Хабарландыру
Скачать 213.49 Kb.
НазваниеХабарландыру
Дата конвертации04.01.2013
Размер213.49 Kb.
ТипДокументы
Баға ұсыныстары сұранысы арқылы тауаррады, жұмыстарды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алу байқауын өткізу туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ

01.04.2008ж. Астана қ.

Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті (Астана қ., Есілдің сол жағалауы, № 35 көше, № 8 үй, «Министрліктер Үйі» әкімшілік ғимараты, № 11 кіреберіс).

Ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитетінің Қаржы – экономикалық басқармасы (Астана қ., Есіл өзенінің сол жағалауы, № 35 көше, № 8 үй, «Министрліктер Үйі» әкімшілік ғимараты, № 11 кіреберіс).

Жүзеге асырылатын қызметтерді мемлекеттік сатып алулардың атауы: Баға ұсыныстары сұранысы арқылы модемдерді, радиотелефондарды мемлекеттік сатып алу.

Тауар атауы: D-Link DSL - 2500U модемі - 18 дана.

Модемнің қысқаша сипаттамасы (техникалық талаптары) хабарландырудың № 2 қосымшасында көрсетілген.

Тауар атауы: Philips DECT CD 2402S/51 радиотелефоны - 42 дана.

Philips DECT CD 2402S/51 радиотелефонының қысқаша сипаттамасы (техникалық талаптары):

Түрі

сымсыз телефон

Байланыс түрі

ұқсасты

Терім тәртібі

екпінді/серпінді

Стандарттары

DECT/GAP

Желілер саны

- 1 желі

Басқару құралдары

- тұтқа дауыстылығы

- дыбыстың өшірілуі

Антенна түрі

өз ішінде

Дисплей

әріптік - санды:

- 1 жол

түстер палитрасы: монохром.

бейнеленетін ақпарат:

- уақыт

- терілетін номер

- номерді анықтағыш (Caller ID)

- қуаттандырғыш жағдайы

арнайы функциялар:

- жарықтандырғыш

Стандарттың телефондық негіз станциясы

DECT/GAP, өз ішіндік антеннасымен

Әр негіздемеге тұтқа саны

6

Мекен - жайлық кітап

- 100 жазбаға дейін

- 20 кірме қоңырау шалу

Қауіпсіздік функциялары

- клавиатура блогы

Арнайы функциялар

- оятқыш сағат

- өз ішіндік Мекен - жай кітапшасы

- шақыруды күту

- номерді анықтағыш (Caller ID)

- полифониялық әуендер

- спикерфон

Қуаттандырғыш

2х NiMH AAA

 1. 550 мА/сағ

- жұмыс уақыты: күту жадайында 150 сағат

 1. - жұмыс тәртібінде 12 сағат

Мөлшері, салмағы

11.6х11х8.1 см (негіздік станция)

4.6х16х2.6 см (телефон тұтқасы)

Тауарды жеткізу орны № 1 қосымшада көрсетілген.

Төлеу тәртібі және шарты: Аванстық төлем 50%. Көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу

орындалған қызмет негізінде қолма - қол төленбей, жеткізімшінің есепшотына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады. Тауарлардың соңғы төлемі нақты жеткізілген тауарлар фактісі бойынша жүргізіледі.

Баға ұсыныстары қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындарды есепке ала отырып, хатталған түрде 2008 жылғы 2 - 8 сәуір аралығында сағат 18.00-ге дейін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті, Астана қаласы, Есіл өзеннінің сол жағалауы, № 35 көше, № 8 үй, «Министрліктер Үйі» әкімшілік ғимараты, 11 кіреберіс, А947 каб. мекен - жайына ұсынылуы тиіс.

Баға ұсынысы бар бекітілген хатқалтаның сыртқы бет жағында өкілетті жеткізімші төмендегідей мәліметтерді көрсетуі тиіс:

1. Жеткізімшінің толық аты – жөні мен пошталық мекен – жайын;

2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық аты – жөні мен мекен –

жайын;

3. Мемлекеттік сатып алудын атауын.

Тауар, қызмет көрсету мемлекеттік сатып алу туралы келісім - шартының қол қою мерзімі келісім - шарт жобасы ұсынылған күннен 5 жұмыс күні аралығы болып табылады.
Елеулі шарттары көрсетілген мемлекеттік сатып алудың келісім - шарт жобасы №1 қосымшада беріледі.
Қосымша сұрақтар бойынша мына телефондарға хабарласуға болады: 8(7172) 74-19-95, 74-19-96.

Приложение №1

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ

г. Астана апреля 2008 г.Государственное учреждение Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Председателя – Жукенова Ж.К., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора ……….. действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» и итогов государственных закупок способом ценовых предложений, прошедших « » апреля 2008 года, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить ………………….., далее-товары в количестве и качестве, предусмотренных в Приложении №1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Общая сумма Договора составляет (…) тенге 00 тиын, включая стоимость всех затрат, связанных с поставкой товаров, с учетом сопутствующих услуг, всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, стоимости комплектующих деталей.

2.2. Цена предоставляемого товара остается неизменной до окончательного исполнения Договора.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

3.1. Покупатель осуществляет оплату в форме перечисления: 50% - предоплата, 50% - по факту поставки товаров.

3.2. Необходимыми документами, предшествующими оплате являются: счет-фактура, расходная накладная, акт приема-передачи.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения.

4.2. Поставщик должен поставить товары в течение 1-го месяца со дня вступления в силу настоящего Договора до пункта назначения, указанного в приложении № 2 к Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

4.3. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров.

4.4. Эта гарантия действительна в течение одного года после доставки всей партии товаров и их приемки на конечном пункте назначения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

5.1. Принять товар по количеству, качеству и комплектности в порядке установленном Договором.

5.2. Покупатель обязан в течение десяти рабочих дней уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с гарантией, предусмотренной пунктом 4.3. настоящего Договора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Покупателя.

6.2. После получения уведомления от Покупателя о претензиях, связанных с гарантией, предусмотренной пунктом 5.3. настоящего Договора, Поставщик обязан в течение десяти дней произвести ремонт или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны Покупателя.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Покупатель без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,2 % за каждый день просрочки.

7.2. Выплата неустойки, предусмотренной пунктом 7.1. Договора, не освобождает Поставщика от исполнения условий Договора.

7.3. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

7.4. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью.

7.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Покупателю письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах.

7.6. Покупатель и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

7.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Покупатель и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.8.Договор вступает в силу после регистрации его Покупателем в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, и действует до 31 декабря 2008 года.

  1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель

Поставщик

Государственное учреждение «Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан»

010000,город Астана, левый берег реки Ишим, улица 35, дом 8

Тел.741998,741996 (факс)

РНН 620 300 271 178

ИИК 000 120 200

БИК 195 301 070

Комитет Казначейства

Министерства финансов РК, г. Астана

Председатель

_____________________Жукенов Ж.К.

М.П.


Дата регистрации в территориальном органе казначейства: ____________________________________


Приложение № 1
к Договору № о государственных закупках от апреля 2008гПеречень закупаемых Товаровп/п

Наименование

Ед.изм.

Кол-во

Цена тг.

Сумма тг.

1

Модем D-Link DSL - 2500U

шт.

182

Радиотелефон Philips DECT CD 2402S/51

шт.

42Итого:Покупатель

Поставщик

ГУ «Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан»

»

Председатель

Директор

_________________Жукенов Ж.К.

___________________

м.п.

м.п.

Приложение №


к Договору № о государственных закупках от апреля 2008г
Место поставки товара
Модем(шт)

Радиотелефон (шт)

Адрес поставки

 

 

Комитет по охране прав детей МОН РК г.Астана левый берег реки Ишим, улица №35, дом №8, Административное здание "Дом Министерств"

1

2

Департамент по защите прав детей г.Астаны Комитета по охране прав детей МОН РК. г.Астана пр.Кабанбай батыра д 6/5. офис 2

1

2

Департамент по защите прав детей по Кызылординской области Комитета по охране прав детей МОН РК. г.Кызылорлда. ул. Г.Муратбева. д 13

1

4

Департамент по защите прав детей по Алматинской области Комитет по охране прав детей МОН РК г. Талдыкорган ул. Абая, д 241

1

3

Департамент по защите прав детей Восточно-Казахстанской области Комитета по защите прав детей МОН РК.г.Усть - Каменогорск. ул.К.Либкнехт. д 19

2

4

Департамент по защите прав детей г.Алматы Комитета по охране прав детей МОН РК. г. Алматы, площадь Республики д. 4

1

2

Департамент по защите прав детей Атырауской области Комитета по защите прав детей МОН РК. гАтырау ул.Айтеке би. д. 77

1

3

Департамент по защите прав детей по Карагандинской области Комитет по охране прав детей МОН РК г. Караганда, ул. Алиханова, д.36/2

1

2

Департамент по защите прав детей по Костанайской области Комитета по охране прав детей МОН РК г. Костанай, ул.Амангельды, д. 93 Б

1

2

Департамент по защите прав детей Мангистауской области Комитета по охране прав детей МОН РК г. Актау, 14 мкр-н, д 1

1

2

Департамент по защите прав детей Западно-Казахстанской области Комитета по охране прав детей МОН РК г. Уральск, пр. Достык-дружба, д.188

2

2

Департамент по защите прав детей Павлодарской области Комитета по охране прав детей МОН РК.г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 49

1

5

Департамент по защите прав детей Южно-Казахстанской области Комитета по охране прав детей МОН РК. г. Шымкент, ул. Байтурсынова, д.18

1

2

Департамент по защите прав детей Акмолинской области Комитета по охране прав детей МОН РК. г. Кокшктау, ул. Сатпаева 1

1

2

Департамент по защите прав детей Северо-Казахстанской области Комитета по охране прав детей МОН РК.г. Петропавлоск ул. Конституция Казахстана, д.58

1

3

Департамент по защите прав детей Жамбылской области Комитета по охране прав детей МОН РК. г.Тараз. ул. Кошек батыра. д .3

1

2

Департамент по защите прав детей Актюбинской области Комитета по охране прав детей МОН РК.г. Актобе, пр. Сенкибай. д 10

18

42

Итого

Покупатель

Поставщик
ГУ «Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан»

ТОО «»
Председатель

Директор
_________________Жукенов Ж.К.

___________________
м.п.

м.п.

Приложение №2 к объявлению от 01.04.2008 года

Техническая характеристика Модема D-Link DSL - 2500U Интерфейсы устройства

 • 1 порт ADSL с разъемом RJ-11

 • 1 порт LAN 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX

Стандарты ADSL

■ ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T

G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)

 • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A

 • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M

Протоколы АТМ/РРР

 • Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5

 • Bridged and routed Ethernet encapsulation

 • Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)

 • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC

 • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)

 • ITU-T 1.610 OAM F4/F5 loopback

 • ATM QoS (Формирование трафика)

 • PPP over ATM

 • PPP over Ethernet

Сетевые протоколы и функции

 • Статическая IP-маршрутизация

 • RIP

 • NAT

 • Виртуальный сервер и переадресация портов

 • ОНСР-сервер/клиент/relay

 • DNS relay, DDNS

 • IGMP proxy

 • SNTP

Межсетевой экран/ Управление доступом

 • Межсетевой экран NAT

 • Фильтрация МАС-адресов

 • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)

 • Stateful Packet Inspection (SPI)

 • Предотвращение DoS атак

 • Система обнаружения вторжений и регистрация

 • DMZ

VPN

Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through

QoS

■ Приоритезация/классификация трафика на
основе:

 • Физического порта

 • Очереди приоритетов 802.1 р

 • Дополнительного порта

 • Протокола, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.)
 • 3 очереди приоритетов PVC

 • PVC/VLAN port mapping

 • IGMP v.2 snooping

Настройка/Управление

 • Мастер быстрой установки

 • Web-интерфейс

 • Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейсЛТТР, настройка загрузки/пересылки

 • UPnP

 • SNMP v1, v2c, built-in MIB-I, MIB-II agent

 • Совместим с TR-069 (опционально)

Питание

 • Источник питания: через внешний адаптер питания переменного тока 15 В /0.7А или постоянного тока 12 В/1 А

 • Переключатель питания ON/OFF

 • Поддержка Dying Gasp

 • Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию

Размер

147 мм (Д) х 113 мм (Ш) х 32 мм (В)

Вес

215 г.

Рабочая температура

От 0 до 40 С

Температура хранения

От -20 до 65 С

Влажность

От 5% до 95% без конденсата

Emission (EMC/EMI)

 • FCC Part 15 Class В

 • СЕ (EN55022/EN55024/EN300 328/EN301 489)

Безопасность

 • CSA

 • LVD

 • RoHS совместимый

Похожие:

Хабарландыру iconАлдағы конкурс туралы хабарландыру
«Алматы облысы жұмылдыру дайындығы, Азаматтық қорғаныс және авариялар мен табиғи апаттардың алдын алуды және жоюды ұймдастыру басқармасы»...
Хабарландыру iconТапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл»
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен хабарландыру жариялау жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарының қызмет көрсетуі туралы мемлекеттік...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі57 Беру күні 26. 03. 10ж. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі Беру күні – 2010ж. 16. 09. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі108 Беру күні 28. 05. 10ж. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі99 Беру күні 12. 05. 10ж. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі75 Беру күні 22. 04. 10г. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі53 Беру күні 26. 03. 10ж. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі64 Беру күні 08. 04. 10г. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Хабарландыру iconKegoc солтүстік жэт хабарландыру баға нөмірі100 Беру күні 12. 05. 10ж. Тауар сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру туралы хабарландыру
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» АҚ атынан сатып...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница