Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
НазваниеЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
страница1/10
Дата конвертации10.11.2012
Размер1.49 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ ЃЫЛЫМ ЖЄНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Е.А.Б¤КЕТОВ АТЫНДАЃЫ ЌАРАЃАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЭКОНОМИКАЛЫЌ ТЕОРИЯ НЕГІЗДЕРІ” ПЄНІ БОЙЫНША ТЕСТ С¦РАЌТАРЫ
Гуманитарлыќ баѓыттаѓы топтар ‰шін

Мамандыќтар: 020100-022100, 520130-520430, 520630,

520730, 520930-521830, 522030-522130
Ѓылыми жаратылыстану баѓыттаѓы топтар ‰шін

Мамандыќтар: 110000 – Техникалыќ физика

390000 – Химиялыќ технология

340000 – Ќ±ралдар ќ±ру (жинау)

Ќ±растырушы:

________________ аѓа оќытушы Аќбаев Е.Т.

________________ оќытушы Ќалиасќарќызы А.
Беттер саны - 60

Тест с±раќтары саны – 300


Экономикалыќ теория” пєніне арналѓан тест с±раќтары

1. Маркстік пікір бойынша тауардыњ айырбас ќ±ны ќай ењбектіњ кµмегімен пайда

болады:

A) Абстрактылы ењбек.

B) Наќты ењбек.

C) Қосымша ењбек.

D) Уаќытша ењбек.

E) Жоспарлы ењбек.

2. Баѓаныњ ќ±рылуы нарыќта ќандай єрекеттестікпен сипатталады:

A) С±раным жєне ±сыным.

B) Мемлекеттіњ араласуы.

C) Баѓа саясаты.

D) Аќша саясаты.

E) Нарыќтыњ зањдарымен.

3. Макроэкономиканыњ негізін салушы экономисті кµрсетіњіз:

A) К.Маркс.

B) Дж.Кейнс.

C) М.Фридмен.

D) Макконел.

E) А.Смит.

4. Ќазіргі инфляцияныњ ерекшелігі:

A) Шаруашылыќ ж‰йені толыќ ќамтиды.

B) Бір шењберден аспайды.

C) Уаќытша ж‰ргізіледі.

D) Ж±мыссыздыќпен байланысќан.

E) Аќшалы факторларѓа байланысты.

5. Бюджет тапшылыѓын жабудыњ жолдары:

A) Каѓаз аќшалар шыѓару.

B) Ішкі ќарыздарды µтеу.

C) Сыртќы ќарыздарды µтеу.

D) Бюджет саясатын ‰кімет реттеу.

E) Субвенция жєне субсидтен ќаржыландыру.

6. Ќоѓамдыќ байлыќтыњ кµзі µндіріс “ауылшаруашылыќта” деп ќай мектеп µкілдері айтќан:

A) Физиократизм.

B) Меркантилизм.

C) Маркстік мектеп.

D) Классикалыќ саяси экономия.

E) Монетаризм.

7. ¦дайы µндірістіњ ќ±рылымы:

A) ¤ндіріс, т±тыну, бµлініс.

B) Т±тыну, бµлініс, айырбас.

C) ¤ндіріс, бµлініс, айырбас, т±тыну.

D) ¤ндіру, ќолдану, сату.

E) Баѓалау, жоспарлау.

8. Нарыќ ±йымдастырушылыќ-ќ±ќыќтыќ формасына ќалай бµлінеді:

A) Д‰кен, жєрмењке, мини-маркет.

B) Жєрмењке, д‰кен, тіске басар.

C) Д‰кен, универмаг, биржа.

D) Сауда орталыѓы жєне корпорация.

E) Д‰кен, жєрмењке, аукцион жєне базар.

9. Ќысќа мерзім уаќыттаѓы шыѓындар зерттелгенде µндіріс факторлары санына байланысты ќалай µзгереді:

A) ¤ндіріс факторлары толыѓымен µзгереді.

B) ¤ндіріс факторлары толыѓымен µзгермейді.

C) ¤ндіріс факторлары µзгеріссіз ќалады.

D) ¤ндіріс факторлары ќысќа мерзімді шыѓындарѓа байланысты болмайды.

E) ¤ндіріс факторлары кездеспейді.

10. Ењбек нарыѓында ќалыптасатын баѓа:

A) Рента.

B) Табыс.

C) Пайыз.

D) Жалаќы.

E) Пайда.

11. Т±раќты шыѓын (FC) µндіріс ауданына байланысты µзгереді ме:

A) Т±раќты µзгермейді.

B) Кењ мµлшерде µзгереді.

C) Баѓаѓа байланысты µзгереді.

D) Пайдаѓа байланысты µзгереді.

E) Ќосымша пайда єкеледі.

12. ¦сыныс зањы:

A) Баѓа мен ±сыным мµлшерініњ арасындаѓы тура байланыс.

B) Баѓа мен ±ысыным мµлшерініњ арасындаѓы кері байланыс.

C) Т±тынушы мен µндіруші арасындаѓы келісім.

D) Т±тынушы саясаты.

E) Баѓа мен ±ысыным мµлшерініњ арасындаѓы ќарама-ќайшылыќ.

13. Ќаѓаз аќшалар алѓаш рет ќай мемлекетте пайда болѓан:

A) Ќытайда V ѓасырда б.э.д. .

B) Ресейде.

C) Америкада.

D) Вавилонда XI ѓасырда.

E) Европада.

14. Кєсіпкерлікке ќабілеттілік µндіріс факторы ретінде µз иесіне ќандай табыс єкеледі:

A) Рента.

B) Табыс.

C) Пайда.

D) Жалаќы.

E) Пайыз.

15. Тауардыњ т±тыну ќ±ны Маркстік пікір бойынша ќандай ењбек т‰рі негізінде пайда болады:

A) Наќты ењбек.

B) Абстрактылы ењбек.

C) Ќосымша ењбек.

D) Уаќытша ењбек.

E) Жоспарлы ењбек.

16. Егер жеке адам несиеніњ кµмегімен д‰кеннен немесе сауда орнынынан ќысќа мерзімге м‰лікті µзініњ иелігіне жењілдетілген баѓамен сатып алса, онда несиеніњ ќай формасы ќолданылады:

A) Банктік несие.

B) Коммерциялыќ несие.

C) Т±тыну несиесі.

D) Ипотекалыќ несие.

E) Мемлекеттік несие.

17. Ќазаќстан Республикасындаѓы бірінші дењгейдегі банкке ќандай банк жатќызылады:

A) Коммерциялыќ банк.

B) Универсалды банк.

C) ¦лттыќ банк.

D) Халыќ банкі.

E) Жеке меншік банкі.

18. Баѓа дегеніміз:

A) Ќ±нныњ аќшалай кµрінісі.

B) Шыѓындардыњ жиынтыѓы.

C) Ќосымша ќ±нныњ формасы.

D) Наќты ењбек жиынтыѓы.

E) Табыс мµлшері.

19. Ќазаќстан Республикасыныњ ±лттыќ валютасы, яѓни тенге айналымѓа ќай жылы енді:

A) 15 ќараша 1994ж.

B) 15 ќараша 1993ж.

C) 13 ќазан 1995ж.

D) 10 ќазан 1995ж.

E) 5 ќараша 1997ж.

20. Экономикалыќ белсенді емес халыќ- б±л:

A) Ж±мыс к‰шіне жатпайтын халыќ саны.

B) Ж±мыс к‰шіне жататын халыќ саны.

C) Ењбекке ќабілеттілігі бар адамдар.

D) Зейнеткерлер, яѓни ж±мыс істейтін мµлшері.

E) Ж±мысќа ќабілеті бар студенттер.

  1. Микроэкономика нені оќытады:

A) ¦лттыќ экономиканы.

B) Кєсіпорын ќызметі.

C) Жеке адам ќызметі.

D) Шаруашылыќ ж‰йені.

E) Табыстардыњ бµлінуін.

$$$ 22

AC орташа шыѓын ќандай формуламен есептеледі:

A) AC= TC/Q

B) TC=AC/Q

C) AC=FC+VC

D) AC=FC/1

E) AC=MR-MC

23. Инфляция ж‰ру ќарќынына байланысты:

A) Біркелкі жєне ‰здіксіз.

B) Єлемдік жєне жергілікті.

C) Жылжымалы.

D) ¦шќыр.

E) С±раным мен ±сыным инфляциясы.

  1. Нарыќты экономикада єрќашан тапшылыќта болатын категорияны кµрсетіњіз:

A) Єлеуметтік кепілдік.

B) Аќша.

C) Д‰ниеж‰зілік мамандар ќызметі.

D) Интеллектуалды тауарлар.

E) Шартты белгілер.

25. Экономикаѓа мемлекеттіњ араласуы шектеулі болу керектігін ќандай аѓым жаќтаѓан:

A) Классиктер.

B) Маржиналистер.

C) Меркантилистер.

D) Кейнсиандыќтар.

E) Институционалистер.

26. ¤ндірістіњ нєтижесі, б±л:

A) Жиынтыќ ќоѓамдыќ µнім.

B) Ќоѓамдыќ табыс.

C) Тауар жєне игілік.

D) ¤нім.

E) ¦лттыќ табыс.

27. Нарыќтыњ ќ±рылымы дегеніміз:

A) Ішкі элементтердіњ жиынтыѓы.

B) Сыртќы элементтердіњ жиынтыѓы.

C) Тауарлардыњ т‰рлері.

D) Кєсіпорын т‰рлері.

E) Кєсіпорын ќызметтері.

28. Меншік экономикалыќ категория ретінде нені сипаттайды:

A) Адамныњ м‰лікке ќ±ќыќтары.

B) Адамдардыќ арасындаѓы м‰лікке ие болуѓа байланысты экономикалыќ ќарым-ќатынастар.

C) М‰лікті жалѓа беру.

D) М‰лікке жауапкершілігі.

E) М‰лікті сату жєне сатып алу.

29. Жалпы ±лттыќ µнім (Ж¦¤) жєне таза экономикалыќ єл-ауќат арасында

ќандай байланыс бар:

A) Кері байланыс.

B) Тепе-тењдік.

C) Тура байланыс.

D) Ауытќу.

E) Байланыс байќалмайды.

30. Сала аралыќ бєсеке ќандай субъектілер арасында болады:

A) Адамдар арасында.

B) Кєсіпорын ішіндегі тауарлар арасында.

C) Кєсіпорындар арасында.

D) Кєсіпорындар арасында єр т‰рлі тауарлар бойынша.

E) Сапалы тауарлар арасында.

31. Салыќтар мен бюджеттік шыѓындар негізгі ќ±ралдары болып табылатын саясат ќалай аталады:

A) Монетарлыќ.

B) Єлеуметтік.

C) Фискалдыќ.

D) Дискреттік.

E) Монополияларѓа ќарсы саясат.

32. Ењбек µндіріс факторы ретінде ќандай табыс єкеледі:

A) Жалаќы.

B) Рента.

C) Пайда.

D) Пайыз.

E) Дивиденд.

33. Гиперинфляция жаѓдайында баѓа ќандай процентке жетеді:

A) 10 процентке дейін.

B) 20 процентке дейін.

C) 25 процентке дейін.

D) 30 процентке дейін.

E) 100 астам процентке дейін.

34. Аќша ж‰йесіне жатпайтын элементті кµрсетіњіз:

A) Баѓа масштабы.

B) Аќшаны эмиссиялау.

C) Несие ж‰йесі.

D) ¦лттыќ валюта.

E) Дивиденд.

35. Аќша массасы дегеніміз:

A) Айналымдаѓы аќша саны.

B) Айналымдаѓы бос аќшалар.

C) Кєсіпорындаѓы ќолданылатын аќшаныњ мµлшері.

D) Ќолма-ќолсыз аќша мµлшері.

E) Валюта курсы.

36. ¤ндіріс саласындаѓы капитал ќандай т‰рге жатады:

A) Айналым капиталына.

B) Негізгі капиталѓа.

C) Ќаржы капиталына.

D) ¤ндірістік емес капиталѓа.

E) Аќша капиталына.

37. Егер нарыќта бірнеше ірі фирмалар стандартты немесе ерекшеленген дифференцияланѓан тауар ±сынып єрекет етсе, онда нарыќты реттеуші болып ќандай ќ±рылым ќарастырылады:

A) Жетілген бєсеке.

B) Монополистік бєсеке.

C) Олигополия.

D) Монополия.

E) Дуополия.

38. Жеке табыс дегеніміз:

A) Салыќ тµлегеннен кейінгі табыс.

B) Салыќ тµленбегенге дейінгі табыс.

C) Жалаќы.

D) Пайда.

E) Процент.

39. Банкитіњ актив операциясына жататын т‰рін кµрсетіњіз:

A) Халыќтан салыќ ќабылдау.

B) Банктерден несие алу.

C) Несие беру.

D) Баѓалы ќаѓаздар шыѓару.

E) Пайызды тµмендете отырып несие беру.

40. Тµмендегі ќай топ жалпы ±лттыќ µнімді ќ±руѓа ќатысады:

A) Фермерлер, ‰й шаруашылыѓы.

B) ‡й шаруашылыѓы, мемлекет, фирмалар.

C) Корпорациялар, инвесторлар, ‰й шаруашылыѓы.

D) Инвесторлар, биржалар, µндірушілер.

E) Кєсіпорын, фермерлер.

41. Нарыќтыњ жаѓымсыз жаќтарын кµрсетіњіз:

A) Ењбек ресурстарыныњ толыќ ж±мысбастылыѓына кепілдік жоќ.

B) Ќажеттіліктер толыѓымен ќанаѓаттандырылады.

C) Жања технология жедел ќолданылады.

D) Шарттар ќ±рылады.

E) Ењбекке кепілдік бар.

42. Игілік дегеніміз:

A) Ќажеттіліктер т‰рлері.

B) Ќызмет т‰рлері.

C) Тауарлар жиынтыѓы.

D) Ќажеттіліктерді ќанаѓаттандыратын ќ±ралдар.

E) ¤німдер жиынтыѓы.

43. Тауар дегеніміз:

A) Ењбектіњ µнімі.

B) Игілік т‰рлері.

C) Ж±мыс к‰ші жиынтыѓы.

D) Шыѓындардыњ жиынтыѓы.

E) Ќажеттіліктерді ќанаѓаттандыру.

44. Жер µндіріс факторы ретінде µз иесісіне ќандай табыс т‰рін єкеледі:

A) Жалаќы.

B) Пайда.

C) Пайыз.

D) Дивиденд.

E) Рента.

45. Наќты жалпы ±лттыќ µнім (Ж¦¤) б±л:

A) Ќ±рылымдыќ ж±мысыздыќ кезіндегі µндірістіњ ауданы.

B) Циклдыќ ж±мыссыздыќ кезіндегі µндірістіњ ауданы.

C) Толыќ ж±мысбастылыќ кезіндегі µндірістіњ ауданы.

D) Шаруашылыќтыњ наќты ауданы.

E) ¤ндірістіњ ауданы.

46. Баѓалы ќаѓаздар операциясын реттейтін ќ±рылым:

A) Ењбек институттары.

B) Аржы орындары.

C) Банктер.

D) Ќор биржасы.

E) Біріккен кєсіпорындар.

47. Несие формасына жатпайтын несие т‰рін кµрсетіњіз:

A) Банктік несие.

B) Иппотекалыќ несие.

C) Коммерциялыќ несие.

D) Халыќаралыќ несие.

E) Кєсіпорын несиесі.

48. “Трансферттік тµлемдер” б±л:

A) Нарыќтыќ экономикадаѓы аќшалыќ тµлемдердіњ жалпы атаулары.

B) Табысты ќайта бµлу шењберіндегі аќшалыќ тµлемдер (аќысыз мемлекеттік тµлемдер).

C) Єр т‰рлі саладаѓы кєсіпорындар арасындаѓы тµлемдер.

D) Халыќаралыќ несиелік міндеттемелер бойынша тµлемдер.

E) Депозиттер бойынша банктік тµлемдер.

49. Егер экономикалыќ ќ±былыстар жеке шаруашылыќ бірліктер дењгейінде зерттелсе, б±л:

A) Макроэкономикалыќ талдау.

B) Микроэкономикалыќ талдау.

C) Д‰ниеж‰зілік экономиканы талдау.

D) Нормативтік талдау.

E) Позитивтік талдау.

50. “Не ќалай, кім ‰шін µндіру керек” с±раќтары ќай ж‰йеде шешіледі:

A) Дєст‰рлі экономика.

B) Аралас экономика.

C) Єкімшілік экономика.

D) Нарыќтыќ экономика.

E) Ќандай да болмасын экономикалыќ ж‰йеде.

51. Экономикалыќ теория:

A) Барлыќ экономикалыќ ж‰йелерді оќыту ‰шін ќажет.

B) Социализмніњ экономикалыќ ж‰йесін оќу кезінде жарамайды.

C) Тек ќана капиталистік шаруашылыќ ж‰йесін оќу ‰шін ѓана ќажет.

D) Жоспарлы экономиканы оќу ‰шін ѓана ќажет.

E) Нарыќтыќ экономиканы оќуѓа ѓана ќажет.

52. Ењбек µнімділігініњ µсуіне не єсер етпейді:

A) Технологиялыќ µзгерістер.

B) ¤неркєсіпті ±йымдастырудыњ дењгейі.

C) Білімніњ дењгейі жєне ж±мыскерлердіњ квалификациясы.

D) ¤неркєсіп масштабыныњ эффектісі.

E) Ж±мыскерлердіњ саныныњ µсуі.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі
Тµмендегі тітіркендіргіштердіњ ќайсы Сіздіњ сенсорлыќ табалдырыѓыњыздан тµмен орналасќан
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі е. А. Б¤кетов атындаѓЫ
Психикалыќ ќ±былыстыњ ырыќтылыѓы єрекеттіњ ішкі жоспар, рефлексия сияќты жањарыстар ќай жас кезењінде ќалыптасады
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Психологиядаѓы негізгі баѓыттар: бихевиоризм, гештальт психология, психоанализ, гуманистік психология, когнитивтік психология
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
Экологияның қай кретерийлері бойынша құрлық, тұщы су, солтүстік аймақ, биік таулы аймақ экологиясы деп бөлінеді
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconЌазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі
«Кіші Октябрь» орнату немесе ауылшаруашылыѓын жаппай ±жымдастыру мен индустрияландыру жылдарындаѓы ќазаќ мерзімді баспасµзі
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconҚазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
«Психология» пәні бойынша тестік тапсырмалардың базасына енгізілген тақырыптар тізімі, қазақ тілінде білім алатын бөлім үшін
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconЌр дсм медициналыќ жєне фармацевтикалыќ ќызметті
Мемлекеттік тіркеуге, ќайта тіркеуге жатќызылѓан жєне Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында медициналыќ ќолдануѓа р±ќсат етілген дєрілік...
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconЖоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы»
Кунакова Ольга Анатольевна арќылы, аудан єкімшілігініњ бекітілген ќаулысына, бір жаѓынан жєне аталынѓан жабдыќтаушы б±дан былай,...
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconХабарландыру
Аќмола облысыныњ дене тєрбиесі жєне спорт басќармасыныњ” жанындаѓы “Спорт Инвест” мкќК Ќазаќстан Республикасыныњ 21. 07. 2007 ж к‰нгі...
Ќазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі iconАвторефераты Ќазаќстан Республикасы Алматы, 2009
Жўмыс Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Єылым комитетініѕ Ш. Ш. Ујлиханов атындаєы Тарих жјне этнология институтыныѕ...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница