Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың
НазваниеМәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың
страница15/30
Дата конвертации28.12.2012
Размер3.21 Mb.
ТипДокументы
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30

08000000

СТАТИСТИКА

СТАТИСТИКА08010000

Статистика мәселелері жөніндегі заңнама

Законодательство по вопросам статистики08020000

Статистиканың жалпы мәселелері

Общие вопросы статистики08030000

Әртүрлі анықтамаларды, куәліктерді беру

Выдача различных справок, удостоверений08040000

Экономикалық статистика

Экономическая статистика08040100

Бюджетке берешектің жоқтығы туралы анықтама алу

Получение справки об отсутствии задолженности в бюджет08040200

Тіркеу туралы куәліктің жоқтығы туралы анықтаманы алу

Получение справки об отсутствии свидетельства о регистрации08050000

Құқықтық статистика және арнайы есепке алу

Правовая статистика и специальные учеты08050100

Соттылығының барлығы (жоқтығы) туралы анықтама алу

Получение справки о наличии (отсутствии) судимости08050200

Меморгандар жүргізетін тексерулерді есепке алу және бақылау

Учет и контроль проверок, проводимых госорганами08050300

Қылмыстылықтың жай-күйі туралы мәліметтерді беру

Предоставление сведений о состоянии преступности08060000

Бухгалтерлік есеп

Бухгалтерский учет08060100

Қаржылық есептілік

Финансовая отчетность09000000

ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ. ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ09010000

Әлеуметтік қамтамасыз ету, еңбек және халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі заңнама

Законодательство по вопросам труда и занятости населения, социального обеспечения09020000

Әлеуметтік қамтамасыз ету, еңбек және халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастық

Международное сотрудничество по вопросам труда и занятости населения, социального обеспечения09030000

Әлеуметтік қамтамасыз ету, еңбек және халықты жұмыспен қамтудың жалпы мәселелері

Общие вопросы труда и занятости населения, социального обеспечения09040000

Еңбек және халықты жұмыспен қамту

Труд и занятость населения09040100

Жұмыссыздық. Жұмыссыздықты жою

Безработица. Ликвидация безработицы09040101

Халықты жұмыспен қамту саясаты

Политика занятости населения09040200

Еңбекті ұйымдастыру

Организация труда09040201

Лауазымдық міндеттерді уақытша атқару

Временное исполнение должностных обязанностей09040300

Еңбек тәртібі

Трудовая дисциплина09040301

Жұмыстағы табыстары үшін ынталандыру

Поощрения за успехи в работе09040400

Еңбек ресурстары

Трудовые ресурсы09040401

Мамандарды қайта дайындау, қайта біліктілеу

Переподготовка, переквалификация кадров09040402

Мамандардың біліктілігін арттыру

Повышение квалификации кадров09040403

Мамандарды аттестациялау

Аттестация кадров09040500

Жұмысқа орналастыру және босату

Трудоустройство и увольнение09040501

Жұмысқа орналасуда көмек көрсету

Оказание содействия в трудоустройстве09040600

Қоғамдық жұмыстар

Общественные работы09040700

Еңбекті мөлшерлеу

Нормирование труда09040800

Еңбек ақы төлеу

Оплата труда09040801

Еңбек ақы төлеу саясаты

Политика оплаты труда09040802

Медицина жұмыскерлерінің еңбек ақысын төлеу

Оплата труда медицинских работников09040803

Әскери қызметшілер мен құқық қорғау органдары қызметкерлерінің еңбегін төлеу

Оплата труда военнослужащих и работников правоохранительных органов09040804

Еңбекақыға экологиялық үстемені төлеу

Выплата экологических надбавок к заработной плате09040805

Еңбекақы бойынша қарызды өтеу

Погашение задолженности по заработной плате09040900

Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы

Охрана труда, техника безопасности09040901

Өндірістік жарақаттанушылық

Производственный травматизм09040902

Кәсіби сыртқаттар

Профессиональные заболевания09040903

Еңбектік демалыс

Трудовой отпуск09041000

Шетел жұмыс күшін тарту

Привлечение иностранной рабочей силы09041100

Жұмысшы күшін көші-қоны

Миграция рабочей силы09050000

Әлеуметтік қамтамасыз ету, қызмет көрсету

Социальное обеспечение, услуги09050100

Өтемақы және жәрдемақы

Компенсации и пособия09050101

Жұмыссыздық бойынша жәрдемақы төлеу

Выплата пособия по безработице09050102

Уақытша жұмысқа жарамсыздығы бойынша парақшаны төлеу

Оплата листков по временной нетрудоспособности09050103

Қаза тапқан әскери қызметкерлердің отбасыларына жәрдемақы төлеу

Выплата пособий семьям погибших военнослужащих09050104

ҚР-ның алдында аса қызметтері үшін жәрдемақы төлеу

Выплата пособий пенсионерам за особые услуги перед РК09050105

1 тізім бойынша жәрдемақы төлеу

Выплата пособий по списку №109050106

Мүгедектік бойынша жәрдемақы төлеу

Выплата пособий по инвалидности09050107

Асыраушыны жоғалтуы бойынша жәрдемақы төлеу

Выплата пособий по потере кормильца09050108

Балаларға жәрдемақы төлеу

Выплата пособий на детей09050109

Қабірлеуге жәрдемақы төлеу

Выплата пособий на погребение09050110

ЧАЭС жоюға қатысушыларға жәрдемақы төлеу

Выплата пособий участникам ликвидации ЧАЭС09050111

Жалпы саясатты қуғын-сүргінг құрбандарына жәрдемақы төлеу

Выплата пособий жертвам массовых политических репрессий09050112

Көпбалалы аналарға жәрдемақы төлеу

Выплата пособий многодетным матерям09050113

Ақталған азаматтарға өтемақы төлеу

Выплата компенсации реабилитированным гражданам09050114

Баланы туғанмен байланысты біржолғы жәрдемақы төлеу

Выплата единовременного пособия в связи с рождением ребенка09050115

Семей полигоны мен Арал маңайы аймағында тұратын азаматтарға біржолғы өтемақы төлеу

Выплата единовременной компенсации гражданам, проживающим в районе Семипалатинского полигона и Приаралья09050116

Фашизмнің бұрынғы тұтқындарына өтемақы төлеу

Выплата компенсаций бывшим узникам фашизма09050117

Санаторий-курортты емдеуге өтемақы төлеу

Выплата компенсаций на санаторно-курортное лечение09050118

Өтемақы және жәрдемақыны төлеудегі қарызын өтеу

Погашение задолженности по выплате компенсаций и пособий09050200

Зейнет

Пенсии09050201

Зейнет мөлшерін көтеруді қайта қарау

Пересмотр размера повышения пенсий09050202

Жас шамасы бойынша зейнет төлеу

Выплата пенсий по возрасту09050203

Зейнет мөлшерін кайта санау және тағайындау

Начисление и перерасчет размера пенсий09050204

Еңбек сіңірген жылдар үшін зейнеттен жас шамасы бойынша зейнетке ауысу

Переход с пенсии по выслуге лет на пенсию по возрасту09050205

Зейнет көрсеткіші

Индексация пенсий09050206

Зейнетке экологиялық үстеме төлеу

Выплата экологических надбавок к пенсии09050207

1 и №2 тізім бойынша зейнетке жеңілдікпен шығу

Льготный выход на пенсию по спискам №1 и №209050300

Материалдық көмек алу

Получение материальной помощи

09050301

Ақшалық баламада материалдық көмек алу

Получение материальной помощи в денежном эквиваленте09050302

Өзге түрде (тауармен, қызмет және басқа түрде) материалдық көмек және басқа көмек алу

Получение материальной помощи в ином виде (товары, услуги и других видов) и другой помощи09050303

Төтеніс жағдайлардан жәбірленгендерге материалдық жәрдем алу

Получение материальной помощи для пострадавших от чрезвычайных ситуаций09050400

Жеңілдікті беру

Предоставление льгот09050401

Коммуналдық көмекті жеңілдікпен төлеу

Льготная оплата коммунальных услуг09050402

Көп балалы отбасыларға тұрғын үй беру

Предоставление жилья многодетным семьям09050403

Соғысқа қатысушыларға және олармен тең мүгедектерге тұрғын үй беру

Предоставление жилья участникам войны и им приравненным инвалидам09050404

Дәрігерлік қызметкерлерге тұрғын үй беру

Предоставление жилья медицинским работникам09050500

Емдеуді ұйымдастыруда көмек беру

Помощь в организации лечения09050501

Емдік дәрі-дәрмектермен ақысыз немесе жеңілдікті қамтамасыз ету

Бесплатное или льготное обеспечение лекарственными препаратами09050502

Әскери қызметкерлерді емдеуді ұйымдастыруда көмек

Помощь в организации лечения военнослужащих09050600

Мүгедектерді техникалық көмекші (компенсаторлы құралдармен және қозғалу құралдарымен), протезді-ортопедиялық көмекпен қамтамасыз ету

Обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными средствами09050601

Сурдотехникалық құралдармен қамтамасыз ету

Обеспечение сурдотехническими средствами09050700

Мүгедектерді сауықтыру

Реабилитация инвалидов09050800

Әлеуметтік қамтамасыз ету мекемелері

Учреждения социального обеспечения09050801

Әлеуметтік бейімдеу орталықтары

Центры социальной адаптации09050900

Дәрігерлік қызметкерлеріне әлеуметтік қамтамасыз ету

Социальное обеспечение медицинских работников09051000

Үлесті бөлу

Выделение квот09051100

Балалар тағамдарымен қамтамасыз ету

Обеспечение детским питанием09051200

Зейнетақылық қорлар

Пенсионные фонды09051201

Зейнетақылық қорға бөлу

Отчисления в пенсионные фонды09051300

Медициналық-әлеуметтік сараптама

Медико-социальная экспертиза09051301

Мүгедектіктің тобын анықтау

Установление группы инвалидности09051400

Әлеуметтік сақтандыру

Социальное страхование09051401

Өндірістегі қайғылы оқиғадан сақтандыру

Страхование от несчастных случаев на производстве09051402

Мүгедектік бойынша сақтандыру

Страхование по инвалидности09051500

Атаулы-әлеуметтік көмек

Адресно-социальная помощь09051600

Мүгедектер мен қарт адамдарға арналған интернат-үйлер

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов09051700

Әлеуметтік серіктестік

Социальное партнерство


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30

Похожие:

Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің кейбір мәселелері
Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қарамағындағы ұйымдар Қазақстан Республикасы...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconБекітемін Қазақстан Республикасы Мәдениет және Акпарат министірлігі ақпарат жәнұрағат Комитетінің төрағасы
Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2009 – 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Астана 2008 Мазмұны
Азақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің миссиясы мен пайымдауы
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінің
«Мектепке жол» республикалық акциясы Мемлекет басшысының оқушылардың мектепке толық баруын қамтамасыз ету туралы тапсырмасын орындау...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі ақпарат және мұРАҒат комитетінің ЖӘНЕ
Астана қаласы, Есілдің Сол жағалауы, Орынбор көшесі, 8 Министрліктер үйі, 15 кіреберіс
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті
Мемлекеттік қызметшілерінің жеке істерін ресімдеу, сақтау және есепке алу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚРӘМ №1592 30. 07. 2001ж тіркелді
Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің Архивтерді және құжаттарды басқару жөніндегі комитетінің Орталық...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 17 маусымдағы №615 Жарлығымен Мәдениет және ақпарат министрлігінің, мәдениет пен өнер, бұқаралық ақпарат құралдары, баспа және мұрағат ұйымдарының бір топ қызметкерлері «10 жыл Астана»
Республикасы Президентінің 2008 жылғы 17 маусымдағы №615 Жарлығымен Мәдениет және ақпарат министрлігінің, мәдениет пен өнер, бұқаралық...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағаты
Республикасының мерейтойлар және атаулы күндер тізбесі (Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағатының қорында сақталатын құжаттар бойынша)....
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 қыркүйек №159 Астана қаласы
«Тарих және мәдениет ескерткіштерінде археологиялық және (немесе) ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүзеге асыру жөніндегі қызметке...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница