Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009
Скачать 459.89 Kb.
НазваниеАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009
страница3/3
Дата конвертации10.11.2012
Размер459.89 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3
ҚОРЫТЫНДЫМемлекетіміздің 2010 жылдарға дейінгі білімді дамыту бағдарламасында орта мектеп оқушыларын рефлексивтi, саналы бiлiммен қаруландыруға байланысты көптеген мәселелер қойылып отыр. Бұлардың ең маңыздыларының бiрi – мектептің негізгі сатысындағы оқушыларға планиметрия курсын оқытудың дамытушы әдiстемелiк жүйесiн мемлекеттiк стандарт талаптарына сай қанағаттандыру бағытында жетiлдiру.

Ұсынылып отырған диссертация – көрсетiлген мәселенi оқушының оқу білік-дағдыларын компьютердi негiзгi құрал ретiнде пайдалану негiзiнде қалыптастырып-дамыту шарттарын, құралдары мен мүмкiндiктерiн айқындап жасауға арналған әдiстеме арқылы шешуді ұсынады. Әдiстеменi ашу барысында, осы кездегi белгiлi озық психология-педагогикалық теориялар мен тәжiрибелер талданып, нақтыланып, оқу процесiн басқару қажеттiлiгiне сай жүйеленiп технологияландырылды. Ұсынылып отырған әдiстеменiң iс-тәжiрибелiк маңызы ескерiле отырып, игерiлу объектiсi ретiнде 7-сынып геометриясының мазмұнын құрайтын жазық фигура және оларды өлшеу ұғымдарының, 8-сыныптағы төртбұрыш және аудан ұғымы тарауының мазмұны алынып, сабақтың дәстүрлi өту барысын айтарлықтай өзгертпейтiндей оқыту процедурасы келтірілді.

Тәжiрибелiк-эксперименттік жұмыс кезінде кезеңiнде мектеп мұғалiмдерiмен, әдiскерлерiмен, жоғары оқу орны оқытушыларымен тығыз байланыс орнатылып, олардың көптеген ескертпелерi мен маңызды ұсыныстары пайдаланылды.

Қорыта келгенде, мектепте планиметрия курсын оқытудың қазіргі жағдайына теориялық және әдістемелік талдау жасау, тәжірибелік-педагогикалық эксперимент жүргізу нәтижелері төмендегідей қорытынды мен ұсыныстар жасауға мүмкіндік берді:

1. Негізгі мектепте планиметрия курсын оқытуда ақпараттық технологияны пайдалану геометрияның бастапқы ұғымдарын қалыптастыру негізінде, түрлі геометриялық фигураларды әр қырынан демонстрациялауда көрнекі құрал екендігі және оны оқыту үдерісінде қолданудың тиімділігі анықталды.

2. Негізгі мектепте планиметрия курсын ақпараттық технологияны пайдаланып оқытудың әдістемелік негіздері анықталды.

3. Теоремаларды дәлелдеуде компьютерлік бағдарламаны қолдану нәтижесінде оны тез қарап шыға салу әрекетін болдырмайтындай, оқыту мазмұны біртіндеп ашылатын тиімді оқытудың орындалатындығы айқындалды.

4. Оқушының планиметрия курсы материалдарын өз бетінше оқып-үйренуіне арналған компьютерлік бағдарламада оқушыға білімді, ұғымды бірден дайын түрінде бермей, өз орнымен қойылған сұрақтар арқылы оларда бұрын қалыптасқан білімдері мен бақылаулары және тәжірибесіне сүйеніп жаңа ұғымдарға, ережелерге, дәлелдеулерге және есептің шығарылуына оқушының өзін келтіретіндей тура және кері байланыстың жүзеге асатындығы анықталды.

5. Тәжірибелік-педагогикалық эксперимент жұмыстарының нәтижелері планиметрия курсын оқытуды ақпараттық технологияны қолданып оқыту әдістемесінің тиімді екендігін көрсетті.
Диссертация мазмұны келесі басылымдарда жарияланды:
1 Показатели индивидуальности ученика в учебном процессе // «Физиканы, математиканы және информатиканы инновациялық оқыту: өзекті мәселелері және болашағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.  Шымкент: ХҚТУ ШИ, 2004.3539 бб. (А. Әмірбекұлымен авт. бірл.).

2 Применение тригонометрии к решению задач по геометрии //«Педагог мамандарды кәсіби дайындаудағы қазіргі білім беру технологиялары» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.  Шымкент, 2004. –123126 бб. (И. Исмайловпен авт. бірл.).

3 Геометрия пәнін жаңаша оқыту барысында пайда болатын кейбір ерекшеліктер жөнінде // ІзденісПоиск.  Алматы, 2005.  №.3272274 бб. (А. Әмірбекұлымен авт. бірл.).

4 Планиметрия курсын алгоритмдік деңгейде оқытудың педагогикалық-психологиялық ерекшеліктері //«Педагогикалық кадрларды дайындаудың қазіргі заманғы өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.  Шымкент: ХҚТУ ШИ, 20074043 бб. (А. Әмірбекұлымен авт. бірл.).

5 Жазық фигуралар ауданын есептеуді компьютермен оқытудағы ерекшеліктер // Ұлт тағлымы.  Алматы, 2008.  №1.  135137 бб.

6 Планиметрия курсы есептерін шешудің алгоритмі // Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Хабаршысы. – Түркістан, 2008. – 120–122 бб.

7 Обобщенное понятие задачи и действия по ее решению // "Wyksztalcenie I Nauka bez granic–2008" Volume 11 Pedagogiczne nauki. Przemysl Nauka I studia, 2008. – 68–70.

8 Жаратылыстану пәндеріндегі зертханалық жұмысты алгоритмдік деңгейде жасау ерекшеліктері // Қ. Сәтбаев атындағы ҚҰТУ. Ізденіс. – Алматы, 2008. №4. – 170–174 бб. (Б. Абуовамен авт. бірл.).

9 Новое содержание обучения планиметрии // "Wyksztalcenie I Nauka bez granic–2008" Volume 11 Pedagogiczne nauki. Przemysl Nauka I studia, 2008. 68–70.

РЕЗЮМЕ
Жайдакбаева Ляззат Куандыковна
Методика совершенствования обучения курса планиметрии в основной школе на основе применения информационных технологий
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (математика)
Актуальность исследования. Одной из главных задач Государственной программы развития образования в Республике Казахстан до 2010 г. является интеграция наук в условиях бурного роста новых информационных технологий. Обучение математике в школе, в частности геометрии, не является исключением. В государственном стандарте школьного образования изучение информатики как учебного предмета прописано с 7-го класса. Изучение курса планиметрии (начала геометрии) также – с 7-го класса, т.е. о непосредственном применении достижений современных информационных технологий в интеграции со школьными предметами по традиционной методике не представляется возможным. Налицо проблема. И хотя по данной проблеме, составляющей предмет нашего исследования, написано и опубликовано немало научно-методических работ, они касаются других отдельных отраслей.

На достижения математики (геометрии) в интеграции с компьютерной технологией в современном мире опирается любая развивающая наука. А любое обучение, как известно, начинается со школы. В этой связи изучение курса планиметрии в основной школе, т.е. с 7-го класса, в соответствии с достижениями современных информационных технологий, в частности со специально разработанными компьютерными программами, является весьма важным направлением методической науки. Безусловно, внедрение в учебный процесс компьютерных технологий будет зависеть и от общей подготовленности обучающихся, их индивидуальных возможностей и способностей.

Решению некоторых аспектов вышеуказанной проблемы посвящено данное исследование, что и определило выбор темы как: «Методика совершенствования обучения курса планиметрии в основной школе на основе применения информационных технологий».

Цель исследования – теоретическое обоснование путей совершенствования обучения курса планиметрии с использованием информационных технологий.

Объект исследования – процесс обучение геометрии в 7–9 классах.

Предмет исследования – методика обучения курсу планиметрии в основной школе на основе использования компьютерных технологий.

Научная новизна:

– дидактическо-методическое обоснование путей совершенствования обучения курса планиметрии в основной школе на основе применения информационных технологий;

– методика обучения, основанной на информационной технологии, в соответствии с особенностями курса планиметрии основной школы.

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке методологических подходов к обучению курса геометрии в интеграции с достижениями новых информационных технологий. Полученные теоретические результаты могут служить хорошим подспорьем для методики обучения любого школьного предмета.

Практическая значимость исследования: предлагаемая методика совершенствования технологий обучения курсу геометрии в школе могут найти свое применение в практике работы учителей математики и методистов институтов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.

На защиту выносятся следующие положения:

  • определение структуры, содержания и роли курса геометрии как школьного предмета в условиях развития информационных технологий.

  • методические подходы к обучению курса планиметрии в основной школе в интеграции с достижениями современных информационных технологий;

  • программа спец курса по теме «Обучение курса планиметрии в основной школе с использованием информационных технологий».

  • рекомендации по совершенствованию обучения планиметрии с использованием информационных технологий на основе полученного нами в ходе исследования результатов.

Достоверность и обоснованность результатов научного исследования обеспечена всесторонним анализом учебно-методической литературы и учебных пособий по теме исследования; учетом результатов анализа в ходе исследования; охватом достаточного количества учащихся в качестве участников опытно-экспериментальной работы; обработкой результатов педагогического эксперимента математико-статистическими методами.

Структура диссертации определяется логикой исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

В ведении анализируется современное состояние проблемы, степень ее разработанности; указывается объект, гипотеза, теоретико-методологические основы, научная новизна, теоретико-методологические основы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, положения, выносимые на защиту, этапы опытно-экспериментальной работы, источники исследования и его руководящая идея, способы обеспечения достоверности полученных результатов.

В первом разделе «Психолого-дидактические основы совершенствования обучения курса планиметрии в основной школе на основе применения информационных технологий» при помощи анализа современного положения обучения школьной геометрии выявлены его научно-теоретические основы, обоснованы дидактическо-методические возможности совершенствования обучения курса планиметрии на основе применения информационных технологий.

Во втором разделе «Методика совершенствования обучения курса планиметрии в основной школе на основе применения информационных технологий» описываются пути повышения эффективности обучения курса планиметрии благодаря использованию информационных технологий, а также результаты проведенной опытно-экспериментальной работы.

В заключительной части охарактеризованы методы исследования, сделаны выводы на основе результатов, полученных в ходе исследовательской деятельности, сформулированы соответствующие методические рекомендации.
SUMMARY
Lyazzat K. Zhaidakbayeva
Methodology of Improvement of Plane Geometry Teaching at Secondary School on the basis of the application of information technologies
13.00.02 – Theory and Methodology of Education (Mathematics)
The urgency of the research: One of the most important tasks of the issuance of State Program of the Development of Education in the Republic of Kazakhstan till the year 2010 is the integration of sciences in the conditions of heavy growth of information technologies. Mathematics teaching at school (particularly Geometry teaching) is not an exception. According to State Standard of Secondary Education the study of Informatics begins in class 7. The study of Plane Geometry (principles of Geometry) begins in class 7, too, i.e. direct use of achievements of modern information technologies is not possible in the integration with school subjects. It demands the improvement. However many methodological works on the theme of our research are written and published. In the modern world any developing science is based on the achievements of Mathematics (Geometry) in the integration with information technology. And any study begins at school. Thereupon, the study of Plane Geometry at Secondary School (i.e. in class 7) according to the achievements of modern information technologies (particularly with special developed computer programs) is a very important direction in the sphere of methodological science. There is no doubt that the introduction of computer technologies into teaching process will depend on general training of pupils, their individual possibilities and abilities.

The given research is devoted to some aspects of above mentioned problem and the theme of the research is "Methodology of Improvement of Plane Geometry Teaching at Secondary School on the basis of the application of information technologies ".

The aim of the research is theoretical explanation of the methods of improvement of Plane Geometry Teaching with the use of information technologies.

The object of the research is Geometry teaching process in classes 7-9.

The subject of the research is Methodology of Plane Geometry Teaching at Secondary School on the basis of the use of computer technologies.

Theoretical significance of the research is to develop methodological approaches to Geometry Teaching in the integration with the achievements of new information technologies. Received theoretical results can be a great help for the Methodology of teaching of any school subject.

Practical significance of the research: Suggested methodology of improvement of Geometry teaching methods can be used by Mathematics teachers and teaching methods specialists of Institute of Professional Development and Retraining of Teaching Staff.

The items for the defense of a thesis:

– The determination of the structure, contents and role of Geometry as a school subject in the conditions of the development of new information technologies.

– Methodological approaches to Plane Geometry Teaching at Secondary School in the integration with the achievements of new information technologies.

– Teaching the course of Plane Geometry in the main school on the basis of using the information technology.

– Recommendations on the improvement of Plane Geometry Teaching on the basis of received in the course of the research result using information technologies.

Reliability and feasibility of thesis work is provided by analyzing a lot of educational-methodical and manuals according to the theme of research; using analysis’ results during the research for a guidance; taking necessary amount of pupils for an pedagogical experiment; working with data given in the result of experiment by using mathematical-statistic methods.

The structure of the thesis is defined by the logic of the research. The research work is composed of introduction, 2 chapters, conclusion, bibliography and appendices.


1   2   3

Похожие:

Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты Қазақстан Республикасы Алматы, 2009

Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009

Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009

Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 iconДиссертация авторефераты Қазақстан Республикасы Алматы, 2009
...
Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік

Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 Жұмыс Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясында орындалды

Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009
Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның
Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2010
Түркістан қаласы мен агломерациясының әлеуметтік-демографиялық жағдайы (1867-2009 жж.)
Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009
Педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның
Авторефераты қазақстан Республикасы Алматы, 2009 iconАвторефераты Қазақтан Республикасы Алматы, 2009
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница