандай парадокс айтқан-

A) дүниені тану мүмкін емес

B) ақиқат бір жерде

С) ешқандай парадоксальдық ойлар жоқ

Д) кей бір адамдар абстрактылы ойлайды

Е) біз барлығымыз ойлай алмаймыз

5Қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңы дамудың ... ашады:

A) тетігін

B) ақырындап біртіндеуін

С) қайнар көзін

Д) ұзындығын

Е) бағытын

3Философияға теориялық, практикалық және поэтикалық ғылым деп анықтама берген:

A) Аристотель

B) Гераклит

С) Гипий

Д) Платон

Е) Зенон

1Өз бетінше түсіндірілмейтін феномендер дүниесі феноменологияның қандай әдісінің нәтижесі болып табылады?

A) Феноменологиялық редукция

B) Эйдетикалық

С) Интенционалдық

Д) Трансцендентальды редукция

Е) Априорлық

1Прагматист Джон Дьюи философияның қызметін қалай түсінеді?

A) адамдардың тұрмыс қалпын жақсартуға жәрдемдесетін өмірлік пайдалы тәжірибені ұйымдастыру

B) абстракциялау

С) таң қалу

Д) даналыққа үйрету

Е) өмірге алаңсыз аңқау көзбен қарау.

1Философия:

A) Тәжірибеге негізделген жаратылыстану ғылымы

B) Абстрактылық, догматтық ғылым

C) Діни нанымға негізделген ғылым

D) Дүниетанымдық, теориялық, методологиялық ғылым

E) Идеалистік, позитивтік, неотомистік ғылым

4Легизмнің негізгі ұғымы

A) фа (заң)

B) ли (рәсім)

C) ци (энергия)

D) жэнь (адам сүйгіштік)

E) дао (жол)

1Схоластикалық тәсілдің негізін қалаушы және қорғаушы:

A) Абеляр

B) Росцелин

C) Скотт

D) Аквинский

E) Кентерберийский

3Ислам дінінің заңдары:

A) Геас

B) Мағрипат

C) Канон

D) Тариқат

E) Шариғат

5Гегельдің қай еңбегінде пайым мен зерденің диалектикалық арақатынасы айқын көрсетілген:

A) «Таза зердеге сын»

B) «Рух феноменологиясы»

C) «Философиялық ғылымдарының энциклопедиясы»

D) «Логика ғылымы»

E) «Табиғат философиясы»

3Қай орыс эммигрант-философы теология докторы деген құрметті атаққа ие болды?

A) С.Франк

B) А.Бердяев

C) П.Флоренский

D) Л.Шестов

E) И.Ильин

3Структурашыл Леви-Строс әр түрлі елдердің мифтерін зерттегенде нені іздеп көрсеткісі келеді?

A) өтіріктің, фантазияның бар болуын

B) әр мифтің ерекшеліктерін

C) жалпы структураның (құрылымның) болуын

D) елдердің арасындағы айырмашылықты

E) олардың бірі-бірінен айырмашылығын

3Пікір:

A) бір зат жайында бір нәрсе мақұлданылатын немесе теріске шығарылатын ой

B) сезім мүшелеріне әсер ететін сыртқы материалдық заттың тұтас бейнесі

C) сезім мүшелеріне тікелей ықпал жасайтын материалдық заттардың қасиеттері.

D) материалды тұтас болмыс

E) заттардың тікелей әсері тимей тұрған кезде санада туатын образдар

1Философиялық пайымдау:

A) Өмір ақуыз денелердің өмір сүру тәсілі

B) Атом ядро мен электроннан тұрады

C) Мәңгі қозғаушы күштің болуы мүмкін емес

D) Физкультура денені шынықтырады

E) Барлық құбылыс себепті-шартталған

5Субстанцияның көптігін мойындайтын философиялық ілім:

A) Плюрализм

B) Пантеизм

C) Монизм

D) Конвенционализм

E) Дуализм

1Қазақ дүниетанымының «араласу» категориясының философиялық мағынасы:

A) Субъектіні қоршаған ортаны танып-білуге қабілеттілік

B) Күнделікті өмірде өзіңнің, отбасыңның алаңсызөмір сүруін қамтамасыз ететін деңгейде жұмыс істей білу

C) Өмір кеңістігінде өз отандастарыңмен және бүкіл адамзаттың өкілдерімен бейбіт және ынтымақты өмір сүре білу

D) Терең ғылыми ізденіске, өзіндік ой қалыптастыруға бейімділік

E) Логика заңдарына сәйкес ақылы пайымдай білу.

3Аристотельдің пікірінше, адамның қызметін, мемлекеттің құрылымын зерттейтін ғылым:

A) Энтелехия

B) Практикалық

C) Теориялық

D) Поэтикалық

E) Саяси

5Буддизм философиясы бойынша, дхамманы ұстанған адам:

A) Іші тар, қу, сараң адам

B) Жеңілтек, көп сөйлейтін кісі

C) Сабырлы, жек көрушіліктен ада, үрейді білмейтін адам

D) Тәнге қатысты нәрселерде ұстамсыз, ақылы таяз шәкірт

E) Ажалдан қорқатын адам

3Қайта өрлеу дәуірінің «Адам өз бақытын өзі жасаушы» деген философы

A) Л.Валла;

B) Дж. Бруно

C) Н.Кузанский

D) П. Делла Мирандола

E) Э.Роттердамский

4Ағартушылық заман философы «Адам-машина» еңбегінің авторы:

A) Ш.Монтескье

B) Д.Дидро

C) Ф.Вольтер

D) К. Гельвеций

E) Ж.де Ламетри

5Гегель философиясының бастамасы:

A) монада

B) апейрон

C) қабылдау

D) абсолюттік рух

E) материя

41   2   3   4

Похожие:

Дүниеде бәрі қатынастылы, салыстырмалы дейтін қағида: a релятивизм icon«Аналитикалық мәлімет» 2011 жылдың 6 айында 2010 жылдың салыстырмалы кезеңінде тіркелген төтенше жағдайларға салыстырмалы мәлімет

Дүниеде бәрі қатынастылы, салыстырмалы дейтін қағида: a релятивизм iconТұрғын үй көмегін көрсету Қағидасы Осы тұрғын үй көмегін көрсету Қағида (бұдан әрі – Қағида) Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»
Жекешелендірілген тұрғын үй-жайларда (пәтерлерде) тұратын немесе мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үй-жайларды (пәтерлерді)...
Дүниеде бәрі қатынастылы, салыстырмалы дейтін қағида: a релятивизм iconШєді аќынныњ діни таќырыптаѓы дастандары
Щәді өз бетінше қисса, хикаяларын оқуға дағдыланады. 1864 жылы Шәді Шымкенттегі Абдолла Шәріп дейтін ғұламадан дәріс алып, араб-...
Дүниеде бәрі қатынастылы, салыстырмалы дейтін қағида: a релятивизм icon― Анасы, мына бөбегіңізді емізе қойыңыз
Есіктен олар кіргенде терезеге қарап тұрған әйелдердің біреуі жалт бұрылып, бұған қарай жүгіретін. Оны «күтуші» деп аталатын әйел...
Дүниеде бәрі қатынастылы, салыстырмалы дейтін қағида: a релятивизм iconҚызмет өңірін айқындау қағидасы Осы Қызмет өңірін айқындау қағидасы (бұдан әрі Қағида) «Жол жүрісі қауіпсіздігі туралы»
...
Дүниеде бәрі қатынастылы, салыстырмалы дейтін қағида: a релятивизм iconЛитература в русских классах 1 вариант «Ақиқат сыйы» атты кітап қай тілде жазылған, көрсетіңіз
Шешендікті сынау мақсатында «Дүниеде не өлмейді?» деген сұрақты қойған адамды анықтаңыз
Дүниеде бәрі қатынастылы, салыстырмалы дейтін қағида: a релятивизм iconДоклад по философии Тема: «Софизм»
«мудрости» и «красноречия» (5 век до нашей эры). Софисты не составляли единой школы. Общее в их взглядах – отказ от религии, рационалистическое...
Дүниеде бәрі қатынастылы, салыстырмалы дейтін қағида: a релятивизм iconМүсілім НҮсенов бүгінде сот саласының ардагері
Жаназар дейтін атамыз тұрды. Жарыты кейде ойын баласы бізді шаырып алып, арасын бастыратын. Сонда сау тамтығы алмаған, шұр тесік...
Дүниеде бәрі қатынастылы, салыстырмалы дейтін қағида: a релятивизм iconТесты для учителя казахской литературы 1 вариант «Ақиқат сыйы» атты кітап қай тілде жазылған, көрсетіңіз. A түркі
Шешендікті сынау мақсатында «Дүниеде не өлмейді?» деген сұрақты қойған адамды анықтаңыз
Дүниеде бәрі қатынастылы, салыстырмалы дейтін қағида: a релятивизм iconИдеальное единство вида и современные теории абстрагирования
Это тот пункт, где релятивизм и эмпиризм психо­логизма отличается от идеализма, который представляет собой единст­венную возможность...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница